WATERHOOGTE "gt'igj n.® WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den IIAARLEMMERMEER-POLDER, waarsrenoraen van 31 December 1859 des middags tot op den middag van 7 Januarij 1860. a Dec. 31 Jan. 1 2 3 4 5 6 IN DE EINGVAART -i- A. P. in Ellen. IN DEN POLDER bij den CKUQUIUS. 0.40 0.28 0.55 0.30 0.37 0 33 0.33 0.30 bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS 4.40 4.34 4. 35 4.33 4.33 4.30 4.30 4.31 4.29 4.30 4.35 4.31 4.33 4.32 4.30 4.38 bij den LIJNDEN. aan bet VENNEPER- DORP. 4 28 4.26 4.23 4.32 4.24 4.30 4.30 4.30 4.38 4.33 4.34 4.34 4.35 4.33 4.30 4.32 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Urcn Pomp Ketels 79 20356 4.294 CRUQUIUS. Aantal Uren 24 24 24 24 24 24 12 Pomp. Ketels 160* 53770 5.583 LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. 12 24 24 24 24 24 24 12 Ketels WAARNEMIN GEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. te Utrecht. 168 Gl 824 0.133 f 11J per mud; Deenscb 61 op 9 v. Olio in April 63£ Leiden64 laten; Oct. 66 bieden, 66£ laten. Lijn zaad in cen doen; 106, 107 ft Archangel 262£; 113 ffi Tanganrog 300. Olie. Raapoiie dadelijk iets vaster, op levering prijs- houdend. Koeken. Raap- per 1040 st. 56 a 60; Lijn- per 104 st. 9 a 11. Delft, 5 Januarij. Granen zonder handel bij gocden aanvoer; Tarwe van het eiland Rozenburg 9,25 a 9,75, Wcstl. f 9,30 a 10; Eil. Rogge 6,90 a 7,25, Westl. 6,80 a 7Eil. en Westl. Zorner Garst 5,25 a 6; korte Haver /4a 4,20, lange 2,80 a f 3,20; Duivenboonen 7 a 8; Paardenboonen 7 a 7,75; Bruine Boonen 10 a 10,50; Groene Erwten 10 a 11. Vee met weinig aanvoer bij hooge prijzen. Boter met flaau- wen handel; lc kwal. 57 a 58, 2e kwal. 50 a 56. Dordrecht, 5 Jauuarij. Guanen en Zaden. Na de heropening der scheepvaart had- den wij heden wederom een gcregelden aanvoer van Inl. Gra nen. Tarwe. Jarige en nieuwe Zeeuvvsche, Vlaamschc en Overm. is langzaam aan gebruikers gcplaatst, 9,60 a 10,20; nieuwe dito /8a 8,40; dito afwijkende en geringe 6,80 a 7,70. Zomer niet aangevoerd 7,20 a 7,80. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. weinig aangevoerd en tot vorige prijzen nagenocg geplaatst, /6,60 a 7. Garst. Winter en Zomer bij goeden aanvoer in besle blanko soorten wel te plaatsen; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter 4,80 a 5,80dito Zomer/5 a 5,40. Spelt meer ter markt en tot 2,40 a 3;20 naar kwal. verkocbt. Inl. Haver veel ter veil en als noteren opgeruimd; Zeeuwsche en Inl. Voer/2,20 a 2,70dito Dikke 3,50 a 4 Boekweit met kleinen handel; allcen Bergen op Zoomschc verkocbt aan benoodigden tot 180. Boonen. Van Paardenboonen vond het Overm. zakgoed tot 6,30 a 6,40 en de aangevoerde gestorte Zeeuw sche en Vlaamsche tot 6,50 a 6,70 eenige vraag; Duiven boonen weinig gctoond en tot/7,50 a 8 naar kwal. genomen; Van Wilte Boonen zijn eenige partijtjes uit Zceland aangevoerd welke/8,80 a 9,80 hebben opgebragt; Bruine dito bij matigen aanvoer uit Zeeland en Vlaanderen tot/8,50 a 9,50 verkocht. Erwten veel aangevoerd uit Zeeland en Flakkee; de goed ko- kende golden /9a 9,20 en de mindere /8a 8,50 naar kwal Witte niet naar koers ter veil. Koolzaad traag; puik Overm. zakgoed tot 58 en mindere soorten Zceuwsch tot 52 a 56 naar kwal.; op 9 vaten Olie dadelijk tot 61, April tot 61 cn Sept. tot 64£ te bckomen. Lijnzaad. Slag- met veel handel aan olieslagcrs en ter binncnlandsche verzending ver kocbt; 116 ffi puik Berdiansky 325'115 ffi Odessa 310 113 ffi dito 305. Inl. Zaai- traag; 1e soort gold 3,70 a 3,90 en le soort 3,50 a 3,60 per Dordtsch achtten- dcel. Zeer puik Riga Tonnen- in zakken tot 25 ver kocbt. Kanariezaad vond weinig vraag en was tot verlaagde prijzeu 9,50 a 10,50 naar kwal., moeijelijk te plaatsen. Mooi Inl. Hennepzaad niet onder 195 te koopen. Olie. Raapoiie. Vliegend tot 35 bij partij gedaan, daartegen op 1°. Mei tot /35£ aangeboden. Lijnolie flaauw Vliegend tot 30 te bckomen. Raap- en Lijnkof.ken tot verhoogde prijzen voortdurend met goeden aftrek; harde Raapkoekcu 00 a 62, dito Lijnkoeken 90 a 95, zachte dito 120 a 130. Gouda, 5 Januarij. Kaas met weinig aanvoer; beste kwal. 25,50, Fransche 23 per 50 kilo. Grcraingen, 10 Januarij. GnANEN en ZAden. De aanvocren warcn heden van de mcesle artikelen niet zeer groot, cn zelfs van Tarwe, waarvan wij zeer veel ter markt hadden verwacht, siechts matig. In het begin der markt werden eenige partijen tot iets lagere prijzen dan die der vorige week verkocht, later wakkcrde de vraag wat aan cn warcn vorige prijzen te bedingenzelfs bctaalde men voor de gcriuge kwaliteiten ruim zooveel. Rogge wei nig aangeboden. Vrijdag had men 5 cents lager dan onze laat- ste notering van hedon voor aciit dagen verkocht, maar heden herslelde de prijzen zicli weder van die verlaging en ruimde de aanvoer langzaam op. Boekweit tot onveranderde prijzen met weinig handel. Van Garst was de aanvoer zeer klein bet blijkt meer en meer dat de oogst hiervan zeer klein is ge- weest, en dat bij de belangrijke verzendingen, die reeds voor den winter hebben piaats gehad, men nu geene groote aanvoercn meer mag verwachten. De vraag was heden niet ievendig, maar tocii rnimde, iietgeen ter veil was, tot de prijzen van Vrijdag, 5 cents lager dan heden voor acht dagen, tamelijk vlug op. Haver in alle soorten 10 cents duurder. De aan- aanvoeren warcn onbeiangrijk en de vraag voor Dikke ter ver zending naar Engeland en voor de Voersoorten ter binnenland- sche verzending en speknlatie was voldoende om het aangebodene vlug te doen opruimen. Paardenboonen tot vorige prijzen met weinig kooplust. Gort. Jarige wordt weinig meer aan geboden en vooral de ord. soorten onveranderd in prijs. Nieuwe veel aangeboden en met weinig handel; de prijzen zijn nu 30 a 40 cents lager dan voor den winter. Koolzaad zonder handel. Raapoiie onveranderd in prijs. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode/8,80 a 9; 127 ffi dito witte 8,40 a 8,50; 127, 130 ffi nieuwe roode 8,30 a 8,90. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inland- sche 6,40 a 6,70. Nieuwe Boekweit. 113,116 ffi grijze 5,25 a 5,65; 113, 116 ffi zwarte 5,05 a 5,45. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi VVinter 5,05, 5,75.Nieuwe Haver. 78, 85 ffi Dikke 3,70 a 4,206568 ffi witte Voer 2,90 a f 3,25; 68, 72 ffi zwarte dito/3,10 a 3,45.Paardenboo nen 6,75 a 7. Koolzaad f 10,75 a 12. Gort. Grove 8,75 a 9; puikc 9,25 a 9,50; Parol-/12 a 22.— Olie: Raap- 33,50 Lijn- 29. stapels •2. c 2C e S3 z WlND- Barom. bij 0°. Th. Fah. Afnvijk. der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 1 8 wzw. 5,5 757,93 50,0 17,8 0,92 0 Bewolkt. 2 zzw. 8,0 55.27 53,6 17,8 0,93 0 Idem. 10 zw. 8,0 53,14 51,4 18,7 0,97 0 Zw. bewolkt. 2 8 wzw 17,0 56,38 47,8 1,58 0,89 2,5 Zw. hew. reg. 2 zw. 10,0 57,30 49,6 14,0 0,81 0,2 Zw. bewolkt. 10 zw. 5,0 58,51 44,4 11,7 0,92 0 Bijna helder. 3 8 zzo. 1,0 53,39 44,2 13,0 0,95 0,5 Zw. bewolkt. 2 z. 7,5 46,23 50,7 15,8 0,73 0,1 Bewolkt. 10 zzo. 9,0 40,91 49,1 17,1 0,89 0,6 Zw. hew. reg. 4 8 zw. 9,5 33,38 45,3 0,9 i 0,5 Bctrokkcn. 2 zw. 23,0 35,41 45,5 9,2 0,84 3,3 Zw. hew. reg. 10 zw. 6,0 35,63 40,5 8,8 0,91 0 Bewolkt. 5 8 zw. 1,0 33,05 39,4 8,6 0,91 0,1 Botr. regen. 2 wzw. 1,5 32,89 43,0 8,6 0,85 0,1 Bewolkt. 10 wzw. 0,5 32,33 41,2 9,7 0,95 3,0 Botrokken. fi 8 z. 0,0 36,66 39,4 8,6 0,97 3,1 Zw. bewolkt. 2 nuw. 1,5 43,09 42,8 8,5 0,85 0,1 Bewolkt. 10 11 w. 2,0 51,95 37,4 5,9 0,80 0,1 Bijna Helder 7 8 nw. 0,5 CO,47 35,6 4,4 0,89 0 Bewolkt. 2 wnw. 18,0 61,86 30,3 5,9 0,77 0 Zw. bewolkt 10 wmv. 0,5 66,49 33,3 1,8 0,98 0,1* Bijna Helder Hierbij was 0,7 m. m. bagel en snceuw. afgedaan. Zeeuwsche Rogge bragt bij gerijven 6,75 op.— Garst. Winter weinig aangevoerd, met moeite tot 5,10 a 5 gckocht. Zomer 5. Boonen. Puike Walchersche Witte met 9,75 belaald, Bruine/10,25 a/10,50 Walchersche Paardenboonen ievendig gevraagd en gaarne tot 6,90 a 7 gckocht; Zeeuwsche dito 6,90. Groene Erwten. Puike Walchersche tot 9,25 a 9,50 verhandeid. Zeeuwsche liield men op 9. Koolzaad zonder handel en ook niet ter veil. Olie. Patent- 39fRaap- 37£ Lijn- 34. Purmerende, 10 Januarij. Kaas. Aangevoerd 70 stapels Kleine. Hoogste markt 31,— Boter 0,87£ per Ned. ffi. Vee. 50 Koeijengoede kooplust 60 vette Kalveren, handel vlug, 60 tot 80 cents per Ned. ffi 38 nuchtere Kalveren; 489 Schapen en Lammeren, waarin nog al trek tot handelen was51 vette Varkens, 36 tot 42 cents per Ned. ffi; 11 magere Varkens; 85 Biggen; 5 Paarden; 390 Ganzen a 2,75; 12 Zwanen a 4,— per stuk. Haarlem, 9 Januarij. Granen. Witte Tarwe 7,25 a 8,25, Rogge 6,50 a 7; Haver 3,15 a 3,35; Garst 5,15 a 5,25; Duivenboonen 7,75- Hoorn5 Januarij. Kaas. Kleine 25 aan de waag gewogen (537 Ned. ffi). Hoorn, 7 Januarij. Granen. Ter markt gebragt 530 mud, als: 7 mud Rogge 6,50 a 6; 25 mud Tarwe /8,50 a 8 192 mud Garst/5,50 a/5; 220 mud Haver 4,25 a 3,75; 2 mud Witte Erwten 9,50 a 9, 10 mud Groene dito 44 a 12; 60 mud Bruine Boonen 9,25 a 8; 24 mud Paardeboonen /7a 6,75. Boter 0,90 per Ned. ffiaangev. 1290 Ned. ffi of 2580 kop- pen. Aardappelen f 2,50 per mud. Appelen 4. Peeren 3,50 per mand. Kippen 1,25. Eijeren 3,50 a 4. Vee. Anngevoerd: 15 Paarden, 29 Kalveren, 93 Schapen, 68 Varkens, Biggen en Zeugen. Leiden, 6 Januarij. Vee. Verkocht: (9 vette Koeijen 148 a 240; 28 vare dito 98 a 147 34 vette Kalveren 26 a 66; 6 nuchtere dito 4,50 a 11; 110 vette Schapen 14 a 25; 15 Biggen 6 a 12. 3280 Ned. ffi Boter. 1 ste kwal. 43 a 47 2de kwal. 35 42 kilo lste kwal. 1,07 a 1,17; 2de kwal. 0,89 a 105. Leiden, 7 Januarij. Granen. Verkocht 40 mud Wintertarwe /9a 9,50; 25 mud Zomer Tarwe 8 a 8,50; CO mud Rogge 6,50 a 7; 30 mud Garst 5 a 5,50; 40 mud Chevalier Garst 6 a 6,50; 45 mud zware Haver 4,50 a 5; 35 mud ligte dito 4 a 4,25; 15 mud Duivenboonen 8,50 a 9; 20 mud Paardenboonen 7,50 a 8. Middelburg, 5 Januarij. Granen en Zaden. Uit onze buitenlanden was bij na geen Graan ter markt, uit Walcheren was de aanvoer middeimatig. Tarwe. Jarige Walchersche 9,50. Nieuwe dito met/8,75 betaaldeen cnkel partijijc nog tot 8,50 gekocht Jarige Zeeuwsche niet aangevoerd. Nieuwe dito niet mooi tot /8,25 Purmerende, 3 Januarij. KAas. Hoogste markt: Kleine 31,50. Ter waag gewogen 49 stapels, wegende 10993 Ned. ffi. Aangevoerd 1176 Ned. ffi Boler. Rotterdam, 9 Januarij. Meekrappen redeiijk geveildde omzettingen waren door de hooge vraagprijzen onbeiangrijk. Granen en Zaden. Ofsehoon de aanvoer van Granen heden siechts middeimatig was, belette dit geenszins, dat er aigemeen eene flaauwe stemming beerschte en de zaken zich tot gerijven bopaalden. Tarwe. Jarige en puike nieuwe Zeeuwsche Vlaamsche, Overm. cn Flakkeesche werd niet lager afgegeven, terwijl geringe kwal. tot 10 cent lager maar moeijelijk op te ruimen was. Voor gocde en puike jarige is 9 a 9,80, voor ord. en mindere 7,50 a 8,50, voor goede en puike nieuwe 8,50 a 9 en voor mindere en ord. 6,75 a 8 hcstced. De omz'ettingen in andere soorten waren van kleinen omvang; oude with Poolsche 14,80; jarige dito13,75; nieuwe middelbare Zeeuwsche 11,20 per 100 kilo netto160 a 162/2 ffi jarige Hoo»l. Kleefsche 323 a 335; 162/2 ffi nieuwe dito 310 158/2 ffi dito Bovcni. Ris 270 a 275. Rogge. Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Noord-Brab. zeer weinig aangevoerd, word tot vorige prijzen verkocht; voor licido eerstgonoeinde werd 6,75 a 7,25 cn voor laatslgenoemde 6.50 a 7 aan- gelegd. Van vreemde soorten was het verhandelde tot vorige nriizen van geen groolen omvang; 154/2 ffi Slralsunder/225 147/2 ffi Odessa 192; 144/2 ffi Archangel 192 a 195. Garst Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Flakkeesche ruimor aangevoerdvond lot 20 cents lager geen vlugge plaatsmg nuike Winter is tot 5,30 a 5,70, mindere tot 4,50 a 5 en Zomer tot 4,50 a 5,40 verkocht. Haver. Zeeuwsche Overm. en Polder met weinig vraag en tot 10 cents lager ge- deeltelijk opgeruimd lange 2,50 a 3,50korte 3 50 a f i 50 Boekweit blecf bij beperkten omzet pnjshoudend nieuwe Noord-Brab. tot 195, Rijn tot/190 en Fransche tot f 158 verkocht. Nieuwe Boonen. Paardenboonen weinig gezocht en 20 cents lager, 6,25 a 6,65, afgegeven. Duiven boonen, bijna zonder vraag, tot/7 a 7,60 verkocht. Witte en Bruine Boonen weinig aangevoerd en daar eerstgenoemden nriis hielden, werden laatstgenoemden 25 cents lager en dus Zeeuwsche en Walchersche Witte en Bruine tot 8,50 a 10 afgegeven. Erwten kon men tot 20 cents lager siechts moeiieliik opruimenkleine Zeeuwsche en Walchersche Blaauwe werden tot 8,25 a 9,25, groote dito tot/ 10.50 a 12, dito Graauwe tot 9,50 a 10,50 en Geldersche Graauwe en kapu- ciiners tot 13,25 a 14,50 afgegeven. Van Koolzaad is puik Overm. in zakken tot 58 afgedaan. Lijnzaad. Van Slag- wcrd 112 a 114 ffi Morhansky tot 305 verhandeid; le soort 3 85 a 4, 2e soort 3,70 a 3,80 per Dordtsch achten- deef. Nicuw Inlandsch Hennepzaad wordt op 200 gehou- l10„jen. Kanariezaad is bij redelijken aanvoer als voren tot f 9 a 10 opgeruimd. Nieuw Mosterdzaad. Bruin wordt op 23 a 23,50 cn geel op 21,50 a 23 gehouden. Nieuw rood Bove'nl. Klaverzaad word tot 30 a 32 geveild. Olie. Raap- 35| a 37Lijn- 29f a 31. Koeken. Harde Raap- 62 a 64, dito Lijn- 92 a 94. Drukkerij van Donga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4