342 1ST HET HAARLEMS DAGBLAD LAZEN WIJ VOLGEND BERICHTJES In Londen is een school voor diligencekoetsiers geopend. Een volledige cursus van 26 uur kost 600 gulden. Als men die heeft gevolgd is men volgens de directeur van de school een volledig bevoegd diligencekoetsier. De lessen worden gegeven in een oude, rood en geel gelakte diligen ce. Uit Londen vernamen wij dat twee Nederlanders zich voor de cursus hebben aangemeld, n.l. mevrouw NEL WIENER uit Zand- voort en de heer GILLIS OVERBEEK uit s-Gravenhage. Beide cursisten zijn onlangs in Bennebroek aangetroffen in de nabijheid van een diligence. Ter gelegenheid van de komende Conference zullen Nel en Gillis een „happening11 houden op de Dam en demonstraties op een röod en geel gelakte diligence ten beste geven. Willem Brand hoopt met een paar zangvogeltjes en de hoed van Pickwick de feestvreugde op te luisteren. Er worden gratis zonnepitten uitgedeeld. Wegens de te verwachten grote belangstelling adviseert de redactie u reeds thans plaatsen te reserveren bij de heer Keene. Betrouwbare in troductie toegestaan. C.W. NICO. In de landelijke dagbladen hebben in 1966 be richten gecirculeerd die op het eerste gezicht verontrus tend waren. Aanhangers van een Dickens' Amstelkring, z.g. „projo's, hebben enkele dagbladkoppenmakers omgekocht, die merkwaardige kopjes lanceerden als„Nico afgekeurd"„Ni co telt niet meer mee", „Legt Nico het lootje?" „Nico's vonnis geveld", enz. Verscheidene leden, die mij zenuwachtig opbelden en vroe gen wat er met Nico Andriessen aan de hand was heb ik kal merend kunnen toespreken. Bij nadere beschouwing van de berichtjes bleek n.l., dat het hier ging om de bonte hengst NICO, eigendom van de 84-jarige veehouder P.S.Hellinga uit Irnsum, waarover in Prieslands stamboekkringen nogal wat rumoer is geweest. Zo komt de aap uit de projo-mouw. En wat voor een aap! Een bonte hengst.... C.W.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

The Dutch Dickensian | 1967 | | pagina 42