26 mei 1988 119 stemming voor kennisgeving aangenomen. III- Aanwijzinq bestuurslid van de reqionale brandweer Kennemerland. Uitgebracht werden 21 stemmen op de tieer H.J.G. Bleekemolen, zodat deze benoemd werd. IV. Voorbereidinqsbesluit ex artikel 21 Wet op de Ruimteliike Ordeninq (Glip 4 en bouwplan Bonkenburg). volgnr. 46) De heer De Bruijn biedt zijn excuses aan dat hij de opmerking die hij nu gaat maken, niet gemaakt heeft in de commissie volkshuisvesting. Het raadsbesluit is namelijk niet volledig, hetgeen misschien nare gevol- gen kan hebben. Spreker heeft in het besluit het gebied, dat omgrensd wordtvergeleken met de omschrijving in het voorstel en hem bleek dat de Glipperweg ontbrak. In het besluit onder A1 moet dus in het laatste deel staan: de Glipperweg en de Dr. J.Th. de Visserstraat in het oosten, want met de Glipperweg ontbreekt een wezenlijk groot onderdeel. De Glip- perweg staat namelijk wel in het voorstel. Wethouder mevrouw Beets antwoordt dat deze aanvulling alsnog via de notulen aan het besluit wordt toegevoegd. V. Representativiteitsverklarinq locale omroep. (volgnr. 47) De heer Van der Hulst brengt naar voren dat er voor Heemstede twee gegadigden zijn voor het verzorgen van een locale omroep via de kabel: "De Branding" en de AIOH (Algemene Locale Omroep Heemstede). Daartoe moe- ten zij aan de volgende in artikel 30 van de Mediawet vermelde voorwaar- den voldoen: zij moeten een rechtspersoon zijn, een programma moet voor- zien in een zo'n breed mogelijke behoefte en de programmaraad die de pro- gramma's samenstelt moet zo breed en representatief mogelijk zijn. Beide besturen hebben zich de afgelopen tijd beijverd om zoveel mogelijk aan die voorwaarden te kunnen voldoen. De uitvoerige documentatie die beide toegestuurd hebben bevestigt dit. De ALOH ging zelfs zeer ver en gaf al een compleet programmaoverzicht van een omroepweek te zien. De gemeenteraad heeft tot taak aan de mediaraad te adviseren of de ge- gadigden voldoen aan de door hem gestelde voorwaarden, in casu of de programmaraad representatief is. Ervan uitgaande dat de zaken, die nog niet geregeld waren tijdens de commissiebehandeling, door beide bestu- ren inmiddels helemaal in orde gebracht zijn, is het voor de gemeente- raad niet gemakkelijk een keuze te maken. En het college heeft terecht voorgesteld ook geen keuze te maken. Uiteindelijk krijgt er echter maar één de machtiging en het is daarom terecht dat de voorzit.ter in een ge- sprek met de beide gegadigden daarop gewezen heeft en geadviseerd heeft te gaan samenwerken. Sprekers fraktie is er niet gelukkig mee dat 2 re- presentatieve omroepraden aan het commissariaat van de media gemeld zul- len worden. In een later stadium zal er immers 1 teleurgesteld worden, omdat die afvalt. Het is daarom dat zij nogmaals een dringend beroep doet op beide gegadigden om tot samenwerking te komen. "De Branding" kan het jeugdige enthousiasme van de ALOH best gebruiken en de ALOH kan haar voordeel doen met de 22-jarige en dus bestendige ervaring van "De Bran- ding". Sprekers fraktie gaat akkoord met het voorstel. De heer Van Schalkwijk gelooft dat dit een onderwerp is waar iedereen graag het laatst het woord over wi1 voeren. Terwijl het toch zo'n leuk

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 3