21 juli 1988 177 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 21 juli 1988, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't Hof, drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra en J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, mevrouw H.A.Th.G. IJssel- muiden, de heren ir. W.J.A.M. Swinkels, J.R.A. Nawijn, drs. B.H. Mulder, drs. E. van der Zwaag en drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.Lde Haze Winkelman-Hoes, de heren H.J.G. Bleekemolen en N.H. Geels en de wethou- dersmevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth. Secretaris: de heer mr. A. Buiter, l.s. Afwezig met kennisgeving: de heer A.C.F. Berkelmans. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Bleekemolen wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stemmingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Beëdiging van de nieuwbenoemde leden van de gemeenteraad, de heren J.R.A. Nawijn en ir. W.J.A.M. Swinkels. 2. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 28 april 1988. 3. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 4. Benoeming leden in commissies. 5. Vaststelling besteirmingsplan "Buitenplaatsen 1988". 6. Plaatsen hoogspanningsruimte t.b.v. wijk "Groenenhoven" 7. Verbetering laagspanningsnet Woonschepenhaven e.o. 8. Rioolonderzoek gemeente Heemstede. 9. Deelname aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling Noordhol- landse Bestuursacademie. 10. Meerjarenprogramma restauratie monumenten 1989 - 1993. 11. Medewerking ex artikel 74 W.B.O. ten behoeve van de St. Jozef-, Valkenburg-, St. Antonius- en Jacobaschool 12. Reconstructie G1ipperweg/Glipper Dreef (gedeeltelijk). 13. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 Wet op de ruimtelijke ordening. 14. Exploitatie-overeenkomst bebouwing terrein voormalige metaal- gieterijen Herenweg. 15. Subsidieregeling inzameling oud papier. 16. Groot onderhoud 22 woningen aan de Oude Posthuisstraat van woningbouwvereniging "Het Oude Posthuis". (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1