30 juni 1988 139 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 30 juni 1988, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer drs. S. Baar, loco-burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't Hof, drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra en J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, de heer ing. M.J.M. van der Hulst, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuidende heren A.C.F. Berkelmans, ^een> drs. B.H. Mulder, drs. E. van der Zwaag en drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoes en de heer N.H. Geels en de wethouders mevrouw S. van der Pas-Bouman, mevrouw S.E.A. Noorman- den Uyl en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch, bur- gemeester en de heer H.J.G. Bleekemolen. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Veen wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmin- gen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen van 25 februari en 31 maart 1988. 2. Onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuwbenoemde leden van de gemeenteraad, de heren J.R.A. Nawijn en ir. W.J.A.M. Swinkels. 3. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 4. Vredesonderwijs ten behoeve van de Nicolaas Beetsschoolde Bosch en Hovenschool en de Prinses Beatrixschool 5. Wijziging delegatiebesluiten. 6. Overdracht kleedkamers en sloop tribunes op het gemeentelijk sportpark. 7. PC-privë-projekt. 8. C.A.I.-netaanpassing ten behoeve van serviceflat "Huis te Bennebroek" 9. Zevende wijziging verordening tarieven- en vergoedingsrege- ling gas, drinkwater en electriciteitWijziging tarieven gas. (65) 10. Aanschaf verkeersmethode ten behoeve van de Crayenesterbasis- school 11. Bouwkundige voorzieningen Berkenrodeschool en eerste inrich- ting basisschool "De Evenaar". 12. Wijziging garantie geldlening woningbouwvereniging "De Haem- stede". 13. Voorlopige vaststelling gemeente-rekeningen 1986. 14. Vervanging bitumen trottoirs door tegeltrottoirs in de wijk (60) (61) (62) (63) (64) (66) (67) (68)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1