5 .5oj - 19 Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer. EHf HEM, Bui'gemeester en Wethondcrs BRAND VERZEKERING MAATSCHAPPIJ Haarlemmermeer. Uit de Hand te Huur, Rerigt aan Veehouders en Boomkweekers. m* Doccumensis. He Boodgraver Te Huur: 20 BUNDERS LAND, HAARLEMSCHE MAATSCHAPPIJ tot tict aMrlcer en an Guanine Te Hoop: Spiunat of Carotten-Saus, Verder stelt de Heer van Lennep voorden Heer de Geus niet ten halvemaar veeleer geheel schadeloos te stellen voor het gemis van vroegere inkomsten, en alzoo de toelage te brengen op 500. Daar de verdiensten van bovengenoemden ambtenaar algemeen erkend worden, beslist de meerderheid der vergadering dienovereenkomstig. Bij de vaststelling van de overige schadeloosstel- lingen onder de 4<le klasse begrepenworden door sommige leden bezwaren geopperdzij vermeenen dat hiervoor geene termen bestaan, de herbenoemde be- anibten mogen dan al wat minder bezoldiging dan vroeger genieten, zeker worden zij nog ruim beloond voor de dienstendie van hen gevraagd worden ware dit anders, zij zouden immers voor de betrekking bedankt hebben. Andere leden zijn van een geheel tegenovergesteld gevoelen; zij meenen dat de waardigheid van Rijnland medebrengt, dat de eenmaal toegekende tractementen niet verminderd wordenzij wenschen dat de toe te kennen toelagen dienovereenkomstig verhoogd worden. De Dijkgraaf zegt, dat wanneer men deze toelagen schrappen wil, het te vreezen is dat verdienstelijke ambtenaren hun ontslag zullen nemenwaardoor schade aan de dienst zou kunnen ontstaan. In omvraag gebragt, wordt ook deze klasse tot het voorgestelde bedrag van 1388.80 aangenomen. Nog wordt, op voorstel van een der leden, aan zekeren boeren-arbeider, die zich als zoodanig had geadresseerddoch wiens verzoek van de hand ge- wezen was uithoofde van zijn hoogen ouderdom en lange dienstjaren eene gratificatie van/100 toegevoegd. Ten slotte wordt goedgevonden het gezamenlijk bedrag der schadeloosstellingen ad 5663.42, voor het jaar 1860 vast te stellen, en op de dienst van dat jaar, uit de post van onvoorziene uitgaven te kwijten. Nog wordt, in verband met dit voorstel, aan den opzigter Rijk te Gouda, eene gratificatie van 605 toegekend, ten einde hem schadeloos te stellen voor meerder huishuur, welke hij had moeten betalen, ten gevolge van zijne verplaatsing van de Oude Wetering naar Gouda. Een verzoek van dien opzigterom verhooging van tractement, wordt van de hand gewezen. Het Slot in het volgend Nummer. ST A AT der Waterleidingen in den Haarlemmermeer-Polderzoo als die door de Commissie van Beheer zijn aangelegd. Diepte Breed- NAM EN. van den Bodem onder AP Lengte. TE in den Bodem. Ellen. Ellen. Ellen. 1°. Hoofdvaart. 17 .00 22 .00 Bij den Leeghivaler en den Lijnden Van den Lijnclen tot den Lis- seriveg Van den Lisserweg tot den 6 00 5 50 16000.— 4500.— 2°. Kruisvaart. Bij het Kruispunt1 Bij den CruquiusJ 6 .00 5200.— 17 00 22 00 3°. Dwarstogten. Venneper-Dwarstogt langs Q Q N°. 16 Spaarnwouder-Dwarstogt langs de Kavels FF N°. 1 en EE N°.16 Het overige der Dwarstogten 1000. 2000. 42000. o o o iO lO to CO 4". Krojime Togt 5 00 5000.— 6200.— 4.50 3 .50 5°. Spaarne-Togt, Liede- Togt en Togt langs den IJweg 5 .00 6°. Aalsmeerder Zuid- Togt en Spiering-Togt 5.00 10000.— 3.00 7°. Nieuwerkerker-Togt in Sectie R, en Eager-Togt in Sectie RR 5.50 8900.— 6.50 8°. Overige Lengte-Togten 5.50 69400.— 4. 50 De Taluds der Vaarten en Togten zijn alien 1£ op 1. Heden (27 Januarij) 's namiddags omstreeks twee ure, is eene boerenwoningstaande in Sectie J, op Kavel 21, toebehoorende aan Mevr. C. Diemont, en bewoond door M. Korringa, met het daarin aanwezige graande bouwgereedschappenmeubelen drie paarden, twee koeijen, twee sehotten en vier kalveren, verbrand. De woning was verzekerd bij den Heer d e Jong; van den bewoner waren verzekerd in de Haarlemsche Maatschappij vijf paarden en drie varkens voorf 1060 drie boerenwagens en een speelwagen voor 400; eggenploegenwanmolen en verdere bouwgereed schappen voor f 600; ongemunt goud en zilver voor 250 drie bedden en toebehooren, mans- en vrou- wenkleederen voor 4 50, meubelen en huisraad voor f 200; duizend mud haver voor f 3250; haver voor 900 en het hooi voor 100. De brandspuit van Bennebroek heeft het eerst water gegeven en, met de twee brandspuiten der Gemeente, veel toegebragt tot behoud van de onmiddelijk in de nabijheid van den brand staande hooiberg, gevuld met stroo en tot het beperken van het gevaar voor de voorraad-sohuurOnvermoeid Vooruit, van den Baron van Verschuer. De lste zitting van den Militieraad, tot onderzoek der redenen van vrijstelling voor diegenenwelke in het vorige jaar een dienstpligtig nummer hebben ge- trokken, maar voor 6en jaar zijn vrijgesteld, zal ge- houden worden op den 3<1™ Eebruarij's morg. ten 10 urein den Boelente Haarlem. In 1859 is de Bevolking der Ge Mann. Vr. Totaal. meente vermeerderd door geboorten Gesl. Gesl. 202 163 365 Door vestiging in de Gemeente met 826 627 1453 Te zamen 1028 790 1818 En verminderd door overlijden met 196 189 385 Door verlaten van de Gemeente 185 209 394 Te zamen 381 398 779 Toeneming derBevolking in 1859. 647 392 1039 De wettige Bevolking op 31 De cember 1858 bedroeg 3271 2889 6160 De wettige Bevolking op 31 De cember 185 9 bedraagt alzoo. 3918 3281 7199 De feitelijke Bevolking op 31 De cember 1859 bedroeg3940 3305 7245 Van de wettige bevolking op 31 Dec. 1859 behoo- ren tot de Nederd. Herv. gezindheid 4436; Waalsch- Herv. 1Engelsche of Presbyter. 15 Evang. Luth. 6 2 Herst. Luth. 7 Doopsgez. 69 Bemonstr. 7 Christel. Afgesch. 207; Roomsch Cathol. 2388; tot geene der genoemde gezindh. 7. Te zamen 7199. Het aantal huwelijken in 1859 geslotenbedraagt 57 het aantal onechte geboorten 15; er hebben 12 tweeling-geboorten plaats gehad. Van 2431 Jannarij zijn bij den Burgerlijken Stand aangegevengeboren 4 mann.2 vrouw. geslachtte zamen 6overleden 4 mann.7 vrouw. geslachtte zamen 11 levenloos geboren geene ondertrouwd 2 parengehuwd geene. van Haarlemmermeer, brengen ter kennisse van de Ingezetenen: datde ALGEMEENEBFGRAAFPLAA'PS in Sectie JJ, Kavel 3, tot algemeen gebruik is opengesteld dat de Voorwaarden en het Tarief der Kosten van KOOP- en HUUR-GRAVEN, naar de verschillende Klassen ter inzage liggen op de Secretarie der Ge meente, Sectie MM, Kavel 1. Haarlemmermeer, 1 Eebruarij 1860. van de Algemeene BegraafplaatsJ. KNOL, wonende in het Dorpaan de Kruisvaartbrengt ter kennis van de belanghebbendendat bij hem in huur zijn te verkrijgen, volgens een vastgesteld Tarief, DOOD- KLEEDEN, van verschillende grootte. Bij hem zijn te koop KAASMAKERS en KAASZETTERS. (diebij den tegenwoordigen Waterstand in den Pol der, nog ruim eene El boven water liggen en 3 malen geploegd zijn)om met AARDAPPELEN te beteelen. Te bevragen bij JACOB KLAPWIJK, R R13, bij den Leeghvaterte Haarlemmermeer. KAPITAAL Viermaal SKonilerd Duizend Gulden. Deze MAATSCHAPPIJ verzekert tegen alle Brand- schaden aan Gebouwen, Meubelen, Gereedschappen Voortbrengselen van den LandbouwPeeenz. enz. Hare Verzekeringen zijn in deze Gemeente tot een aanzienlijk Bedrag geklommenook omdatbij het aangaan van Verzekeringen, geen Inleg verschuldigd is. Agent voor Haarlemmermeer Be Burgemeester Mr. M. S. P. PABSTSectie MM, 1. gevestigd te Rotterdam. Deze reeds zoo gunstig bekende MESTSTOF waarvan de Hoofd-bestanddeelen zijn: Beer, Urine, TPolBloedAfval van Lijmziederijen en Chemicalien waarvoor een Octrooi van 15 Jaren is verleend (men leze liierover de Boeren-Goudmijn 1860, N°. 1, Pag. 22, door Professor Dr. L. Muldek.) x Is te bekomen tegen f 5 per 100 Ned, Ponden franco Boord. De Verzending geschiedt in Vaten van 100 tot 400 Ned. Ponden en wordt met 40 cents per 100 Ned. Ponden berekendin goeden staat wordt het ledige Fust franco hier terug genomen. Talrijke Attesten en nadere inlichtingen zijn te bekomen aan het Kantoor der MaatschappijBerg- weg te Rotterdam. J. J. KORTMANBirecteur. Bij 5000 Ned. Ponden wordt een billijk rabat toegestaan. Een koolzwarte, driejarige DEKI1ENGST te bevragen bij den Landbouwer M. TANISaan den Aalsmeerderweg, Sectie 11, Kavel 4, te Haarlemmermeer. TE KOOP: Groninger ZAAIHAVER a 5,50 het Mud. Te bevragen bij den Bouwman Jb. ROO- DENBURG, Hoofdvaart, Sectie F, N°. 17, bij het Stoomgemaal de Lynden. voor Tien of Zeven Jaren: Twee, wel ingerigte BOERENWONINGEN, ieder met ruim 40 Bunders weltoegemaakt BOUW- en WEILAND, alles gunstig bij elkander gelegen in de Mijdrechtsche Broogmakerijonder Mijdrecht; het LAND terstond en de GEBOUWEN op 1 Mei 1860 te aanvaardenmet de alsdan aanwezige Meststalen nadere informatien zijn op franco aanvrage te bekomen bij den Heer A. MIJNLIEFF Fz.op Kortenaord te Niewteerkerk a/d Tsselen bij den Notaris G. D. BOERLAGE, te Uithoorn. Aan de Kon. Snuif- en Carotten-Fabriek van CAMOZZI C°. is verkrijgbaar dienstig ter verdrijving van het SCHURFT bij de SCHAPEN en alle soorten van Ongedierte bij het Vee; zijnde tevens met succes aangewend tot zuive- ring van BOOMGAARDEN. Adres Oude Teertuinen M 147, te Amsterdam. MIDDEL ter genezing van de SCHURFT, en ter dooding van het Ongedierte bij SchapenRunderen Paarden en alle soorten van Vee, zonder Rattenkruid Kwik of eenig ander Mineraal vergift. Op last van Z. M. den Koning scheikundig onderzocht en goedgekeurd. Te bekomen a 60 Cents de Kruik, bij A. Jokkitsma te Bockumen in Depot bij de Heeren F. E. van Santen Kolff te Rotterdam J. A. Stboman Jk. te Belft; F. N. J. Singels, te 'sHage; W. F. Steijgekwaltte Leiden; W. Sillevis, te BordrechtD. Veen C°.te Haarlemen P. Staal, te Zwammerdam. Voor Haarlemmermeer en andere plaatsen worden soliede Depot-Ho uders gevraagd. Brieven franco.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3