53 - Haarlemmermeer. HAARLEMMERMEER-POLDER. HAARLEMMERMEER-POLDER. GRAANMOLEN bij HALFWEG. Jugctroitbcu. V00RSTEL TER VERBETERING MEDEDEEL INGEN Bij Kon. Besluit van 18 Februarij is benoemd tot Ontvanger der Directe Belastingen en Accijnsende Heer F. E. van Praag, Meter-Taxateur van den iturf te Gramsbergen. De loting voor de Nationale Militie van dit jaarj -zal worden gehouden te Reemstedeop Zaturdag den 3den Maart, des voormiddags ten tien ure. Yan 1421 Februarij zijn bij den Burgerlijken Stand aangegevengeboren 3 mann.6 vrouw. ge- slacht, te zamen 9; overleden 5 mann., 2 vrouw. geslachtte zamen 7levenloos geboren geene ondertrouwd 1 paar; gehuwd 2 paren. Mijnheer de Redacteur Toen ikonmiddelijk na de geboorte van uw zoo onpartijdig Weekbladdoor pligt en overtuiging ge- drevenmij opgewekt gevoelde de pen op te vatten ter bevordering van de meest ernstige polder-aange- legenheidsedert welwillend in uw N°. 4 op- genomen toen was bet, dat ik als eenvoudig Inge- land door niets of meer voorgelicht dan eene zes jarige aanwezigheid in den polder, mij had kunnen aangeven, dat ik, onder dien indruk eeniglijk, tot redding van den klemmenden nood waarin Haarlem- mermeer zich bevindt, onverwijlde en alles afdoende maatregelenter uitvoering aan het Polderbestuur durfde aanbevelenDie nood nu, blijft onvermin- derd dezelfde of liever vertoont zich zorgwekkender met elken dag! Alleen mij ne zienswijze, sedert aan- merkelijk verhelderd, door alle de, inzonderheid met uw geacht Bladontvangene gegevensdoet het oogenblik mij rijp achtenvan radicale hulp en uitkomst; doch thans niet meer uit eigen boezem en zoo tot eigen bezwaar, maar deze van elders te mogen hopen, jate durven verwachten. De bouwstoffen daartoe zoo overvloedig als hecht, zij zijn aanwezig, om, door ^ene zoo wel versne- dene pen als b. v. de uwe, kort en bondig te zijn aangegeven en uit een gezeten alzoo te dienen en ter harte te worden genomen, daar waar Haarlemmer- meer-PolderZEDELIJKE AANSPRAAK lean doen gelden, gefundeerd op de vele legale stukken en bescheiden, welke deze ramp ten grondslag hebben gelegden het voldingend bewijs leveren van even onverklaarbare handelingen, als onmogelijk te geloo- vene lasten en bezwaren, waarmede, in der tijd, het nieuwe Polderbestuur is verpligt geworden ten prae- judiee in hooge mate, van Ingelanden, tot overname van den polderte besluitenEn hiermede thans, bij het spoed eisohende der zaak, als een eenig man aangesloten, ons gewend, tot den tegen- woordigen Minister de Staten Generaal, tot onzen geeerbiedigden Koning, zelf! Door den eersten hebben wij nog dezer dagen de gerust stellende zekerheid van de ruimte en jaarlijks toenemenden bloei der geldmiddelen ontvangen; tot welke, boven deraming, Haarlemmermeer-gronden immers alleen ruim 5 millioen liebben bijgebragt, hetwelk mede in gedachte toch blijven zalVan Staten-Generaal weten wij, hoe nog het laatste Wetsontwerp omtrent Haarlemmer meer in beide kamers, zonder discussie en met alge- meene stemmen is aangenomen. Terwijl van deszelfs regtvaardige onzijdigheidniet minder dan van de regtschapenheid van onzen Vorst, waar beiden slechts naauwkeurig van de loaarachtige toedragt van zaken zullen hebben kennis genomenvertrouwend eene eind- beslissing zal mogen worden te gemoet geziendie door het verstrekken der middelen buiten bezwaar van Ingelandenhet Polderbestuur zal in staat stel- len onverwijld en radicaal te voltooijen, wat door de Commissie van beheer en toezigt eenmaal ongedaan is gelaten, en gevolgelijk alle die werken ten uit- voer te brengen, die den polder duurzaam hare oor- spronkelijke bestemmingom land en geen water te zijn verzekeren kunnen, die ingeland en pachter bevrijden van den kankerwaarmede in vele gevallen beiden dreigen te gronde te gaan. Yoorzeker zoude de medewerking der Itedactie (aan welker vodrlichting Ingelanden reeds veel verpligt zijn) van veel nut kunnen wezen, ten einde Inge landen opte wekkenhet ten dien einde benoodigd kapi- taal, hetzij als don gratuit, hetzij des noods als ren- teloos voorschot, bij den Staat aan te vragen Ik heb inmiddels de Eer met de meeste achting te zijn HUEd. Dv. Dienaar 11 Februarij 1860. J. K. N. Ingeland van Haarlemmermeer. VAN EENEN BELANGRIJKEN MARKTWEG. Onder de toegangswegen naar den Haarlemmermeer- Polderdie groote behoefte aan verbetering hebben behoort voorzeker de Zomerweg genoemd te worden. Het is de uitweg van 6 polders en 4 gemeenten en behoort onder de drukst bezochte marktwegen van den Haarlemmermeer-Polder aangehaald te worden en daar de Vijfhuizerweg hoogst waarschijnlijk in den aanstaanden zomer begrind zal wordenis het zeker niet van belang ontbloot op het verbeteren van dezen uitweg de aandacht te vestigen. Dat deze weg reeds sedert eeuwen in gebruik is, is algemeen bekend, doch er was voor de droogmaking van den Haarlemmermeer-Polder aan zijne verbetering als landweg weinig behoefte, doch het zou onkunde verradenzoo die behoefte thans ontkend werdnu er eenen anderen uitweg naar den Haarlemmermeer- Polder tot stand zal komen, die daar slechts ten gerieve van enkele invloedrijke landeigenaars aange- legd wordt. Behalve het in het oogloopend nadeei, dat de veld- weg aldaar in partikuliere handen is overgegaan en de passage daar langs dus gestremd is, waardoor die nieuwe aan te leggen weg slechts langs eenen grooten omweg door de bewoners van den Veldtceg den Spieringwegeen gedeelte van den IJweg en den Hoofdioeg zou te bereiken zijn, voldoet deze weg in geenen deele aan de bewoners der andere boven aangehaalde polders en slechts ten deele aan die van twee gemefenten en kan dus van geen algemeen belang voor den Haarlemmermeer-Polder genoemd worden. Wij hopen alzoo dat door de verbetering van dezen belangrijken en veel bezochten marktweg, aan eene sinds lang gevoelde behoefte zal voldaan worden, te meer daar deszelfs harde bedding en gunstige ligging aan het water, de kosten aanzienlijk verminderen en slechts het opbrengen van grind noodzakelijk maken, waardoor hij zijne holle ligging zou verliezen en het af lcalven van het voetpadwaardoor de weg jaarlijks smaller wordt, zou door doelmatige maatregelen kun nen tegen gegaan worden. Wij vermeenen, om een en ander, ook te moeten opkomen tegen een schrijven uit Lisse in uw Week blad van 20 Januarij 11. biz. 11, waarin de Broekweg als de eenige slechte toegang tot den Haarlemmermeer- Pelder genoemd wordt; als dat zoo ware, dan zou de stad Haarlem in het min gunstige jaargetijde zeker drukker bezocht worden en het Tijdschrift van Nijverheid zou niet in haren vorigen jaargang over den slechten toestand der uitwegen van den Haarlem mermeer-Polder naar de stad Haarlem geklaagd hebben. Hopende alzoo dat spoedig de tijd moge aanbreken dat het belang van enkele partikulieren voor het algemeen belang zal moeten achterstaaneiudigen wij deze, ons noemende J. H. D. KOENEN. A. VAN EKS. Jb. KIKFT. BIT DEN WAARD- en GROET-POLDER. De polder Waard en Groet is gelegen in de pro- vincie Noord-Holland. De Waard behoort onder de gemeente Barsingerhorn en de Groet onder de gemeente Winkellangs welke dorpen dezelve zich uitstrekt. De polder is in het jaar 1844 ingedijkt, en door buitengewone kosten aan de Zuiderzee ontwoekerd. Dezelve is bijna veertien honderd bunders groot. De ligging der landerijen is gemiddeld 7 palm be- neden A. P.voor de bedijking 4 a 5 palm beneden A. P.zoodat toen de polder niet dan bij zeer laag zeewater droog liep. De polder Waard wordt droog gemalen door eenen grooten vijzel-wind-water-molen, dezelve heeft 94 Amst. voeten vlugt en de vijzel 2 el 10 duim diameter. De Groet door eenen dito en eenen kleineren wind- water-molendeze is voorzien van eene groote en eene kleine vijzel, die naar de kracht des winds gebruikt kunnen wordendezelve heeft 7 2 Amst. voeten vlugt de groote vijzel 1 el 40 duim diameter en de kleine vijzel 1 el diameter. De molens zijn het water goed mag- tig. De hoogste opbrengst der molens is 2 el 66 duim, Het zomerpeil is 1 el 60 duim beneden A. P. en het winterpeil zoo laag doenlijkzoodat men het bij gunstige gelegenheden zelfs tot 2 el beneden A. P. kan uithalen. Het polderwater wordt uitgemalenop daartoe be- paald aangelegen kanalen, die door eene schut- en eene suatie-sluis hetzelve in de Zuiderzee uitlaten. De polder heeft op het middenpunt eene zeehaven waar geladen Zuiderzee-schepen binnen- en buiten ge- schut kunnen worden. De polderlasten zijn gemiddeld 50 per bunder, als 16 voor gewoon onderhoud en 34 voor rente en aflossing van hypothecate verbindtenissenop den polder rustende, spruitende ter zake van geleende gelden voor de droogmaking. Het polder-bestuur bestaat uit1 Dijkgraaf 5 Heem- raden, 8 Hoofd-Ingelanden en 1 Secretaris, zijnde de Heeren K. Breebaart, te Winkel, Dijkgraaf. K. A. Kaan, WieringerwaardHeemraad. G. Blouwboer, Polder Waard, J. de Yries, id. R. Rezelman, id. Een moet er benoemd worden. A. R. Sloos, te Winkel, Secretaris. Heeren Hoofd-Ingelanden zijn Jhr. Mr. H. Hoeufft van Velsen, Amsterdam. Id. B. Goldschmidt, id. B. Tideman, Notarisid. C. L. L o d e r J m z.id. H. Portener, Kleef. Mr. W. L. Sluijte rman van Loo, Beverwijk. E. Bio e m e n d a a 1Bovenkarspel. J. Z w e e tWinkel. D. BREEBAAET Kz. Wordt vervolgd.) DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haarlem- m ermeer-Polder Brengen bij deze ter kennis van de Ingelanden van dien Polder, dat de door hen geslotene LIJSTEN, aanwijzende de Personen die Stemgeregtigd zijn, en die, welke tot Leden van het Bestuur kunnen worden gekozen, overeenkomstig art. 23 van het Algemeen Reglement van Bestuur voor de Waterschappen in Noord-Holland, op den 25stea dezer op nieuw voor veertien dagen ter inzage zullen worden ge legd op de Secretarie van den genoemden Polder, in de Groote Houtstraatte Haarlemen op de Secre- tarien der Gemeenten Amsterdam, Leiden, en Haar lemmermeer. Haarlem, den 22sten Februarij 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. L. VAN DER BXJRCH, Voorzilter. E. W. VAN BREDERODE, Secretaris. A ANBESTEDIN G. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haarlem mermeer-Polder Zullen op Zaturdag den 3Jen Maart 1860, des na- middags ten den ure, in het Hotel DE KROON", te Haarlemovergaan tot de openbare aanbe- steding bij enkele inschrijving, van: Het maken van een Ketelgebouw boven den westelijken waterloop van den CRUQUIUS", benevens een Nieuwen Schoorsteen en Bemetseling van de Ke- tels bij dat Stoomtuig. De Bestekken en Voorwaarden liggen op de gebrui- kelijke Plaatsen ter lezing en zijn op franco aanvrage aan de Secretarie van den Polder, in de Groote Houtstraat te Haarlem, verkrijgbaar. De Teekeningen zijn te bezigtigen aan het Stoom tuig de Cruquius en bij den Hoofd-Opzigter te Reem stedealwaar, des verlangende, inlichtingen kunnen worden verkregen. Haarlem, den 22-iten Februarij 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. L. VAN DER BURCHVoorzitter. E, W. VAN BREDERODE, Secretaris. De Ondergeteekende maakt bekend, dat zijn MOLEN is ingerigt tot het zuiveren van Tarwedoor brand, blaauwe punten of welk kwaad dan ook, besmet, zonder beschadiging van het Graan, a 50 cents per Mud. Ook tot het bereiden van Garst tot lieele Grutten a 1 per Mud. Yoor de omstreken van de Vijfhuizen en verder kan het Graan bij A. HAGE- NAAR bezorgd en afgehaald worden. P. G. VAN RIJN.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3