122 26 mei 1988 Spreker heeft het wat eenvoudig gezegd, maar hij meent dat hij zo duide- lijk mogelijk moet zijn. Het is dus niet een gebrek aan waardering dat de raad niet in staat zou zijn om nu al tot een soort van beoordeling te komen, men moet nu constateren dat beide hebben voldaan aan de criteria die voor een dergelijke verklaring in de wet zijn gesteld. Nogmaals zegt spreker te hopen dat er een eindplaatje uitkomt, waardoor het niet nodig hoeft te zijn om weer allerlei keuzes te maken. Spreker heeft met de bur- gemeester van Bennebroek contact gehad over deze zaak. Spreker heeft ook met beide gegadigden een gesprek gehad, waarbij hij uitdrukkelijk heeft gewezen op de maatschappelijke situatie in Bennebroek en hun de sugges- tie heeft gegeven in één of meerdere sectoren vertegenwoordigers van Bennebroek naar voren te brengen. Voorzover spreker weet is daar aan vol- daan. Formeel juridisch is het niet direct noodzakelijk, omdat men op het Heemsteedse net komt, om een formeel besluit van de gemeenteraad van Bennebroek uit te lokken, aan de andere kant is het wel zo dat Bennebroek min of meer wordt gedwongen om daar naar te luisteren. Het wordt verder aan de gegadigden zelf overgelaten of zij daarover toch formeel zijner tijd ook contact met Bennebroek opnemen. Dat lijkt spreker wel logisch, al was het alleen maar uit beleefdheidsoverwegingen. Maar men kan in de huiskamer van Bennebroek komen met de juridische dekking van Heemstede. Zo is het nu ëénmaal omdat Heemstede in het bezit is van de zendermoge- lijkheid; dat is een Heemsteedse beslissing. Over de wijze waarop men zich verder tot Bennebroek wendt zegt spreker dat het college gaarne be- reid is eraan mee te werken dat ook de Bennebroekse samenleving zich zo- veel mogelijk kan herkennen in de organisatie en dat zal zeker een fac- tor zijn die blijft meespelen ook in een wat andere fase die nu gaat ko- men om de mensen straks tot elkaar te brengen. Dan komt er natuurlijk weer een mogelijkheid om daarop te wijzen en het college zal niet nala- ten om dat te doen. De heer Van Schalkwijk begrijpt uit het antwoord dat de gemeente Bennebroek geen gebruik maakt van de mogelijkheid om ook een verklaring van representativiteit af te geven wat, zo heeft spreker begrepen uit een brief van de commissaris van de media, hun gevraagd is. Spreker is blij met het antwoord over wat er nu verder gaat gebeuren, want hem be- kroop toch enigszins het gevoel dat de gemeenteraad de uiteindelijke keuze uit handen geeft. Het is natuurlijk uitermate verleidelijk en be- grijpelijk, als het gaat om één omroep, niet alleen te kijken naar re- presentativiteit, maar ook te kijken naar de manier waarop een organi- satie opgebouwd is, ervaring heeft, inhoud geeft aan de programmering wat ze kunnen bieden aan de bevoiking van Heemstede en hoe gedegen zij dit aanpakken. Spreker denkt dat als er een moment komt dat het commis- sariaat van de media ook een formele toets zal doen op een aantal za- ken, de gemeenteraad daar alsnog een keer over praat en dat het goed is dat er uiteindelijk éên keuze komt. Ook spreker hoopt dat er in het komende trajekt mogelijkheden gevonden worden tot een samengaan van beide organisaties en wie weet is daar nog een mooie taak weggelegd voor diegenen die zich als ondersteuner van die beide organisaties hebben opgeworpen. De voorzitter merkt op dat het subtiele van de situatie is dat Bennebroek zijn eigen interpretatie moet geven, zoals ook spreker ge- tracht heeft de interprefatie te geven, want hij kan voor Bennebroek geen interpretatie van de wet geven. Spreker maakt uit de wet op dat het niet strikt noodzakelijk is dat men zich om formele redenen tot

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 6