28 AANZIENLIJKE VERK00PING Marktberigten. HM^BHHHHHflHBBHHHHHRHRB Te Hoop: Ecu VEE-HUJECHT, - WATEEHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 4 Eebruarij des middags tot op den middag van 11 Februarij 1860. tS W A T E B H O O G T E WERKING der STOOMTUIGEN a td IN DE LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. Sd IN DEN POLDER Ed RINGVAART Aantal H d bij den CRUQUIUS. bij den bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het Aantal Aantal Q LEEGHWA TER. VENNEPER- DORP. Uren Pomp Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Feb. 4 0.50 4.37 4.33 4.32 4.33 12 8 5 9 9 12 7 6 5 0.44 4.32 4.31 4.28 4.33 15 8 5 24 7 6 6 0.45 4.33 4.33 4.26 4.30 9 9 24 7 6 7 0.44 4.29 4.35 4.31 4 30 9 24 7 6 8 0.33 4.35 4.33 4.26 4.32 10* 8 5 9 a 22* 7 6 9 0 30 4.29 4.29 4.30 4.30 22 8 5 9 24 7 6 10 0.32 4.29 4.30 4.32 4.32 22 8 5 9 9 a 24 7 6 11 0.37 4.30 4.32 4.33 4 33 12 8 5 9 12 7 6 Te zamen CO CO 1 '~V~ 00 5 9 a 166* 1 6 Aantal slagen 28194 9 63701 Alzoo per minuut 5.025 9 6.376 Eeu koolzwarte, driejarige DEKIIENGST; te bevragen bij den Landbouwer M. TANIS, aan den Aalsmeerderweg, Seetie 11, Kavel 4, te Ilaarlemmermeer. van WEI- en BOUWLAND, in den Haarlemmermeer-Polder. In de laatste helft der maand April 1860, zullen, op nader te bepalen Dag en Plaatsin onderscheidene Perceelen publiek worden geveild: ongeveer 300 BUNDERS uitinuntend best WEI- en BOUW LAND zeer gunstig gelegen in den Haarlemmermeer- Polder in de afdeelingen VijfhuizenRijk en Beinsdorp gedeeltelijk met daarop staande BOUWMANS-WONIN- GEN en verdere GETIMMERTENwaaromtrent nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris J. W. ROELOFFS VALK te Nieuwer- Amstel zijn Vak grondig verstaande en van goede Getuig- schriften voorzien kan vast werk bekomen. Adres Kavel N°. IB, Seetie Q, Lisserteeg. Amsterdam, 15 Februarij. Vee. Kalveren le kwal. 80 a 100, 2e kwal./ 70 a 90, 3e kwal. 60 a 80; Schapen 22 a 28; Varkens 54 a 60 cents per Ned. ffi. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudend132 ffi oude bonte Poolsche 330; 130 ID bonle dilo /315; 77, 78 kilo dito f 323 per 2400 kilo bij parlij; 135 ffi jarige Rostocker 330. Rogge onveranderd, met weinig handei; 123 ffi Pruissische f 213; 125 ffi dito f 220; op levering iets la ger. Garst in een doen; Nieuwe Mannheimer 200 per 1950 kilo. Koolzaad lager afgegevenop 9 v. Olie in Octo ber en November 67. Lijnzaad in een doen; 105 106 ffi Riga 260. Olie. Raap- dadelijk en op levering flaauw; op 6/w. 38*; Vlieg. 37. Lijn- dadelijk en op levering nagenoeg onver anderdop 6/w. 31*; Yliegend 30. Hennep- op 6/w. 37*; Vliegend 36. Koeken. Raap- per 1040 st. 60 a 64; Lijn- per 104 st. 9 a 12*. Alkmaar, 10 Februarij. Granen en Zaden. Tarwe 9,25Rogge 7,40Garst 5,50; Chev. dito 6,50; Haver 4,25 Paardenb. 7,25; Bruine Boonen 10. Kanariezaad 10. Broek in Waterland, 9 Februarij. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 8 stapels, 604 stuks of 1291 Ned ffi; prijs 29. Delft, 9 Februarij. Granen met redelijken omzet bij goeden aanvoer; Tarwe van het eil. Rozenburg 8,60 a 9; Westl. f 8,20 a 8,50; Eil. Rogge f 6,50 a 6,80; Westl. f 6,70 a 7; Eil. Zomer Garst f 5.30 a 5,40; Westl. f 5,40 a 5,80; korte Haver f 3,90 a 4,40; lange 2,60 a 3,20; Duivenb. 7 a 7,25; Paardenb. 6,25 a 6,60; Bruine Boonen f 10 a 11Groene Erwten f 9,50 all; Witte dito f 8,50. Boter met voor- uitgaande Prijzen; le kwal. f 64 a 66; 2e kwal. f 58 a 63. Dordrecht, 9 Februarij. Granen en Zaden. Tarwe. De aanvoer van Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. was heden kleiner dan vorige week, er bestond bij gebruikers en ter verzending goede vraag en de bestc soorten werden tot 10 a 20 cents hooger met graagte genomen; jarige 9,70 a 10,20, nieuwe 8,40 a 8,60, dito geringe en afwijkende 7 a 8. Zomer zeer schaarsch en moeijelijk te bekomen7,20 a 8,20. Rogge. Zeeuwsobc, Vlaamsche en Overm tot vorige prijzen genomen, 6,50 a 7. Garst. Winter als voren goed le verkoopen, Zomer 10 cents duurder betaald; Zeeuwsche, Flakk. en Overm. Winter/4,50 a 5,80, dito Zomer f 4,50 a 5,50. Spelt vondt tot f 2,70 a 3,20 goede vraag. Haver weinig ter markt en flink te plaatsen Zeeuwsche en Inl. Voer f 2,40 a 3; dito Dikke/3,50 a 4. Boekweit tot verhoogde prijzen met goeden handei; voor Steen- bergsche is 200, voor Bosscher 193 en voor Limburgsche 190 besteed. Boonen. Paardenb. door schaarscbte prijs houdend; Overm. zakgoed gold /6a 6,30 naar kwal. en ge- gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche /6,50 a 6,60 volgens droogte. Duivenb. genoegzaam niet ter veil en 7,20 a 8 waardig ge- noteerd. Witte Boonen waren tot vorige prijzen, 9 a 10 naar kwal., gemakkelijk te plaatsen. Bruine dito weinig ge- toond en met graagte tot hooger prijs, 9,50 a 10,50, geno men. Erwten. Blaauwe minder dan vorige week uit Zeeland en Flakkee aangebragt, zijn lot onveranderde prijzen genomen; goed kokende 8,80 a 9mindere /8a 8,50. Witte niet ter veil. Koolzaad meer ter veil en tot iets lager prijs wa ren slechts enkele partijtjes Overm. tot 61 a 56 naar kwal. aan onze olieslagers te plaatsenHolsteinsch Rubsen tot 56* verhandeldop 9 v. Olie dadelijk en in April tot 63op het Najaar tot 66 aangeboden. Lijnzaad met eenigen omzet; 112 ffi Odessa tot 305 verkocht; 116 ffi puik Ber- dianski tot 325 te bekomen. Inl. Zaai- met toenemende vraag, 10 cents duurder; le soort met 3,70 a 3,90, 2e soort met f 3,30 a 3,50 per Dordtsch achtendeel betaald; zeer puik Riga Tonnen- Zaai- heeft weder/25 opgebragt. Kanariezaad minder aangevoerd, was tot 9 a 9,50 naar kwal. iets beter te plaatsen. Inl. Ilennepzaad niet ter veil. Olie. Raap- prijshoudendVlieg. tot 30 gedaandaaren- tegen op 1°. Mei tot dien prijs en op het Najaar tot 37 aangeboden. Lijn- traag; Vlieg. tot 30 aangeboden. Raap- en Lijnkoeken vinden tot genoteerde prijzen voortdu- rcnd goeden aftrek; harde Raapk. 60 a 62, dito Lijnk./90 a 95 zachte dito 120 a 130 Groningen, 14 Februarij. (Het marklberigt nog niet aangekomen.) Haarlem, 13 Februarij. Granen. Rogge /6a 6,40 Haver 2,70 a 3,85. Garst 3. Hoorn, 9 en 11 Februarij. Kaas. Kleine 30,75; Kommissie 29; hoogste prijs per 50 Ned. ffi; aan de waag gewogen 25 stapels (5917 Ned. ffi). Granen. Ter markt gebragt 221 mud, als: 6 mud Rogge 7 a 6; II mud Tarwe 8,75; 32 mud Garst /6a 5,50; 3 mud Haver 4,75 a 3,75; 2 mud Groene Erwten 13 3 mud Graauwe dito 16; 1 mud Vale dilo 12,50; 30 mud Bruine Boonen 10 a 9; 4 mud Witte dito 9,75 a 9. Boter 50 a 55 cents per kop van 5 ons 2 lood. Eijeren weinig aangevoerd, 2,80 a 3. Leiden10 en 11 Februarij. Vee. 1 Kalfkoe /180; 11 vette dito 145 a 220; 18 vare dito 78 a 154 45 vette Kalveren 22 a 76; 12 ma- gere dito 2,50 a 6,50; 14 magere Hamels f 14 a 16,75; 22 vette dito 16 a 24; 19 vette Ooijen 14,75 a 23; 14 Biggen 8 a 14. 3020 Ned. ffi Boter /54 a 59 1 ste kwal. 43 a 53 2de kwal. per vat; 1,35 a 1,47* en 1,07* a 1,32* per Ned. ffi. Granen. 39 mud Winter Tarwe /9a 9,50; 30 mud Zomer dito /8a 8,5040 mud Winter Rogge 6,50 a 7 19 mud Garst /5a 5,50; 27 mud Chevalier dito /6a 6,50; 38 mud zware Haver 4 a 4,50; 43 mud ligte dito 3,50 a 3,75; 10 mud Duivenboonen 8 a 8,50; 22 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 9 Februarij. Granen en Zaden. Aan onze markt van heden bestond vooral voor Tarwe eene zeer levendige kooplust; voor verzen ding werd 8,50 a 8,75 betaalddoor, de konsumtie is nog tot 9 a 9,10 gekocht. Zeeuwsche Rogge/6,75. Winter Garst bijna niet aangevoerd. Boonen. Walchersche Witte ge- vraagd, doch houders hielden op 10 vast; 9,75 werd gebo- den, tot welken prijs is gekocht, terwijl een enkel monster tot 9,50 werd afgedaan. Dito Bruine niet ter veil. A1 wat van dilo Paardeb. voorkwam, is tot 6,60 gekocht en tot dien prijs gevraagd. Groene Erwten niet beneden 9 te koop. WAARHEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. a s CI - c 53 51 ■ft WlND- rigting N.ffi Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwijk. der Temp Voclitig- heid. Gevallen regen. Opmerlcin- gen. 5 8 w. 7,5 761,70 41,0 b 6,7 0,93 0,1 Zw. bewolkt, 2 wzw. 19,0 58,34 44,1 - 4,5 0,83 0 Idem. 10 w. 12,0 54,75 41,7 - 6,7 0,95 0,8 Betr. regen. 6 8 wnw. 6,0 50,37 37,6 b 3,1 0,80 3,9 Bewolkt. 2 nw. 30,0 52,12 34,5 - 5,4 0,79 0,3* Zw. bewolkt. 10 nw. 25,0 56,49 34,2 - 1,1 0,94 0,6* Betrokkcn. 7 8 nnw. 12,0 62,38 33,8 0,9 0,81 0,5* Bewolkt. 2 wnw. 17,0 63,10 39,9 - 0,2 0,67 0,2 Idem. 10 zw. 2,5 59,57 33,1 - 2,3 0,96 1,7 Betr sneeuw. 8 8 w. 18,0 52,67 41,0 b 5.9 0,87 0,7 Bewolkt. 2 w. 30,0 50,16 44,4 - 4,0 0,78 0 Zw. bewolkt. 10 wnw. 1,5 49,11 41,5 - 5,8 0,90 1,6 Betrokken. 9 8 no. 0,0 51,24 34,2 - 1,1 0,94 0 Zw. bewolkt. 2 nno. 6,0 52,00 38,5 - 2,2 0,69 O Ligt bewolkt. 10 n. 7,0 55,00 31,6 - 4,3 0,69 0,1 Idem. 10 8 zw. 0,0 60,24 28,6 - 6,7 0,94 0 Bijna helder. 2 wzw. 1,0 61,57 36,3 - 4,3 0,67 0 Idem. 10 w. 0,5 62,49 30,2 - 5,8 0,98 0 Ligt bewolkt. 11 8 zw. 0,5 61,37 27,3 - 8,3 1,00 0,3 Betr. nevelig. 2 zzw. 0,5 60,87 36,0 - 5,0 0,61 0 Ligt bewolkt. 10 0. 0,5 63,71 28,0 0,98 0 Holder. Sneeuw. Den 6 's middags ten 1} ure de sterkste windstoot van 72 kilo, 'savonds ten 9ure eene windstoot van 40 kilo op den vierk. meter. Koolzaad gevraagd, doch niet ter veil; puike partijen van bet zolder werden op 12 gehouden. Burmerende14 Februarij. Kaas. Middelbare 31kleme 30,50. Aan de stadswaag zijn gewogen 76 stapels of 18,451 Ned. ffi. -Boter 1,05 per Ned. ffi. Kippen-EiJEREN 250. Vee. Aangevoerd 520 Schapen en Lammerenvlugge han dei in vette Schapen met hooge prijzen, de handei was in jonge Schapen niet zoo vlug38 vette Kalverenvlug verkocht tot 75 a 95 cents per Ned. ffi; 118 nuchlere dito; alles ver kocht tot 3 a 722 vette Varkensvlug verkocht tot 44 a 54 cents per Ned. ffi; 10 magere dito 12 a 16; 44 Biggen 5,50 a 8, handei niet zeer vlug; 30 Runderen, vlugge han dei en hooge prijzen; 7 Paarden. Botterdam, 13 Februarij. Vlas. De aanvoer ter markt van heden ruimde slechts lang- zaam tot verlaagde prijzen op ook op het land was de handei gedurende de vorige week minder levendig. Meekrap. De markt was heden flaauw gestemder hadden eenige omzettingen tot onder de prijzen van vorige week plaats; de meeste houders zijn echter tot de tegenwoordige prijzen niet aan de markt. Onberoofde 24 a 26. Granen en Zaden. Tarwe. Witte met tamelijken aanvoer in de puikste kwaliteiten 10 a 20 cents hoogerterwijl gewone en mindere weinig kooplust vonden. Roode en Poolsche veelal 5 hooger; met meerder afzet. Puike Overm.Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zakm. 8,40 a 9,50; goede dito/7,75 a 7,90; afwijkende soorten /7a 7,50; 158/2 ffi jarige Witbonte Poolsche 329; 160/2 ffi nieuwe dito 330162/2 ©jarige Hoogl. Kleefsche 340; 162/2 ffi dito Bovenl Ris 315 156, 158/2 ffi nieuwe dito/ 280, 282. Rogge. Zeeuwscho als voren langzaam afgaande. Buitenlandsche onveranderd. Goede en puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakm. 6,80 a 7,25; Noordbrab. Overm./6,70 a 6,90; afwijkende /6a 6,50; 152, 156/2 ffi Pruissische/220, 240; 154/2 ffi Straalsund f 225; 144, 145/2 ffi Archangel 196200; 145/2 ffi Petersburger, partij 198. Garst. Zeeuwscho bij redelijken aanvoer 20 cents hooger vlug afgaande. Buiten landsche soorten mede iets hooger betaald. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche winter zakm. 4,50 a 6,10 dito Zomer 4,50 a 6; 129/2 ffi Libau 197 128/2 ffi Cour- sche 193. Haver als voren. Jarige 3,50 a 4,50. Nieuwe goede en puike korte 3 a 4; dito lange 2,75 a 3,25. Afwij kende soorten 1,60 a 2,40 105/2 ffi fijne Vriessche 144; Inlandsche Voeder 7,50 per 100 Ned. ffi. Boekweit in puike soorten door kleine aanbiedingen iets hooger. Noord-Brab. 198 a 205. Rhijn 200. Jarige Hoist./190dito Fransche/1,60, nieuwe dito per 2100 k°. 170. Erwten als voren niet vlug afgaande. Puike Schokkers 9,50 a 10,25 andere puike groote 8,50 a 9; puike kleine 8,50 a 9; mindere/7 a 8, witte 7,75 a 8,50; Geldersche graauwe 12,50 a 16; dito Zeeuwsche /8a 10,25; Geldersche Capucijnen 14 a 17. Boonen. Witte als voren. Puike Walchersche 10,50 a 10,75; dito Zeeuwsche 9,50 a 10,25; mindere /8a 8,50. Bruine 50 cents hooger. Puike Bruine Walchersche 10,75 a 11,50; dito Zeeuwsche 10,25 all; mindere 8,50 a 9,50. Paardenboonen meerendeels als voren /6a 6,60. Duivenboonen 6,50 a 7,40. Koolzaad prijshou dend. Zeeuwsch t 59 a 60 zakm. Van Lijn- en Hennepzaad zijn geene verkoopen opgegevenKanariezaad 25 cents lager, 7 a 9,80. Bijp8 Februarij. Kaas. Hoogste prijs 25 aangevoerd 5 stapels524 stuks 1127 Ned. ffi. Boter 52* cents per Ned. ffi. Eijeren 2,50. Schagen, 9 Februarij. Vee. Vette gelde Koeijen 2005 nuchtere Kalveren 3 a 5; 52 Lammeren (overhouders) 16 a 19; 19 magere Var kens 12 a 17; 14 Biggen /5a 5,50; Kippen 80 a 90 cents; Eenden 70 a 80 cents Boter per kop a 75 a 80 cents, per Ned. ffi 1 a 1.06*. Kaas per Ned. ffi 35 a 40 cents. Kippen-EiJEREN /2a 2,25. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4