29 september 1988 202 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 29 september 1988, te 20.00 uur Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendai, A.J.M. van 't Hof, drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman en J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, mevrouw H.A.Th.G. IJsselmuiden, de heren A.C.F. Berkelmans, ir. W.J.A.M. Swinkels, J.R.A. Nawijn, drs. B.H. Mulder, drs. E. van der Zwaag en drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoes, de heer N.H. Geels en de wethouders, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth. Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisgeving: de heren E.A. Boonstra en H.J.G. Bleekemolen. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Swinkels wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 26 mei 1988. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 2a. Beëdiging van de heer A. Mettes als tweede plaatsvervangend secre- taris. 3. Wijzigingen I.Z.A.-regeling Noord-Holland. (91) 4. Wijziging rechtspositieregelingen. (92) 5. 23e wijziging Algemeen Ambtenarenreglement. (93) 6. Bezoldigingsverordening Ambtenaren 1988. (94) 7. Toelagen weduwen van gewezen ambtenaren als tegemoetkoming in de A.O.W./A.W.W.-premie over werkgeversaandeel in de I.Z.A.-bijdrage. (95> 8. 4e wijziging van de Verordening regelende de toekenning van een ziektekostenvergoeding aan gepensioneerde en op wacht- geld gestelde I.Z.A.-deelnemers. (96) 9. Aanleg kabels en leidingen in het nieuwbouwplan "Groenenhoven"(97 10. Verkoop panden Blekersvaartweg. (98) 11. Vervaardiging geohydrologische kaart. (99) 12. Onderhoud van de Marisbrug. (100) 13. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 Wet op de ruimtelijke ordening. (101) 14. Bouw club- en kleedaccomnodatie bij tennisbanen Sportparklaan. (102) 15. Programma basiseducatie 1989. (103)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1