120 26 mei 1988 onderwerp is, want omroep is leuk. Want wie wil er nu niet op de radio komen? Dat is toch slechts voor enkelen weggelegd. Maar een locale om- roep heeft toch een nivellerende werking; datgene wat slechts voor en- kelen is weggelegd zal in de toekomst voor meerderen in Heemstede be- reikbaar worden. Hij acht dat een goede zaak. Kennelijk is de omroep niet alleen leuk om op te komen of om naar te luisteren, maar vooral ook leuk om te doen. Dat heeft zijn fraktie zeker gemerkt aan het ent- housiasme van de mensen van de ALOH die zijn fraktie bezocht hebben en die een duidelijk enthousiasme voor hun werk uitstralen. Men heeft met de ALOH al eerder kennis kunnen maken, maar dan via publikaties in de pers. In die zin heeft men niet kennis kunnen maken met "De Branding", maar gezien de bevlogenheid die vaak bij dit soort zaken een rol speelt, gaat zijn fraktie ervan uit dat het enthousiasme zeker ook daar aanwe- zig is. Maar wat moet de gemeenteraad nu eigenlijk met hetgeen hem ge- vraagd wordt. Representatiefrepresentatiever, representatiefst; is nu de ene representatiever als de andere. Dat is een uitermate moeilijke beoordeling. Wat dat betreft heeft zijn fraktie begrip voor het voor- stel van het college om die keuze dan maar niet te maken, alhoewel het haar wel wat kriebelt om, als men keuzes voorgelegd krijgt die op zich moeilijk zijn, te beslissen om maar niet te kiezen. Hoe gaat het nu verder met deze keuze? Als de gemeenteraad beide repre- sentatief acht, dan gaat het naar het commissariaat van de media en wat voor criteria gaat deze nu aanleggen om te kiezen voor de ëën of de an- der? Is er dan misschien nog een mogelijkheid om dat samengaan te be- vorderen? Hoe moet men wat dat betreft de passage in de brief van het commissariaat van de media lezen waarin staat, dat de gemeente het sa- mengaan van dat soort instel1ingenals ze beide representatief zijn, dient te bevorderen? Is dat een richting, is die wettelijk vastgelegd, is die noodzakelijk en ziet het college reële mogelijkheden om een der- gelijk samengaan te bevorderen? Verder vraagt spreker hoe het nu eigen- lijk precies zit met Bennebroek. Er is overleg geweest met Bennebroek; uit een brief van het commissariaat van de media aan "De Branding" heeft spreker begrepen dat een verzoek om een representativiteitsver- klaring niet alleen aan de gemeenteraad van Heemstede is voorgelegd, maar ook aan de gemeenteraad van Bennebroek. Is dat juist en zo ja, wat betekent dat dan als de gemeenteraad van Bennebroek wel kan kiezen in het dilemma representatief t/m representatiefst? Vooralsnog denkt sprekers fraktie dat het het beste is het voorstel van het college maar te volgen, maar zij is wel benieuwd naar wat er hierna gaat volgen. De heer Bleekemolen vindt het verheugend dat er zoveel animo is in Heemstede om een locale omroep te bemannen en allen daarmee luisterge- not te verschaffen. Echter de situatie die thans ontstaan is zou wel eens wat negatief kunnen uitpakken, omdat door de beslissing die de raad waarschijnlijk vanavond neemt, de inwoners van deze gemeente waar- schijnlijk wel eens verstoken zouden kunnen blijven gedurende langere tijd van locale omroepuitzendingen. Immers voor sprekers fraktie lag het namelijk zo dat de raad niets aanwijst, maar slechts vaststelt. En er zijn thans twee gegadigden en beide voldoen aan de criteria. Het gevolg daarvan is dat hopelijk de mediaraad terug verwijst naar het college om te trachten alsriog een binding van die twee gegadigden tot stand te bren gen. Dus spreker denkt nog steeds dat de raad nu geen echte beslissing neemt, maar dat zij alleen vaststelt dat beide zich kwalificeren en dat men mag hopen dat er zowel bij "De Branding" als bij de ALOH, belangstel

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 4