26 mei 1988 137 XV. Benoeminq lid van de commissie cultureel centrum Het Oude Slot (volgnr. 57) Uitgebracht werden 21 stemmen op mevrouw R. Lohr te Haarlem, zodat deze benoemd werd. XVI. Hieuwe rechtspositieregel inq vri jwi 11 iqers bij de gemeentel i.ike brandweer; nieuwe vergoedinqsreqeling vrijwilliqe brandweer (volgnr. 58) XVII- Verlenqinq werkingsduur tijdelijke verordening M.H.V.-vervanqende uitkering (volqnr. 59) De ontwerp-besluiten worden zonder hoofdelijke toesteimiing vastgelegd. XVIII. Beqrotinqswijziqinqen Wijziging gemeentebegroting model J. 1988 nrs. 29 t/m 36. De wijzigingen worden zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. XIX. Rondvraaq Verblijf in ziekenhuis van de heer Admiraal Mevrouw De Zwart mist vanavond een vertrouwd gezicht en het is jammer dat de lokale omroep nog niet bestaat, anders zou hij dat kunnen horen, maar zij wi1 graag de heer Admiraal, die in het ziekenhuis ligt, van harte een spoedig herstel toewensen. De heren Divendal en Bleekemolen sluiten zich daar graag bij aan. De voorzitter zal dat graag overbrengen. Vernielinqen op kwekerij Beliën De heer Van der Hulst zegt geschokt te zijn door de recente gebeurte- nissen. Hij brengt naar voren dat in deze tijd van redelijke droogte allen de gazons vrij regelmatig besproeien om éën en ander wat groen te houden. Voor datzelfde probleem zit dan een kweker die ook moet proberen zijn jonge plantjes zo nat te houden, vooral als ze pas ge- plant zijn, dat ze in ieder geval in leven blijven. Kwekerij Beliën aan de Industrieweg heeft al jaren een motorpomp, waarmee in tijden van droogte vanuit het Heemsteeds Kanaal water wordt gepompt en ver- volgens over de jonge aanplant wordt gesproeid. Over het geluid van deze bezinemotor zijn deze week telefonisch aan de firma enkele klachten geuit. Er is ook gezegd dat het aan de politie doorgegeven zou worden. Het is op zich begrijpelijkals mensen hinder ondervinden, dat ze dan vragen en proberen om een oplossing te vinden. Alleen van- daag hebben de heren Beliën ontdekt dat de pomp onklaar gemaakt was, dat er onderdelen van afgehaald zijn en dat dit een zeer dure repara- tie zal zijn. Spreker heeft zo'n vermoeden dat dit niet door de ka- boutertjes gebeurd is. En daar is hij erg van geschrokken, dat men het recht kennelijk is eigen hand neemt. De voorzitter kan alleen maar als hoofd van de plaatselijke politie zeggen dat hij van harte hoopt dat betrokkene officieel aangifte doet van deze zaak bij de politie.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 21