124 26 mei 1988 den omhoog, zoals veel/weinig parkeerplaatsbehoefteveel/weinig groen, brede/smalle trottoirs, brede/smalle rijweg, enzovoort. Bij de uitwer- king van dit definitieve plan is gekeken en geluisterd naar de wensen van de bewoners en waar mogelijk zijn die wensen ook duidelijk inge- vuld. Zo is bijvoorbeeld een opstelgelegenheid bij de hoek van de Dreef en de Hendrik de Keyserlaan gerealiseerd. Sprekers fraktie vindt dat het plan er goed uitziet en wil daar graag haar waardering over tonen. Een minimummaat van trottoirbreedte is ge- noemd; in veel lanen zal dit de maximale maat moeten zijn. Dat vereist aanpassing van het gedrag van de bewoners, overhangend groen moeten zij in de gaten houden, waar mogelijk zoeken naar goede parkeerplaatsen, waar mogelijk oprijlanen gebruiken, kortom vanuit de ambtelijke zijde is een plan voorgeschoteld waar zijn fraktie zich in kan vinden. De bewoners zijn akkoord gegaan en kunnen zich ook vinden in het plan. Het moet weer een mooie wijk worden. Eind maart 1989 zal het plan hope- lijk gerealiseerd zijn; dan zal de wijk aangepast zijn aan de eisen des tijds en zal een goed woonmilieu vertegenwoordigen. Zijn fraktie gaat gaarne akkoord en kijkt uit naar de periode van ruim over een half jaar hoe de nieuwe wijk dan toont. De heer Boonstra deelt mede dat de P.H.-fraktie van meet af aan een ander standpunt heeft gehad dan de meerderheid van de raad. Zij vond dat zowel in de Havenstraat als in de Postlaan een éénrichtingsregime gehan- teerd zou moeten worden. Als zij dus nu praat over dit voorliggende plan, dan betekent het dat zij in wezen stilzwijgend over het eerste standpunt is heengestapt, met de aantekening, dat zij nog altijd vindt dat het an- ders had gekund. Zij ziet dan ook met belangstel1ing uit naar begin 1990 als de hele verkeerscirculatie in de wijk geëvalueerd gaat worden. In de coimiissie heeft zijn fraktie erop aangedrongen na te gaan of aan de randen van de wijk, met name de Raadhuisstraat en de Dreef, de onge- lukken-situatie anders is dan in het verleden het geval was. De filoso- fie ten opzichte van het hanteren van het geld, de filosofie ten op- zichte van het hanteren van herinrichting en de vraag of het een ver- fraaiing is als men dezelfde stenen blijft gebruiken, speker denkt dat men daarmee de kosten kan drukken en dat men dan toch een versobering van het plan krijgt. Het overhevelen van geld van een deel van de na- bij gelegen wijk Raadhuisstraat naar deze wijk toe, lijkt een finan- ciële meevaller, maar het is gewoon een kwestie dat men anders begroot heeft, en nu deze technische meevaller gebruikt om het tekort van deze wijk te financieren en het vraagt eigenlijk een andere methodiek. Ten opzichte van de inhoudelijkheid van het plan gaat zijn fraktie graag akkoord. De inspraak wordt gevolgd; weliswaar betekent dat voor de Lieven de Keylaan en de Cuyperslaan dat er weinig groen komt, maar de be- volking wilde dat en gaat daarmee akkoord. Er komen meer parkeerterreinen, het parkeerterrein van De Hoeksteen wordt voor een gedeelte voor rekening van de Heemsteedse gemeenschap opgeknapt, wat een goede zaak is. Zijn fraktie sluit zich bij het voorstel aan met de aantekening dat zij het van meet af aan anders had gewild bij dit voorstel Wethouder Baar is blij met de grote mate van instemming met het voorge- legde plan. De kanttekening van de heer Boonstra acht spreker begrijpe- lijk en hij denkt dat allen met belangstel1ing uitzien naar hoe het straks gaat worden na de herinrichting. De evaluatie met betrekking daartoe is toegezegd en die zal men eveneens met belangstel1ing tegemoetzien.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 8