5Ävnr« rurtryrsî."-en a's -n dan de 26 mei 1988 125 vnnr*f'a;,?VWaHt de wensel 1 Jkheid van de maatregelen die het colleqe Hik woon ÎTlZt1-}" h6t kadr Van het streven nadr een goed moge- zelfde zin uüSel!6" SprekerS hebben 2ich in die" Er iS ook waardering geweest voor de wijze waarop bewoners hebben meeoe daan aan de gedachtenvorming over dit plan Sorpker h 9 onderschrijven. Met betrekking tot het'fînân °dee 'vf.'d a Terkt vaPn nrn°P T TT 9ermate °P "J" dat het col lege verschu vinqe^ DlaatsvinHe nT ■hU1 naar de wiJk ten 00sten daarvan heefïSoen plaatsvinden. Dat ,s met geheel juist, van het begin af aan heeft de Raadhuisstraat en de wijk ten oosten daarvan als één projekt op liist II San enhet eo1 le9c ÎS in feite bezig dit projek? g^aseerd'uU te r Het 1s.dos ook begngpelijk dat het uiteindel i jke financiële p aatje voor d,e beide delen van dat ene projekt worden gekombineerd Als mevrouw De Zwart konstateert dat er /75 000 - nverhliif? h!„ a d^ng^varThet^laatste^d T Zalhm0eten afwachten hoe straks de äanbeste- uiteraard naar hnven T van het ProJekt uitpakt. En dan kan dit bedrag b iift knmt n^Pt f beneden 9aan. Wat er dan uiteindelijk over- blijft komt niet weer ten gunste van lijst II, want dit projekt verdwiint z n be c kbIar9komt MHl l'h<VS V 9°ld dat Weer in al9em"e nnn- Maar er komen ook we1 eens situaties met liist II- Het ontwerp-besluit wordt zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. VH- Herinrichtinq deelgebied C Indische wiik (volgnr. 49) richtinaerp?fVTa1- T wT inh?udellJk verhaal houden over de herin- kosten van <in'h sleohts enkele financiële opmerkingen maken. De totale dat is f îhn nmrlnr'Chtlä9 T dit deel9ehied bedragen 1.145.000,-, t 1S 150.000,-- meer dan de beschikbare ruimte. Het colleqe maakt mT ?r-naar sPrekers ldee als hlJ de zaak goed bestudeert, iets te qe- makkelijk vanaf door dat gegeven zo te aanvaarden. De zorgsector Wonen heeft een goed înzicht gegeven waar de kosten van het hele inrichtinqs- e' "alrd! inzi htTben de verschil lende Posten "Ugewerkt! dus daä^is een aardig înzicht în. De ervaringen de laatste tijd laten echter zien dat MennziTdatadePaa'h kfSH0n W°Tn be9root enigszins aan de hoge kant liggen. Men ziet dat de aanbestedingen lager uitvallen dan de gemeente beqroot h trzSo da nn.dHnkt V °°k rekenin9 mee kan houden Älen dat ook de zorgsector Wonen een aantalzij het beperkte be- Mëdniv!n9Hm°9elhjkHeden aan9eeft> die zouden kunnen plaatsvinden op het ge- d vand verhardmg. De afdeling Financiën, die er ook nog eens naar extra rîsTôo9 în°°k T"" Zlnvolle ad"lezen, door te zeggen dat men de tpn îirt190.000,-- zou moeten vinden door de lagere inschrijving en/of ten laste van de resterende projekten Indische wijk. stenêrTetTî ThVTh h6t n'et juist dat het co1 'egc- door voor- stellen met d,t krediet te doen zichzelf wat ruimte geeft om daar noq z n aanaedranp "n î00"00' terwlj1 er ambtellJk ook voldoende zaken knmstin Hp 9 W-Vh Z1 V3St te le"en °P een k''ediet dat overeen- komstig de beschikbare ruimte îs die daarvoor is vastgesteld Het zal schîkbaar TnnkT ZlJn fraktie wil voorkonien dat het krediet dat nu be- sch,kbaar ,s ook zo maar zo gemakkelijk zal worden uitgegeven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 9