APZ 22 december 1988 DIVERSE AUTOMATISERINGSPROJEKTEN 144 Heemstede, 8 november 1988. Aan de raad, In het automatiseringsplan zijn de volgende projekten gepland voor uit- voering in 1989: a. voor invoering op IBM S36: leerplichtadministratie; raming f 15.174,-- projektnr. 19). Deze tijdrovende administratie gebeurt nu nog handmatig. De ieerlingen worden overgenomen uit de bevolkingsadministratie. Aangezien de bevolkingsadministratie is geconverteerd naar S36, is auto- matisering van de leerplichtadministratie dringend gewenst. b. d.m.v. IBM PC: wegenbeheer/rioolbeheer; (raming f 32.000,— f 23.000,— projektnr. 10 en 11). De gegevens die beschikbaar zijn gekomen uit het kwaliteitsonderzoek rio- lering, kunnen benut worden voor het systeem rioolbeheer. Voor het weg- beheer zal het bestand in de komende jaren worden opgebouwd. De volgende aanschaffingen zijn hiervoor noodzakelijk: a. t.b.v. de leerplichtadministratie: voor apparatuur en progrannatuur f 15.000,— (onderhoud f 1.200,— per jaar); b. t.b.v. wegenbeheer/rioolbeheer: voor apparatuur en programmatuur f 44.000,-- (onderhoud f 4.400,-- per jaar). Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van f 59.000,— voor bovengenoemde aanschaffingen. De kosten zullen in 3 jaar worden af- geschreven. De lasten van deze kredieten kunnen worden gedekt binnen de reservering voor lijst II. Nu de invoering van het financiële systeem heeft plaatsgevondenblijkt dat een drietal extra S36-terminals dringend gewenst is t.b.v. chef ad- ministratie, bedrijfsbureau en bureau financieel beleid. Voor laatstge- noemde locatie dient tevens een extra aansluiting te worden geinaakt. De totale kosten ad. f 12.000,— zouden ten laste moeten komen van het -1-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1