25 Haarlemmermeer. Landbouw. AB¥MflEITOm GESTATIONNEERD If-"®! Men vraagt uit de hand te koop: Kleine Sluis 360.76 367.49s Te zamen 6301.85s 6036.34 Carrcsjianbctitie. MA ATS CHAPPIJ tot het V ahricer en an Guanine Te Koop: Onderlinge Maatschappij eeuigde Vergadering van Rijnlandden 25sten Januarij in het Gemeenelandshuis te Leiden gehouden. 2°. De Dijkgraaf deelt aan de vergadering mede dat D. en HH. met Gedep. Staten zijn overeengekomen een proef te nemen met het verpachten der Gouwesluis voor den tijd van 13 maanden, terwijl de doorvaart- regten voor ten voordeele van de Provincie zullen strekken en voor /3 door Rijnland zullen worden genoten. De vergadering vereenigt zich met dit voorstel. 3°. Voorstel om aan den Heer S ch u ij t terug te geven een bedrag van f 48.075zijnde deze bunder- gelden op de secretarie te Sloterdijk, bij den nood- lottigen brand (14 Junij 1859) verloren gegaan. Oyereenkomstig wordt besloten, met goedkeuring om dit bedrag uit de onvoorziene uitgaven te kwijten. 4°. De Dijkgraaf deelt mededat door Z. M. de Koning afwijzend beschikt is op het rekwest dezer Vergadering, betrekkelijk de door de provincie Zuid- Holland gevorderde terug betaling van het haar verschuldigde door het Hoog-Dijksbestuur van Stein en Willenswelk bestuur met deszelfs baten en lasten krachtens het reglementbij Rijnland is ingelijfd gewor- denterwijl tevens aan Rijnland door Gedep. Staten het regt betwist wordt, deze gelden op hen te verha- lendie onder dit Hoog-Dijksbestuur behoort hebben. Een der leden vraagt of hier termen bestaan kunnen voor het instellen van een regtskundig onderzoek aan- gaande de wettigheid der verpligtingdaar deze vraag bevestigend door den Dijkgraaf beantwoord wordt, besluit de Vergadering eene dusdanige enquete in te stellenalvorens over te gaan tot de uitbetaling van genoemde gelden. 5°. Het voorstel van D. en HH., omtrent het rap port van de HH. Storm Buysing en Michaelis destijds uitgebragt ter beoordeeling van de gesteldheid van het stoomgemaal te Spaarndam, geeft aan de Vergadering ter overweging: 1°. niet te besluiten tot eene geheele of tijdelijke opheffing van gemeld stoom- tuigdaar de ondervinding geleerd heeftdat hetzelve niet kan gemist worden en 2°. aan D. en HH. op te dragen de vergadering van nader advies te dienen aangaande het min of meer wenschelijke van het aan- brengen der verbeteringen welke in genoemd rapport worden voorgesteld. Aldus wordt besloten. Naar aanleiding van het drukken van genoemd rapport wordt een besluit der vergadering uitgelokt, ten opzigte van het rondzenden van dergelijke stuk- ken ook aan Hoofd-Ingelanden-Plaatsvervangers. Bij meerderheid van stemmen wordt beslotendat de keuze der stukken welke algemeen zullen rondgezonden worden, aan den Dijkgraaf blijft opgedragen, terwijl Hoofd-Ingelanden zoo veel mogelijk in de gelegenheid zullen gesteld wordentijdig genoeg en ten hunnen huize kennis te kunnen nemen van de verschillende voorstellen welke in de vereenigde vergadering, ter tafel worden gebragt. Daarop wordt de vergadering door den Voorzitter gesloten. Te Spaarndam zijn in 1859 geschut het navolgende aantal schepenals door de Groote Slnis5690 Kolksluis8832 Kleine Sluis3509 Gezamenlijk bedrag 18,031 zijnde 1523 schepen meer dan in het jaar 1858. In weerwil van het vermeerderd aantal schuttin- gen, is de zuivere opbrengst der doorvaartregten in 1859 minder groot geweest dan in het voorgaande jaar, en zulks omdat de vaart door de Groote Sluis, waar de hoogste regten geheven worden, ten gevolge van aanslibbing aanmerkelijk belemmerd werd. In de twee laatste jaren was de zuivere opbrengst als volgt: 1858 1859 Groote Sluis f 4878.55 3899.13 Kolksluis1062.54s 1769.71s Tot Zetters der Directe Belastingen te Haarlem mermeer zijn, voor het dienstjaar 1860, door den Heer Commissaris des Konings benoemd, de Ileeren Mr. M. S. P. Pabst, voorzitter; M. Spaans, Eggink, J. C. van de Blocquerij, P. Beers, Jhr. J. W. M. van de Poll, en A. van Stralen. Blijkens den door het Gemeenlebestuur in Januarij I860 opgemaakten Staat, zijn in Haarlemmermeer gevestigd drie genees-, heel- en verloskundigenname- lijk de HeerenJ. Bolkenstein, A. J. C. Erans, en A. C. van Dors ten. Op den lsten Januarij 1860 bestonden de Kerkelijke Besturen te Haarlemmermeer uit de navolgende Heeren Bij de Nederd. Hervormde gemeentea. Kerkenraad L. Tinholt, predikant; Mr. M. S. P. Pabst, M. Tanis, en A. van der Hoot, ouderlingen; D. Eggink, Jhr. H. A. van Eoreest, en L. Kieviet, diakenen; b. KerkvoogdenMr. M. S. P. Pabst, presidentM. Tanis, J. Bolken stein, A. Valkenburg; D. Eggink, secre- taris; c. NotabelenE. Cos, Jhr. H. A. van Eoreest, J. Kats, A. van der Kloot, P. Kistemaker, N. Maaskant, K. Molenaar, D. Raven, C. Tanis, en C. de Waart. Bij de Roomsch-Cath. gemeente .-J. Steenvoorde, pastoor, J. Kockhoorn, kapelaan; N. v. Eks, en P. Beers, leden der commissie voor den bouw van R. C. kerken in Haarlemmermeer. Blijkens eenen door het Gemeente-bestuur opgemaak ten Staat, zijn in 1859 te Haarlemmermeer tot stand gebragt, de navolgende Openbare Werken Eene School met Onderwijzers-woning op sectie PP, kavel 1. Eene Algemeene Begraafplaats, op sectie J J, kavel 3. Eene R. C. Kerk op sectie J. kavel 30. Eene R. C. Kerk op sectie Okavel 12. Alsmede hardmaking door begrinding van den Vennipperwegter lengte van 4000 Ellende Spaarn- wouderwegin zijn geheelde Hoofdwegter lengte van 3000 Ellen. Van 31 Januarij tot 7 Eebruarij zijn bij den Bur- gerlijken Stand aangegeven: geboren 7 mann., 5 vrouw. geslacht, te zamen 12; overleden 2 mann., 2 vrouw. geslachtte zamen 4levenloos geboren geene; ondertrouwd 3 paren; gehuwd 1 paar. Ter gelegenheid van het te Amersfoort te houden XVde Landhuishoudkundig Congres, zal eene Land- bouwtentoonstelling plaats vinden, waarvan het pro- gramma reeds wordt opgemaakt, om binnen eenige weken het licht te zien. Yan de voornaamste Eabrie- kanten en Commissionnairs in Landbouwwerktuigen hier te lande is reeds toezegging ontvangen van be- langrijke inzendingen van werktuigen. Behalve in- landsch fabriekaat, zal ook een aantal werktuigen, in Engeland en elders vervaardigd, ter bezigtiging zijn; onder anderen twee Stoomdorschwerktuigenwelke even als de andere werktuigen, op de tentoonstelling in werking zullen worden gebragt. Het Bestuur der Tentoonstelling is bovendien in onderhandeling met eenige voorname Engelsche fa- briekanten nopens het inzenden van een Stoomploeg die alsdanop een veld nabij de stadzal werken. Men vleit zich, indien de geldmiddelen dit toelaten, daarin te zullen slagen. Zoodanig werktuig isnaar men meent, nog nimmer hier te lande in werking gebragt, noch ten toon gesteld. Hundelsblad. In het verslag van het verhandelde in de tiende algemeene vergadering van het Nederlandsch Veeartsenij- kundig Genootschap komt eene bijdrage voortot het onderzoek naar de oorzaken van het blaauw worden der kaasvan den Heer D. van Hulst. Zijne zienswijze isdat dit verschijnsel ontstaan kan door het overgaan in de melk van eene kleurstof, reeds in de planten aanwezig. De scheikundige onderzoe- kingen, in deze bijdrage vermeld, hebben deze mec- ning nog niet kunnen bevestigendoch de Heer v. H. gelooft, dat in verschillende oorden door blaauwe kaas niet altijd een en hetzelfde gebrek of ziekelijke verandering van de kaas wordt aangeduid. Hij heeft echter het voornemen dit onderzoek voort te zetten, ten einde de juistheid of het ongegronde zijner eigene opinie te staven. Aan den Hoofdredacteur van het Weekblad van Haarlemmermeer. Dezer dagen is mij namens eenige landbouwers in den Haarlemmermeer-Polder het verlangen te ken- nen gegevendat de mededeelingdie van de hand der Heeren Jb. Bo eke en Dr. J. M. van Bem- melen en N°. 11 (1859) van de Boer en Goudmijn werd opgenomen [de verbetering der onvruchtbare zure gronden in den Haarlemmermeer-Polder) AFZON- DERLIJK zou worden verkrijgbaar gestelden wel of door den uitgever van gemeld tijdschrift (J. d e Lange alhier) of gemakshalve in de nabijheid van Haarlemmermeer. Ik heb daarop in overleg met mijn uitgever ge- antwoord en acht het nuttig dit antwoord openbaar te maken in het orgaan van gemelden polderdat alle oorspronkelijke stukkendie in de Boeren Goudmijn zijn opgenomen, eigendom zijn van het tijdschrift, en te meer als een groot aantal afdrukken aan de schrijvers daarvan is afgestaanvoorts dat in de 5 jaren, gedurcnde welke ik de BoerenGoudmijn redigeer, nog nooit van eene mededeeling afzonderlijke afdruk ken in den handel zijn gebragtomdat bij den aanvang het voornemen is opgevat, geene afzonder lijke afdrukken verkrijgbaar te stellen, en dat ik dus, hoezeer het mij leed doet, niet aan den wensch van eenige landbouwers in den Haarlemmermeer- Polder kan voldoen. Met het opnemen van deze regelen zult gij verpligten Leventer Uvven Dienstwilligen 14 Januarij 1860. Dr. L. MULDER. Brieven of mededeelingen van personendie bij de Redactie niet bekend zijnkunnen niet geplaatst worden. Wij leggen daarom het schrijven van J. P. B. en van X. uit Haarlemter zijde. DRUKF0UT. N°. 5, pag. 19, le kolom 29e regel van boven, slaat: Joerera-arbeiderlees: losse arbeider. Geoctroijeerd bij Besluit van Z. M. den Koning, dd. 8 Augustus 1855 gevestigd te Rotterdam. Deze MESTSTOFwaarvan de Bestanddeelen zijn Beer, TJrine, Wol, BloedAfval van Lijmziederijen en Chemicalien. Is te bekomen tegen f 5 per 100 Ned. Ponden franco Boord. (Men leze omtrent het gehalte aan Slikstof, Chloor Alcalien den Boeren-Goudmijn 1860 N°. 1, Pag. 22, door Professor Dr. L. Mulder.) Yoor een Bunder is benoodigd het eerste jaar 600 a 700 Ned. P., het tweede jaar 400 a 500 Ned. P. Ledig Eust wordt in goeden staat (mits franco) terug genomen. Talrijke Attesten en nadere inlicktingen zijn te bekomen aan het Kantoor der Maatschappij. J. J. KORTMANDirecteur. Bij 5000 Ned. P. wordt een biliijk rabat toegestaan. ^en koolzwartedriejarige DEKHENGST te bevragen bij den Landbouwer M. TANISaan den Aalsmeerderweg, Sectie II, Kavel 4, te Haarlemmermeer. in Haarlemmermeer, bij P. YAN DER PLIGT, K N°. 11, een Donkerbruine DEKHENGST oud 4 jaar; waar tevens twee PLOEGKNECHTS vast werk kunnen bekomen. van BRANDYERZEKERING voor ROERENDE GOEDEREN, enkel voor Landbouwers en Vee- houders, te Oudewaier. Verzekeringen worden aangenomen bij den Corres pondent D. E GGINKSecretaris der Gemeente Haarlemmermeer. afljll|jiK Eene HOFSTEDEmet 20 tot 40 Bun ders LANDin de Gemeente Haarlemmermeer. Adres met opgave van Koopprijs, aan den Notaris BAKKER SCHUT, te Haarlemmermeer. A1 degenendie iets te vorderen hebben van- of verschuldigd zijn aan wijlen L. VAN LIER, in leven Smid te Haarlemmermeerworden verzocht daarvan Opgave of Betaling te doen aan zijne Nagelatene Weduwe of aan den Notaris BAKKER SCHUT, te Haarlemmermeer,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3