20 Beer of Secreetmest. Marktberigten. I M ll—- WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAABLEMMEEMEEIl-POLDETt, waargenomen van 21 Januarij des middags tot op den middag van 28 Januarij 1860. WAAENEIINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. te Utrecht. WATERHOOGTE -i- A. P. in Ellen. WERKING der STOOMTUIGEN o z; LIJNDEN. 55 U 55 Ed Ed IN DE IN ben P 0 L B E R RINGVAART Aantal Aantal Aantal aan het bij den bij den liij den bij den VENNEPER- BORP. a CRUQUIUS. LEEGHWA- TER. CRUQUIUS LIJNBEN. Uren Pomp Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Jan.21 0.43 4.48 4.46 4 44 445 12 8 5 12 7 6 8 B 22 0.68 4.39 4.40 4.23 4.42 24 8 5 24 7 6 23 0.44 4.48 4.38 4.30 4.41 24 8 5 24 7 G 0 B 24 0.30 4.46 4.39 4.26 4.39 24 7 G B B 25 0.34 4.35 4.34 4.28 4.35 24 7 6 26 0.34 4.30 4.33 4.29 4.33 8 24 7 6 1 B 27 0.35 4.32 4.31 4.23 4.30 8 24 7 6 B B 28 0.40 4.26 4.31 4.26 4.29 1 8 5 12 7 6 J) B B Te zamen 61 8 5 168 7 6 B Aantal slagen 21395 53808 B Alzoo per minuut 5.845 5.338 B Deze MEST, welke tot de krachtigste en goed- koopste behoort, wordt geleverd door de MAAT- SCHAPPIJ ter bevordering van LANDBOUW en LAND- ONTGINNING te Amsterdam. (KantoorAchtergracht over liet WeesperpleinW, N°. 264), tot aan den Ringdijk van Ilaarlemmermeervoor 35 Cts. per Mud. 23 2i 25 26 27 UREN. WlND- Barosi. bij 0°. 8 wzw. 30,0 739,48 2 w. 20,0 41,50 10 wzw. 7,0 42,51 8 wzw. 7,5 43,04 2 w 1-2,0 45,31 10 zzw. 7,5 44,44 8 zzw. 20,0 30,83 2 zw. 14,0 31,31 10 wzw. 10,0 32,71 8 zw. 6,5 36,10 2 zw. 2,5 40,16 10 nw. 7,5 46,99 8 wnw. 0,0 56,00 2 w. 0,5 58,17 10 z. 3,0 51,98 8 zw. 8,0 44,22 2 zw. 9,0 42,83 10 nnw. 8,0 49,71 8 nw. 1,0 59,07 2 nw. 5,0 61,60 10 wzw. 1,5 61,51 I agel. Th Fah. Afwijk der Temp 41.5 42,3 39.2 36,9 41,71 37,9j 42,1 43,91 39.6 38,81 41,5 39,0! 33.8 40.5 35.6 44,1 46,0 38.3 31.9 38,3 3-2,4 9,5 -j- 5,4 -- 6,5 4,9 4,9 5.2 9,9 6.8 6,7 6,5 4.3 5.9 1.1 2,9 2.2 11,0 8,1 4,5 -f 1,4 0,89 0,0 0,80 1,810,92 0,76 0,95 0,85 0,89 0,78 0,87 0,92 0,75 0,90 0,90 0,90 0,87 0,94 0,78 0,85 0,91 0,85 0,81 CD oq p CD 4,0 0,1 0,2* 0 0 0 3,7 1,2 0,8 0,2 0,3 0,7 0,8 0,1 0,2 4,4 0,2 1,4 0,4 0 0 Opmerkhi' gen. Zw. bewolkt. Idem. Idem. Bowolkl. Idem. Idem. Zw. bewolkt. Ligt bewolkt. Betr. regen. Zw. bewolkt. Idem. Bewolkt. Ligt bewolkt. Bewolkt. Betr. regen. Bewolkt. Zw. bewolkt. Bijna helder. Bewolkf. Idem. Ligt bewolkt. London, 30 Januarij. Granen met gcringen aanvoer en loomen liandel. Haver, inde goede soorten bragt ten voile vorige prijzen op, maar de vraag was niet levendig. Boonen traag, tegen vorige prijzen. Vee. Geringe aanvoer met vlnggen handol tot ten voile vorige prijzen. De aanvoer uit Nederl. gedurende de laatste week bedroeg 856 runderen695 schapen en 284 kalveren. Amsterdam 1 Februarij. Vee. Kalveren le kwal. 50 a 70, 2e kwal. 40 a 60, 3e kwal. 30 a 50Schapen 22 a 28Varkens 48 a 52 cents per Ned. ffi. Granen en Zaden. Tarwe stil; 127 ffi bonte Poolsche/300; 130 ffi dito 310, 315; 152/2 ffi dito nieuwe Bovenl. f 265. Rogge met goeden handol hooger verkocht124, 126 ffi Pruissischc 214, 220; 123, 124 ffi dito 210, "13- 123 ffi Galatz 198 aan de Zaan121 ffi Odessa/190 119'ffi jarige Archangel /190; 116, 118, 119 ffi Petersb. 182, 188, 190; 115, 117 ffi dito 179, 183; 115 ffi nieuwe dito 182. Op levering iets hooger. Koolzaad op het Voorjaar X 1, °p het Najaar X lager; op 9 v. Olie dadelijk X 63; April X 63$; Oct. X 66$. Lijnzaad in een doen; 105, 106 ffi Koningsberg. 270108, 109 ffi Bombay 327$. Olie. Ilaapolie dadelijk en op levering williger. Lijnolie dadelijk en op levering iets aangenamer. Hennepolie op 6/w. 374; Vliegend 36. Koeken. Raap- per 1010 st. 60 a 64; Lijn- per 104 st. 9 a 12$. Delft, 26 Januarij. Granen zonder omzet bij tamelijken aanvoer. Voor goede Haver en Rogge was mcer vraag. Tarwe van het eil. Rozcn- burg/8,40 a 8,80West]. 8,20 a 8,50; Eil. Rogge/7,10 a 7,30, Westl. 7,40 a 7,55; Eil. Zomer Garst 4,80 a f 5 Westl. 4,60 a 4,70; korte Haver 4,10 a 4,20 lange f 3 a 3,20; Duivenb. 7,25 a 7,50; Paardenb. 6,30 a f 6,70; Bruine Boonen 9,50 a 10,50; Groene Erwtcn 9,50 a 11; Vee ruim ter markt, doch bij de hooge prijzen gcen handel. Boter met vooruitgaande prijzen le kwal. 61 a 62, 2e kwal. 54 a 60. Dordrecht, 26 Januarij. Granen en Zaden. Tarwe. Bij raatigcn aanvoer van Zeeuw- sche, Vlaamsche en Overm. vond dezelve aan gebruikers en ter verzending tot vorige prijzen eenige vraag; jarige 9,70 a 10,20, nieuwe 8,20 a 8,40, dito afwijkende en geringe 7 a 7,70. Zomer schaarsch en prijshoudend, 7 a 8. Rogge Zeeuwsche Vlaamsche en Gverm. wordt steeds weinig getoond en blijft daardoor goed te plaatsen6,60 a 7. Winter en Zomer Garst minder aangevoerd en tot genoteerde prijzen vooral in de besle soorlen wel te verkoopen; Zeeuw sche, Fiakkeesche en Overm. Winter f 4,60 a 5,80, dito Zomer 4,50 a 5,20. Spelt weinig getoond en tot/2,70 a 3,20 naar kwal. wel te verkoopen. Ink Haver werd met g'raagte tot vorige prijzen gcnomen Zeeuwsche en Inl. Voer 2,40 a 3, dito Ilikke 3,50 a 4. Boekweit wei nig ter veil; Brcdasche hecft 196 opgebragt. Boonen. Paardenb. vonden als Overm. zakgoed tot 6 a 6,30 en ge- stortc Zeeuwsche en Vlaamsche tot 6,50 a 6,60 meer vraag. Duivenb. weinig getoond, 7,20 a 8 naar kwal. waardig gcnoteerd. Witte Boonen bij kleine aanvoer tot 9 a 9,80 goed te plaatsen. Slechts cnkele partijtjes Bruine dito, uit Zceland aangevoerd, waren tot iets hooger prijs, 8,80 a 9,80 wel te verkoopen. Erwlen. Blaauwo waren uit Zeelaud en FlakkAe meer dan vorige week aangevoerd; de goed koo- kende golden 8,80 a 9 en de mindere /8a 8,50 naar dcugd. Witte niet ter veil. Koolzaad onveranderd met meer handel aan olieslagers verkocht; puik gestort overm. van het zolder tot X 69 en mindere kwal. tot X 66 a 58. Lijnzaad onveranderd; 116 ffi puik Berdianskv tot 325, 112 ffi Odessa tot 305 ter veil. Inl. Zaai- vindt tegenwoordig weinig aflrek en is moeijclijk te verkoopen; le soort/3,60 a 3,80, 2e soort 3,30 a 3,50 per llordtsch achttendeel zeer puik Riga Tonncn-Zaai- weder tot vorigen prijs, 25, genomcn. Kanariezaad bij goeden aanvoer slap en tot lager prijs, 9 a 9,50, bezwaarlijk op te ruimen. Mooije kwa- liteit Inl. Hennepzaad niet onder 205 te bekomen. Olie. Raapolie bij meer voorraad lager afgegeven; Vlie gend tof 35 gedaan; 1°. Mei was tot dien prijs en Najaar tot 37$ aangcboden. Lijnolie stil; Vliegend tot 30 te bekomen. Raap- en Lijnkoekf.n. blijven tot genoteerde prijzen goeden aftrek vindenharde Raapk. 60 a 62, dilo Lijnk. 90 a 95, zachte dito 120 a 130. Groningen, 31 Januarij. In de vorige week zijn bier vrij onrustbarende berigten in- gekomen over het te veld staande Koolzaad in het Oldambt dat namelijk de Koolzaadplant tot rotting zou overgaan; wij dcelen dit mede, zooals wij het vcrnomen hebben, maar mogen de opmerking daarbij niet terug houdendat dit verschijnsei op het Hoogeland niet waargenomen wordt en dat, naar ons oordeel, het jaargetijde niet ver genoeg gevorderd is, om met grond daarover te kunnen oordeelen. Tarwe. Roode bij vrij goeden aanvoer minder gevraagd en daar door iets lager afgegevenmaar op de verlaagde prijzen voor verzending gekocht. Witte met goede vraag onveranderd in prijs. Rogge mede onveranderd en dringend aangebo- dendaar de aanvoer van het Hoogeland niet zoo groot was als de vorige week. Boekweit 10 cents hooger dan licden vopr 8 dagen met weinig handel. Winter Garst flaauw, maar door de goede vraag voor peilerij weinig lager te koop. Haver. Dikke goed gevraagd tot onverander- de prijzen; witte Voer 10 cents lager, zwarte dito 5 cents hooger. Paardenboonen onveranderd. Koolzaad hooger gehouden maar zonder vraag Raapolie met weinig handel 1 hooger gehouden. Noteringen. Tarwe. 130 ffi oude en jarige roode 8,80 a 9; 127 ffi dito witle 8,40 a 8,50; 127, 130 ffi nieuwe roode 8,20 a 8,90; 127 ffi dito witte 8,30 a 8,50. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche 6,25 a 6,60. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 5,45 a 5,85; 113, 116 ffi zwarte 5,25 a 5,65. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,10, a 5,80. Nieuwe Haver. 78 85 ffi Dikke 3,70 a 4,20; 65, 68 ffi witte Voer 2,80 a 3,10; 68, 72 ffi zwarte dito 3,15 a 3,45. Paardenboonen 6,60 a 6.75. Koolzaad 10,75 a 12. Hoorn26 en 28 Januarij. Kaas Kleine 29,50; aan de waag gewogen 11 stapels (2462 Ned. ffi). Granen. Ter markt gebragt 317 mud, als: 17 mud Rogge f 7 a 6,50; 4 mud Tarwe 9 a 7 165 mud Garst 6,10 a 553 mud Haver 4,25 a 3,50; 1 mud Witte Erwtcn/11, 2 mud Groene dito 14,25, a 14; 3 mud Graauwe dito f 15,50, a 14; 4 mud Vale dito 14,50, 20 mud Geie Boonen 8,50, 30 mud Bruine dito 9,75 a 8; 18 mud Paardenb. /9,25, a 7,25. Boter weinig aangebragt 46 a 50 cents per kop van 5 ons 2 lood. Eijeren schaarsch 3,75. a 4. Langstraat, 31 Januarij. Hooi. De handel is in den laatsten tijd meer geanimeerd dan vroeger. De prijs is aanmerkelijk gestegen en wordt lhans herekend op 11 a 12 de 1000/2 Ned. ffi. Het meeste Hooi wordt verpakt in pakken van 50 a 100 kilowaartoc de pers- sen in deze streek aan ruim 180 menschen dagelijkschen arbeid verschaffenzoodat iedcrcn dag 200,000 ffi verpakt wordt en mcest naar het buiteniand wordt verzondey. De scheepvaart is dientengevolge meer levendig geworden. Leiden, 27 en 28 Januarij. Vee. Verkocht: 3 Kalfkoeijen 130 a 160; 14 vetle dito 148 a 196; 30 vare dilo 86 a 145; 36 vetle Kalveren 26 a 70 6 magere dito 3,50 a 7 30 magere Hamels 14 a 14,25; 10 vette dito 16 a 25; 24 velte Ooijen f 15,50 a 22,50; 6 Biggen 8a 14. 2960 Ned. ffi Boter 47 a 53 1 ste kwal. f 39 a 462dc kwal. per vat; 1,17$ a 1,32$ en 0,97$ a 1,02$ per Ned. ffi. Den 22 's morg. ten 7J ure, eene windstoot van 44 Ned. ffi, ten 9$ en ten 10$ ure de sterkste van 47 Ned. ffi op de vicr- kanto el. Granen. Verkocht 25 mud Winter Tarwe 9 a 9,50; 16 mud Zomer dilo /8 a 8,50; 54 mud Winter Rogge 6,50 7 27 mud Garst 5 a 5,50; 24 mud Chevalier 6 a 6,50; 33 mud zware Haver 4 a 4,50; 40 mud ligte dito 3,50 a 3,75; 4 mud Duivcnboonen 8 a 8,5012 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 20 Januarij. Granen heden weder weinig ter markt; vooral uit de buiten- eilanden was de aanvoer onbeduidend. Tarwe. Jarige Wal- chersche 9,50; nieuwe dito met veel kooplust, doch weinig is kunnen gedaan worden, daar houdors veelal te hoog hielden /8a 8,75 is betaald. Nieuwe puike Zeeuwsche/8 a 8,50.-— Zeeuwsche Rogge bragt bij gerijven 6,75 op. Garst. Win ter- is in de puike soort tot 5,50 verkocht, gewone soort 5,10 a/5,25. Zomer-5. Boonen. Walchersche Witte bragten/ 9,50 a 9,75 op; dito Bruine 10, doch zeer weinig getoond; dito Paardenboonen tot/6 60 a 6,65 gekochtZeeuw sche dito, niet mooi,/6,25. GroeneErwten. Walchersche vonden tot 9 a 9,20 koopers; groote niet ter marktZeeuw sche niet aangevoerd. Koolzaad zonder handel. Olie. Patent-37 Raap-/39$, Lijn- 34. Rotterdam, 30 Januarij. Meekuappen werden redelijk geveildde vraagprijzen waren voor Onberoofde 25 a 28, voor 2/1 en 1/1 25 a 30; de kooplust was gering en de omzet niet belangrijk. Granen en Zaden. Tarwe. Witte matig aangevoerd, gedeel- telijk 20 cents lager, doch alzoo boter te verkoopen. Roode en Poolsche onveranderd; puike Overm., Zeeuwsche en Vlaam sche 1859, zakmaal 8,25 a 9; goede dito 7,75 a 7,90; afwijkende soorten 7 a 7,50; 158-2 ffi jarige wUb. Poolsche f 320, 325; 162/2 ffi dito Hoogl. Kleefsche 330; 162/2 ffi dito Bovenl. Ris 310; 158/2 ffi nieuwe dito 280. Rogge. Zeeuwsche bij tamelijken aanvoer 10 cents lager wel afgaande. Builenlandsche soorten met weinig omganggoede en puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859, zakmaat 6 80 a 7,10; dito Noord-Brab. Overm. dito 6,70 a 6,90; afwijkende 6 a 6,50. Garst. Zeeuwsche niet ruim ter veil en lot ruim vorige prijzen meer hegeerd. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter, zakmaat/4, 5, 5,50; dilo Zomer 4,5, 5,30; 130/2 ffi Libau 193. Haver als voren. Jarige 3,25 a 4,40 nieuwe goede en puike korte f 3 a 4 dito lange 2,60 a 3 afwijkende soort/1,60 a 2,40 100/2 ffi Vriesche/ 135. Boekweit prijshoudend. Rhijn/195; grove Fransche per 2100 kilo 170. Erwlen 30 cents lager; puike Schokkers 10 a 11,25; andere puike groote /^S 50 a 9,10; puike kleine 8,50 a 9; mindere 7 a 8; Geldersche graauwe 12,50 a 16 dito Zeeuwsche/8 a 10,25 Geldersche Capucijnen 14 a 16 50. Boonen. Witte als vorcn Puike witte Walchersche 10,50 a 10,75 dito Zeeuw sche 9,50 a 10; mindere 8 a 8,50. Bruine 25 cents hoo ger Puike Bruine Walchersche/9,75 a 10,50; dito Zeeuwsche 9,40 a 9,75; mindere/7,50 a 8. Paardenboonen meerendeels 20 'cents lager', /6a 6,60. Duivenboonen 6,50 a 7,25. Koolzaad met weinig prijsverandering. Zoeuwsch 57$ a 58 in zakken. Lijn- en Hennepzaad zonder verkoopen. Kanarie zaad als voren,/7, 9, 9,60. Rijp 25 Januarij. Kaas Hoogste prijs 28,50 per 50 Ned. ffiaangevoerd 7 stapels, 868 stuks of 1908 Ned. ffi. Boter 45 a 47$ cents per Ned. ffi. Eijeren 2,50. Schagen, 26 Januarij. Vee. Paarden 25 a 50; vette gelde Koeijen/170 a 200 4 nuchtere Kalveren 4 a 11; 14 magere Schapen 12 a f 16; 69 Lammeren (overhouders) 12 a 18; 14 magere Varkens 10 a 16; 24 Biggen 4 a 7; Kippen 90 cents a f 1 40 Eenden 65 a 75 cenls. Boter 70 a 2£ cents per kop of 93 a 96$ cent per Ned. ffi. Kaas 30 a 40 cents per Ned. ffi. Eijeren 3 a 3,50. Drukkerij VAN Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4