340 reed., en teekent naauwkeurig af; hij is een plastische vent - dat Dickens door hem gelezen is5 zal niemand ont kennen? hij moge den vorm en de omtrekken, de methode heb ben overgenomen en afgeneusd - hij is geen nachtelijke in breker, die ons Engel sch. goed voor Nederlandsche manufac turen verkoopt, daartoe is hij te eerlijk, te geniaal. EUGÈNE SUE De „Mystères de Paris" hebben Sue een Europese vermaard heid doen verwerven. Diet alleen, dat deze roman in alle Europese talen vertaald is geworden; het heeft bovendien aan talloze nabootsingen het leven gegeven, een ware lit teratuur van verborgenheden? verborgenheden van Londen, Berlijn, Wenen, Home, Petersburg en Amsterdam. Langer dan een jaar, nadat deze roman verschenen was, kon geen ander bij het grote publiek bijval oogsten, dan die dezelfde toon aansloeg, welke Sue had doen weergalmen. WALTER SCOTT heeft zich slechts van lieverlede tot de let terkundig gebieder zijner eeuw verheven, om kort daarop door DOOPER en IRVING ten val gebracht te worden; MARRYAT is nooit meer dan esn vermaardheid van de tweede rang ge weest; CHARLES DICKENS IS ALLEEN DE VORST IN HET HUMORIS TISCHE VAK, en geen enkele Duitse schrijver bestaat er,die ooit zo geheel de wereld heeft geëlectriseerd. (Uit Onze Tijd, 6e deel, blz.120, Amsterdam, Gebr.Diederichs1850). DE BATH-BIBLIOTHEEIC Veel Nederlandse Dickensians hebben meegeleefd met de voor laatste Conference die in Bath werd gehouden. Een aantal bevoorrechten onder ons hadden gelegenheid de feestelijk heden in Bath ter plaatse bij te wonen. Naar men zegt heb ben zij de Haarlem-Branch op min of meer waardige wijze ver tegenwoordigd. De lezingen hierover lopen eehter nogal uiteen, zodat het vooralsnog niet mogelijk is een juist Bath-beeld te verkrijgen. Wel hebben enkele notabele Bath- gasten hun verontrusting niet onder stoelen of banken ge stoken en zich in volgende zin bloot gegevens „Weten de Nederlandse Dickensians wel dat de City of Bath in 1945 een belangrijke schenking aan een Nederlandse stad heeft gedaan?"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 40