I 1 J I 30 I 1 ALGEMEENE VERZAMELING DER I per Transport, f Jaarwedden van den secretarisden rentmeester en den hoofdopzigter Jaarwedden van de beambten ter secre- tarie Jaarwedden van de boden en den con cierge Reiskosten van den dijkgraaf, de hoog- heemraden en den secretaris Reiskosten en verschotten voor de al- gemeene dienst van den hoofdopzigter Schadeloosstelling van hoofdingelanden en hoofdingelanden-plaatsvervangers voor het bijwonen der vergaderingen en van commissien voor aan hen op- gedragen werkzaamheden Kosten der verkiezingen van hoofdinge landen en hoofdingelanden-plaatsver- vangers Kosten der vereenigde vergadering en van die van hoofdingelanden Bijhouding v. het gaarderboek en kaarten Schrijfloonen Schrijf- en bureaubehoeften Druk- en bindwerk Licht en brandstoffen Briefporten vrachtloonen en andere kleine uitgaven Aanplakken en afkondigen van stukken en advertentien Dagbladen en and. periodieke geschriften Zegels Aankoop en onderhoud van mobilair Kosten vallende op de zamenstelling van de kaart bedoeld bij artikel 1 van Rijnlands reglement Geheel van het l»te Hoofdstuk. 10200.- 7 500.- 2900 - 2300.- 2500.- 600.- 2400.- 500.— 400.— 1000.— 250.— 500.— 1500.— 400.— 350.— 325.— 200.— 150.— 300.— Nihil. 34275.- Hoofdstuk V. Andere Uitgaven in de vorige Hoofdstukken niet begrepen. Gaarloon van Rijnlands bundergeld. 1200. Andere kosten gevallen op de invordering van het bundergeld300. Kosten op het beleggen en terugvorderen van kapitalen en het invorderen van renten50. Kosten voor het voeren van gedingen Memorie. Kosten voor regtskundig of technisch onderzoekMemorie. Geheel van het 5de Hoofdstuk 1550.- Hoofdstuk 71. Buitengewone Uitgaven. Aanleg van nieuwe werken13805. Schadevergoeding wegens het gemis van vroegere inkomstenMemorie. Regeling en beschrijving van het oude archief^00. Kosten voor het aanleggen van een nieuw gaarderboekNihil. Geheel van het 6d<= Hoofdstuk/ 14105. Hoofdstuk 711. Onvoorziene Uitgaven. Onvoorziene uitgaven18000. Geheel van het 7de Hoofdstuk/ 18000. Hoofdstuk III. Inkomsten uit kezittingen en regten voortvloeijende. Renten van kapitalen a. inschrijvingen op het grootboek der nationale werkelijke schuld 4165.— b. wegens voorgeschoten gelden Nihil. Onopzegbare renten en uitkoopen 27 5.50 Huur of pacht van landerijen 14500. Huur van huizen en andere gebouwen. 300. Opbrengst van grasgewas5825. Opbrengst van houthak en andere op- staande gewassen300. Opbrengst of pacht van visscherijen 390. Recognition 265. Hoofdstuk II. Kosten van Openbare Werken en bijzondere Mgendommen. Jaarwedden van vaste en tijdelijke be ambten f 7 500- Reiskosten en verschotten van vaste be ambten 1000. Onderhoud en aanwinning van duinen 5000. Premien aan Rijnlands opzieners voor het do en van bekeuringen, 250. Onderhoud van de Katwijksche werken 7709. Onderhoud van den Spaamdamschen dijk 32945. Onderhoud van den IJsseldijk 3365. Onderhoud van andere dijkenkaden en schoeijingen2340. Onderhoud van kanalen en vaarten693. Onderhoud van sluizen en bruggen801. Bijdrage van het hoogheemraadschap in het onderhoud van het Spaarne en van het IJ voor Spaarndam 1000. Aandeel van het hoogheemraadschap in het onderhoud van den Wierikkerdijk 105. Aankoop en onderhoud van gereed- schappen1772. Onderhoud en behoeften der stoomge- maalwerktuigen a. te Spaarndam 14400. b. HoutrijkenPolanen 8940. c. Gouda 12985. 36325.— Peil- en seinmiddelen benevens waarne- mingen van den boezemstand Onderhoud van Rijnlands gebouwen Onderhoud van Rijnlands grondeigen- dommen Kosten bij verhuringen en aanbestedin- gen gevallen Brandverzekering 1225. 2775. 1370. 250.— 300.- Geheel van het 2de Hoofdstuk 106725.- Hoofdstuk in. Lasten. Grond- en personele lasten Dijk- en polderlasten 1800.— 600.— Geheel van het 3d<= Hoofdstuk 2400.- Hoofdstuk 17. Renten en aflossing van Schuld en Pensioenen. Nihil INKOMSTEN. Hoofdstuk I. Ontvangsten wegens vroegere diensten. Batig saldo der laatstgesloten rekening. 106563.235 Andere ontvangsten uit vroegere dien sten voortvloeijendeMemorie. Geheel van het l^e Hoofdstuk 106563.23s Geheel van het 3<U Hoofdstuk. 26020.50 Hoofdstuk 17. Verschillende andere Inkomsten. Bijdrage van Woerden voor de uitwate- ring te Katwijk2250. Bijdrage van hoefslagpligtigen voor den onderhoud van den IJsseldijk. 1688.96 7ergoeding van diensten door het hoog heemraadschap aan andere waterschap- pen bewezen214.77 SubsidienNihil. Boeten Opbrengst van verkrijgbaar gestelde stukkenMemorie. Verschillende kleine inkomsten300. Andere ontvangsten niet tot de voren- staande behoorendeMemorie. Geheel van het 4<te Hoofdstuk 4503.73 Hoofdstuk II. Refjingen van verschillenden aard. Sluis en bruggelden regtstreeks geheven. Opbrengst van verpachte sluizen en bruggen Leges van uitgegeven vergunningen. Consentgeld van ter verveening inge- stoken land 5500.— 5000.— 100.— Memorie. Geheel van het 2dc Hoofdstuk./ 10600.- IIoofdstuk 7. OntvangstenMemorie. Hoofdstuk VI. Omslagen. Bijdrage van ingenomen polders bij contract geregeld513.58 Bijdragen van polders buiten Rijnland die voor vastesommenzijnaangeslagen 656.45 Gewone omslag van Rijnlands bunder geld over 73039 bunders a 0.60 43823.40 Buitengewone omslag van Rijnlands bun dergeld over Bunders a Nihil. Geheel van het 6<le Hoofdstuk/ 44993.43 ONTVANGSTEN. Ontvangsten wegens vroegere diensten. 106563.23s Heffingen van verschillenden aard 10600. Inkomsten uit bezittingen en regten voortvloeijende26020.50 Verschillende andere inkomsten. 4503.73 Buitengewone ontvangsten Nihil. Omslagen44993.43 UITGAVEN. Huishoudelijk bestuur34275.- Kosten van openbare werken en bijzon dere eigendommen106725. Geheel. 192680.89s Lasten Renten en aflossingen van schuld en pensioenen Uitgaven in de vorige hoofdstukken niet begrepen Buitengewone uitgaven Onvoorziene uitgaven Batig saldo Geheel 2400.- Nihil. 1550. 14105.— 18000.— 177055.— 15625.89s 192680.89s Goedgekeurd bij besluit van hedenN° 's Oravenhage, 17 Januarij 1860. De Gedep. Staten van Zuid-Holland {get.) VAN DER HEIM, Voorz. JUST DE LA PAISIERESGriff. Aldus vastgesteld door de Vereenigde Vergadering van het Hoog heemraadschap van Rijnland, bij besluit van 30 November 1859, N°. 1. De Dijkgraaf, (get.) H. C. J. HOOG. De Secretaris, (get.) J. T. BUIJS. Goedgekeurd bij besluit van hedenN°. 1 Haarlem, 12 Januarij 1860. De Gedep. Staten van Noord-Holland f BOREEL, Voorz. (get.) DE 7RIESGriff. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 6