22 december 1988 368 OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HEEMSTEDE OP donderdag 22 december 1988, te 20.00 uur. Voorzitter: de heer jhr. mr. O.R. van den Bosch, burgemeester. Tegenwoordig zijn de leden: de heren M. Divendal, A.J.M. van 't Hof, drs. R.W.F. van Schalkwijk, H.R. Huisman, E.A. Boonstra en J.F. de Bruijn, mevrouw L.G.W.J. de Zwart-de Gier, mevrouw H.A.Th.G. IJssel- muiden, de heren A.C.F. Berkelmans, ir. W.J.A.M. Swinkels, J.R.A. Nawijn drs. B.H. Mulder, drs. E. van der Zwaag en drs. A.J.C. Röllich, mevrouw B.L. de Haze Winkelman-Hoes, de heren H.J.G. Bleekemolen en N.H. Geels en de wethouders, mevrouw S. van der Pas-Bouman, de heer drs. S. Baar, mevrouw S.E.A. Noorman-den Uyl en mevrouw drs. J.R. Beets-Hehewerth. Secretaris: de heer mr. A. Buiter, l.s. De voorzitter opent de vergadering en leest het ambtsgebed voor. De heer Huisman wordt door het lot aangewezen om bij eventuele stem- mingen het eerst zijn stem uit te brengen. AGENDA: 1. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 29 september 1988 2. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken. 3. Verbouwing Roemer Visscherplein 11; opvang asielzoekers (130) 4. Diverse automatiseringsprojekten. (144) 5. Wijziging l.Z.A.-regeling Noord-Holland en 24e wijziging Alge- meen Ambtenarenreglement. (145) 6. Geïntegreerde dienstverlening N.V. Bank voor Nederlandsche Ge- meenten. (146) 7. Fusie Diaconessenhuis en Mariastichting; continuering garantie geldleningen. (147) 8. Routine-investeringen nutsafdelingen 1989. (148) 9. Medewerking ex artikel 74 W.B.O. t.b.v. de Prinses Beatrix- schoolBosch en Hovenschool en Nicolaas Beetsschool. (149) 10. Welzijnsplan 1989. (150) 11. Voorbereidingsbesluit ex artikel 21 W.R.O. (151) 12. Reconstructie omgeving station. (152) 13. Nota verkeersregulering Heemstede. (153) 14. Vestiging erfdienstbaarheid i.v.m. gasleiding. (154) 15. Huur- en koopprijsgrens Woonruimtewet. (155) 16. Invulling vrije T.V.-kanalen c.a.i. (156) 17. Benoeming ambtenaar burgerlijke stand. (157) 18. Garantie geldlening volkstuinvereniging Groenendaal. (158) 19. Verkoop strook grond Sportparklaan. (159)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Raadsnotulen Heemstede | 1988 | | pagina 1