29 Weekblad van Haaiiemmermeer, Koninkl. CanfcbouroAlmcmging. BEGR00TING BIJVOEGSEL PRIJSVR AGEN, UITGAVEN en ONTVANGSTEN HOQGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND, TOT HET van -Vrijdag 17 February 1860. OP NIEUW UITGESCHREVEN DOOR DE ALGEMEENE i. De Algemeene Koninklijke Landbouw-Vereeniging looft twee vereeringen uit, ter waarde de eene van/ 300, de andere van f 200, aan de eigenaara of landbou- wersdie op hun eigen of gehuurden grond in Ne- derland minstens 10 bunders hebben drooggelegd met gebakken buizen bij de bewerking op de meest doelmatige wijze zullen hebben gevolgd de regelen door de wetenschap aangegeven; van de bewerking en de verkregen uitkomsten liet volledigst verslag zullen hebben ingediend, dat hoofdzakelijk moet bevatten a. de wijze van bewerking, met naauwkeurige op- gaaf der grondsoort of grondsoorten, zoowel van den boven- als ondergrond b. den onderlingen afstand der buizen; c. de middellijn der opening d. de bodemdiepte, waarop de onderkant der buizen is gelegd e. den gemiddelden stand van het zomer- en win- terpeil f. de aangenomen helling der droogbuizen g. de naam en beroepsbezigheid van den persoon, die met den aanleg belast is geweest; h. opgave van de kosten en van den invloed welken de drooglegging op den toestand van het land en de daarop geteelde vruchten heeft gehad; i. met bijvoeging vooral van eene kaart, bij elke drooglegging onmisbaaraanwijzende de waterpassin- gende ligging en de hellingen der buizenten einde de drooglegging en uitvoering begrijpelijk te maken. De vereeringen bestaan in geld of in eenig voor- werpnaar de keuze der bekroonden. Het bestuur van de Vereeniging behoudt zich het regt voor, om de drooggelegde gronden zelf op te nemen of door eene daartoe te benoemen Commissie te doen opnemen. De in te dienen memorien en bijlagen blijven het eigendom der Vereeniging, die daarvan zoodanig ge- bruik kan makenals zij vermeent te behoorenmits met geheimhouding der namen van hendie niet bekroond mogten worden. De Vereeniging verlangt bij de inzending bekend gemaakt te worden met den naam van den inzender en de plants, waar de gronden zijn op te nemen, doch verzekert de geheimhouding buiten den kring van het Bestuur en van de Commissie van beoordeeling. De verslagen moeten in het Nederduitsch geschre- ven zijn en vrachtvrij worden ingezonden voor of op den 31 December 1860 aan den Secretaris der Ver eeniging Wolterbeek te 'sGravenhagede uitspraak geschiedt voor het einde van het volgende jaar en wordt aan al de mededingers schriftelijk medegedeeld. Ingevolge goedkeuring der Algemeene Vergadering en behoudens de wijzigingen, welke de ondervinding noodig mogt makenduurt deze uitloving nog (twee) jaren en worden mitsdien de inzendingen voor die (twee) jaren verwacht voor of op den 31 December 1861 en 1862. Die bekroond isverbindt zich bij het aanvaarden der bekrooning om aan alien, die verlangen droog te leggen en zich met zijne bewerking wenschen bekend te maken, toegang en goeden raad te geven; inzon- derheid die toegang en raadgeving te verzekeren aan het Bestuur van de Algemeene Koninklijke Landbouw- Vireeniging of aan eene daardoor te benoemen Com missie. Intussehen behoudt het Bestuur zich voor om voor hendie buitengewone belangstelling zullen aan den dag leggen en daarvan door jaarlijksche inzendingen van omstandige opgaven zullen doen blijkenaan den Koming, Beschermheer der Vereeniging, voorstellen te doen tot toekenning van eenige bijzondere vereering. De leden van het Bestuur verbinden zich om niet mede te dingende bekroonden bij eene vorige mede- dinging zijn daardoor van eene herhaalde mededinging niet uitgesloten. II. De Algemeene Koninklijke Landbouw-Vereeniging verlangt bekend te worden met de be3t gedreven wisselbouwerijen in Nederland, ten einde die te kunnen stellen als voorbeeld ter navolging en onderrigt. Eene zoodanige boerderij op zand of gemengden grond gedreven wordende, moet minstens de grootte hebben van 35 bunders, en op kleigrond van 50 bundersdaarop moet jaarlijks zooveel vee gevoed worden als voor de behoeften tot bemesting benoo- digd is om het land in opbrengst te doen toenemen. De bebouwing, bemesting en bewerking van den grond, zoowel als de vrucht-omloopmoeten berusten op hetgeen de praktijk en de wetenschap tot heden als het beste hebben geleerd. Er worden uitgeloofd twee vereeringen ter waarde de eene van 300, de andere van 200 voor de zoodanige best gekeurde bedrijven. De vereeringen bestaan in geld of in eenig voor- werp naar de keuze der bekroonden. Het Bestuur van de Vereeniging behoudt zich het regt voor om ten alien tijde de verschillende bedrij ven zelf op te nemen of door eene daartoe te benoemen Commissie te doen opnemen. De mededingers zijn verpligt aan de Commissie van beoordeeling in het Nederduitsch al de mede- deelingen te doen welke door haar worden gevraagd. Bij het algemeen bekend maken der bekrooning verzekert de Vereeniging de geheimhouding der namen van hen die niet bekroond zijnbuiten den kring van het Bestuur en van de Commissie van beoordeeling. Zij die verlangen mede te dingen moeten zich daartoe vrachtvrij aanmelden bij den Secretaris der Vereeniging Wolterbeek te 's Gravanhagevoor of op den 1 Maart 1860. De uitspraak geschiedt voor den 1 April van het volgend jaar, en wordt zoo spoedig mogelijk bekend gemaakt. Ingevolge goedkeuring der Algemeene Vergadering en behoudens de wijzigingenwelke de ondervinding noodig mogt maken, duurt deze uitloving nog (twee) jaren en moet mitsdien de aanmelding tot mededin ging geschieden voor of op den 1 Maart 1861 en 1862. Die bekroond isverbindt zich bij het aanvaarden der bekrooning om aan alien die zullen wenschen zich met zijn bedrijf bekend te maken, toegang en goeden raad te geven, en in het bijzonder die toe gang en raadgeving te verzekeren aan het Bestuur van de Algemeene Koninklijke Landbouw-Vereeniging of aan eene daardoor te benoemen Commissie. Intussehen behoudt het Bestuur zich voor om voor hen, die buitengewone belangstelling aan den dag leggen en daarvan door jaarlijksche inzending van omstandige opgaven doen blijkenaan den Koning Beschermheer der Vereeniging, voorstellen te doen tot toekenning van eenige bijzondere vereering. De leden van het Bestuur verbinden zich om niet mede te dingende bekroonden bij eene vorige mede dinging, zijn daardoor van eene herhaalde mededinging niet uitgesloten. III. De Algemeene Koninklijke Landbouw-Vereeniging looft eene vereering ter waarde van 100 voor de best gekeurde zomer- en winter-stalvoederingwelke een vol jaar of langer in Nederland zal zijn gedreven met niet minder dan 10, en een tweede vereering van f 200, voor eene gelijke zomer- en winter-stal- voering, maar gedreven met niet minder dan 20 stuks volwassen hoornvee in eene stalling, die aan alle vereischten voldoetdoor de wetenschap aan gegeven. Er wordt verlangd een volledig verslag liefst in den vorm van een dagboekmet eene schetsteekening der stalling, uit welk verslag de praktische behandeling omstandig is te lezenen waaruit moet blijken a. hoeveel land voor de zomervoedering en hoeveel land tot het verkrijgen der wintervoedering is gebe- zigdmet opgave der geaardheid van den grond Onder wisselbouw wordt verstaan eene bouwerij gegrond op afwisseling van bouwland in weide of klaverland. b. het toegediende voedsel voor het geheel, maar herleid tot elk stuk vee in het bijzonder, in omvang en tevens in voedende kracht, gelijk die naar meening van den sehrijver kan aangenomen worden; c. het gpbruikte personeel voor de zomervoedering en voor de wintervoedering, beide afzonderlijk en zoowel voor de bewerking van het land als in den stal, insgelijks afzonderlijk d. een geldelijk overzigt van de uitkomsten in genoegzame onderdeelenopdat na (e gaan zij de berekening van de inkomsten, zoowel als van de uitgaven e. eene approximatieve opgave van de verkregen hoeveelheid vaste en vloeibare uitwerpselen en het gebruik daarvan, hetzij tot den eigen koornbouw, hetzij tot instandhouding of verbetering van weiland indien de stalvoedering wordt gedreven uit eene vaste weide met het gebruik van vloeibaren mestmoet de behandeling daarvanwat de weide en de besproeijing betreftomstandig worden omschrevenen wanneer het voedsel wordt gewonnen uit bouwland, al of niet in wisselbouwerij liggendemoet insgelijks om standig worden beschreven welke vruchten gedurende de zomermaanden voor het vee worden geteeld. "Wijders worden gevraagd alle zoodanige aanmer- kingen, ophelderingen en raadgevingenals kunnen strekken om de invoering van de stalvoedering aan te bevelen en het al of niet wenschelijke daarvan te betoogen. De vereeringen bestaan in geld of eenig voorwerp naar keuze der bekroonden. Het Bestuur van de Vereeniging behoudt zich het regt voor om de verschillende bedrijven zelf op te nemen of door eene daartoe te benoemen Commissie te doen opnemen. De in te dienen memorien en bijlagen blijven het eigendom van de Vereenigingdie daarvan zoodanig gebruik kan maken als zij vermeent te behooren mits met geheimhouding der namen van hen, die niet bekroond mogten worden. De vereeniging verlangd bij de inzending bekend gemaakt te worden met den naam van den inzender en de plaats waar het bedrijf zal zijn op te nemen doch verzekert de geheimhouding buiten den kring van het Bestuur, en van de Commissie van beoor deeling. De verslagen moeten in het Nederduitsch gesehreven zijn en vrachtvrij worden ingezonden voor of op den 31 December 1860 aan den Secretaris der Vereeni- Wolterbeek te 's Gravenhagede uitspraak ge schiedt voor het einde van het volgend jaar en wordt aan al de mededingers schriftelijk medegedeeld. Ingevolge goedkeuring der Algemeene Vergadering en behoudens de wijzigingen, welke de ondervinding noodig mogt makenduurt deze uitloving nog (twee) jaren en worden mitsdien de inzendingen verwacht voor of op den 31 December 1861 en 1862. Die bekroond is verbindt zich bij het aanvaarden der bekrooning om aan aliendie zullen wenschen zich met zijn bedrijf bekend te makentoegang en goeden raad te geven en in het bijzonder die toegang en raadgeving te verzekeren aan het Bestuur van de Algemeene Koninklijke Landbouw-Vereeniging of aan eene daardoor te benoemen Commissie. Intussehen behoudt het Bestuur zich voor om voor hen, die buitengewone belangstelling aan den dag leggen en daarvan door jaarlijksche inzending van omstandige opgaven doen blijkenaan den Koning der Vereeniging, voorstellen te doen tot toekenning van eenige bijzondere vereering. De leden van het Bestuur verbinden zich om niet mede te dingende bekroonden bij eene vorige me dedinging, zijn daardoor van eene herhaalde mede dinging niet uitgesloten. DER VAN HET voor het Jaar 1860. UITGAVEN, Hoofdstuk I. Huishoudelijk Bestuur. Jaarwedden van den dijkgraaf en de hoogheemraden10200.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 5