wo 21 juli 1988 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN "BUITENPLAATSEN 1988" 72 Heemstede, 5 juli 1988 Aan de raad, Met ingang van 7 maart 1988 heeft gedurende een maand voor een ieder ter inzage gelegen het ontwerp-bestemmingsplan "Buitenplaatsen 1988". Dit plan herziet op een aantal onderdelen het in 1983 gedeeltelijk door de Kroon goedgekeurde bestemningsplan "Natuurgebieden en heeft betrekking op: - de omgeving van het voormalige wegtracê SW 19 (ten westen van de spoorlijn Haarlem-Leiden) - de buitenplaatsen Bosbeek, Gliphoeve, Dennenheuvel en Bloemenoord, De Hartekamp, Mariënheuvel en Boskant, Berkenrode en Hertenduin. Voor de beschrijving van het plan kan kortheidshalve venvezen worden naar de bij het ontwerp behorende toelichting. Wij merken hierbij nog op dat de toelichting is aangevuld met het voorstel de als weiland in gebruik zijnde gronden met de bestenming "Natuurgebied met agrarische bestenming" als weiland te handhaven en van een adequate juridische regeling te voorzien. Tegen het ontwerp zijn 3 bezwaarschriften ingediend. Oe verkorte in- houd daarvan en de beantwoording zijn opgenomen 1n het ontwerpbesluit. Bezwaarden zijn uitgenodigd voor het geven van een mondelinge toe- lichting op hun bezwaren in de vergadering van de commissie voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting op 13 juli 1988. Het verslag van deze vergadering zal voor u bij de stukken ter Inzage worden gelegd. De ingediende bezwaren hebben ons geen aanleidlng gegeven het ontwerp- plan te wijzigen. Wij stellen u voor tot vaststelling van het bestemningsplan Buiten- plaatsen 1988" te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, De burgemeester, W.H. van den Hoek. S. Baar l.b. - I -

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1