REGISTER van den I H O U D. Aan craze LezersBiz. 1. Leidt de weg tot het doel 201, HAAELEMMEBMEEE-POIDKE. De Voorstellen tot verleteringbiz. 13. Geschiede- nis van den overdragt des Polders, biz. 17, 21, 25, 31, 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125. De Kwel, biz. 137, 141 145, 149 153. Regen en verdamping, biz. 161, 165, 173. Is er meer kwelwater dan wij berekenden? biz. 177. Welke kwade geest heerscht er over den Polder? biz. 181. Het onderzoek naar de kwaal der Werktuigenbiz. 181. De Werktuigen, biz. 182. Omvang der kwaal, biz. 183. Zitplaats der kwaal, biz. 183. De middelen tot herstel, biz. 183. De Voorstellen van den Dijkgraaf en van het Dagelijksch Bestuur, biz. 49, 53. De Voorstellen van den Dijkgraaf en openbaar- heidbiz. 73. De voltooijing van het bestaande stelsel, biz. 85. Verantwoordelijkheid, biz. 184. Eene goede tijding, biz. 188. Onderhoud der wegen, biz. 188. Schutsluis voor den Polder, biz. 197. De nieuwe Dijkgraaf, biz. 217. Herziening van het bijzonder reglement, biz. 221. Vergadering van Hoofd-Ingelanden(Verslag van het verhandelde in de) van: 21 December 1859, biz. 3, 10; 7 Maart 1860, biz. 50, 57 28 Maart, biz. 57, 61, 65; 11 April, biz. 74; 2 Mei, biz. 82, 94; 20 Junij, biz. 138; 1 Augustus, biz. 139, 150; 26 September, biz. 194; 7 November, biz. 195, 198, 209; 10 December, biz. 214. Begrooting (Ontwerp-) voor 1860, biz. 36. Be- schouwing over de biz. 32, 38. Supple- toire voor 1860 biz. 74. Bestuur. Zamenstelling op 1°. Jan. 1860 biz. 14. Verkiezing van 2 Hoofd-Ingelanden, biz. 71 90, 107. Benoeming van den Dijkgraaf J. L. vanderBurch tot Burgemeester van verschillende gemeenten, biz. 189. Ontslag door den Dijkgraaf aangevraagd, biz. 205. Personeel. Ontslag van de HH. J. G. Starcken S. A. Noordendorp, biz. 127. Benoeming van den beer Starck tot spoorweg-opziener, biz. 162. Dood van K raai j enh age n, biz. 102. Verordening op het daarstellen van meerdere wa- terberging, biz. 210. Boogie der gronden (staat van de) in den Polder, volgens de opneming van 1856, biz. 15. Waterleidingen. Staat der zoo als die door de Commissie zijn aangelegd, biz. 19. Stoomtuigen. Waterhoogte en werking der stoomtui- gen in 1859, biz. 37. Dagelijksche waterhoogte en werking van 31 Augustus tot 31 October 1859 biz. 47. Waterhoogte en werking der stoomtuigen, in 1858, biz. 129. Idem in 1857 biz. 133. Idem in 1856, biz. 157. Aanbesteding van de ijzeren leggers voor den Cruquiusbiz. 7. Aanbe steding van een ketelgebouw en schoorsteen voor den Cruquiusbiz. 50. Aanbesteding van steenkolen biz. 102. Onderloopsheid van den LeegkwaterKwel water bij den Cruquiusbiz. 127. De herstelling aan den leegtiwaterbiz. 151. Verletering van den Polder. Plannen tot biz. 41, 43. Adres der hh. Delcourt c. s. omtrent de biz. 38. Naschrift der redactie, biz. 39. Tegen-adresbiz. 42. Voorstel van het Dagelijksch Bestuur, biz. 50. Ponten, (Inrijden der) biz. 139. W?g en brug van Haarlem, naar den Polder(Ver- handelde in den Gemeenteraad van Haarlem, over den aanleg van een) biz. 74, 82, 110, 127, 134, 154, 171, 218. Brug bij Halfweg(kosten en opbrengst van de) biz. 7. Weg naar Lisse, (Yerbetering van den) biz. 11. Veiling van gronden in den Polder(Afloop der) biz. 75, 82, 107, 122, 139, 189. Schadevergoeding voor het vischregt in Haarlemmer meer, (Het verhandelde in den Gemeenteraad van Leiden over de) biz. 154, 158 175. HAAELEMMEEMEEE. Gemeenteraad, (Yerslag der zitting van den) van: 12 Januarij 1860, 7 en 21 Pebruarij, biz. 82; 13 Maart, 25 April, biz. 90; 21 Junij, biz. 130; 17 Julij, biz. 127, 134; 16 Augustus, biz. 158; 27 November, biz. 210; 13 December, biz. 217. Begrooting voor 1860, biz. 6; voor 1861, biz. 191. YVijziging, biz. 205. Bijdragen van het rijk en de provincie voor het onderwijs, biz. 122, 210. Bestuur. Zamenstelling op 1 Januarij I860, biz. 10. Benoeming zetters, biz. 23. Verkiezing van een raadslid, biz. 50, 54. Aan de kiezers in Haarlem- mermeerbiz. 49. Benoeming rijksontvanger, biz. 33. Adres van ingezetenen omtrent het wonen van den Burge meester in de gemeente, en antwoord daarop ontvan- gen, biz. 167. Verslag van den toestand der Gemeente in 1859 biz. 77, 80, 89. Aangifte bij den Burgerl. Stand in 1859 biz. 3. Loop der bevolking in 1859 biz. 19. Openbare werken in 1859 biz. 23. Aantal der gebouwen, biz. 127. Geneeskundigen in de Gemeente, biz. 23. Belasting op het gedestilleerdbiz. 3, 6. Benoeming kommiezen, biz. 9. Verordening op het sluiten der tapperijenbiz. 14. Veroordeeling van ingezetenen door de Arrondisse- ments-Begtbank te Haarlem, biz. 26, 61, 66, 70. van den heer H.gewezen ontvanger der Ge meente, biz. 75. Kerb. Zamenstelling der kerkelijke besturen, biz. 23. Opbrengst der kollekte voor eene tweede protest. biz. 54. Giften voor idem, biz. 102, 150. Zancc-uitvoerino- O O ten voordeele van idem. biz. 61, 218. Brand. Woning op J 21, biz. 19. Bij den heer Amersfoordtbiz. 122, 127. Woning op HH 30. biz. 127. Gedenkpenning der droogmaking, van J. P. Menger, biz. 61; van S. C. Elion, biz. 154. Veearts voor Haarlemmermeerbiz. 55 66. Landbouw-Leesbibliotheek voor Haarlemmermeerbiz. 98. Geschenken voor idem, biz. 107. Hiversen. Bezoek van den Commissarisbiz. 130. Harddraverijbiz. 107. Pinksterstormbiz. 107. Mishandeling van een ingezeten, biz. 127. Gebeurde met een vlasboer, biz. 139. Het geschenk, biz. 189. Dood van een arbeider, biz. 215. Een bedolven bosch, biz. 134. EIJELAlfD, Vereenigde vergadering, (Verslag van het verhan delde in de) van: 25 Januarij 1860 biz. 18, 22; 1 Maart, biz. 54; 21 April, biz. 81; 28 April, biz. 81; 11 Junij, biz. 110; 25 September, biz. 178; 3 November, biz. 205; 30 November, biz. 214. Begrooting voor 18 60, biz. 29. voor 1861 en uittreksel memorie van toelichting, biz, 202. Ken- nisgeving der ter visie ligging, biz. 199. Bestuur. Zamenstelling op 1 Januarij 1860biz. 10. Voordragten benoeming Hoogheemraadbiz. 50 75. Verkiezing van 2 Hoofd-Ingelanden en 2 Plaatsver- vangers, biz. 57 71 75. Verslag over 1859 biz. 166. Waterstaaisdienst(Regeling van de) biz. 26. Duinen, (Verordening op het onderhoud van de) biz. 10. Bundergeld(Bedrag van het) van 18001859, biz. 7. Sluizen te Spaarndam (Doorvaart der) in 1859, biz. 22. Tariqf van doorvaariregten aan de Gouwe (in wer king komen)biz. 57. Inlaten van water uit Delfland, biz. 189. Waarborgkapitalen(Teruggave van) biz. 215. BERIGTEN UIT VERSCHILLENDE POLDERS. Delfland. Commissie ter beraming van middelen tot ontlasting van den boezem van biz. 71, 91. Proces tusschen het Hoogheemraadschap van en de Erven Eock, biz. 75, 224. Hollandsche IJssel. Verbetering van den biz. 91 Droogmalcen van plassen beoosten Rotterdam(sub- sidie voor het), biz. 127, Polderregt(prijsvraag omtrent de verbetering van het), biz. 115. Sloten(Circulaire aan de vereenigde polders onder) over de droogmaking van het Lutkemeer, biz. 211. Schinkelp older(Veiling van gronden in den) biz. 7. Waard en Groetpolder(Mededeelingen uit den), biz. 33, 61. LANDBOUW. LANDBOUW (de) in VIaanderenbiz. 222. Merkwaardig voorbeeld van Jcleine Jcultuurbiz. 114. De der Granenbiz. 123, 209, 213. Verze- kering van den oogst, tegen brandschade, biz. 175. Haarlemmermeer. De landbouw in biz. 69. Uitkomsten van den landbouw in in 1859, biz. 78. De ondervinding in vroegere droogmakerijen en de bebouwing van den Haarlemmermeerpolderbiz. 65. Voormaals en thans van het Haarlemmermeer, biz. 66. Opbrengst der gewassen op eene boerderij in biz. 2 6. Stand der gewassen in biz. 142. Beteeling van den polder in 1860, biz. 151. TEELT VAN GEWASSEN. d. C. lets over Zomer- tarwebiz. 11. J. Boeke, voorkomen van brand in de iarwebiz. 185. Meelcrap. Teelt in den Waard en Groetpolder, biz. 61, 71. Kultuurkosten en op brengst van in den Haarlemmermeerpolderbiz. 158. Maatschappij tot bereiding en cultuur van biz. 71. Octrooi voor eene verbeterde stoof, biz. 95. Bermt O over den handel van Voute C°.biz. 199. Verbouwen van Handelsgewassenbiz. 97. Vlasbouw en JClaverteeltbiz. 151. Stand der gewassen in Noord-Hollandbiz. 142, in Groningen, biz. 95 175. Uitvoer van landbouwproducten uit Rotterdam, biz. 95. MEST EN BEMESTING. J. S.bereiding van Beendermeel, biz. 42. Mest tot Guano te maken, biz. 91. WERKTUIGEN. Dorschwerktuigen. M. T a n i 3 van A. van der Kloot, biz. 42. van Hulst, kwaliteit van het stroo bij gebruik van biz. 91, 111. Hoeufft van Velsen, antwoord aan van Hulst, biz. 99. Verkregen uitkomsten met verschil-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1