16 - -l-J Marktberigten. - z. 8 4- 5,* WATEKHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 14 Januarij de8 middags tot op den middag van 21 January 1860. Jan.14 15 16 17 18 19 20 21 WATEKHOOGTE -r- A. P. in Ellen. IN DE RINGVAART IN DEN POLDER bij den CRUQUIUS. bij den LEEGII WA TER. bij den Ciiuquius bij den LIJNDEN. aan bet VEN* NEPER- DORP. 0.43 4.46 4.46 4 46 4.47 0.51 4.44 4.47 4.44 4.46 0.70 4.39 4.4! 4.37 4.39 O O o 4.36 4.40 4.36 4.38 0.49 4.40 4.42 4.43 4.46 0 45 4.40 4.48 4.48 4.44 0.50 4.46 4.45 4.45 444 0.43 4.48 4.46 4.44 4.45 Te zamen Aanlal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATEK. Aantal Uren Pomp Ketels 26060 5.297 CROQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels 12 24 24 24 24 24 24 12 LIJXDEN. Aantal Uren Pomp. Ketels 168 50462 5.006 154 24 24 24 12 37015 6.200 WAARNEMIN GEN gedaan op liet Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. Avignon, 21 Januarij. Meekrap kalm, maar tot vaste prijzen. Racijn fr. 49 a 50; mindcrc fr. 47 a 48; Poederrosces fr. 61 a 62; paluds fr. 65 a fr. 66. Amsterdam 25 Januarij. Vef.. Kalveren le kwal. 60 a 80, 2e kvval. 50 a 70, 3c kwal. 40 a 60; Schapen 22 a 28; Varkens 48 a 52 cents I* Ned. ffi. GnANEN en Zaden. Tarwe en Rogge bij gerijven onver- anderd. Tarwe: 134 ID jarigo witb. Poolsche 336. Rogge: 116 If I'etersb. 180; op levering in cen doen. Kool zaad j lagerop 9 v. Olie in April 61; Oct. en Nov. Ji 634- Lijnzaad in de bctere soorten prijshoudend; 111, 112 ft' Petersburg 307%. Raap- en Lijnolie dadelijk en op levering flaauw. Kof.ken. Raap- per 1040 st. 60 a 64; Lijn- per 104 st. 9 a 124- Delft, 19 Januarij. GnANEN met minder vraag bij beperkten aanvoer; jarige Tarwe en puike Rogge blijven gewild; Tarwe van bet eiland Rozenburg 8,60 a 9, Westl. 8,70 a 9,25; Eil. Rogge 7,20 a 7,50, Westl. f 7,30 a 7,40; Eil. Zomer Garst/5,20 a 5,40, Westl. 5,40 a 5,80; korte Haver/4 a 4,40, lange 2.60 a 3; Duivenboonen /7a 7,25, Paardenb. 6,50 a 7, Bruine Boonen 10 a 11; Groene Erwten 10 a 12. Yee wordt hoog in prijs gehouden, hctgeer, bij minder aanvoer den handel zeer beperkt. Boter merkelijk williger; le kwal 59 a 60, 2e kwal. 52 a 58. Dordrecht, 19 Januarij. GnANEN en Zaden. Tarwe Onze markt was heden van ZeeuwscheVlaamsche en Overm. beter voorzien dan vorige week en ging aan gebruikers en ter verzending tot genoleerde prijzen vlug van de hand; jarige 9,70 a 10,20; nieuwe 8,20 a 8,40; dito afwijkende en geringe 6,80 a 7,70. Zomer schaarsch en prjjshoudend 7,40 a 7,80 Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. bij kleinen aanvoer prijshoudend 6,60 a 7. Garst. Winter weinig ter markt en goed te vcrkoopenZomer daarentegen traag en iets lager afgegeven Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter 4,60 a 5,80; dito Zomer 4,50 a 5,20. Spelt was bij matigen aanvoer tot 20 cents hoogcr2,70 a 3,20, wel te verkoopen. Int. Haver tot vorige prijzen, vooral in de beste soorten, wel te plaatsen; Zeeuwsche en Inl. Voer 2,40 a 3; dito Dikke 3,50 a 4. Boekweit weinig getoond en prijshoudend voor Steenbergscbe is 196 belaald. Boonen. Paardenb. vonden weinig vraag en waren moeijelijk te verkoopen; Overm. zakgoed /6a 6,30; gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche 6,40 a 6,50. Duivenb. traag en moeijelijk te verkoopen, f 7,20 a 8 naar kwal. Witle Boonen bij kleine anvoer tot /9a 9,80 wel te verkoopen. Bruine dito, waarvan enkele partijtjes nit Zeeland aangevoerd, golden 8,50 a 9,50 naar kwal. Erwten. Blaauwe minder uit Zeeland en Flakkee ter veiltot vorige prijzen wel te verkoopen; goed kokende 8,80 a 9; mindcre /8a 8,50. Witte niet naar koers te bekomen. Koolzaad onverandcrd met kleinen omzet; Overm Zakgoed gold X 56 a 58 puik gestort dito van bet zolder 59| aan onze olieslagers. Op 9 v. Olie dadelijk tot 61April tot 62 en Najaar tot 65 te koopen. Lijnzaad onveranderd; 116 ffi puik Berdianski is tot/325 112 ffi Odessa tot 305 te koopen 107 if gering Riga tot 250 gedaan. Inl. Zaai- traag; le soort gold 3,60 a 3,80 en 2e soort 3,40 a 3,50 per Dordtsch achtendeel; zeer puik Riga Tonnen-Zaai- in zakken is tot 25 gedaan. Kanariezaad werd tot vorige prijzen, f 9,20 a 10, meer gevraagd. Hennepzaad niet naar koers te bekomen, wordt op 205 gehouden. Olie. Raapolie traag; Viiegend tot f 35f, 1°. Mei tot 36 en op bet Najaar tot 374 le bekomen. Lijnolie prijshoudendViiegend tot 30 gedaan. Raap- en Lijnkoekf.n. vinden wekelijks tot genoteerde prij zen goeden aftrek; harde Raapk. 60 a 62, dito Lijnk./90 a 95, zachtc dito 120 a 130. Groningen, 23 Januarij. Hot koude weder in ons vorig berigt vcrmcldheeft plaats gemaakt voor zacht weder met veel regen, waardoor bet ijs geheel is verdwencn. De aanvoer aan onze markt was heden daardoor vrij belangrijk. Tarwe. Roode ruim ter veil, maar niettegenstaande de bepaalde flaauwe berigten van elders, on vooral van Belgie, weinig of niets lagor. Wat in goede kwaliteit ter veil was, werd weder hoofdzakelijk ter verzending naar Belgie gekocht. Ook van nieuwe witte was eenige aanvoer, die ter verzending tot de notering nemers vond. Rogge werd Vrij- dag reeds 5 cents lager losgelaten; heden was de aanvoer van de kolonien klein, maar daarentegen die van het Iloogel. groot, en daar er geen vraag voor verzending te bespeuren waswas eene verlaging van 10 a 25 cents daarvan het gevolg. Op de verlaagde prijzen was er cchter veelvraag op spekulatie. Boekweit vond bij geringen aanvoer tot eene vcrhooging van 5 cents goede kooplust ter verzending. De aanvoer van Winter Garst was, hoewel niet groot, toch ruimer dan in den laaisten tijd het geval geweest is; de vraag voor pellerij was ecbter ge- noegzaam om de markt op te ruimen tot 5 cents boogere prij zen. Van Dikke Haver was heden vrij wat. aan de markt en de notering is daardoor 5 cents verlaagd; voor puike kwal. is ecbter nog iets boven de vorige notering bij partij besteed geworden. Witte Voer flaauw en 5 cents, zwarte 10 cents lager met zeer weinig kooplust. Paardenboonen tot iets lagere prijzen voor verzending gekocht. Gort ruimer aan- geboden maar weinig of niet gevraagd. KoolzaAd geheel zonder handel. Raapolie tot 33 afgegeven; per Mei is 34 betaald geworden. Noteringen. Tarwe 130 If oude en jarige roode 8,80 a 9; 127 If dito witte 8,40 a 8,50; 127, 130 ID nieuwe roode 8,30 a 8,90; 127 dito witte 8,30 a 8,50. - Nieuwe Rogge. 120, 123 If Iniandsche 6,15 a 6,60. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ID grijze 5,35 a 5,75; 113, 116 If zwarte 5,15 a 5.55. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,10, a 5,80. Nieuwe Haver. 78 85 ID Dikke 3,70 a 4,20; 65, 68 If witte Voer 2,90 a 3,20; 68, 72 ID zwarte dito 3,10 a 3,40. Paardenboonen 6,60 a f 6.75. Koolzaad 10,75 a 12. Gort. Grove/8,75 a 9 puike 9,25 a 9,50 Parel- 12 a 22. Olie Raap-/33, Lijn- 29. Hoorn, 19 Januarij. Kaas. Kieine gras- 30,50, kommissie 29; aan do waag gewogen 13 stapels (3092 Ned. ID). Hoorn, 21 Januarij. Granen. Ter markt gebragt 413 mud, als: 18 mud Rogge 6,75; 17 mud Tarwe /9 a 8; 125 mud Garst 6 a 5; 117 mud Haver/4, a 3; 1 mud Groene Erwten 14,50; 3 mud Graauwc dito 13,25; 17 mud Gele Boonen f 10; 100 mud Bruine dito/9,25 a 8; 15 mud Paardenb. 7,25a 6,25. Boter met grooten aanvoer, per kop van 5 ons 2 lood 47 a 50 cents. Eijehen weinig aangebragt, 3.50 a 3,75. Langstraat, 19 Januarij. IIooi, Vlas en Hop wordt thans verhandeld rcspektievelijk tot 8,50,/ 2,75 on 10, met redelijken handel. Leiden, 20 Januarij. Vee. Verkocht16 vette Kocijen 120 a 180; 75 varc dito 110 a 160; 40 vette Kalveren 20 a 50; 10 magere dito 4 a 6; 6 vette Ilamels 16 a 22; 70 volte Ooijen/17 a 23 16 Biggen 6 a 14. 3060 Nod. ID Boter/46 a 52 1 ste kwal. 38 a 44, 2de kwal. per f 1,15 a 1,30 en 0,95 a'1,10 per Ned. ID. Leiden, 21 Januarij. Granen. Verkocht 38 mud Winter Tarwe /9a 9,50 29 mud Zomer dito/8 a 8,50; 59 mud Winter Rogge 6 a 7 30 Garst 5 a 5,50; 36 mud Chevalier 6 a 6,50; 40 mud zware Haver 4 a 4,50; 46 mud ligte dito 3,50 a 3,75; 8 mud Duivenboonen /8a 8,50; 13 mud Paarden boonen /7a 7,50. Middelburg19 Januarij. Bij kleinen aanvoer van alle Granen bestond er voor Tarwe eenige vraagmaar tot verlaagde prijzenwaaraan vele houders zicli niet wilden ondcrwerpen zoodat het verhandelde van wei nig betookenis was. Puike Walchcrsche Tarwe /8,50 a 8.75. Rogge/6,50 a 6,75. Puike Winter Garst begccrd, doch slecbts a-. a c: so UREN. WlND- rigting Barom. bij 0°. Til. Fah. Afwijk der Temp Voclitig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 15 8 z. 0,5 765,08 29,8 - 1,3 0,96 0 Bewolkt. 2 z. 1,5 63,58 38,1 -27 0,91 0 Belrokken. 10 zzw. 7,0 61,44 40,5 - 8,6 0,95 2,1 Bclr. regen. 16 8 nw. 0,0 63,28 41,9 b 10,5 0,98 2,7 Zw. bewolkt. 2 wnw. 1,0 67,28 43,2 - 7,6 0,83 0,5 Bewolkt. 10 wzw. 0,0 69,35 34,0 - 2,0 0,98 0 Helder. 17 8 zzw. 0,0 68,49 30,6 - 0,9 0,98 0 Ligtbew.nCT. 2 zw. 0,5 66,93 40,3 - 4,5 0,81 0 Ligt bewolkt. 10 0,5 65,44 33,1 - 0,9 0,98 0 Belrokken. 18 zo. 0,5 62,81 28,8 - 2,9 1,00 0 Bctr. mist. 2 ozo. 2,0 60,11 29,5 - 6,5 0,96 0 Zw. bewolkt. 10 ozo. 1,0 58,36 32,4 0,0 0,90 0 Idem. 19 8 zzo. 1,0 56,87 34,2 - 2,3 1,98 0 Belrokken. 2 zzo. 0,5 55,52 38,8 - 2,9 0,93 0 Zw. bewolkt. 10 zzw. 0,5 54,36 40,6 - 8,1 0,97 2,5 Betr. regen. 20 8 z. 0,5 52,90 32,9 0,98 0,7 Ligt bewolkt. 2 z. 4,0 49,93 42,6 - 6,5 0,79 0 Zw. bewolkt. in z. 5,0 49,24 41,7 - 9,2 0,87 0,4 Betrokkcn. 21 S zw. 1,0 48,35 38,1 1- 6,3 0,98 0,7 Bewolkt. 2 z. 14,0 42,99 41,7 5,0 0,81 0 Belrokken. 10 zw. 5,0 36,21 37,9 0,94 9,5 Ligt bewolkt. Er valien enkele sneeuwvlokkcn. Den 21 's avonds ten 64 ure, eene windstoot van 40 Ned. ID op de vierkantc el. van inferieure kwal. ter Markt. Walchersclie Witte Doonen /9,50 a 9,75. Bruine dito 10 a 10,25, dilo Paardenb. 6,60 a 6,80. Walchersclie Groene Erwten in puike soort tot /9a 9,20 gekocht. Van Koolzaad werd een partij van het zolder in de voorweek tot 10.75 afgedaan. Purmerende, 24 Januarij. Vee. Aangevoerd 63 Koeijen, goede kooplust; 59 velto Kalveren 65 a 85 cents het Ned. ID; 60 nuclitere dito; 400 Schapen en Lainmeren, vooral in vette Schapen veel handel; 4-2 vette Varkens, 36 a 49 cents ip1 Ned. ID. Rotterdam, 23 Januarij. Granen en Zaden. Tarwe. Witte hoewel niet ruim aan gevoerd, vooral in de gewone en mindere soorten traag af- gaande en alleen in lager verhouding te plaatsen. Roode en Pool sche prijshoudend. puike Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 8,25 a 9; goede dito 7,75 a 8; afwijkende dito 7 a 7,75; 157. 158/2 ID jarige Witbonte Poolscbe 325; 162/2 ID jarige Iloogl. Ivleefsche 330; 164/2 ID puike oude Rostokker 345; 162/2 ffi jarige Bovenl. Ris 310; 158/2 ffi Nieuwe Bovenl. 270. Rogge. Zeeuwsche redelijk aan gevoerd in puike kwaliteit onverandcrd. Buitenl. als voren ge- veild. Goede en puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859. zakmaat/ 6,80 a 7,20; dito Noordbr. Overm. 6,75 a 7; afwijkende dito 6,25 a 6,50; 152/2 ffi Vlaamsche/220 152/2 ffi Belgische f 218; 156/2 ffi Pruissisclie 235 143/2 ffi oude Archangel /188; 144/2 ffi nieuwe dito/197 142/3 ffi Reval 203; 148/2 ffi Liliau 207. Gerst. Zeeuwsche malig aangevoerd als voren niet vlug te verkoopen. Buitenl. soorten met weinig prijsverandering. Nieuwe Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche Winter Zakmaat 4 a 5,40; dito Zomer 4 a 5,20; Manheimer 1950 Klg. f 195; 129/2 ffi Libau Schiedam 192. Haver als voren jarige 3,25 a 4,40; Nieuwe goede en puike korte 3 a/4. dito lango 2,60 a 3; afwijkende soorten 1,60 a 2,40. Boekweit onverandcrd. Noordbr. 195 a 196; 2I00 Klg..grove Franscbe 170. Erwten. Puke schokkers 10 a 11,50, andere puike groote 8,75 a 9,25,puike kleine 8,75 a 9,20, mindere 7 a 8; Geldersche graauwe 12,50 a 16, dito Zeeuwsche/ 8 a 10,25; Geldersche Capueijnen 14 a 16,50. Boonen. Witte en Bruine als voren. Puike Witle Walchersclie 10,50 a 10.75, dito Zeeuwsche 9,50 a 10, mindere /8a 8,50. Puike Bruine Walch. 9,75 a 10,25, dito Zeeuwsche /9a 9,60, mindere 7,50 a /8; Paardenboonen met redelijken aanvoer, veelal iets lager verkocht 6 a 6,70; Duivenboonen 6,75 a 7,40. Kool zaad als voren Overmaasche 59 zakmaat 60 gestort. Zeeuwsch 58 in zakken. Lijn- en Hennepzaad zonder verkoopen. Kanariezaad 50 cents lager,/7 a 9,60. Rijp, 18 Januarij. Kaas. Hoogste prijs 30,50. Aangevoerd 7 stapels, 970 stuks of 2151. ffi. Boter 45 cents per 4 Ned. ffi. Schagen19 Januarij. Vee. 3 Paarden 11 a 11,50; 4 nuchtere Kalveren 4 a fl -18 vetle Schapen/16 a 18; 50 Lammeren (overhouders) f 12' a f 20; 2 Bokken 1,05 en 2; 13 magere Varkens f 10 a 2012 Biggen 4 a 7Kippen 70 a 85 cents Een- den 60 a 75 cents. Boter per kop 65 a 70 cents, of 87 a 93 cents per Ned. ffi. Kaas 30 a 35 cents per Ned. ffi. Kippen-EiJEREN 3 a 3,50 par 100 stuks. Zierikzee, 19 Januarij. Granen. Tarwe 1858 10, dito 1859 /8,50 a 8,75 Rogge 6 50 a 6,75: Winter Garst 5,25 a 5,50, Zomer dito 5 a 5 10; Paardenboonen 6,50 a 7, Witte Boonen 9 a 9,50, Bruine 'dito 9,50 a 10; Groene Erwten 8,50 a 9, Gcele dito f 8 a 8,25. Meekrappen. Teelt 1859: 2/1 Meckrap /26 a 30, 1/1 dilo 26 a 30, Onberoofden 26 a 30, Mullen 6 a 7£. Drukkerij van 13onga C^. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4