27 oktober 1988 OPENBARF. VERGADERIHG VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdaq 27 oktober 1988, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch b"r9e™ee^e f Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. DivendalA.J.M. van t Hof, drs R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra en J.F de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, mevrouw H.A.Th.G. IJssel- muidende heren A.C.F. Berkelmans, J.R.A Nawijn. drs B.H Mulder, drs E. van der Zwaag en drs. A.J.C. Rollich, mevrouw B.Lde Haze Winkelman-Hoesde heren H.J.G. Bleekemolen en N.H Geels en de wethou- dersmevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer drs. S. Baar mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth Secretaris: de heer drs. W.H. van den Hoek. Afwezig met kennisqeving: de heer ir. W.J.A.M. Swinkels. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. Mevrouw De Zwart wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst haar stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststel1ing van de notulen van de vergadering van 30 juni 1988. 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Vaststel1ing bestemmingsplan "Glip 4". (105) 4. Vervanging detectielussen. (106) 5. Exploitatie-overeenkomst bebouwing terrein Glipperweg 40. (107) 6. Verzoek om toekenning planschadevergoeding ex artikel 49 W.R.0. 7. Aanleg kabels en leidingen in het nieuwbouwplan "Res Nova- plein" 8. Vervaardigen geohydrologische kaart. 9. Bezoldigingsverordening Ambtenaren 1988. (110) (111) 10 Intrekking keuringsverordening voor de gemeente Heemstede. (112) i (113) 11. Baggerplan. 12. Vervanging dakbedekking Crayenesterschool(114' 13. Geluidisolerende voorzieningen Herenweg 111 (Centrum 111). (115) Dit punt is van de agenda afgevoerd. 14. Vervanging kantine tennispark Groenendaal(116) 15. Opheffing gemeenschappelijke regeling schoolartsendienst gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. lu'' 16. Overdracht taken ex artikel 57 W.V.G. tot instelling en in- standhouding van een basisgezondheidsdienst; wijziging rege- ling gewest Zuid-Kennemerland. 111 17. Renovatie Marisbrug. (119'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1