rigtingj M '-I WATEKHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 7 Januarij des middags tot op den middag van 14 Januarij 1860. Jan. 7 8 9 10 11 12 13 14 WATERHOOGTB A. P. in Ellen. IN DE RINGVAART bij den CRUQUIUS. 0.30 0.3-2 0.32 0.39 0.42 0.42 0.43 0.43 IN DEN POLDER bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQTJIUS 4.31 4.32 4.36 4.39 4.40 4.42 4.45 4.46 4.38 4.34 4.35 4.39 4.43 4.44 4.46 4.46 bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- DORP. 4.30 4.30 4.35 4.38 4.42 4.43 4.44 4.46 4.32 4.33 4.34 4.34 4.40 4.44 4.46 4.47 WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aanlal Uren Pomp Ketels Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut 10 16* 24 24 24 22* 24 10* 155* 54764 5.879 CRDQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels 12 24 24 24 15* 168 7 51960 5.155 34076 5.708 14,50 a 16,50. Kamper-Eilands 13,50 a 16. Koe- f 10 a 13 50. Stkoo. Rogge-11,50 a 12. Tarwe 11 a 11,50. Amsterdam, 18 Januarij. Vf.e. Kalveren le kwal. 50 a 70, 2e kwal. 40 a 60, 3e kwal. 30 a 50; Schapen 22 a 28Varkens 48 a 52 cents per Ned. ffi. Granen. Tarwe onveranderd: 130 ffi bonte Poolsche/310 bij partij130 ffi dito 315; 135 ffi Rostocker 330. Rogge bij partij lager verkocbt: 124, 126 If Pruissische/215, f 221- 123 ffi Galatz 202 bij partij; 119 ffi Archangel/190; 116, 117, 119 Petersb. 184, 186, 190; 116 ffi dito 180 bij partij; 120 ffi Odessa/190. Koolzaad bij voorgaanden marktdag onveranderd; op 9 v. Olie in April 62*; Oct. 61. Lijnzaad in een doen: 109, 110 ffi Calcutta 310. Olie. Raapolie dadelijk in een doen, op levering iets vas ter; Lijnolie nagenoeg onveranderd. Koeken. Raap- per 1040 st. 60 a 64; Lijn- per 104 st. 9 a 12*. Delft, 12 Januarij. Granen veel verhandeld bij grooten aanvoer; Tarwe van het eiland Rozenburg 8,80 a 9,50, Westl. 9 a 9,60 Eil. Rogge 7 a 7,10, Westi. 7,20 a 7,25; Eil. Zomer Garst 5,40 a 5,50, Westl. 5,30 a 5,40; korte Haver 4,30 a 4,50, lange /2,60 a 3,25; Duivenboonen7,50; Paardenboonen/6,50 a 7 Bruine Boonen 10; Groene Erwten 9 a 10. Vee ruim aangeboden bij minder aftrek. Boter genoegzaam in een doen: le kwal 57 a 58, 2e kwal. 50 a 56. WAARNEMIN GEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. Dordrecht, 12 Januarij. Granen en Zaden. Tarwe. De aanvoer van jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. was heden klciner dan vorige week, dezelvc is tot onveranderde prijzen door be- noodigden genomen jarige 9,60 a 10,20; nieuwe 8,20 a 8,40; dito afwijkende en geringe 6,80 a 7,70. Zomer iets duurder betaald. 7,50 a 8. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. met kleinen aanvoer, 6,60 a 7. Garst bij meer aanvoer in de blanke soorten begeerd; Zeeuwsche, Flakkeesehe en Overm. Winter 4,80 a 5,80; dito Zomer /5a 5,40. Spelt slap en 20 c. lager, 2,30 a 3, naarkwal. verkocbt Haver. Inl. Voer en Dikke tot verhoogde prijzen flink te plaat- sen; Zeeuwsche en Inl. Voer 2,40 a 3, dito Dikke 3,50 a 4. Boekwcit zonder handelBosscher was onder/196 en Bredasche onder 195 nict te bckomen. Boonen. Paar- denboonen traag en 10 cent lager; Overm. zakgoed gold/6,20 a /6.30, gestort Zeeuwsche en Vlaamsche 6,40 a 6,60 naar kwaliteit. Duivenboonen onveranderd de aangevoerde partijtjes werdcn tot 7,50 a 8 genomen. Witto Boonen weinig ge- toond en golden naar deugd 8,80 a 8,90. Bruine dito prijs- houdend; de uit Zeeland en Vlaandercn aangevoerde partijtjes zijn tot 8,50 a 9,50 verkocht. Erwten. Blaauwe bij ma- tigen aanvoer uit Zeeland en Flakkee traag; goed kokende gol den 9 a 9,10, mindere /8a 8,50 naar kwaliteit. Witte dito naar koers niet ter markt. Koolzaad prijshoudend; puik Overm. zakgoed gold 58 en dito gestort 59 a 60 naar kwal., mindere soort 53 a 57 op 9 v. Olie dadelijk en in April £62 gelaten. Lijnzaad. Slag- tot vorige prijzen te koopen; 116 ffi puik Berdianski tot/ 325 en 113 ffi Odessa tot/305. Inl. Zaai- onveranderd; le soort gold 3,70 a 3,90, 2e soort 3,50 a 3,60 per achttendeelzcer puik Riga Tonnen-Zaai- in zakken is tot 25 verhandeld. Kanariezaad veel aange- voerd en tot 50 cent lager, 9 a 10, bezwaarlijk op te rui- men. Hennepzaad naar koers niet te veil. Olie. Raapolie hooger betaald Vliegend tot 36 gedaan en 1°. Mei tot dien prijs aangeboden. Lijnolie prijshoudend Vliegend bij partij tot 30 gedaan. Koeken tot vorige prijzen genomenharde Raapkoeken 60 a/62, dito Lijnkoeken /90 a 95, zachte dito 120 a 130. Groningen, 17 Januarij. Scdert ons vorig berigt hebben wij weder vrij wat vorst gehad, die de vaart gedeeltelijk gestremd heeften waardoor de aanvoer heden van alio artikelen zeer klein was. Op dezen oogenblik is het weder dooijende. Tarwe weinig aangevoerd en tot ferme prijzen verkocht, vooral in de mooije Omlander soortendie steeds voor verzending worden gezocht. Rogge werd Vrijdag 5 cents hooger betaald, maar was heden niet williger; de prijs is staande gebleven, maar was niet algemeen *-3 e UREN. Wind- Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. kr. N.ffi 8 8 zw. 0,5 770,64 33,4 2,9 0,98 0 Ligt bewolkt. 2 wzw. 4,5 70,51 42,4 8,3 0,81 0 Idem. 10 zw. 8,0 71,11 37,8 6,5 0,94 0,1 Bijna helder. 9 8 zw. 0,5 71,18 31,3 1,00 0 Idem 2 zo. 0,5 69,96 32,9 1,1 0,88 0 Zware mist. 10 zo. 0,0 67,86 31,8 0,9 0,98 0 Ligt bewolkt. 10 8 zo. 0,0 67,95 28,2 2,0 0,98 0 Bijna Helder. 2 zzo. 0,0 68,05 33,8 0,2 0,86 0 Ligt bewolkt. 10 no. 0,0 68,69 29,8 - 1,1 0,98 0 Id. nevel. 11 8 ono. 0,0 68,60 28,9 - 1,3 0,98 0 Bewolkt. 2 ono. 0,5 67,37 34,0 0,2 0,86 0 Idem. 10 0. 0,5 67,92 31,3 0,4 0,96 0 Ligt bewolkt. 12 8 ozo. 1,0 66,88 31,3 0,96 0 Bewolkt. 2 ozo. 2,5 66,54 34,5 0,0 0,74 0 Idem. 10 zo. 0,5 67,43 31,6 0,7 0,93 0 Idem. 13 8 ozo. 0,5 68,10 30.4 1,2 0,94 0 Idem. 2 zo. 2,0 68,02 34,9 0,0 0,72 0 Idem. 10 zo. 1,5 68,12 32,0 0,7 0,85 0 Ligt bewolkt. 14 8 zo. 1,0 67,35 29,1 1,6 0,96 1,5 Betr. sneeuw 2 zo. 1,0 66,16 32,0 - 3,1 0,90 0,5 Betrokken. 10 zzo. 3,5 65,47 33,8 2,3 0,85 0,1 Idem. te bedingen. Boekweit ondervond Vrijdag wat meer vraag en daar de aanvoer uiterst gering was, gelukte het daarvoor 5 cents meer te bedingen; heden was de kleine aanvoer oorzaak, dat deze verhooging niet weder verloren ging, daar al zeer wei nig vraag merkbaar was. De aanvoer van Garst was zeer klein, waardoor de weinig aangevoerd zijnde partijtjes vorige prijzen opbragten en zelfs door pellers iets meer betaald werd. Haver met goede vraag algemeen hooger verkochtde aanvoer is zeer klein en mogt de vraag voor verzending aanhouden, kunnen wij daarin wat verhooging te gemoet zien, hoewel de verhouding met de Engelsche markten vrij ongunstig is. Paardenboonen met geringen handel, onveranderd in prijs. Gort bijna zonder handel, insgelijks onveranderd. In Kool zaad gaat niets om. Raapolie werd Vrijdag 50 cents hoo ger betaald, welke verhooging heden weder verloren ging. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode 8,80 a/9; 127 ffi dito witte 8,40 a 8,50; 127, 130 ffi nieuwe roode 8,30 a 8,90. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inland- sche/6,45 a 6,75. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 5,30 a 5,70; 113, 116 ffi zwarte 5,10 a 5.50. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,05, 5,75. Nieuwe Haver. 78 85 ffi Dikke 3,75 a 4,25; 65, 68 ffi witte Voer 2,95 a 3,30 68, 72 ffi zwarte dito 3,25 a 3,55. Paardenboo nen 6,75 a 7. Koolzaad 10,75 a 12. Gort. Grove 8,75 a 9; puike 9,25 a 9,50; Parel-/12 a 22.— Olie: Raap- 33,50 Lijn- 29. Haarlem, 16 Januarij. Granen. Witte Tarwe 7,50 a 8,50, roode dito/ 8,35; Rogge 6,20 a 6,80; Haver/3,30 a 5,25 Zomer Garst/5,10; Paardenboonen 6,90. Kanariezaad 10,50. Hoorn, 12 Januarij. Kaas. Kleine 31,25, kommissie 28; aan de waag ge- wogen 13 stapels (3534 Ned. ffi). Hoorn, 14 Januarij. Granen. Ter markt gebragt 466 mud, als8 mud Rogge 6,75 a 6,50; 18 mud Tarwe 9 a 8 136 mud Garst 5,50 a/5; 176 mud Haver 4, a 3,75; 12 mud Groene Erwten 12;' 12 mud Paardcnb. 6,50; 100 mud Bruine Boonen 9,50 a 8; 4 mud wit Kanariezaad 11. Boter met grooten aanvoer, per kop van 5 ons 2 lood 46 a 50 cents. Eijeren met weinig aanvoer,/ 4. Langstraat, 12 Januarij. IIooi p.m. /9 de 1000/2 Ned. ffi metredelijken handel Vlas 2,20 a 3,10 de steen of 3 Ned. ffi. Hop p. m. 10 de 50 kilo. Leiden, 13 Januarij. Vee. Verkocht: 10 Kalfkoeijon 140 a 180; 75 vare dito 120 a 160 40 vette Kalveren 25 a 60; 10 magere dito f 4 a 7 10 vette Hamels 16 a 22; 70 vette Ooijen 15 a 21 10 Biggen 6 a 12. 3260 Ned. ffi Boter. 1 ste kwal. 44 a 482de kwal. 33 a 42 per vat; 1,10 a 1,20 en 0,82* a 1.05 per Ned. ffi. Leiden, 14 Januarij. Granen. Verkocht 36 mud Winter Tarwe 9 a 9,50 26 mud Zomer dito/8 a 8,50; 53 mud Winter Rogge 6,50 a 7 43 mud Chevalier Garst 6 a 6,50; 36 mud zware Haver/4 a 4,50; 39 mud ligte dito 3,50 a 3,75; 20 mud Duivenboonen /8a 8,50 26 mud Paardenboonen 7 a 7,50. Middelburg, 12 Januarij. Granen en Zaden. De aanvoer uit onze buiten-eilanden was gering, die uit Walcheren voldoende. Tarwe. Jarige Walch. is bij partij van het zolder tot/9,30 verkocht; nieuwe dito met/ 8,50 a 8,75 naar deugd en kwal. betaald; jarige Zeeuw sche niet aangevoerd; nieuwe dito ruimde tot 8 a 8,25 op. Zeeuwsche Rogge tot 6,75 verkocht. Garst. Winter be geerd voor puike kwal. werd gaarne 5,10 ingewilligd de aanvoer was zeer klein. Zomer tot 5 afgedaan. Boonen. Walchersche Witte tot 9,75 gekocht; dito Bruine/10 a a 10,25; dito Paardenboonen 20 cent lager en niet begeerd, tot 6,80 zou men hebben kunnen koopen; Zeeuwsche einde hours nog onveranderd, men hield op /6,50, men bood slechts 6. Groene Erwten. Walchersche tot 9 a 9,25 in puike soort verhandeld; Zeeuwsche tot 8,50 afgedaan. Koolzaad zonder handel. Olie. Patent-/39J; Raap-37* Lijn-/34. Purmerende, 17 Januarij. Kaas. Kleine 31aan de stads waag zijn gewogen 63 sta pels of 15,724 Ned. ffi. Boter. Hooi- 90 cents per Ned. ffi. Vee. 460 Schapen en Lammeren: vette Schapen vlug verkocht en jonge dito minder vlug; 60 vette Kalveren 65 a 85 cents per Ned. ffi, vlug; 45 nuchtere dito 4 a 13; 50 vette Varkens 36 a 48 cents per Ned. ffi, vlug; 20 magere dito 13 a 16; 85 Biggen /4 a 6, slap; 31 Runderen, met goede kooplust; 9 Paarden; 122 Ganzen/2,80; 16 Zwa- nen 5,50. Rotterdam, 16 Januarij. Meekrappen redelijk aangebodendoor de hooge vraagprijzen was de omzet gering. Vlas. De groote aanvoer ter markt van heden vond gereede koopers. Ook op het land werd in de vorige week veel ge kocht. Prijzen onveranderd. Granen en zaden. Doordien zich bij den middelmatigen aan voer van Granen weder zeer beperkte kooplust paarde, onder- vonden vele artikelen bij moeijelijke opruiming op nieuw eenige verlaging. Tarwe. Jarige zoowel als nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche, Flakk. en Overm., inzonderheid in mindere soorten, 20 cents lager afgegevengoede en puike jarige tot 9 a 9,90ordi naire en mindere tot 7,50 a 8,50; goede en puike nieuwe tot 8,50 a 9: mindere en ord. tot 6,50 a 7,75. Het ver- handelde in andere soorten was tot staande prijzen van weinig beteekenis; 160/2 ffi with. Poolsche 350; 162, 164/2 ffi jarige Hoogl. Kleefsche 330, 337; 160/2 ffi nieuwe Kleef- sche 288; 162/2 ffi jarige Bovenl. Ris/310; 158/2 ffi nieuwe dito 270. Rogge. Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Noord-Brab. bleven in een doenvoor beide eerstgen. werd 6,75 a 7,25 en voor laatstgen./6,50 a 7 besteed. In vreemde soorten ging weinig om; 150/2 ffi Belgische 220; 152/2 ffi Pruissische 220; 154/2 ffi Stralsunder 225; 144/2 ffi Archangel 192. Garst. Nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Flakk. werd 10 cents lager afgegeven; puike Winter tot 5,20 a 5,60, mindere dito tot 4,30 a 5 en Zomer tot 4,40 a 5,30. Haver. Zeeuwsche, Overm. en Polder ging als voren traag van de hand; lange tot 2.50 a 3,50 en korte tot 3,50 a 4,50. Boekweit bragt bij zeer kleinen omzet voriae prijzen op; Noord-Brab./ 195 a 196; Fransche 160, dito" per 2100 kilo 157. 158, grove dito per 2100 kilo f 163. Nieuwe Boonen. Paardenb. zijn op nieuw 10 cents verlaagd,v de puike zijn tot/6,75 a 7 en mindere tot/6 a 6,50 verkocht. Duivenb. bij gerijven tot 7 a 7,50 afgege ven. Witte en Bruine bleven onveranderd; Zeeuwsche en Wal chersche witte en dito Bruine zijn tot 8,50 a 10 opgeruimd. Van Erwten werden hoofdzakelijk de Blaauwe 20 cents lager verhandeld; de kleine Zeeuwsche en Walchersche Blaauwe zijn tot 8 a 9, de groote dito tot10,25 a 11,75, dito Graauwe tot/9,25 a 10,50 en de Geldersche dito en Capucijners tot 13 a' 14,25 afgegeven. Koolzaad bleef ruim prijshoudend, zijnde voor' Overmaas in zakken 58, 59, en voor dito gestort 60 aangelegd. Lijnzaad. Slag- zonder handel. Nieuw Zaai- tot vorige prijzen wel afgaande; le soort is tot 3,85 a 4, en 2e soort tot/3,70 a 3,80 per Dordsch achtendeel betaald. Nieuw Inl. Hennepzaad wordt op/200 gehouden. Kanarie zaad in een doen gebleven, bragt naar deugd tot 9 a 10 op. Nieuw Mosterdzaad. Bruin wordt op 23 a 23,50 en geel op 21,50 en 23 gehouden. Nieuw rood Bovenl. Klaverzaad werd tot 30 a 32 geveild. Olie. Raap-/36 a 37, Lijn-/30 a 31. Koeken. Harde Raap-62 a 64, dito Lijn-92 a 94. SetLagen, 12 Januarij. Vee 4 Paarden 25 a 50; 3 vette gelde Koeijen 130 a f 140 40 magere Schapen 13 a 16; 32 vette dito 14 a f 22; 43 Lammeren (Overhouders) 10 a 19,50; 7 magere Varkens 12 a 16; 30 Biggen 4 a 6; Konijnen 40 a 50 cents - Kippen 60 a 90 cents; Eenden 60 a 70 cents. Boter per kop 65 a 67* cents, per Ned. ffi 87 a 90 cents. Kaas 18 a 26 cents per Ned. ffi. Kippen-EiJEREN 3 a 3,50. Drukkerij van 13onga C®. Amsterdam,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4