ABYimraiTOio Haarlemmermeer Haarlemmermeer-Polder Landbouw. - 3 - HAARLEMMERMEERPOLDER. Hollandsche Alaatschappij van Landbouw. Hollandsche Maatschappij van Landbouw. LANDROUWWERKTUIGEN. Landbouw en Veeteelt. Fabrijk van Landbouw-Werktuigen Hulpkunstmeststoffen Beginselen der Landbouw - Scheikunde 1 M. MULLER. Jl Door den Kaad dezer Gemeente is besloten, dat •gedurende het jaar 1860 zal worden geheven Art. 1. 1°. Op de hoofdsom van den Eijks-accijns 60 opcenten van binnenlandsch gedestilleerd 38 op- centen van buitenlandsch gedestilleerdmet uitzonde- ring van de likeuren; 36 opcenten van buitenlandsche likeuren. 2°. Op het gedestilleerd en de likeurenwaarvoor de Eijks-accijns elders betaald is, bij invoer eene be- lasting ten bedrage van: a. f 13,20 per vat binnen landsch en f 13,30 per vat buitenlandsch gedestilleerd \an 10 graden sterkte, of bij meerdere of mindere sterkte naar evenredigheidb. 13,52 per vat bui- ienlandsche en 11,83 per vat binnenl. likeuren; meerdere of mindere hoeveelheden naar evenredigheid. 3°. Op den wijn bij invoer eene belasting ten be drage van 12,per vat. Be verdere voornaamste bepalingen dezer verordening mitsgaders de vastgestelde begrooting van inkomsten en nitgaven, deelen tcij in een volgend nommer mede. In het afgeloopen jaar 1859 zijn bij den Burger- lijken Stand aangegeven366 geborenen, 404 over- ledenen 23 levenloos geborenen en werden 57 paren door den edit vereenigd. Aan de belanghebbenden wordt herinnerddat alle jongelieden, geboren in het jaar 1841, zich in per- soon moeten aangeven voor de Nationale Militieop Dingsdag den 10 Januarij, des morgens ten 9 ure, aan de secretarie der Gemeente, sectie MM, kav. 1, en daarbij hunne geboorte- of doop-acte moeten me- debrengen. In de vergadering van Hoofd-Ingelanden van den 21 December 1859 is besloten 1°. tot de opname van f 30,000.behoorende tot de leening ad f 80,000.van 1857, waarover nog niet was beschikt en zulks tot financiele rege- ling der verbetering en herstellingen aan den Cruquius 2°. tot het doen van voorloopige uitgaven in 1860, in afwachting der begrooting en tot het bcnoemen eener Commissie van onderzoek dier begrooting; 3°. tot het doen van eenige af- en overschrijvin- gen, wegens betalingen aan aannemers van werken buiten aanbesteding. 4°. tot verkoop van 1 bunder, 38 roeden, 30 ellen (EE n°. 2) aan den lleer Ds. J. J. van Voorst. 5°. tot het vragen aan het dagelijksch bestuur van een bepaald plan tot verbetering van den Polder, tot het indienen waarvan het een jaar diligent was verklaard, welke tijd bijna verstreken is. In een volgend nommer doen wig van het verhandelde in die bijeenkomst uitvoeriger verslagen zullen wij omtrent de werldng der stoomtuigen meer uitvoerige op- gaven doen. Het Bestuur van het 15Je Nederland.tch Land- huishoudkundig Congresdat op 20 Junij en volgende dagen te Amersfoort zal gehouden wordenheeft bij circulaire (November 1859) een ieder, die vraagpunten wensclit op te geven of voorstellen in beraadslaging mogt wenschen te brengenuitgenoodigddie voor 15 Januarij 1860 aan den Secretaris van het Con gres den Heer J. van der L e e u win te zenden ten einde in het Programma te worden opgenomen dat in Maart zal rondgezonden worden. Een bondige opgaaf dier puntenzoo als tegen- woordig meer en meer in zwang is geraakt, met weglating van inleidingen, consideration of aanbeve- lingen, zal zeer op prijs gesteld worden, alsook dat de vraagpunten met het oog op de indeeling der sectien ingerigt en des noods gesplitst worden, voor zoo ver dat doenlijk is. De Sectien zijn 1°. Akkerbouw, Veeteelt en Zuivelbereiding D 2°. Tuinbouw, Houtteelt en Bijenteelt; 3°. Land- en StaathuishoudkundeStatistiek, VolkenkundeNatuur-Dier- en Planten- kunde en andere Wetenschappen, voor zoo- ver die op Landbouw betrekking hebben 4°. A1 het bovenstaandemet betrekking tot 's Eijks Overzeesche Bezittingen. AANBESTEDING. DIJKGEAAF en HEEMEADEN van den Haarlem- mermeerpolderzullen op Zaturdag den 7 Januarij 1860 des namiddags ten 1 ure, in het Hotel de Kroon, te Haarlem, overgaan tot de OPENBAEE AANBESTEDING van het leveren van twintig gegoten ijze- ren Leggers met toebehooren, over den Westelijken Waterloop van den Cruquius, ten dienste van twee nieuwe Stoomketels. De Bestekken en Voorwaarden met twee uitvoerige Schetsteekeningenzijn binnen weinige dagen op franco aanvrage ter Secretarie van den Polder, in de* Groote Houtstraat te Haarlem, verkrijghaar tegen betaling van 1. Haarlem, den 24 December 1859. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. L. VAN DEB. BUBCH, Voorzilter. E. W. VAN BBEDEBODE, Secretaris. WEDSTR1JD VAN WERKTUIGEN 0M GRAS TE MAAIJEN. Daar tijdens den hooibouw het gebrek aan genoeg- zame bekwame grasmaaijersin Zuid- en Noord-Hol- landtelken jare hoe lang zoo meer zich doet gevoelen en er tot nu toe geen proefondervindelijk goedgekeurd werktuig hier te lande bekend of in gebruik is, om gras te maaijen, zoo heeft deze Maatschappij het voornemen, om in de maand Junij of Julij 1860, tijd en plaats nader te bepalente doen houden, eenen Algemeenen Wedstrijd van Binnen en Buitenlandsche Werktuigen om gras te maaijen, waarvoor het programma tijdig zal worden bekend gemaakt. Alle werktuigfabriekanten en anderen worden intus- schen uitgenoodigd, deel te nemen aan dien wedstrijd, en ten einde aanzienlijke prijzen te kunnen uitloven, worden alle belangstellenden verzocht daartoe te willen bijdragenen daarvan opgave te zenden schrif- telijk voor 1 Februarij 1860 aan den Rotterdam, Secretaris der Maatschappij, 15 December 1859. D. E. GEVEES DEIJNOOT. Het Hoofdbestuur berigt II LI. Bouwkundigendat weder aanzienlijke prijzen worden uitgeloofd, voor planteekeningen van Bouwhoeven, toe te kennen bij gelegenheid der Algemeene Tentoonstelling in Septem ber 1860, te Gouda, alsmede dat het prospectus voor die prijsuitloving, van heden af, op vrachtvrije aanvraag verkrijghaar is. Een ieder wordt daardoor in de gelegenheid gesteld, tlians reeds van de voor waarden kennis te nemenom alzoo in tijds de plan teekeningen in gereedheid te kunnen brengen. Rotterdam, Be Secretaris der Maatschappij, 15 December 1859. D. E. GEYEES DEIJNOOT. Bij J. NOOEDENDOEP, te Amsterdam, ziet het licht E. C. ENKLAAEvolledige ILandleiding voor de Teelt en verdere behandeling van den TABAK. Naar de beste binnen- en buitenlandsche bronnen, en onder medewerking van onderscheidene prakti- sche Tabaksteelers bewerkt/0.60 A. J. DE BBUIJN, Handleiding tot het Fokken en Mesten van BARKENS0.40 A. J. DE BEUIJN, Handleiding tot de Kennis, het doelmatig opfokken en verzorgen van het PAARB./0A0 HANDLEIDING tot het Yetmesten van BIEREN, en tot het regt gebruik der Yoedingsmiddelen. 0.60 J. LIEBIG, de Scheikunde toegepast op den Land bouw 1.60 KEYSEE 8s SWEETZ te AmsterdamAgenten van de onderstaande Firma's, hebben de eer te berigten, dat zij de volgende laatst verbeterde Werktuigen tot de minst mogelijke prijzen knnnen leveren Dorschwerktuigen voor Stoom- en Paardenkracht van Barrett, Exall Andrewes Stroo- en Hooisnijbanken en Stoomkooktoestellen voor Yeevoedervan Richmond 8f Chandler. Idem en Idem enz. enz.van Ransomes Sp Sims. Alle soorten van Zaaiwerktuigenvan R. Horns bp 8p Sons. Preisploegen Warwick 1859 van Idem. Maaiwerktuigenvan Burgess Sf Kegbekroond met twee gouden Medailles .op den laatsten Wedstrijd te Parijs, 1859. A. B. Child'sPatent Amer. Graanscheiders, tevens dienstig voor Meelfabrieken. Deze Machine heeft eene groote gunst bekomen. TE HATTEM. In deze Fabrijk wordenonder anderende navol- gende beproefd goede LANDBOUW-WEEKTUIGEN vervaardigd Verbeterd Hekeldorsch-Werktuig met Strooschudder en Wanmolenbenevens Eosmolen voor 3 of 4 Paarden600 Idemzonder Wanmolen voor 1 of 2 Paarden../300a/860 Amerik. Wanmolen met 12 Zeeften70 Verbeterde Stroosnijders voor Hand- gebruik50 a 55 Vereenigde Graan- en Boonenbreker70 Graan- en Lijnzaadpletter95 Knol- en Wortelsnijders (in soorten) 55 a 75 Schotsche Karn van Drummond 50 70 Amerik. Arendploeg30 36 Gewijzigde Engelsche Voetploeg 28 35 Ondergrondploeg25 30 Hakploeg met dubbele Hef boom (3 en 5 scharig)48 70 Idem, zonder Hefboom35 55 Mes-Egge of Scarificator met Hef boom 40 70 Eonddraaijende Egge Zeeuwsche Kweek-Egge Driedeelige ijzeren Landrol65 110 Zaai-Werktuig voor 6 rijen,.125 Zaai-Kruiwagen voor 3 rijen 35 a 55 Eijen-Schoffelploeg met Egge 25 30 Aanaardploeg met verzetbare Eisters. 28 30 Hand-Aanaardploegje5 6 Diverse Gereedschappen voor Land- en Tuinbouw, en verder alle Werktuigen, die in den hedendaag- schen Landbouw gebruikt worden. Hattem, Jan. 1860. ENKLAAEBIPHAGEN C°. 30 45 De Ondergeteekende beveelt zich bij Heeren Land- bouwers aan tot het leveren van welke steeds met goed succes gebruikt worden en waar van het debiet ook voortdurend toeneemt. Ook bekroond door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Zware Beenderenmest voor Bouwlandalsook voor Tabakcultuura 10.per 100 k°. Krachtig werkende Grasmest ook voor Klaver, a 6 per100 k°. Beenderenmeela 6.per 100 k°. Dito met Zwavelzuur bewerkt a 8.per 100 k°. Gepraecipiteerde Beenderenaarde (zure Phosphorzure kalk)overeenkomende met de zoogenaamde Phos phorzure Guano uit Eotterdam; volgens annonces in de Nieuwsbladena 4.per 100 k°. Ammoniakzoutena/ 24.100 k°. Potaschzoutena/18.100 k°. Gemalen Gips a f 3.100 k°. Bestelkantoor buiten de Weerdbarriere, N°. 68, TJtrecht. Uitgegeven bij J. B. WOLTEES te Groningen door A. SIB SON. Uit het Engelsch vertaald, onder toezigt van Prof. VAN KEECKHOFF. In postformaat. 1,90.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3