WEEKBLAD van I860. Vrijdag, 20 Januarij. Haarlemmermeer. xVXAKg^ A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. 19 Januarij 1860. HAARLEMMERMEER, Abonnementen bij dell Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer worden aangenomen bij de Boekhandelaar9 en verder bij alle soliede C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te AmsterdamHoofdredacteUTC. E. DE CLERCQ. BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN J. J. VAN BREDERODE,Haarlemin het Rijk. De Pbijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Afzonderlijke Nommees kosten 15 Cents. Advektentien van 15 regels 50 Cents, elke regel meer 10 Cents, bebalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen (die der Heeren Mede- Arbeiders uitgezonderd) moeten franco geschieden aan den HoofdredacteurHeerengracbt bij de HartenstraatKK, 178, te Amsterdam. Naar wij vernemen zijnin de Vergadering van Dijkgraaf en Heemraden op 11 Januarijde verschil- lende gevoelensomtrent het plan tot verbetering van den Polder, ter sprake gebragt; de decisie daarom- trent zal waarscliijnlijk in de volgende vergadering, op 26 Januarij bepaald, plaats hebben. Wijl wij alzoo spoedig in het bezit zullen wezen van een bepaald voorstel, omtrent hetgeen noodig geacht wordt om den Polder op den duur eene goede wateront- lasting te verzekerenen de wijze waarop de daartoe benoodigde gelden zullen moeten gevonden worden willen wij liever alle eigene beschouwingen over dit onderwerp tot na dien tijd verschuiven. Aan anderen die hieromtrent reeds nu hunne meening wenschen kenbaar te maken, stellen wij hiertoe de gelegenheid open, en zullen in ons volgend nommer een schrijven van den Heer J. K. N. te H.ons ter plaatsing toegezondenals zoodanig opnemen. Onze verwachting omtrent de belangstelling in onze onderneming werd aanvankelijk niet te leur gesteld. Van verschillende zijden ontvingen wij blijken van goedkeuring en beloften tot ondersteuning en mede- werking. Ook de deelneming was, tot nu toe, vrij bevredigend; indien ieder, die daartoe reeds bijdroeg, thans in zijnen kring de verspreiding van ons blad tracht te bevorderen, zoo twijfelen wij niet, of wij zullenook ten dezen opzigtespoedig het Weekblad als gevestigd en van een goede toekomst verzekerd mogen beschouwen. Wij zagen tevens met genoegen dat, ook in andere polders, de behoefte aan een orgaan voor de gemeensehappelijke belangen gevoeld wordt en de belangstelling, omtrent hetgeen in Haar lemmermeer voorvalt, levendig is. Ten bewijze daarvan moge, onder anderen, een welwillend schrij ven van den geachten Dijkgraaf van den Anna-Pau- loicna-Polder strekkenons ter plaatsing aangeboden en dat wij bier laten volgen Anna-Patjlowna-Polder13 Jan. 1860. Mijnkeer de Redacieur Met veel belangstelling is door mij kennis gemaakt met den inhoud der beide eerste nummers van uw Veekblad van Haarlemmermeer. Ik juich de oprigting van dit blad van ganscher liarte toe en geloof, dat het veel nut zal kunnen stichtenwanneer de denk- beelden door u ontwikkeldomtrent de strekkingdie daaraan zal worden gegeven, verwezenlijkt mogten worden. Aan welk landbouwer toch zou de bebou- wing van den Haarlemmermeer-Polder geen belang in- boezemen, zelfs al bezit hij daar geen land; maar hoeveel te meer moetal wat van daar wordt berigt met graagte worden gelezen door de bewoners en ontginners van nieuwe poldersvooral door die mijner woonplaats en van onze naljurigeevenzeer nog zoo jeugdige indijkingen. Veel, ja zeer veel hebben wij met elkander gemeen enmogen wij ook al in vele opzigten verschillen, in uitgestrektheidaard en zamen- stelling der grondenin bemalingsmiddelen en ge- bruiken der bewonerser zijn zoo vele punten van overeenkomstdat onderlinge wisseling van gedachten over aangelegenheden van waterstaat en landbouw mijns inziensallergunstigst zullen kunnen werken. Is uit Haarlemmermeer voor de bewoners van deze zee-polders veel wetenswaardigs te melden, ik vlei mij u ook van hiervan tijd tot tijdwel iets te kunnen mededeelendat aan landbouwers in uwen polder belangrijk zal voorkomen, en zoo het u aan- genaam zijn kan, wil ik gaarne trachten daartoe soms eenige oogenblikken af te zonderen. Diseussien over sommige handelwijzen kunnen daarbij hoogst nuttig zijn; zoo ergens, dan is hier een veld van overwe- gingen en beschouwingen, zoo ruim, zoo nuttig en genoegelijk om te bearbeiden, dat, zoo als ik har- telijk hoop, velen zich tot medewerking opgewekt zullen gevoelen. Van geleerde verhandelingen kan hier natuurlijk geen sprake zijn. Zoo min als die onder mijn bereik zouden liggeneven zoo min geloof ikdat die aan het doel zouden beantwoordenmaar wanneer op eenvoudige wijze wordt gehandeld over de reeds door u eenigzins besprokene vraag, omtrent de beste en meest voordeelige wijze van veehouding in onze pol ders over sommige belangrijke takken van cultuur b. v. die van de meekrapover de hooge belang- rijkheid der goede bemaling, eene levensquestie voor nieuwe landenhet moeijelijke punt voor Haarlem mermeer wel is waarietsdat hier niet zoo veel inspanning vordertmaar waartegen wij weder de zorg voor onze zeeweringen hebben; de inrigting der woningen, het aaukweeken van hout en zoo veel zaken, die bij ieder voor de hand liggen; wanneer die zaken dikwijls besproken worden en naar waarheid wordt opgegeven, wat ieder daaromtrent heeft ondervonden, en vooral welke teleurstellingen (want die zullen helaas nog wel de hoofdrol spelen) men heeft moeten ondervinden, dan kan uw blad voor ons alien hoogst belangrijk worden. Dat dus aan u bij voortduring lust en kracht moge worden gegeven, om de moeijelijke taak, door u aanvaard, te volbrengen; dat zich vele mede-arbei- ders voor uw Weekblad zullen aanmelden; dat het op vele plaatsen lezers moge vindenen dat het moge strekken tot bevordering van onzen vaderlandschen landbouw in het algemeen, en bepaaldelijk tot wel- zijn en ontwikkeling van de belangrijke droogmakerijen en indijkingen in onzen leeftijd ondernomen, ziedaar, Mijnheer de Eedacteurmijn welgemeenden wensch. Met de meeste achting heb ik de eer te zijn, Uw Dv. Dienaar, J. C. DE LEEUW. Wij behoeven wel niet te verzekerendat wij met de juiste inzigten en de uitgedrukte wenschen van den geachten schrijver volkomen instemmen, en wij twijfelen nietof zijne woorden zullenook nog in andere polders, de belangstelling en lust tot mede werking versterken. Slechts door ruime en algemeene medewerking toch zal het ons mogelijk wezen ons programma gestand te blijven. Naar aanleiding van het reeds vroeger gezegde, wenschten wij dan ook thans reeds de aan- daeht op een bepaald onderwerp te vestigen. In Haarlemmermeer inzonderheiden ook in ver- scheidene andere Polders, zijn een groot aantal dorsch- werktuigen in gebruik gekomensommige door stoom, de meeste door paarden in beweging gebragt. De modellen zijn zeer verschillendhet tweepaards dorsch- werktuig van Barrett is, gelooven wijwel het meest in gebruikvoorts dat van Kansomes en Sims, van Clayton en Shuttle worth, het Amerikaansche Hekel-dorschwerktuig van Stout enz. enz. Zeer belangrijk zoude het zijnomtrent het verrigte werk door deze verschillende werktuigen naauw- keurige, vergelijkende opgaven te hebben. Wij zijn thans in den druksten tijd van het dorschen, en zoo men dus eens aanteekening daarvan wilde houden en ons de noodige opgaven wilde toezenden, zouden wij voorzeker een zeer belangrijk verslag daarom trent kunnen zamenstellen. Ter vergelijking is het echter wenschelijkdat deze opgaven zoo gelijklui- dend mogelijk zijn en daarom willen wij in het kort de punten opgevendie wij gaarne beantwoord zagen Soort en korte beschrijving van het werktuig, naam van den fabriekant en prijs. Beweegkrachtbij stoom: de gemiddelde paardenkrachtwaarmede gewerkt wordt en de hoeveelheid steenkolen, per uur werkens, benoodigdbij paardenhet aantalen hoeveel uren zij daagszonder te groote vermoeijenis, kunnen wer ken. De gedorschte hoeveelheidper uur en per dag gemiddeld van zoo geruimen werktijd mogelijkvan verschillende graansoortenonder bijvoeging van de opbrengst per bunder. Het aantal werklieden bij het dorschen in gebruikhet aanhalen van het graan van berg of schelft en het wegbrengen van het stroo daaronder begrepen. Opgave of het graan door het werktuig al dan niet gezuiverd wordt. Berekening, zoo mogelijk, van de kosten van het dorschen per mud. Meer uitvoerige opgaven zullen ons natuurlijk steeds welkom wezen, maar al dit achten wij tot eene goede vergelijking noodig. Zoo men daarbij tevens eenige mededeelingen omtrent beschot en kwaliteit der gewassen wilde gevenzou zulks voor zeker eveneens tot belangrijke algemeene opgaven kunnen leiden. Door den Itaad is besloten 1°. Om te benoemen een Hoofd-Commiesbelast

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1