bouw van Haarlemmermeer kan strekken, verdient vvel in de eerste plaats behartigd te worden. Maar zoo wijwat de eerste punten betrof dank zij de ons toegezegde medewerking onzen Lezers veel goeds en volledigs konden beloovenzoo gevoe- len wij, dat, zullen wij ten dezen opzigte slagen wij ten zeerste de ondersteuning en de medewerking van al de kundige en ervaren Landbouwers van Haarlemmermeer bekoeven. Het is tocb geenszins ons voornemen om lessen uit te deelen of de uitkomsten onzer onvolledige ervaring en de kennis uit vreemde bronnen geput, aan anderen op te dringen. Neen, wij beoogen geheel iets anders. Allen weten wij hoezeer de uitoefening van den Landbouw afbankelijk is van de plaatselijke gesteldheid, van de eigenaar- digheden van den grond, en de hulpmiddelen die ons ten dienste staan. Zoo ooit, dan geldt zulks wel vooral van een nieuwen Polderwaar geen der Land bouwers, van de verschillende oorden van ons vader- land zamengevloeidzijne gewone en van ouds gebrui- kelijke wijze van kultuur kan toepassen, zonder die naar de eigenaardigheden van grondstreek en om- geving te wijzigen. Ondervinding kan hier alzoo de eenige leermeesteresse zijn, en zij is tevens de beste. Maar juist, wijl hier zoo veel nieuw en onzeker is, zoo veel nog eerst beproefd moet wordenkunnen wij veel, ja het meest van elkander leeren. Het is daarom een eerst vereischte, het is onze pligt, dat wij onze er- varingen, onze verkregene uitkomsten, hetzij goed, hetzij kwaad, onze denkwijzen, onze dwalingen, elkander bekend maken. De onderlinge mededeelingen van Land bouwers kunnen slechts tot wederzijdsch voordeel strek ken nimmer hundie ze openbaar maaktnadeel be- rokkenen. Wij hopen dus niet teleurgesteld te worden in onze verwachtingom een groot aantal oorspron- kelijke mededeelingenaan de ervaring ontleend betreffende de verschillende kultuurwijzen, de gebruikte werktuigende uitkomsten der veehouding en zuivel- bereiding, enz. te mogen ontvangen. Onzes inziens zal dit doel het best bereikt worden, door van tijd tot tijd de aandacht te vestigen op die onderwerpen welke ons daartoe het meest geschikt schijnenhet zij om daarover den strijd der verschillende meenin- gen uit te lokkenhetzij om door het aanvragen en het verkrijgen van een ruim aantal berigten, daaruit een eenigzins volledig geheel te kunnen zamenstellen. Als zoodanige onderwerpen noemen wij b. v. het inenten tegen de longziektede dorschwerktuigende wijze van aanleg tot weilandde verschillende tarwe- soortende uitkomsten der meekrap- en vlasteeltenz. Hoewel wij daarbij steeds inzonderheid op Haarlem mermeer het oog willen houdenzoo wenschen wij ook te dezen opzigte ons veld langzamerhand meer over geheel Holland uit te breiden. Het is voor- zeker waar, dat ons land reeds verschillende Land bouw -tijdschriften telt, maar daaronder is er geen dat in deze provincien het licht zieten alzoo bij voorkeur de eigenaardige behoeften van den Polder- Landbouw raadpleegtterwijl daarbij juist ook Haar lemmermeer van de verkregene ervaring in andere poldersveel nut zal kunnen trekken. Maar, hoewel wij aan het bespreken van den Landbouw-praktijk de voornaamste plaats wenschen toe te kennenwillen wij toch geenszins wat meer op den Nederlandschen Landbouw en het algemeen betrekking heeft, geheel buitensluiten. Zoo willen wij trachten onze lezers op de hoogte te houden van hetgeen door de Regering ten behoeve van den Landbouw verrigt werd of nog behoorde te geschieden van de wijzigingen in de wetgeving voor den Land- bouwer van belang, van hetgeen door de verschillende Maatschappijen en Vereenigingen tot verbetering en ontwikkeling van den Landbouw werd tot stand gebragt, enz. Voorts wenschen wij de meeste zorg te wijden aan het verkrijgen van juiste en uitvoerige Markt- berigten, alleen echter van die, welke voor onze lezers van belang zijn. Wijl hieraan echter nog al moeite en kosten verbonden zijnzoo zullen wij niet op eenmaal de gewenschte volledigheid kunnen ver krijgen. Daarom verzoeken wij de Marktbezoekers onze opgaven met zorg na te gaan en met hunne bevinding te vergelijkenten einde wij daarmede ons voordeel kunnen doen. Het aankondigen van Jaarmarkten, Landbouw- en Poldervergaderingenenz. hopen wij niet te vergeten. Wij hadden het voornemen elke week ons blad met eene kleine Kronijk aan te vangen, waarin wij al de wetenswaardige feiten, den Polder of den Landbouw betreffendekorteling wilden vermelden. Om daaraan echter de noodige volledigheid te geven en natuur- lijk veel, wat onze lezers belang zoude inboezemen, onze aandacht moet ontsnappen, zoo houden wij ons voor schriftelijke mededeelingen van dien aard zeer aanbevolen. Wekelijks zullen wij ook eenen staat van weer- kundige waarnemingen opnemen. Ten slotte houden wij eene zekere ruimte voor Aankondigingen (a 10 Cents per l'egel berekend) beschikbaar. Wij willen trachten dat alle Adverten- tiendie voor den Meerbewoner van bepaald belang zijn, ons langzamerhand toevloeijen, zoodat hij die in geene andere dagbladen behoeft op te sporen. Tevens wijzen wij nog op het nut voor den Land- bouwer, in het plaatsen van Aankondigingen gele- gen. Hiervan wordt door hem nog veel te weinig gebruik gemaaktterwijl zulks tochvooral bij een Blad dat wel geenen grooten leeskring heeftmaar in dien kring ook door alien gelezen zal wor den veel gemak en voordeel belooft. Zoo achten wij b. v. daarvoor uitnemend geschikt de berigten omtrent Dekhengsten, Springstierenaanbod of aan- vrage van Zaaizaden, Hooi en Stroo, vette Varkens of Kalveren, enz. Voorts twijfelen wij niet of het aanvragen van Werklieden en Dienstboden en het plaatsen van Doods-, Iluwelijks- en Geboorte-berigten, zal spoedig ingang vinden. De Prijs van het tijdschrift is bepaald op 6, franco per post, bij jaarlijksche inteekening; de be- taling geschiedt in drie -maandelijksche termijnen a 1,50. Aan het einde van het jaar ontvangt men kosteloos een omslag en eene alphabetische inhouds- opgave. De prijs is zoo matig mogelijk gesteld, en alleen bij zeer ruime deelname zal het doenlijk wezen daarmede de kosten te bestrijden en de uitgave op den duur vol te houden. Het blad zou dan ook niet in het licht hebben kunnen verschijnen, zoo niet eenige personen hunne bijzondere ondersteuning voor het eerste jaar hadden toegezegd en zal niet kunnen blijven bestaan zoo onze goede verwachting omtrent de belangstelling der ingezetenen wordt teleurgesteld. Het zoude ons echter zeer bevreemdenindien er vele der Bewoners van Haarlemmermeer gevonden werden, die door de kleine uitgave van ruim 10 Cts. 'sweeks, werden afgeschrikt op een blad in te teekenendat hen op de hoogte houdt van al hetgeen in den Polder en de Gemeente wetenswaardigs voorvaltdat hen ten spoedigste van alle wisselingen in de Marktprijzen verwittigten daardoor dikwerf voor belangrijke winst- derving kan vrijwarendat eindelijk praktische mede deelingen over Landbouw zal bevattenwaaruit toch voor het minst genomen, wel zoo veel te leeren zal zijn, dat zij die geringe uitgave ruimschoots terug zullen ontvangen. Maar zoo ons Blad alleen in handen der bewoners van den Polder kwamzoude voorzeker het debiet nimmer ruim genoeg kunnen zijn, 'en zouden wij ons oogmerk ook maar ten halve bereiken. Neen, wij verlangen het ook in handen van elken eigenaar van gronden in Haarlemmermeer te zien en achten dien wensch geenszins overdreven of onbillijk. Hoewel bijzonder met het oog op het belang der landbou wers ingerigtzal het blad misschien voor de grond- eigenaars nog ruimer vruchten dragen. Het behoeft toch niet verzwegen te worden, dat sints geruimen tijd de Haarlemmermeer sterk in de gunstige meening van het publiek gedaald is. Allen die goed met de zaken aldaar bekend zijn, weten genoegzaam hoeveel ongegrond veroordeel daaraan voedsel geeft. Het zijn echter niet zijdie zoowel met den landbouw als met den tegenwoordigen toe- stand van den Polder vertrouwd zijndie deze zienswijzc verbreidenmaar meer de kapitalisten diezonder juiste kennis van zakeneenige onge- lukkige voorbeelden een genoegzaam bewijs ach ten om de plaatsing van kapitaal in gronden van dezen Polder als hoogst gewaagd en onvoordeelig te beschouwen. Het feit, dat de pachtprijzen in verhouding veel minder gedrukt zijn dan de grond- prijzenbewijst de juistheid van dit beweren. Maar het is bekend genoegvooroordeelen vatten spoedig wortel doch zijn niet gernakkelijk uit te roeijen. Het is vooral de onbekendheid met den Polder en het niet kennen van de vele gunstige uitkomsten daar reeds verkregen, van den toenemenden vooruit- gang en de verbetering van alle gronden, waardoor die ongunstige meening stand houdt; daarom zijn wij overtuigddat de uitgave van dit weekblad meer dan eenigen anderen maatregel het veld winnen van een juister en meer regtvaardig oordeel zal bevorde- renen dat de Grondeigenaars alzoo zeer in hun eigen belang handelendoor onze pogingen te onder- steunen. Maar tevens wordt de dikwerf ver af wonende Grondeigenaar hierdoor in staat gesteld kennis te nemen van al hetgeendat hij behoort te weten zoowel in het belang van zijn grondeigendomals om de voorregten te genieten en aan de verpligtingen te voldoenwelke uit zijn regt tot het verkiezen van het Polderbestuur voortvloeijen. Voorts rekenen wij er bepaaldelijk op, dat de Grondbezittersdie in andere oorden wonende verbreiding van ons Blad onder den landbouwersstand in hunne omgeving zullen trachten te bevorderen. Aan goede Pachters Bouwbazen en Arbeiders blijft in Haarlemmermeer nog groote behoefte bestaan. Doch onder den Boe- renstand heerscht op vele plaatsendoor onbekend heid met den nieuwen Polder, nog grooten schroom zich daarheen te begeven, hoewel de voorwaarden gemeenlijk veel gunstiger en de loonen hooger zijn dan op de plaats hunner inwoning, en wij zijn ver- zekerd, dat de lezing van ons Blad veel zal kunnen toebrengen om dien schroom bij hen te overwinnen. Deelneming en medewerking zijn alzoo hetgeen waarop wij met gegrond vertrouwen hopen. Doch tevens rekenen wij ook op de kritiek van zaakkun- digenkritiek omtrent de wijzewaarop wij het gestelde doel trachten te bereiken; teregtwijzing, waar wij onwaarheden mededeelen of onjuiste meeningen uiten; aanmoedigingwaar wij het goede en regt- matige trachten te bevorderenvoorlichting waar ons oog niet ver genoeg reikt of niet diep genoeg doordringtverschoning eindelijkwaar onze krach- ten aanvankelijk te kort schieten of de bezwaren, aan elke nieuwe onderneming verbondenniet op eenmaal kunnen worden overwonnen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 2