APZ 29 september 1988 WIJZIGINGEN I.Z.A. - REGELING NOORD-HOLLAND 91ab Heemstede, 9 augustus 1988. Aan de raad, Bij brief van 29 juni 1988 heeft het bestuur van het Instituut Ziektekos- tenvoorziening Ambtenaren in Noord-Holland ons een tweetal voorstellen doen toekomen tot wijziging van de I.Z.A.-regeling. De eerste wijziging betreft het in overeenstemming brengen van de I.Z.A.- regeling met de bepalingen van de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelin- gen. Ingevolge artikel 122 van deze wet behouden bestaande gemeenschappe- lijke regelingen gedurende vijf jaren hun rechtskracht en worden zij na afloop van deze periode geacht te zijn opgeheven, tenzij zij vöör afloop van die periode met de bepalingen van eerdergenoemde wet in overeenstem- ming zijn gebracht. Het toegezonden wijzigingsvoorstel voorziet hierin. De tweede wijziging betreft een formele regeling van de specifieke gevol- gen die reorganisaties - waarbij taken en het daarbij betrokken personeel geheel of gedeeltelijk overgaan naar een andere rechtspersoon - teweeg brengen voor de continuïteit van de I.Z.A.-regeling. Beide wijzigingen zijn van een uitvoerige toelichting voorzien, zodat wij u daarnaar kortheidshalve verwijzen. Over de wijzigingen is centraal overleg gevoerd tussen het coltege voor Arbeidszaken van de V.N.G. en de centrales van overheidspersoneel Dit overleg heeft tot overeenstemming geleid, zodat plaatselijk overleg achterwege kan blijven. Wij stellen u derhalve voor de voorgestelde wijzigingen te aanvaarden door vaststelling van besluiten conform de ontwerpen. Burgemeester en wethouders van HEEMSTEDE, De secretaris, W.H. van den Hoek. De burgemeester O.R. van den Bosch.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1