Marktberigten. Bij J. NOORDENDORP, te Amster dam, zijn verschenen: 1 - WATERHOOGTE A. P. en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEERPOLDER, waargenomen op den middag van 25 tot en met 31 December 1859, Dagteekening. WATERSTAND WERKING der STOOMTUIGEN IN DE RINGVAART IN DEN Duimen -f- (boven) POLDER 4,60 El bij den LIJNDEN. A. P. aan het VENNEPER- DORP. LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. bij den CRUQUIUS. Duimen A.P. bij den LEEGHWA- TER. (onder) bij den CRUQUIUS Aantal Aantal Aantal Uren Pomp. Kctcls llrcn Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Dec. 25 41 -f 16 15 -j- 14 4- 12 26 37 4. 24 20 22 4- 20 27 30 24 -j- 22 -f- 28 4- 24 28 29 -I- 23 23 -f 25 4- 23 60 144 108 29 29 25 -f 24 4- 26 4- 23 30 36 -f 11 22 4- 31 4- 22 31 40 -f 20 31 -f 32 4- 22 1STUKKENbetreffende het Regtsgeding omtrent de Grondbelasting in den llaarlemmermeer-Polder Uitgegeven door C. M. Bronkhuyze, C. E. Heyn- sius en J. A. Pol0.75 2. BESCHOUWTNGEN omtrent bet geschil aangaande de Grondbelasting in den llaarlemmermeer-Polder naar aanleiding van de gedrukte stukkendoor C. E. Heynsius0.60 3. BEDENKINGEN tegen het Rapport der Commissie tot onderzoek naar de middelenwelke zouden zyn aan te wendenom aan alle landen van den llaarlemmermeer-Polder bij voorduring eene behoor- lijke waterontlasting te verzekeren. Door een N1ET-INGELANDbij een openbaren brief den Heer Dijkgraaf opgedragen1-25 London, 2 January. Granen. Aanvoer matig, uitgezonderd vreemde Garst en Boonen, welke in ruimte voorhandcn waren. Van Tarwe be- dongen de weinige drooge partijen voile vorige prijzenmaar- de vochtige bleven meest onverkocht. Inlandsche Garst bleef op prijs; vreemde ruimde tegen 20 cent lager langzatim op. Ilaver, in de goede soorten, bragt ten voile vorige prijzen op; overigens slap en zonder prijsverandering. Boonen en Erwten 20 cents lager. Men notecrtnieuwe witte Tarwe f 7,00 a 9,60, nieuwe roode dito 7,10 a 9; Chevalier Garst 7,60 a 8,60 Garst voor het moulen /6a 7,20, dito voor het pellen /5a 5,10; Haver (Voer) /I a 5; Boonen/6,80 a f 8. Vee. Kleine aanvoer uit Nederl.25 Runderen273 Schapen; Vleesch-prijzen staande, velte Schapen ruim vorigen prijs, vette Kalveren goede vraag met ruim vorige prijzen. Men betaaide beden: beste Ossen 60 a 65 cents per Ned. ffi, beste Schapen 70 a 75, zware kalveren 62£ a 67£, zware varkens 13 a 50. Amsterdam, 1 Januarij. Tarwe prijshoudend; 131 ffi oude wittebonte Poolsche/331 bij parlij130 ffi bonte dito/315; 127 ffi nieuwe Gelder- sche 270. Rogge. Ongedroogde prijshoudend, gedroogde bij partij na- genoeg onveranderd; 121 ffi Deensche 218; 121 ffi Pruissiche 218115, 119 Petersb./181, 192; 120 dito 193 bij partij; op levering onveranderd; per April 192, 191; per Mei 191, 193 per Junij 191, 195per Julij 196. Koolzaad traag en in een doenHaarlemmermeer 58op 9 v. Olie in April 62£; Okt. 65. Koeken. Raap- per 1010 st. 56 a 60; Lijn- per 101 st. 9 a 11. Vee. Kalveren; le kwal. 10 a 60, 2e kwal. 20 a 50, 3e kwal. 25 a 10; Schapen 22 a 26; Varkens 18 a 52 per Ned, ffi. Alkmaar, 31 December. Aangevoerd 1 Paarden, 10 a 100, 5 Kocijen,/100 a 150, 119 Schapen 10 a 2019 magere Varkens/12 a 16, 70 Big- gen, 1 a 6. Broek in Waterland, 29 December. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 12 stapcls, 801 stuks of 1716 Ned. ffi; prijs 30,75. Delft, 29 December. Granen ruim aangevoerd en terugloopende prijs; Tarwe van het eiland Rozenburg 9,25 a 9,75, Westl. 9,10 a 9.80; Eil. Rogge/7 a 7,20, Westl./7 a 7,10; Eil. Zomer Garst 5,60 a 5,80, Westl. 5,70 a 6; korte Haver 1 a 1,30; lunge 2,60 a 3,20; Paardeboonen /7a 7,25, Bruine Boonen 10 a 10,50; Groene Erwten 9.75 a 10. Vee wordt hooger gehouden. Boter nagenoeg in een doen; le kwal. /57 a 58, 2c kwal. 50 a 56. was; blijvende heden puike Tarwe en Rogge aan consumptie goed prijshoudend, mindere en geringe nieuwe Tarwe slap. Koolzaad wel zoo fiaauw en vorige koers moeijclijk te bedingen; andere artikelen zonder variatie of handel. Dordrecht, 29 December. Sedert de ingcvallen vorst en het daarop gevolgde dooiweder, was de vaart op dezc slad (ook heden nog) gedeeltelijk gestremd, waardoor de handel aan de graanmarkt van weinig beteekenis Groningen, 3 Januarij. In den laatstcn tijd .was de vaart door strenge vorst gestremd, en bcpaalde de handel zich tot klcinigheden aan de konsumtie; de prijzen bleven nagenoeg onveranderd, hoewel voor Rogge aan bakkerij eene kleinigheid meer werd besteed. Vrijdag II. hadden wij voor het eerst wedcr eenigen aanvoer, hoewel nog niet veel, en de prijzen die aangelegd werden, toonden zeer weinig verandering met die voor den winter besteed. Heden was de aanvoer van het Hoogeland vrij groot, maar van bet Oldambt waren nog gccne schepen aangekomende handel was tamelijk levendig. Tarwe met vrij goeden aanvoer, gevraagd ter verzending naar Belgie tot iets hoogere prijzen dan voor den winter, en grif opgeruimd. Rogge fiaauw; de aanvoer vooral van het Hoogeland was grooler, en daar oogenblikkelijk weinig of gecn vraag voor verzending bestaat, waren houders genoodzaakt 15 a 20 cents lager af te geven, waartoe nog weinig werd omgezet. Boekweit vond cenige vraag ter ver zending en bragt daardoor 10 cents hoogere prijzen op, maar de handel bleef beperkt. Van Garst was de aanvoer niet zoo groot als men verwacht bad, de vraag zoowel voor ver zending als vooral voor pellerij vrij levendig, en de prijzen bleven onveranderd. Haver. De aanvoer was klein en de handel daardoor weinig uitgebreidde prijzen tooncn bijnageene verandering aan. Paardenboonen voortdurend schaarseh aangeboden, maar ook weinig gevraagd en daardoor lager af- gegeven. Gort onveranderd in prijs, met weinig handel. -Koolzaad zonder handel. Raapolie iets lager. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode 8,80 8,90; 127 ffi dito witte 8,40 a 8,50; 127, 130 ffi nieuwe roode 8,30, 8,90. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inland sche 6,40 a 6,70. Nieuwe Boekweit. 113,116 ffi grijze 5,25 a 5,65; 113, 116 ffi zwarte 5,05 a 5,45. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter /5,10, 5,80. Nieuwe Haver. 78, 85 ffi Dikke 3,60 a 4,10; 65, 68 ffi witte Voer 2,85 a 3j20 68, 72 ffi zwarte dito 3,05 a 3,35.Paardenboo nen 6,75 a 7. Koolzaad 10,75 a 11,75.Gort. Grove 8,75 a 9; puike 9,25 a 9,50; Parel-/12 a 22.Olie: Raap- 33,50, Lijn- 29. Granen. Haarlem, 2 Januarij. Witte Tarwe /8a 8,50, Haver /3a 4,45. Hoorn29 December. Kaas. Kleine gras- 31.75, kommissie- 30 aanvoer 371 stapels, wegende 100,579 Ned. ffi. Hoorn, 31 December. Granen. Aangevoerd 652 mud, enz. Tarwe 8,75 Garst /6,25; Haver /4,75; Paardeboonen 7,25; Bruine dito/10; Witte dito 9,50Graauwe Erwten/ 15; Vale dito 13,50 Groene dito 14; Witte groote dito 10. Kanariezaad 11 25. Boter 0,90 per Ned. ffi aangev. 980 Ned. ffi of 1960 koppen. Aardappf.len 2. - Appelen 4. Peeren 3 per mand. 75 Kippen 1,25. 1050 Een- den 80 cents per stuk Kippen-EiJEREN 3,50 per 100. Vee. 8 Paarden, 13 Kalveren, 89 Schapen, 117 Varkens, Big- gen en Zeugen. Hoorn, 4 Januarij. Kaas. Gedurcnde het jaar 1859 zijn alhier aan e waag gewogen 9602 stapels, wegende te zamen 2,293,979 ffi. Langstraat, 22 December. Hooi. De handel is sedert geruimen tijd slap; de omzet van geperst was voor het sluiten der rivieren zeer aanztenlijk en zal men na den winter nog veel moelen verzenden. De voor- raad bij elken landman is zeer aanzienlijk, welk geluk dit jaar alien geweslen is te beurt gevallenwaarom men dan ook hier naar gelang, zoowel als te Engelen, de streek der puikste kwa- liteit, geevenredigd niet meer dan 8 a 13 per 1000/2 Ned. ffi maken kan. Vlas en Hop met redelijken handel tot vorig genoteerde prijzen. Leiden, 30 December. Vee. Verkocht: 1 Kalf-Koe /172; 24 vette Koeijen 148 a 240; 38 vare dito 88 a 170; 34 vette Kalveren 34 a 80; 5 magere dito 9 a 12; 34 vette Hamels 17,25 a 2857 vette Ooijen 14 a 22; 100 magere Varkens 12 a 20; 10 vette dito 30 a 45; 250 Biggen 6 a 14. 5000 Ned. ffi Boter Iste 43 a 47 2de 35 a 42 ?-£vat, 1,07£ a 1,17J 0,87£ a 102£ per Ned. ffi. WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. Decemb. G G W z WlND- ri8lin«N.ffi Barom. bij 0°. Tii. Fah. Afwijk. der Temp. Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 25 8 z. 8,0 739,10 42,3'4- 8,6 0,89 3.2 Zw. bewolkt 2 wzw. 9,5 38.82 43,5 - 6,7 0,91 0,2 Idem. 10 zzo. 5,0 36,34 40,3 - 5,6 0,90 0 Idem. 26 8 zo. 3,5 33,59 38,3,4- 5,0 0,90 0,7 Ligt bewolkt. 2 zo. 8,0 32,61 46,0 - 9,5 0,77 0 Bewolkt. 10 wzw. 2,5 32,93 42,8 - 8,5 0,98 0,3 Betr. regen. 27 8 wzw. 7,0 43,58 38,5 4- 5,6 0,90 0,5 Ligt bewolkt. 2 wzw. 8,0 45,84 42,3-1- 6,1:0,89 0 Bewolkt. 10 zw. 5,0 48,18 39,9 - 5,9 0,93 0 Zw. bewolkt. 28 8 zw. 4,5 48,24 40,1 4- 7,4 0,97 0,1 Betr. neve!. 2 z. 4,5 46,00 43,2 - 7,2 0,85 0 Zw. bewolkt. 10 zw. 1,0 46,71 40,6 -f 6,8 0,95 1,8 Bewolkt. 29 8 zw. 4,0 49,26 39,9 4- 7,4 0,93 0 Zw. bewolkt. 2 zzw. 7,5 47,83 44,1 - 8,2 0,89 0,4 Betrokken. 10 zw. 17,0 43,93 48,9 - 15,8 0,95 3,5 Idem. 30 8 wzw. 14,0 48,87 45,5 1-13,4 0,91 0 Zw. bewolkt. 2 wzw. 17,0 52,57 49,1 -13,3 0,86 0 Idem. 10 wzw. 28,0 51,95 50,2 -16,6 0,85 2,7 Idem. 31 8 w. 8,0 56,25 46,2 13,7 0,91 0 Idem. 2 wzw. 11,0 54,65 49,5 13,7 0,95 8,8 Betr. regen. 10 w. 14,0 56,72 50,7 -17,1 0,95 2,5 Betrokken. Den 30 Dec. 's avonds 7£ uur eene Windstoot van 43 en in den nacht van 30 op 31 Dee tusschen 12 en 3 ure, bij herhaling Windstooten boven de 40; ten 12£ ure de sterkste, zijnde 52 Ned. poriden op den vierkantcn meter. Leiden, 31 December. Granen. Verkocht 26 mud Wintcrtarwe /9a 9,50; 19 mud Zomer Tarwe /8 a 8,50; 47 mud Winter Rogge /6,50 a 7; 24 mud Garst 5 a 5j; 30 mud Chevalier/6 a 6£; 25 mud zware Haver 4J a 530 mud ligte dito 4 a/425; 9 mud Duivcnboonen 8,50 a 9; 12 mud Paardenboonen 7,50 a 8. Middelburg, 29 December. Granen. Aan de markt van heden ging weder zeer weinig om en de aanvoeren waren gering. Puike Walchersche Tarwe is met 8,75 a 9 betaaldZeeuwsche dito 8,50 in puike soort gaarne genomen; Rogge lot 6,75 aangeboden; gewone kwal. Winter Garst/5,25, extra puike tot 5,75 verkocht, Zomer dito /5,15; Walchersche Witte Boonen 9,75 a 10, dito Bruine 10,25 a 10,50, dito Paardenb./7, Zeeuwsche dito 6,90; Walchersche Groene Erwten 9,25 a 9,50, Zeeuwsche dito op de kook tot 9 afgedaan. In Koolzaad is niets omgegaan. Olien als voren. Purmerende, 27 December. KAas. Hoogste markt: Kleine 31,25. Ter waag gewogen 18 stapels, wegende 4940 Ned. ffi. Aangevoerd 758 Ned. ffi Boter. Purmerende, 3 Januarij. Kaas. Aangevoerd 49 stapels Kleine. Boter 0,85 per Ned. ffi. Vee. 45 Koeijen, minder vlug; 68 vette Kalveren, handel minder vlug, 60 tot 80 cents per Ned. ffi; 44 nuchtere Kalveren; 380 Schapen en Lammeren, weinig handel; 60 vette Varkens36 tot 42 cents per Ned. ffi9 magere Varkens 67 Biggen; 11 Paarden; 509 Ganzen 2,65; 29 Zwanen 4,25 per stuk. Rotterdam, 2 Januarij. Meekrappf.n redelijk aangeboden door de hoogc eischen der houders was de omzet niet groot. Granen. Bij de pas heropende vaart was heden de aanvoer nog onbeduidend en waren weinig koopers opgekomen. Van Witte Tarwe alleen was een tamelijke toevoer uit de naastbij gelegen kwartierendie als volgt trage koopers vond de puik ste partijtjes nieuwe 8,75 a 9,10; middelbare 8,25 a 8,50; geringe 7 a 8verder werden enkelc partijtjes verkocht per 100 kilo; netto tot/II a 11,75 naar kwal.; roode bij gerij- ven 164/2 ffi jarige Bovenlands. Ris /325 159/2 ffi nieuwe Bovenl. 280. -Rogge prijshoudend: 156/2 ffi Pruissische 235 a 240; 152/2 ffi dito 220152/2 ffi Koningsbergcr 222; 150/2 ffi Belgische 225 144, 145/2 ffi Archangel 192194. Boekweit: Noord-Brabandsche 187 a 193; Fransche 160. Rijp28 December. Kaas. Hoogste prijs 31,75 per 50 Ned. ffi; aan de waag zijn gewogen 11 stapels, 1345 stuks of 2973 Ned. ffi. Boter. Gras- 47£ centsHooi- 45 cents per Ned. ffi. Eijeren 4. Sehagen, 29 December. Vee. Paarden 40 a 75, magere gelde Koeijen 60 a 120; 6 nuchtere Kalveren 6 a 8, 60 magere Schapen 10 a 14; 50 vette dito 15 a 2t107 Lammeren (Overhouders) 14 a 18; 7 magere Varkens 10 a 14; 25 Biggen/ 4 a 6; Konijnen 40 a 55 cents; Kippen 50 a 75 cents; Eenden 50 a 70 cents. Boter per kopje 62^ a 65 cents, per Ned. ffi 84 a 87 cents. Kaas per Ned. ffi 28 a 32 cents. Kippen- Eijeren 3,75 a 4.^ Zierikzee29 December. Granen. Tarwe 1858 9,50 a 10; dito 1859 8,75 a 9; Rogge/6,75 a 7; Winter Garst 5,50 a 5,75; Zomer dito 5.25 a 5,35; Haver/3 a 3,25; Paardenboonen 7 a 7,25; Witte Boonen 9,25 a 9,50; Bruine dito 9,50 a 10 Groene Erwten 9 a 9,25; Gcele dito 8 a 8,50. Zaai-LiJNZAAD /12 a 12,50. Meekrappen onveranderd. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4