ABYMramnm 11 Landbouw. Openbare Vcrkooping Marktberigten. Te Moop «evraaj;<l: Bij J. NOORDENDORP, te Amster dam, zijn verschenen: gestane verbetcringeu aan genoemd stoomwerktuig, waaronder tlians ook eene verhoogde schoorsteen cn noodzakelijke herstellingen worden begrepen. Het dagelijksch bestuur wordt gemagtigd, in afwach- ling der begrooting voor 1860, de noodzakelijke uitgaven op den bestaanden voet te blijven doen, terwijl tot leden der commisie van onderzoek dier begrooting worden benoemd de Heeren Mr. J. P. A. v a n W i c k e- voort Croramelin, A. van Stralen en Mr. J. P. A m e r s f o o r d t. De vergadering vereenigt zich met de voorstellen van het dagelijksch bestuur tot verhooging van den post, laatsten termijn der grindwegen, te betalen aan den aannemer P. Kalis Wz. met 800.en van enkele posten der onderhoudswerken over 1859 als- mede tot betaling uit de onvoorziene uitgaven van een paar aanslagbilletten van Rijks-grondlasten en van hetgeen den Seeretaris en den Penningmeeester wegens de verhooging hunner bezoldigingen over de vier laatste maanden van 1859 toekomt, terwijl de staten van uitgaven boven 100.buiten aanbeste- ding in de drie eerste kwartalen over 1859 gedaan worden goedgekeurd. Wordt besloten tot den verkoop van 1 bunder 38 roeden 30 ellenvoor f 300.aan den Heer van Voorst, makende den Veldweg uit langs ER N°. 2over den eigendom waarvan altijd kwestie heeft bestaanen welke thans in der minne wordt beeindigdalsmede lot den verkoop aan de Gemeente Haarlem van een gedeelte polderkade voor 1. ten dienste van een te maken weg en te leggen brug waardoor eene nieuwe gemeenschap met die gemeente zal worden daargesteld. De Voorzitter deelt mede, dat, tot doortrekking van den Sloterweg, over de onteigening van grond, on- derhandelingen zijn aangeknoopt, en dat den 7den Januarij 1860 de aanbesteding zal plaats hebben der ijzeren leggers aan den Cruquius, ten dienste der twee nieuwe ketels. Een praeadvies van D. en H. ommet het oog op de vele uit te voeren belangrijke werken, nog niet over- tegaan tot het leggen van eene pont bij den Schinkel- Polder in verband met het hafdmaken van den Schinkelweg en dijkwordt aangehouden tot eene volgende vergadering. De Voorzitter herinnert de vergadering, dat hoewel aangevangen is met het verbeteren van den Cruquius D. en H. voor een jaar diligent zijn verklaard tot het indienen van een bepaald plan tot verbetering van den polder; hij zegt, dat de laatste dagen hebben aangetoonddat bij vele en plotseling gevallen regen het bemalings vermogen ontoereikend blijkt te zijn, om het water in het algemeen belang tijdig genoeg wegteschaffen. Verscheidene leden van het dagelijksch bestuur beamen dit gevoelenberoepen zich op al de rapporten van deskundigenwier namen in de water- bouwkunde mogen genoemd wordenen spreken hunne innige overtuiging uitdat krachtige middelen moeten worden beraamd om den polder te waarborgen tegen toevalligheden van weersgesteldheidwaaraan zoovele kostbare eigendommen niet op den duur mogen worden prijs gegeven. De Voorzitter zegt, dat D. en H. het plan liadden den 11 Januarij aanstaande bij een te komenom deze zaak grondig te bespreken en ernstig ter harte te nemendoch dat zij eerst het gevoel dezer vergadering wenschen te vernemenof zij dat bepaalde plan als nu verlangt, of wel hen op nieuw dilligent verklaard tot de indiening. D. en H. hebben gemeend deze vraag te moeten stellen, ten einde niet het verwijt op zich te laden van in zulk eene gewigtige zaak werkeloos te blijven. Na breedvoerige bespreking en wisseling van denk- beeldenstelt de Heer A m e r s f o o r d t voorhet dage lijksch bestuur te verzoeken een voorstel tot verbete ring van den toestand des polders te doen, dadelijk nadat het effect van de nieuwe ketels aan den Cruquius zal bekend zijnen de voor een jaar diligent verklaring van het dagelijksch bestuur alzoo tijdelijk te verlengen. Daar de stemmen hier over staken (7 tegen 7) beslist de stem des voorzitters volgens het algemeen reglement van bestuur, dat D. en H. reeds nu zullen worden uitgenoodigd het van hen te verwachten plan van verbetering in te dienen. Voor Notificatie wordt aangenomen het berigt van den Voorzitter, dat de Dijken en Polderkaden enz. weder voor drie jaren zullen moeten worden verpacht en dat men zich onledig zal houden met het opne- men dier grondenwelke publiek zullen kunnen worden verkocht. Voorloopig wordt tevens voor kennisgeving aan genomen een verzoek von D. W. P. W i s b o o m c. s. in het plan tot verbetering van dwarswegen, voor het volgende jaar, bepaaldelijk den Vijfhuizerweg op te nemen. Aan eene Commissie ad hoc, bestaande uit de heeren Amersfoordt, van Stralen en van de Poll, wordt het onderzoek opgedragen in hoeverre men zichna de goedkeuring door den Koning van de bijzondere reglementen voor de Poel en Rottepol- ders, in regten tegen de aanslagen en afkoojabaar- stelling van lasten bij die polders zal verzetten. Hierna gaat de Vergadering uiteen. Men schrijft ons uit Lisse: Het zal aan velen zeker aangenaam zijn te vernemen, dat op eene onlangs plaats gehad hebbende Vergadering van Ingelanden van den Lisser-Broek- Polder besloten is tot het verharden van den Broekweg, welke eene verbinding daarstelt tusschen den Haarlemmermeer-Polder en den Straatweg van Haarlem op T^eyden en 'sHage. Tot dit einde zal aan HH. Gedeputeerde Staten der Prov. Zuid-Holland een subsidie worden aange- vraagd, en met verlrouwen zien zij een gunstige beschikking te gemoetdaar deze communicatie als eene van algemeen belang voor de Provincie kan beschouwd worden, te meer nog daar de overtogt van den Ringvaart hier niet per pont behoeft te geschiedenhetgeen toch meermalen gebleken is, vooral bij ongunstig weder, niet zonder gevaar te zijn. Het is de eenige toegang tot den Haarlemmer- meer-Polderdie nog in slechten toestand verkeert." IETS OVER ZOMERTARWE. De drang der omstandigheden zal zeker oorzaak geweest zijn, dat vele Landbouwers in onzen Polder niet zoo veel Wintergraan hebben kunnen uitzaaijen als zij zouden gewenscht hebben, en daarom tot Zomergewassen hunne toevlugt zullen moeten nemen. De voorgaande heete en drooge zomerswaren voor Zomergewassen minder geschikt, in 1856 en en 1857 werd echter met goed gevolg op eene mij bekende boerderij Witte en Roode Zomertarwe ver- bouwdde opbrengst stond nagenoeg met die der Wintertarwe gelijk en bedroeg 25 mud per bunder, op een gunstig gelegen akker verkreeg men zelfs een opbrengst van Roode Tar we, gelijkstaande met 33 mud per bunder. De Witte Zomertarwe is minder algemeen bqkend, zij is oorspronkelijk uit Engeland, alwaar zij, naar ik meen, den naam Salem-Tarwe draagt; het is eene eerst sedert korten tijd verspeende wintersoort, en draagt daar dan ook de blijken van. Zij kan zeer vroeg gezaaid wordennaar omstandig heden van half February tot half Maart. In April uitgezaaidzou zij al ligt niet meer tot rijpheid komende ondervinding leerde zulks reeds in onzen Polder. Hebben andere Landbouwers, om- trent deze tarwesooi't nadere ondervinding opgedaan, hunne mededeelingen zullen zeker aan alien welkom zijn. D. C. Met genoegen lazen wij het volgende in het verslag der Commissie van de Maatschappij van Nijverheid omtrent de Tentoonstelling van Noord-Hollandsche Nij verheid in 1859 te Amsterdam gehouden Zeer beviel ons het werk van A. van der Kloot uit den Haarlemmermeer-Polderde deugdzaamheid en netheid der bewerking doen dezen kundigen werkman eer aan. Zijne verbeterde drummonds icarn scheen ons zeer doelmatig te zijn en in der daad beter, dan het oorspronkelijke toestel van dien naam. Ook het STROOSNiJWERKTUiOr van dien inzender kwam ons aan- bevelingswaardig voor; wij hadden het genoegen op de tentoonstelling een ervaren landhuishoudkun- dige te ontmoetendie ons mededeeldedat hij dit werktuig bij ondervinding kende en het hem uitste- kend goed beviel." In" de provincie Friesland zijn in het jaar 1859 aan de Longziekte gestorven 1628 runderenter zake van deze kwaal afgemaakt, 891totaal 2519. In 1857 bedroeg dit aantal 7557 in 1858 4235 hier- uit blijkt alzoo eene aanzienlijke vermindering in het heerschen van deze ziekte. Te Parijs zal dit jaar, van 1722 Junijeene algemeeneinlandsche landbouw-Tentoonstelling plaats hebben. Zij zal bestaan uit fokdieren (mannelijke en vrouwelijke) van rundvee, schapen, varkens en gevogelte, geboren en aangefokt inFrankrijk; voorts uit landbouw-werktuigen en produkten, Zij wordt geheel van Regeringswege gehouden; erzijn, behalve de medailles, 830 prijzen uitgcloofd ter gezamenlijke waarde van100,000. Heeft ook iemand zich den knollensnijdcr met rond- draaijenden bak van Ransomes Sims aange- scliaft, (zie afbeelding en beschrijving Landbomo-Coit,- rant 1859 N°. 11), die op de tentoonstelling te Zaandam aanwezig was. Is gelijk beweerd werd de beweegkraeht werkelijk minder, dan die voor der- gelijke werktuigen met vaststaanden bak, en hoeveel Nederl. ponden of mudden kunnen daarmede in het uur worden klcin gesneden De Redactie beveelt zich aantot het ontvangen vanmededeelingen, berigten, verslagen, programma's, enz. der verschillende Landbouw-Maatschappijen en Vereenigingen; van boekwerken ter aankondiging en beoordeeling. Zij zal van al wat in den kring harer werkzaamheden valt, of voor den inzender van belang kan wezen, melding maken. De Notaris J. W. ROELOFFS VALK, ge- Kjjfe vestigd te Nieuwer-Amstelzal op Zaturdag ggJglden 28 Januarij 1860, des middags ten 12 urein de Herberg genaamdII e t R e g t h u i s van Slot en," aan den Overtoom bij de Schutsluis, onder de gemeente Slotennabij Amsterdampubliek veilen en verkoopen: Een kapitaal, hccht, sterkwelingerigt en voor weinige jaren geheel nieuw gebouwd HUIS waarin eene Slijlerij in TVijnen Slerke Branken en Brood-, mitsgaders TapperijKrui- deniers-, Grutters- en Kommenijs-Affaire met goed succes wordt uitgeoefend)staande op gehuurden grond, in den Haarlemmermeer-Polder, gemeente Haarlemmermeer, aan den Veldwegtegenover den Sloterweg nabij Sloten, bij het Kadaster bekend in Sectie IIN°. 565; waarvan de Veilconditien acht dagen te vorenten Kantore van genoemden Notaris, aan den Overtoom- schen Weg, zullen ter lezing liggen. Een Half Last WITTE ZOMERTARWE, geschikt voor de Zaailiefst buiten den Haarlemmermeer- Polder geteeld. Monsters, met opgave van Wigt en Prijs, franco, bij den Redacteur van het Weekblad van HaarlewMermeer. Dingsdag 24 Januarij 1860, des lllllllfe voormiddags ten 10 ure, ten Sterfhuize van J. C. Bouterse aan den Kruisweg en de Aalsmeerderlogt nabij den Ring dijkte Haarlemmermeer, van de OPSTAND van een van steen gebouwd en goed ter nering staand WOONHUIS, alsmede eenig LIUISRAAD, BEDDENGOED, eene KLOK met speelwerk, en eindelijk een party MEST en eene ZEILSCHUIT met Toebehooren. Informatien te bekomen ten Kantore van de Notarissen BAKKER SCHUT en LICHTEN- BELT, te Haarlemmermeer en Aalsmeer residerende. 1. STUKKEN, betreffende het Regtsgeding omtrent de Grondbelasting in den Haarlemmermeer-Polder Uitgegeven door C. M. Bronkhuyze, C. E. Heyn- sius en J. A. Polf 0.75 2. BESCHOUWINGEN omtrent het geschil aangaande de Grondbelasting in den Haarlemmermeer-Polder, naar aanleiding van de gedrukte stukken; door C. E. IIeynsius0.60 3. BEDENKINGEN tegen het Rapport der Commissie tot onderzoek naar de middelen, welke, zouden zijn aan te wenden, om aan alle landen van den Haarlemmermeer-Polder bij voorduring eene behoor- lijke waterontlasting te verzekeren. Door een NIET-INGELANDbij een openbaren brief den Heer Dijkgraaf opgedragen1.25 Amsterdam, 1G Januarij. Hooi. Dc marktnotering was lieden als volgtLangeslraats

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3