AOTMflOTim 7 Haarlemmermeer-Polder. Rijnland. LANDBOUW WERKTUIGEN. IIAARUEMMERMEERPOLDER. UfiF" Er wordt gevraag-d: Beer of Secreetmest. SCHINKEL- of ZWARTE POLDER. Marktberigten. Beginselen der Landbouw - Scheikunde MAOAZIJJV van I hoofdwegen, de lengtewegen en de dwarswegendus niet langs het jaagpad of den veldweg; dat de Gemeente-ambtenaren geregtigd zijn, des noodig, te visiterenalle vervoerd wordende goederenzoo mede alle voer- en vaartuigen, en met inachtnemingvoor zoo reel noodig, der vormen voorschreren bij art. 276 der wet van 29 Junij 1851 [Staatslladn°. 85) kunnen onderzoeken alle gebouwen, pakhuizen, kel- ders en dergelijken, op eenigerhande wijze in gebruik bij slijters, tappers, logementhouderskroeghouders of andere liandelaars en neringdoenden in dranken; de personen in wier huizen dit onderzoek geschiedt, zijn verpligt zelven of door een daartoe bekwaam persoon de noodige aanwijzing bij dat onderzoek te doen of te laten doenop de eerste aanvrage van den daartoe bevoegden ambtenaar. Verzet bij de invordering van plaatselijke belasting weigering, verhindering of belemmering van visitatie, wordt gestraft met geldboete van tien tot honderd gulden. Ontduiking of overtreding wordt meestal gestraft met bet zesdubbele van de verschuldigde belasting of minstens vijftig gulden boete, bij herhaling kan de geldboete worden verdubbelddaarenboven zijn de dranken verbeurd; indien de boete niet wordt voldaan, wordt zij door gevangenisstraf vervangen. Van 17 Januarij zijn bij den Burgerlijken Stand aangegevengeboren 4 m., 10 vr. geslachttotaa! 14; overleden 8 m., 3 vr. geslacht, te zamen. 11 levenloos geboren 1gehuwd geene. HOUTBIJK EN POLANEN. De pont, welke vroeger de gemeenschap tusschen deze Gemeente en Ilaarlemmermeer daarstelde, is in het vorige jaar door eene brug vervangen, welke voor particuliere rekening is gebouwd, met bet rsgt van tolheffing en eene jaarlijksche subsidie van bet Polderbestuur van 150.— De overtogt, die vroeger bij onstuimig weder en werking der sluizen te Halfweg lastig en soms ge- vaarlijk was, is hiermede door eene veilige en ge- makkelijke vervangen. Uit de onlangs goedgekeurde rekening door de Commissarissende Heeren Mr. J. P. A. van Wic- kevoort Crommelin, G. A. de Geus en A. van Stralen, gedaan, blijkt: dat de aanbouw van de brug, met inbegrip der brugwachterswoning heeft gekost 12,191.78of, met inbegrip van alle verdere kosten tot het verkrijgen van concessie, de aanbesteding van de brug, de verpachting van den tol, enz. enz.,/ 12,526.25. De tol heeft het eerste jaar bij verpachting opge- bragt f 720.De tweede openbare verpachting is niet doorgegaan en door de meerderheid der aanwe- zige aandeelhoudersin overeenstemming met Commis sarissen beslotende tolheffing voorloopig onder eigen beheer te houden. Hei leveren van 20 ijzeren leggers voor den Cruquius is aangenomen door de G e b r. N e r i n g B o g e 1te Amsterdam, voor 2974.Het werk werd door Dijkgraaf en Heemraden den llden Januarij gegund. De waterstand en de werking der stoomtuigen zul- len voortaan in denzelfden vorm als thans wekelijks worden opgenomen. De omslag van het Bijnlandsche Bundergeld heeft in de laatste 60 jaren (1800 tot en met 1859) ge- middeld f 2,39 bedragen. De lasten zijn bijna regelmatig verminderd, zoo als uit het gemiddelde van den omslag der achtereenvolgende zes tientallen jaren blijkt. Eerste tiental 2,86; tweede f 3,35; derde 2,77; vierde 2,54; vijfde 1,71; zesde 1,07. De hoogste omslag, in 1809, bedroeg 3,87; de laagste, in 1853,/0,88; in 1857 werd geen bundergeld geheven. Voor 1860 is het bundergeld in de begrooting op 0,60 vastgesteld. Gelijk men weet betalen de gronden in Haarlemmer meer gedurende de eerste twintig jaren slechts het halve bedrag. ZWARTE of SCHINKELPOLDER. Op den 28stea December 1859 zijn in dezen voor twee jaren drooggemaakten Polder in openbare veiling gebragt dertien Perceeleu Bouwland en Dijkgrond, in eigen- dom toebehoorende aan het ambacht van Aalsmeer te zamen groot 121 bund. 97 roeden. Perceel N°. 1, groot 9 bund. 71 roeden 20 ellen, is verkocht aan den Heer J. H. Berckenkamp Dz. te Katwijk a. Rijnvoor 6118.56. De Perceelen 26, te zamen groot 47 bund. 84 roeden 40 ellen, aan Jonkhr. Mr. D. Rutgers van Rozenburg te Haarlem c. s., voor 24,980.25s. De Perceelen 713, te zamen groot 64 bund. 41 roeden 40 ellen, aan Jonkhr. Mr. J. W. H. Rutgers van Rozenburg te Amsterdam c. s., voor 37,038.10. Zoodat de Perceelen te zamen hebben opgebragt f 68,136.91s of bijna 560 per bunder. KEYSER SWERTZ te Amsterdam, Agenten van de onderstaande Firma's, hebben de eer te berigten, dat zij de volgende laatst verbeterde Werktuigen tot de minst mogelijke prijzen knnnen leveren Dorschwerktuigen voor Stoom- en Paardenkracht van Barrett, Bxall Sf Andrewes. Stroo- en Hooisnijbanken en Stoomkooktoestellen voor Veevoeder, van Richmond Sf Chandler. Idem en Idem enz. enz., van Ransomes 8f Sims. Alle soorten van Zaaiwerktuigenvan R. Hornsby Sf Sons. PrijsploegenWarwick 1859 van Idem. Maaiwerktuigenvan Burgess Sf Keg bekroond met twee gouden Medailles op den laatsten Wedstrijd te Parijs, 1859. A. B. Child's, Patent Amer. Graanseheiders, tevens dienstig voor Meelfabrieken. Deze Machine heeft eene groote gunst bekomen. DIJKGRAAE en HEEMRADEN van den Haarlem mermeer-Polder noodigen al degenen, die iets van dien Polder over 1859 te vorderen hebben, uit, hunne REKENINGEN voor het einde dezer maand in te zen- den aan de Secretarie, in de Groote Houtstraat alhier. Haarlem, den 9 Januarij 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J. L. VAN DER BURCH, Voorulter. E. W. VAN BREDERODE, Secretaris tk ff^k^en *s voornemensten ovcrstaan van den te Lisse gevestigden Notaris D. J. VAN STOCKUMop Donderdag den 2den Februarij 1860, des middags ten 12 ure, in het Logement „het IVapen van Friesland", te Hillegom in het openbaar te verkoopen N°. 1. Eene TUINIERSWONING, SGHUUR, ERF en diverse Perceelen uitmuntende TUINGROND staande en gelegen in den Vennipper-PolderGemeente Hillegom, aan den Straatweg en den Kerkweg, Kad. Sectie B, N°. 620, 621 898 en 899, te zamen groot 2 Bunders, 3 Roeden, 50 Ellen. N°. 2. Twee partijen best WEILAND, mede gelegen in den Vennipper-Polder, gemeente Hillegom, Kad. Sectie B, N°. 592-597, te zamen groot 1 Bunder, 43 Roeden, 20 Ellen. Zijnde de Perceelen Tuin- en Weiland zeer geschikt voor de BOLLENTEELT. Te aanvaarden 1 Maart 1860. Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van voorn. Notaris. Bevallen van een' welgeschapen Zoon, MATJE DE JEU, geliefde Echtgenoote van Hk. ZIJM. HaarlemmermeerSectie NN, N°. 7. den 6 Januarij 1860. een BOEREN-ARBEIDERProt. Godsd.voorzien van goede getuigschriften en bekwaamheid bezittende voor alle werken in den Landbouw voorkomende, om in dienst te treden 15 Maart a. s. Men vervoege zich bij C. KROON, Vijfhuizerweg, in den Haarlem mermeer-Polder. Deze MEST, welke tot de krachtigste en goed- koopste behoortwordt geleverd door de MAAT- SCHAPPIJ ter bevordering van LANDBOUW en LAND- ONTGINNING te Amsterdam KantoorAchtergracht over het WeesperpleinW, N°. 264), tot aan den Ringdijk van Haarlemmermeervoor 35 Cts. per Mud. Dingsdag den 17<ien Januarij aanst.ten half een ure, zal, ten Huize van C. Bouterse, in het Oost- einde van Aalsmeer worden A a n b e s t e e d bij Perceelenhet SLECHTEN van RUIGT- en SCHOT- WALLEN, het ZWART- en GELIJKMAKEN van den GROND, enz., op ongeveer zestig Bunders Land, in ret Westblok van bovengenoemden Polder. De Bestekken liggen ter inzage bij C. Bouterse voormeld en bij Zegers Bestman aan het Kruis, on der Haarlemmermeer-, terwijl de Heer J. de Jongh, wonende te Aalsmeerdes morgens voor de Besteding van 8 tot 11 ure, de verlangde aanwijzing op de Plaats zelve zal doen. Londen, 9 Januarij. Granen. Aanvoer matig. Vreemde Garst ruim voorhandcn. Puike drooge, nieuwe en oude Tarwe tot ruim vorige prijzen; mindere soorten zeer traag. Garst voor het mouten legen vorige notering; mindere soorten 20 cents lager. Haver met weinig handel en slechts voor consumptie tot vorige prijzen Boonen en Erwten, met weinig handel, 20 cents lager. Handel in Lijnzaad slap, koeken met goede vraag en hooger. Klaver- zaad en wikken vast. Kanariezaad door ruimen aanvoer, rnoei- jelijk en slechts tot lagere prijzen te plaatscn. Vee. Aanvoer uit Nederland gedurende de laatste week 346 Runderen 1040 Schapen 315 Kalveren. Vet vee door ruime aanvoer ongeveer 5 cents per Ned. ffi lager. Vette Schapen niettegenstaande grooten aanvoer, hooger. Kalveren weinig aangevoerd, met vaste prijzen. Voor Varkens goede vraag tegen ten voile vorige prijzen. Avignon, 1 Januarij. Meekrap vrij geanimeerd prijzen term en zelfs in rijzing. Wortels zijn moeijelijk te bekomen wegens schaarschte en men betaalt 48 a 50 fr. voor rosees. Gemalen zijn gevraagd en deze laatste week zijn 200 v. in de prijzen van fr. 60 a 62,50 voor rosees afgedaan. Paluds worden 66 a 68 fr. genoteerd. Avignon, 8 Januarij. Het artikel blijft zeer stil ten gevolge der politieke omstan- digheden eu hoewel er weinig geneigdheid is om te verkoopen, is de lust om te koopen nog minder, Racijn wordt gehouden op fr. 49; Poeder fr. 62 zonder nemers. Amsterdam, 9 Januarij. Hooi. De marktnotering was beden als volgt: Langcstraats 14,50 a 16,50. Kamper-Eilands 13,50 a 16. Koe- f 10 a 13,5 Stroo. Roggc-11,50 a 12. Tarwe 11 a 11,50. Amsterdam, 11 Januarij. Granen. Tarwe prijshoudend130 IP bonle Poolsche 3,14 bij partij124 ffi nieuwe Friesche 253; oude Groninger f 290 per 2400 kilo. Rogge onveranderd; 124 ft' Dcensche 218120 IP Odessa f 196. Boekweit in een doen; 117 ft' Gordijker 196. Koolzaad dadelijk en op levering ruim prijsboudendPolder Uitgegeven bij J. B. WOLTERS te Groningen door A. SIB SON. Uit het Engelsch vertaald, onder toezigt van Prof. VAN KERCKHOFF. In postformaat. 1,90. ZADEN en iLjL VVERKTUIGEN voor BOSCH- en LANDBOUW, TE APELDOORN. De Ondergeteekende heeft de eer te berigten, dat zijn MAGAZIJN weder, even als vorige jaren, ruim voorzien is van goede ZADEN en WERKTUIGEN, van welke de Prijs-Courant verzonden en bij hem verkrijgbaar is. Ook is hij agent van het Huis Schwann Sf Co., te Londen, dat zich belast met den uitvoer van alle soorten van gepatenteerde WERKTUIGEN en GE- REEDSCHAPPEN. Op franco aanvraag worden des- wegens de gewenschte mededeelingen door hem gegeven. Januarij 1860. BRUNO TIDEMAN Jr.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3