- 24 Marktberigten. to to WATEEHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 28 Januarij des middaga tot op den middag van 4 Februarij 1860. a Jan.28 29 30 31 Feb. 1 2 3 4 IN DE KINGVAART WATEEHOOGTE A. P. in Ellen. IN DEN POLDER bij den CRUQUIUS. 0.40 0.35 0.31 0.40 0.38 0 42 0.47 0.50 bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS 4.26 4.30 4.28 4.19 4.26 4.26 4.29 4.37 4.31 4.32 4.29 4.35 4.31 4.30 4.32 4.33 bij den LIJNDEN. aan het VENNEPEIU DORP. 4 26 4.28 4.32 4.34 4.32 4.31 4.34 4.32 4.29 4.30 4.29 4.28 4.29 4.30 4.31 4.33 Te zamen Aanta! slagen AIzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantat Uren Pomp. Ketels 161 55062 5.70 CRUQUIUS. Aantal Uren Pomp. Ketels 24 24 16* LIJNDEN. Aantal Uren Pomp Ketels 74 24508 5.519 15* 24 24 24 24 24 12 147*| 7 55666 6.289 Amsterdam 8 Februarij. Yee. Kalveren 1e kwal. f 60 a 80, 2e kwal. 50 a 70 3e kwal. 40 a 60; Schapen 22 a 28; Varkens 50 a 54 cents per Ned. ffi. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudend130, 131 witb. Poolsche 320, 322; 129, 130 ffi bonte dito 300, 310; 127 ffi oude dito 297 bij partij135 Rostocker 330; 129 oude roode Nassaud. 300 bij partij; 156/2 ffi Gel- derscbe 277; 76/77 kilo jarige Deensche 300 per 2400 kilo. Rogge met goeden handel ruim prijshoudend; 124, 126 ffi Pruissische 214, 220; 123 ffi Deeasche 203 bij partij; 118, 119 ffi Pelersb. /188, 190; 116, 118 ffi jarige dito 182,/ 187 bij partij; 120 ffi puike nieuwe dito/195 bij partij. Op levering iets lager; per April 189, 188; Mei 191190. Garst in een doen; 114 ffi Deenschc/208. - Koolzaad op het Voorjaar zonder bandelop het Najaar X 1 lager; op 9 v. Olio in April X 62* hieden, X 63 latenNov. X 66. Lijnzaad in een doen; 107, 108 ffi Riga 250; 109, 110 ffi Calcutta 315. Qlie. Raapolie dadelijk en op levering lager afgegeveu; op 6/w. 37J Vliegend 36*. Lh'nolie dadelijk onveranderd, op levering flaauw; op 6/w. 31*; Vliegend 30. Hen- nepolie op 6/w. 37*; Vliegend 36. Koeken. RaajJ- per 1040 st. 60 a 64; Lijn- per 104 st. /9 a 124. Alkmaar, 3 Februarij. Ter ZAAD-markt, de eerste sinds Kersmis, was weinig aau- gevoerd. Vele schuiten werden door de vorst van gisleren verhinderd de binnenwateren te passeren. Tarwe/9; Rogge 7,25: Garst/5,50; Haver/4,50; Boonen 6,75; Kanarie- zaad 10. Broek in Waterland, 2 Februarij. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 7 slapels, 753 stuks of 1562 Ned. ffi; prijs 30,50. Delft, 2 Februarij. Granen zonder omzet bij weinig aanvoer; witte Tarwe van het eiland Rozenburg 8,40 a 8,60, Westl. 8,70 a 8,80; Eil. Rogge/7 a 7,20, Westl. 7,20; Eil. Zomer Garst/5,40 a 5,50, Westl. 5,50 a 5,60; korte Haver 3,80 a 4,10 lange 3 a 3,50; Duivenb. 7; Paardenb./ 6,50; Bruine Boonen 10,50 all; Groene Erwtcn 10 a 12. Boter in een doen; le kwal. 63 a 64, 2e kwal. 56 a 62. Dordrecht, 2 Februarij. Granen en Zaden. Onze markt was heden van Zceuwscho, Vlaamsche en Overm. Tarwe niet ruim voorzien, dezelve vond bij gebruikers tot 10 cents hooger vooral in de goede soorten flinke vraag. Zomer tot genoteerde prijzen begeerd. Jarige Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. 9,70 a 10,20, nieuwe dito/8,30 a 8,50, dito geringe en afwijkende/7 a 7,80, zomer/7 a 8. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. weinig aangevoerd en'beter te verkoopen. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. 6,50 a 7. Garst. Winter begeerd, Zomer weinig getoond en 20 cents duurder betaald. Zeeuwsche, Flakk. en Overm. Winter 4,40 a 5,80, Zomer dito 4,50 a 5,40. Spelt tot vorige prijzen van 2,70 tot 3,20 wel te plaatsen. Haver. Inl. Voeder en Dikke tot genoteerde prijzen begeerd. Zeeuwsche en Inl. Voeder /2,40 a 3, Dikke dito/3,50 a 4. Boekweit zonder handel, Noord-Brab. was op 70 Ned. ffi tot 196 en Limb, tot 190 te koopen Boonen. Paardenb. wederom weinig aangevoerd en hebben vorige prijzen, als Overm. Zakgoed van 6 tot 6,30, na kwaliteit en gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche 6,50 a 6,60 opgebragt. Duivenb. ■weinig getoond 7,20 a 8 na deugd waardig. Witte Doonen iets hooger van 9 a 10 wel te plaatsen. Bruine Boonen bij kleinen aanvoer tot genoteerde prijzen van 9,30 a 10,20 beter te plaatsen. Bhaauwe Erwten hebben bij matigen aan voer uit Zeeland en Flakkde vorige prijzen, als goed kookende van 8,80 tot 9 on mindere van f 8 tot 8,50 na kwali teit opgebragt. Witte niet ter veil. Koolzaad vond in den loop dezer week tot verboogde prijzen aan Olieslagers levendige vraaw, is van hot Zolder voor puik olierijk Overm. X 62 a X 62* en minder van X 57 tot X 60 verkocht, mooije Hol- steiner Rubsen waren niet onder X 57* en jarig Fransch niet onder X 56 te bekomen. Op 9 Vat w;as hetzelve in deze maand te leveren tot X 63, April X63* en de najaarsmaandeu X 60* te bekomen. Lijnzaad onveranderd, 116 ffi puik Berdiansky tot 325 en 112 ffi Odessa tot 305 ter markt. Inlandsch Zaai- was tot vorige prijzen, als le soort van 3,60 tot/3,SO en 2c soort van 3,30 tot 3,50 per Dortsch acbttendeei beter tc plaatsen, zeer puik Riga Tonncn-Zaai-Lijn-, wederom tot vorige prijs a 25 genomen. Kanariezaad vond bij minder toevoer van 9 tot 9.50 iets meerder kooplust. Ilennipzaad, Inlandsch mooije kwaliteit niet onder/ 205 to verkrijgen. Olie. Raap- bij goede vraag f hooger; Vliegend tot/36 betaald; 1°. Mei bleef tot dien prijs en de najaarsmaanden dooredn tot 38 aangeboden. Lijn- prijshoudend. Vliegend tot 30 verhartdeld. Raap- en Lijnkoeken blijven bij kleinen voorraad begeerd. Ilarde Raapk. per 1040 stuks 60 a 62, dito Lijnk. 90 a 95, zachto dito 120 a 133. Groningen, 7 Februarij. De aanvoeren waren heden over hot algemeen weder vrij goed, maar de vraag was voldoende om altes tot vorige prijzen op te ruimenzelfs werd op sommige artikelen nog eenig avans bedongen. Tarwe. Van roode was de aanvoer ruim, maar er was iets meer vraag voor binnenlandsche verzen- dingzoodat vooral de puike kwaliteiten tot vorige prijzen gemakkelijk le plaatsen waren; 00k van witte was er vrij wat aangevoerdde stemming daarvoor was flaauw en de prijs iets lager. Rogge was Vrijdag 5 cents hoogerheden bleef het prijshoudend, maar er ging weinig om. Boek weit 10 cents hooger, met meer vraag en zeer geringen aanvoer. Winter Garst ondervond Vrijdag eene verlaging, maar heden was, hoewel er meer werd aangevoerd, eenige vraag voor verzending genoegzaam om de prijzen staando te houden. Haver. Dikke werd tot vorige prijzen voor Enge- land gekocht; witte Voer vond meer vraag voor binnenlandsche verzending en de prijzen bleven onveranderd; zwarte dito 5 cents lager. Paardenboonen in goede kwal. zeer schaarsch ter veil en daardoor prijshoudend. Noteringen. Tarwe. 130 ffi oude en jarige roode 8,80 a 9- 127 ffi dito witte8,40 a 8,50; 127, 130 ffi nieuwe roode'/ 8,20 a 8,90; 127 ffi dito witte 8,20 a 8,40. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche 6,30 a 6,65. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 5,55 a 5,95; 113, 116 ffi zwarte 5,35 a 5,75. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,05, a 5,75. Nieuwe Haver. 78 85 ffi Dikke 3,70 a 4,20; 65, 68 ffi witte Voer 2,80 a 3,10; 68, 72 ffi zwarte dito 3,10 a 3,40. Paardenboonen 6,60 a 6.75. Koolzaad 10,75 a 12. Haarlem, 6 Februarij. Granen. Witte Tarwe 6,50 a 8,50; Winter Garst/4,75 a/6; Haver 3 a 3,45; Paardenb. 6,65 a 6,75; Duivenb. 7,50. Hoorn, 2 en 4 Februarij. Kaas. Kleine 29,75; aan de waag gewogen 10 stapels (2481 Ned. ffi). Granen. Ter markt gebragt 293 mud, als: 19 mud Rogge f 7 a 6,75; 25 mud Tarwe /9a 8,25; 66 mud Garst/5,75 a 5,25; 123 mud Haver 4,25 a 3,50; 11 mud Groene Erwten 13 a 12,50; 30 mud Bruine Boonen 9,75 a 9,50; 19 mud Paardenboonen 8 a 7,50. Boter schaarseh54 a 58 cents per kop. Eijeren rnede schaarsch 3 a 3,50. Leiden, 3 cn 4 Februarij. Vee 12 vettc Kocijen 142 a 210; 22 vare dito 88 a 154- 38 vetto Kalveren 24 a 68; 11 nuchtere. dito/2,50 a 9- 16 vette Hamels 17 a 24; 22 velte Ooijen/14j tq- Bitten f 8 a 14. 3800 Ned. ffi Boteii 53 a 58 tste kwal 42 a 522dc kwal. per vat1,32* a 1,45 en 1,05 a 1,30 per Ned. ffi. Granen. 30 mud Winter Taiwe 9 a 9,50; 25 mud Zomer dito 8 a 8,50; 44 mud Winter Rogge 6,50 a 7; 20 mud Garst 5 a 5,50; 26 mudI Chevalier 6 a 6 50 28 mud zware Haver 4- a 4,50; 36 mud ligte dito 3,50 a/3,75; 9 mud Duivenboonen 8 a 8,50; 19 mud Paar denboonen /7 a 7,50. Middelburg, 2 Februarij. Granen en Zaden. Even als vorige week was de aanvoer WAAHNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht, z "q P3 a UREN. WlND- kr. rigl'ng N.ffi Baroji. bij 0°. Th Fah. Afwijk der Temp Vochtig- heid. GevaRen regen. Opmerkin- geri. 29 8 zw. 14,0 750,58 34,9 1,3 0,91 6,7 Belrokkon. 2 zw. 16,0 50,26 44,2 5,8 0,79 0 Bewolkt. wzw. 0,0 50,12 36,9 2,5 0,98 0 Bew. ncvelig. 30 8 ZZAV. 0,0 48,12 30,9 2,9 0,98 0 Bewolkt. 2 zzw. 2,0 42,45 38,8 0,2 0,90 0,1 Betrokken'. 10 zw. 0,5 35,81 39,2 -1,7 0,94 2,6 Bewolkt. 31 8 nno. 13,0 39,66 34,5 4- 0,4 0,91 0 Betrokken. 2 nno. 13,0 45,45 34,7 4,3 0,93 0,3 s Idem. F. WZW. 0,0 50,66 32,0 2,9 0,96 0,1 Bewolkt. 1 8 w. 0,0 52,25 30,6 3,8 0,98 0,1s Ligt bewolkt. 2 w. 1,0 52,60 36,7 3,1 0,93 0,4 Zw, bewoikt. 10 w. 0,0 53,81 31,1 4,0 0,98 0,3 Holder. 2 8 n. 0,5 55,22 29,1 5,4 0,96 0 Bijna bolder. 2 nno. 1,0 55,01 30,6 9,4 0,89 3,8 Bewoikt. 10 no. 8,0 60,28 30,7 4,5 0,87 0,2 Idem. 3 8 nno. 0,5 63,92 32,5 2.9 0,94 1,5 Betrokken. 2 nno. 0,5 66,41 34,9 4,9 0,89 0,2 Zw. bewolkt. 10 n. 0,0 68,59 31,6 3,4 0,89 0 Ligt bew.nev. 4 8 zw. 2,0 67,78 31,6 2,7 0,93 0 Bewdlkt. 2 wzw. 8,0 66,26 36,3 3,4 0,85 0,1 Betrokken. 10 w. 3,0 65,21 37,8 2,7 j 0,97 0,2 Idem. uit onze buiten-eilandcn boogst onbeduidend, terwijl die uit Walcbe-ren middelmatig was te noemen. Tarwe. Jarige Wal- chersche 9,50; naar nieuwe dito was heden bijzondere vraag, zoowel voor speculatie als voor verzending, weinig is echler lcunnen gedaan worden; naar deugd en kwal. werd 8 a 8,75 gaarne betaalddito Zeeuwsche /8a 8,40. Zeeuwsche Rogge f 6,75. Garst. Winter in puike soort niet ter markt, gewone kwal. 5 a 5,25; Zomer tot 5 verkocht. Boonen. Walchersclie Witte tot 9,50 a 9,75 gekocht Dito Bruine met 10,25 betaald, doch zeer weinig ter veil. Dito Paardenb. met levendigen kooplust en al wat voorkwam gretig tot 6,60 genomen; Zeeuwschewaarvan enkele mudden ter markt, brag- ten 6,25 op. Groene Erwten. Walchersclie met 9 betaaldZeeuwsche niet aangevoerd. Koolzaad niet getoond. Oi.ie. Patent- 40Raap- 37|, Lijn- 34. Purmerende, 7 Februarij. Kaas. Kleine 30,75. Middelbare dito 32.- Aangevoerd 58 slapels. Boter f 0,92* per Ned. ffi. Vee. Aangevoerd 35 Koeijen, minder trek tot bandolen, 48 vette Kalveren, vlugge handel, 70 a 90 cents per Ned. ffi, 67 nuchtere Kalveren532 Schapen en Lammerenmalige handel; 39 vette Varkens, 40 tot 50 cents per Ned. ffi; 19 magere Varkens; 45 Biggen. Rotterdam, 6 Februarij. Meekrap veel geveild en flaauwe markt; Onberoofde24 a 27. Granen en Zaden. Tarwe. Witte met redelijken aanvoer in puike kwaliteiten als voren, terwijl gewone en mindere alzoo slechts langzaam afgingen. Roode cn Poolsche prijshou dend. Puike Overm., Zeeuwsche cn Vlaamsche 1859 zakm. /8,25 a 9,25; goede dilo7,75 a 7,90; afwijkende dilo/7 a 7,50; 158/2 ffi Witbonte Poolsche bij partij 312; 158/2 ffi Jarige dito 325; 160/2 ffi Nieuwe Kleefsche f 300. Rogge Zeeuwsche met vrij goeden aanvoer nagenoeg als voren ver kocht. Buitenlandsche soorten op ruim vorige prijzen, vooral onder de band, met meerder handel, goede en puike Zeeuw sche en Vlaamsche 1858 en 1859. zakm. 6,80 a 7,25 Noord- brab. Overm. 6,70 a 6,90; afwijkende /6a 6,50152. 156,2 ffi Pruissische 220 a 238; 154/2 ffi SlraaIsund/225 145/2 ffi Jarige Archangel 198; 143/2 Reval te Schiedam 200; 148/2 ffi Libau 206. Garst. Zeeuwsche met matigen aanvoer, Winter 10 cents hooger en Zomer als voren, meerder begeerd. Buitenlandsche soorten iets hooger gehouden. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter Zakmaat /4a 5,80; Zomer dito 4, a 5,75. Haver als voren vrij wel te plaatsen. Jarige 3,50. a 4,50; Nieuwe goede en puike korte 3 a 4; dito lange 2,75 a 3,25; afwijkendo soorten 1,60 a 2,40; 105/2 ffi fijne Vriessche 145a 150. Boekweit als voren minder aangeboden. Noordbrab. /195 a/198; Fransche per 2100 Klg. 160; grove dito/170. Erwten langzaam als voren. Puike Schokkers 10 a 11 andere puike groote 8,50 a 9; mindere 7 a 8; Gelder- sche graauwe 12,50 a 16; dito Zeeuwsche 8 a 10,25 Geldersche Capucijnen 14 a 17. Boonen. Witte 25 cents hooger: Puike walchersche/10,50 a 10,75dito Zeeuw sche 9,50 a 10,25; mindere 8 a 8,50; Bruine 50 cents hooger; 'Puike Bruine Walchersche 10,25 a It dito Zeeuw sche 9,50 a 10; mindere 8 a 9. Paardenboonen 10 cents lager /6a 6,60. Duivenboonen 6,50 a 7,25. Koolzaad prijshoudend. Zeeuwsche 58 zakmaat. Van Lijn- en Hen- nepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanariezaad bij kleinen aanvoer gedeeltelijk iets hooger, 7 a 10. Rijp1 Februarij. Kaas Hoogste prijs 30,50 per 50 Ned. ffiaangevoerd 5 stapels, 490 stuks of 1073 Ned. ffi. Boter 47* cents per Ned. ffi. Eweren 2,50 a 3. Schagen2 Februarij. Vee. Kalf-Koeijen (tijdkalvers) 90 a 120; nuchtere Kal veren 4 a 10; 23 magere Schapen 13 a 20; 110 Lam meren (overhouders) 12 a 19; 6 magere Varkens f'12 a f 15- 15 Biggen 4 a 6; Kippen 80 cents; Eenden 80 cents a f i Zwanen /4a 4,50 Boter per kop 70 a 75 cents, per Ned. ffi. 93 cents a f 1. Kaas 25 a 40 cents per Ned. ffi. Kippen-EiJEREN 2,25 a 3,25. Drukkerij van Bonga CN, Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4