APZ 29 november 1988 143 TOEKENNING EREPENNING DER GEMEENTE De raad van de gemeente Heemstede; overwegende dat de heer drs. Willem Hendrik van den Hoek, geboren op 8 mei 1943 te Wormerveer, sedert 1 januari 1978 secretaris is van de gemeente Heemstede; dat hem overeenkomstig zijn verzoek met ingang van 1 december 1988 ontslag is verleend uit deze betrekking; dat de heer Van den Hoek zeer grote verdiensten heeft voor deze gemeente, waarvoor hij zich met grote bekwaamheid en met zijn ge- hele persoon heeft ingezet; dat dit aanleiding geeft ter gelegenheid van zijn afscheid de grote waardering en erkentelijkheid van het gemeentebestuur tot uitdruk- king te brengen; gehoord het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de Verordening betreffende het toekennen van erepenningen der gemeente Heemstede; BESLUIT aan drs. Willem Hendrik van den Hoek, voornoemd, toe te kennen de gouden erepenning der gemeente Heemstede uit erkentelijkheid voor zijn arbeid ten dienste van de gemeente Heemstede. Heemstede, 29 november 1988. De raad voornoemd, De secretaris, De voorzitter,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1