AOTERIKimm 27 IIAARLEMMERMEEK-I'OI.IIEll. NIEUW STOOMPOMPGEMAAL, GESTATIONNEERD 15 Jttgc.oubctn MAATSCHAPPIJ tot Y\et a\>rvcer en an Guanine Beschrijving' is echter niet veel meer dan 3 palm zwaar, daaronder vindt men meestal veen, gedeeltelijk klei22 bun ders zijn zwarte grond, grootendeels vrij schraal op 4 tot 6 palm diepte vindt men klei, die meestal vruclitbaar ishoewel hier en daar nog al sterk met zand gemengd. Een drietal bunders waren onvrucht- bare kleigrondwaarop in den aanvang niets groeide; door het bewerken en het overbrengen van slootgrond, zijn die echter verbeterd. Eindelijk vindt men nog pleksgewijze een drietal bunders zand. Men ziet dus dat de gronden tot die van gemiddelde kwaliteit kunnen gerekend worden. In de latere jaren zijn de minder vruchtbare gedeelten meest tot weide aan- gelegd. Door de hooge ligging lag het land mee rendeels reeds verscheidene jaren voor de veiling droog en was daardoor met een zwaren vilt begroeid en zeer door onkruid verpest. In het eerste kultuurjaar (1855) werd daarom het meerendeel der gronden gebraakt. Het aantal beteelde bunders en de ge middelde opbrengst der gewassen per bunder is nu in die jaren geweest als volgt. Het ligte graan is naar waarde tot goed graan herleid en onder de opbrengst begrepen. Het niet genoemde lag in wei- land en klaver, een klein gedeelte werd gebraakt, 1855. 18,65 Bunders Haver34 Mud. 4,00 Zomergarst 34 22,65 Bunders. 1856. 0.88 Bunders Wintertarwe 23 Mud. 9,75 ii Winterrogge 23 if 0,44 it Zomertarwe 13 if 4,25 a Zomergarst 32 5,67 a Haver 2,00 a Duiveboonen 31 y2 M 10,06 a Koolzaad 16 a 1,63 a Aardappelen 92 a 1,92 J) Koolrapen 400 a 0,44 Knollen 320 a 37,04 Bunders. 1857. 5,00 Bunders Wintertarwe 19 Mud. 5,00 rogge 15 if 3,24 a garst 33% a 1,76 a Zomertarwe 20 a 3,25 a Maartsche garst 20 a 3,00 a Chevalier a 6,70 a Zomer 12/2 a 4,48 a Haver 23 a 2,20 a Duiveboonen a 0,54 a Bruineboonen 25 0,31 a Winterkoolzaad 2 1,24 a Aardappelen 100 a 2,41 a Koolrapen en Mangel- wortelen 400 0.31 a 2jarige Meekrap onberoofd poeder. 2750 Kilo. 1,24 a ljarige Meekrap Memorie. 40,68 Bunders. 1858. 4,35 Bunders roode Wintertarwe 22 Mud. 5,21 it witte 17 5,45 it Winterrogge 31% 4,35 a Wintergarst 26 1,25 a Zomertarwe 15 1,50 a Chevalier garst 19 2,00 a Paarde- en Duiveboonen. 15 2,50 a Haver 36 2,80 a Mangelwortelen en Kool rapen 430 1,00 a Knollen 200 1,24 a 2jarige Meekrap onberoofd poeder. 2520 Kilo. 4,35 a ljarige Meekrap Memorie. 36,00 Bunders. De zoo drooge zomers van 1857 en 1858 werkten zeer nadeelig op de ontwikkeling der zomergranen, op deze losse zwarte gronden. Gelijk men ziet was de opbrengst daarvan ook die jaren zeer gering. Men heeft in het voortbrengen van het geslacht bij de sehapen de volgende wet opgemerkt. Het ge slacht van het lam wordt bepaald door het dierdat bij de paring de krachtigste gesteldheid heeft. Als men namelijk geheel volgroeide krachtige rammen met Deze Zomergarst werd gezaaid in de eerste dagen van Jnnij na Koolzaad, dat door den worm in de peul in hevige mate was aangetast. Men liet een akker staan, waarop een zwaar gewas was gegroeid; het gaf bij den oogst slechts tegen 2 mud van het bunder. nog zeer jeugdigemet verouderde of wel met slecht gevoedde ooijen paartzal men veel meer ramlammeren dan ooilammeren verkrijgen. Het tegenovergestelde zal het geval wezen als men zwakke rammen met krach tige en zware ooijen paart. Bij groote kudden heeft men het volgende bevestigd gezien. Bij den aanvang van den springtijd als de ram nog in zijne voile kracht is en er nog maar weinig sehapen den ram toelaten, zal hij meer rammen dan ooijen voortbren gen; als eenigen tijd later de meeste sehapen, gelijk- tijdig rammen en de ram zijne krachten door het herhaaldelijk bespringen uitputzullen er meer ooi lammeren verkregen worden; tegen het einde van den springtijd, als het aantal sehapen, dat besprongen wordt, afneemt en de ram alzoo weder in kracht kan toenemenzullen de ramlammeren weder de overhand krijgen. Weten onze schapenhouders hier ook nog wat meer van mede te deelen Mijnheer de Redacteur Belangstellende in het voldoende drooghouden der laag liggende gronden in den Uaarlemmermeer-Polder vermeenen wijdat daarvoor zeer doelmatig zoude te plaatsen zijn eene of meerdere direct werkende stoomzuigpompen die het water naar verkiezing van af een el tot vijf of zes ellen lioogte zouden kunnen opvoeren. Een zoodanig stoompompgemaalnaar een geheel verbeterd stelsel vervaardigd, is sedert 1858 in werking te Zuilichem tot drooghouding van den polder groot circa 450 bunders, en aldaar ter besparing van kosten geplaatst binnen het achtkant van de oude scheprad - wind - watermolenwelke alsnu bevat het compleete stoompompgemaalmet stoomketel van 30 paardenkracht en eenige kolenberging. Hieruit blijktdat de kosten voor het daarstellen van een nieuw gebouw zeer gering kunnen zijn, te meer daar er weinig funderingwerk vereischt wordthetgeen vooral voor slappe gronden van belang te noemen is. Wij gelooven dat de daarstelling van een eom- pleet stoompompgemaal, met de gebouwen en schoor- steen te zamenminder zal kosten dan thans voor het bouwen van goede wind-vijzel- of scheprad- watermolens besteed wordt. Wanneer nu deze soort van stoompompgemaal door een persoon, die machi nist en stoker te gelijk is, gedreven kan worden, en het verbruik van brand stof op ruim een half mud per uur berekend wordt naar gelang der hoogte van opmaling, dan, vermeenen wij, dat de noodige uitgaven zoo weinig zullen zijn, dat voor eene geregelde drooghouding de geregelde werking van stoomkraeht en den daardoor verkregen doeltreffenden uitslag, wel in alle opzigten te verkiezen is boven het bezigen van de aan windstilte onderhevige wind- watermolens. Uvve Dw. Dienaren, KEIJSER SWE11TZ. Mijnheer de Redacteur! Met genoegen zie ik in uw Weekblad bij herhaling opgenomen den dagelijkschen waterstand en bemaling van den Haarlemmermeer Polder. Het doet mij te meer genoegendaar dit het bestuur des polders zal vrij waren tegen verkeerde beoordeeling van hunne daden. Om nu te kunnen beoordeelen de moeijelijke zaak van de water-ontlasting in betrekking tot den hoogst nadeeligen toestand, waarin de polder in de laatste maanden verkeerd heeft en de maatregelen die voor de toekomst genomen zullen wordenis het wenschelijk, ja noodzakelijkdat uit officieele bronnen in uw blad wordt bekend gemaakt 1°. of de waterberging in den polder reeds in het afgeloopen jaar voldoende is geweest aan de bestaande reglementen en zoo niet, hoeveel of daaraan nog ontbroken heeft. 2°. hoe de waterstand en de werking der stoom- tuigen in doorslag per week is geweest gedurende het geheele jaar. Ik geloof dat hiermede een groote dienst zal bewezen worden en aan het bestuur en aan Ingelanden van den Haarlemmermeer-Polderen verzoek daarom dit geschrijf in uw volgend blad op te nemen. Januarij 1860. X. Naschrift der Redactie. Wij hadden reeds het belang van bovengenoemde opgaven voor de Ingelanden erkend en tot het verkrijgen daarvan moeite gedaanzoodat wij spoedig in staat hopen te zijnaan dit verlangen te voldoen. Bevallen van eene Dochtek, THEODORA KRoS- SCHELLgeliefde Echtgenoot van P. IN 'T VELD. Haarlemmermeer, Sectie O N°. 7. 5 Pebruarij 1860. DIJKGRAAE en 1IEEMRADEN van den Ilaarletn- mermeer-Polder Gelet op Art. 96 van het Algemeen Reglement van Bestuur voor de Waterschappen in Noord-Holland Brengen bij deze ter kennis van de Ingelanden van dien Polderdat het ONTWERP van BEGROOTING voor 1860, van Dingsdag den llden dezer maand, gedurende 14 dagen, zal worden ter inzage gelegd aan de Secretarie van genoemden Polderin de Groote Houtstraat te Haarlem, van des morgens 10 tot des namiddags 2 ureaan de Stoommaehines de Oruquiusde Lijndenen de Leegkwateren aan de Secretarie der- Gemeente Haarlemmermeer. Flaarlemden 13den Februarij 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoeind J. L. VAN DEB BTJBCHVoonitter. E. W. VAN BBEDEBODE, Secretaris. Oeoctroijeerd bij Besluit van Z. M. den Koning dd. 8 Augustus 1855 gevestigd te Rotterdam. Deze MESTSTOFwaarvan de Bestanddeelen zijn Beer, Urine, Wol, Bloed, Afval van Lijmziederijen en Ckemicalien. Is te bekomen tegen f 5 per 100 Ned. Ponden franco Boord. (Men leze omtrent het gehalte aan Stikstof, Chloor Alcalien den Boeren-Ooudmijn 1860 N°. 1 Pag. 22, door Professor Dr. L. Muldee.) Voor een Bunder is benoodigd het eerste jaar 600 a 700 Ned. P.het tweede jaar 400 a 500 Ned. P. Ledig Fust wordt in goeden staat (mits franco) terug genomen. Talrijke Attesten en nadere inlichtingen zijn te bekomen aan het Kantoor der Maatschappij. J. J. KORTMANDirecteur. Bij 5000 Ned. P. wordt een billijk rabat toegestaan. VAN EEN hetwelk per minuut 30 kubiek Ellen water ter hoogte van 3 a 4 Ellen opvoert, en, desverkiezendekan ingerigt worden voor hoogere of lagere opmaling. Het STOOMWERKTUIG van hooge en lage druk, werkt de Stoom uit den Ketel met veranderlijke uitzetting, eerst in de hooge en daarna in de lage druk Stoomcijlinder, waarna dezelve gecondenseerd wordt en een gedeeltetot bijna op kookpunt verwarmd, weder als voedingwater in den Stoom ketel terug keert. De Machine is direct boven de Zuigpomp geplaatst, rust alleen op de Zijmuren der Pompkamer en is geheel vrij van de opgaande Zij muren van het gebouw, hetwelk binnenswerks 4 Ellen lang en 3 Ellen breed kan zijn. De Voordeelen zijn: 1°. zeer sterke constructie; 2°. Pompzuigerkleppen van veerkrachtige gom, die zacht nederslaan en zeer lang zonder reparatie kun nen blijven; 3°. gemakkelijke werking, zoodat een Persoon als Machinist en Stoker tevens kan die- nen; 4°. min kostbare Fundering en Metsel- werken; 5°. zeer weinig verbruik van Brandstoffen voor de groote hoeveelheid water van 40000 kubiek Ellen per etmaal. Dit direct werkend STOOMPOMP GEMAAL met Stoomketel van 30 a, 40 Paarden kracht, wordt te Amsterdam geleverd, en zijn verdere informatien te bekomen met franco Brieven, bij KEIJSER en SWERTZ te Amsterdam. bij A. 't HOOFTSectie LLKavel N°. 3, te Haarlemmermeereen Bruinen HENGST, oud vier jaar, welke in het afgeloopen jaar te Zaandam is BEKROOND geworden. Alsmede een Driejarigen Zwarten HENGST. De Voorwaarden der Dekking zijn de navolgende Een Gulden bij de eerste dekkingen nog Vijf Gulden voor elke Merrie die veulen ontvangt. Op Zondagen wordt NIET gede/cl.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3