kwamen en maar meteen, waar wij al sinds jaar en dag een grondige opleiding plachten te genieten,.omdat hij er vroeg of laat toch achter gekomen zou zijn. Dickens' "belangstel ling voor dit instituut was onmiddellijk gewekt en hij "be gon zichzelf al de heerlijkste visioenen voor te schotelen van een tweede Dotheboys Hall, de plaats waar de oude Squeers, "bijgestaan door zijn "behulpzame vrouw en door de naar zijn vader aardende zoon Wackford, op gruwelijke wijze een meelijwekkende groep jongelieden enig onderwijs tracht te op te dringen. Wij haastten ons hem te verzekeren dat het Bonaventura-Ly- ceum niet helemaal congruent is met Dotheboys Hall, doch desondanks stond hij erop, zo gauw mogelijk met deze verhe ven instelling kennis te maken. Hoog bezoek in Mariënpoelstraat Twee dagen later gingen de heer Charles Dickens en wij aan boord van het edele, snelzeilende vrachtschip„De Schroef", hetzelfde vaartuig als waarop Martin Chuzzlewit en Mark Tapley vertrokken, om hun geluk in het verre westen te be proeven. Weldra arriveerden wij in de overbekende zeehaven van Katwijk aan Zee (niet te verwarren met de nog grotere haven van Katwijk-Binnen Toen wij, een dag later in gezelschap van de vermaarde au teur de Mariënpoel straat binnenschreden, voelden wij ons enigszins opgelaten. (Deze gesteltenis vloeide voorname lijk voort uit het feit, dat Dickens allereerst met alle Leidse pubs en inns had willen kennismaken, aan welk ver langen - dit moeten wij bekennen - wij niet zonder genoegen hebben voldaan). Dreunende Bonaventuriaanse gewelven De school werd betreden via de zgn. „nieuwe ingang" (die pal op het westen gelegen is en van waaruit men een prach tig uitzicht op de zonsondergang zou kunnen hebben, ware het niet dat men het in vroeger dagen nodig had gevonden er een geweldig klooster dwars voor te plaatsen - (wij hebben niets tegen kloosters, mits deze hun plaats maar 317

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 17