te® - 34 - Marktberigten. ■x MAATSCHAPPIJ tot \\et atwicer en an Guanine DE HENGST Bruin, echt Ylaamsch, zwaar Werkpaard, in Vlaanderen met den Eersten Prijs bekroond en voor de Sjiringdienst goedgeleeurd staat ter beschikking bij A. BOK, in den Haarlem- mermeer-polderhoek Spaarnwouderdwarsweg en Spie- ringweg, op Sectie E, N°. 1. Het dekgeld is 5. DE HENGST Donkerbruin Engelsch zwaar Koetspaard Het dekgeld is 6. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 11 Februarij des middags tot op den middag van 18 Februarij 1860. d WATERHOOGTE WERKING der STOOMTUIGEN Z Z w IN DE RINGVAART IN DEN POLDER LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. W H O O bij den bij den bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het Aantal Aantal Aantal CRUQUrUS. LEEGHWA- TER. VENNEPER^ DORP. Uren Pomp Ketels Urcn Pomp. Ketels Uren Pomp Ketels Febll 0.37 4.30 4.32 4 33 4.33 10 8 5 B 11 7 6 12 0.40 4.25 4.33 4.42 4.34 12 8 5 B B 24 7 6 13 0.42 4.26 4.36 4.46 4.35 D 8i 7 6 24 7 6 1-i 0.44 4.30 4.48 4.50 4.40 24 7 6 24 7 6 15 0.42 4.39 4.55 4.52 4.43 I O 24 7 6 24 7 6 16 0 40 4.34 4.55 4.53 4.40 1 1) 24 7 6 24 7 6 17 0.40 4.35 4.55 454 4.40 B 1) 18* 7 6 21 7 6 18 0.44 4.39 4.56 454 4.43 12 7 6 12 7 6 Te zamen 22 8 5 111* 7 6 164 7 6 Aantal slagcn 7364 40094 62488 Alzoo per minuut 5.578 6.006 6.350 Geoctroijeerd bij Besluit van Z. M. den Koning dd. 8 Augustus 1855 gevestigd te Rotterdam. Deze MESTSTOF, waarvan de Bestanddeelen zijn Beer, Urine, Wol, BloedAfval van Lijmziederijen en Chemicalien. Is te bekomen tegen f 5 per 100 Ned. Ponden franco Boord. (Men leze omtrent hetgehalte aan Slikslof, Chloor Alcalien den Boeren-Goudmijn 1860,N°. 1 Pag. 22, door Professor Dr. L. Mulder.) "Voor een Bunder is benoodigd het eerste jaar 600 a 700 Ned. P.het tweede jaar 400 a 500 Ned. P. Ledig Fust wordt in goeden staat (mits franco) terug genomen. Talrijke Attesten en nadere inlichtingen zijn te bekomen aan het Kantoor der Maatschappij. J. J. KORTMAN, Directeur. Bij 5000 Ned. P. wordt een billijk rabat toegestaan. Deze gelden moeten betaald zijn voor dat de HENGST mag worden voorgebragt. Met 1°. Mei is er gelegenheid, om de MERRIEN, die van elders komen, aldaar te doen verblijven tegen 50 Cents daags. (CLEVELANDER) Staat ter beschikking bij J. DIRKENin de Haar- lemmermeerachter den Cruquiusop Sectie G, N°. 6. Een ieder, die meest geldswaardige VEULENS wil fokken, make van dezen HENGST gebruik. Amsterdam, 22 Februarij. Vee. Kalveren le kwal. f 70 a 902e kwal./ 60 a 80, 3e kwal. 50 a 70; Schapen 22 a 28; Varkens 54 a 60 cents per Ned. fit. Granen en Zaden. Tarwe ruim prijshoudend131 fit jarige Poolsche 335 bij partij132 fit bonte dito 333; 127 fit dito 305; 127 'St dilo 308 bij partij; 130 fit nieuwe Frie- sche 283 N.-H.C.; 128 fit dito f 280 aan de Zaan per 2400 kilo; 77, 78 kilo jarige bonte Poolsche f 333 bij partij; oude roode Nassaudietscbe f 300 bij groote partij. Rogge met veel handel tot iets hoogere prijzen; 123 fit Pruissisclie 217, 220; 119, 120 St Odessa 193, 195; 122 fit oude Belgische 220 115, 118 fit jarige Petersb. 186192; 119 St nieuwe dito /195; 119 fit dito/ 196, 198. Op le vering iets liooger; April f 194; Mei en Junij 195, 196.- Boekweit hooger verkocht; 118 fit Rozendaalsche 225. Koolzaad op het Voorjaar hooger, op het Najaar prijshou dend; op 9 v. Olie in Aprif 64; Oct. 67. Lijnzaad in een doen; 109, 110 fit Konmgsb. 285; 105, 106 fit Riga 7J; 114 fit Marianopel f 335. Olie. Raap- dadelijk en op levering iets aangenamer; op 6/w. 38fVlieg. en 1°. Mei 37* Lijn- dadelijk en op levering onveranderd; op 6/w /31*; Vlieg. en 1°. Maart 30*; Hcnnep- op 6/w. 37*; Vliegend 36. Koeken. Raap- per 1040 st. 60 a 64; Lijn- per 104 st. 9 a 12*. Alkmaar, 17 Februarij. Granen en Zaden. Rogge 7,50; Garst 5,50, Chev. dito f 7 Haver 4,75; Paardenb. 7,50Bruine Boonen f 10,50. Kanariezaad f 10. Kaas. Kleine gras- 31, dito hooi- 30,50, middelb. gras- 32, dito hooi- /30, kommissie hooi- en gras-30. Delft, 16 Februarij. Granen zonder handel bij geringen aanvoer, alleen goede Tarwe was gewild; Tarwe van het eiland Rozenburg /9a 9,75, Westl. 9,25 a 10; Eil. Rogge 7 a 7,20, Westl. 6,80 a 7; Eil. Zomer Garst 5,40 a 5,80, Westl. 5,60 a /6; korte Haver 4,20 a 4,40, lange 2,60 a 3,25; Dui- venboonen 7,50; Paardenboonen 6,50 a 7; Bruine Boonen /11a 11,50; Groene Erwten /10 a 11. Vee zonder handel bij onbeduidenden aanvoer. Boter genoegzaam in een doen, le kwal. 65 a 66. 2e kwal. 60 a 64. Haarlem, 20 Februarij. Granen. Roode Tarwe 8,60 a 9,25; witte dito 7,75 a 8,50Rogge 5,75 a 6,75; Garst f 5,10 a 5,40; Haver 2,80 a 4,50; Bruine Boonnen 10,50; Citroenboonen 10,25; Paardenb. 7,25. Ned. Hoorn, 16 en 18 Februarij. Kaas. Ter waag gewogen 30 stapels (4902 Hoogste prijs per 50 Ned. fit: kleine 30. Granen. Ter markt gebragt 339 mud, als: 35 mud Rogge /7a 6,50; 10 mud Tarwe 8,75; 73 mud Garst f 6,75 a 5,50; 156 mud Haver 4,50 a 3,75; 1 mud Groene Erwten 13,50; 2 mud Graauwe dito 15,50; 3 mud Vale dito12 9 mud Gele Boonen 10 a 9; 40 mud Bruine dito 10,50 a 9; 10 mud Paardenb. 8,50 a 7. Boter per kop 54 a 60 cents. Eijeren 2,80 a 3. Langstraat, 17 Februarij. Hoot. De handel is sedert eenige dagen zeer geanimeerd, vooral in gepakt. De firma Vermeulen, te Waspik, heeft twee nieuwe perssen moeten aanleggen, om aan de vcle aanvragen te kunnen voldoen; deze firma werkt thans met 8 perssen en daarbij 6 perssen op het veer te Raamsdonk, die te zamen 180 a 200,000 fit per dag verpakken. Dit werk verschaft, zoowel dag als nacbt, aan plus minus 150 man handenarbeid. De prijs van het Hooi is thans 11,50; mindere soorten geevcnredigd. Leiden, 17 en 18 Februarij. Vee. 8 Kalfkoeijen 128 a 180; 11 vette dito 145 a 215 23 vare dito 90 a 170 38 vette Kalveren 18 a /70; 7 magere dito/2,25 a 736 magere Hamels 15 a 18,50; 43 vette Ooijen 15,50 a 24; 6 Biggen 10 a 14. 3080 Ned. fit Boter /54 a 59, lste kwal. 43 a 532de kwal. per vat; 1,35 a 1,47* en 1,07 a 1,32* per Ned. fit. Granen. 20 mud Winter Tarwe /9a 9,50; 17 mud Zomer dito 8 a 8,50; 33 mud Winter Rogge 6,50 a 7; 22 mud Garst /5a 5,50; 27 mud Chevalier dito /6a /6,50; 33 mud zware Haver /4 a 4,50; 31 mud ligte dito 3,50 a 3,75; 20 mud Duivenboonen /8a 8,50; 12 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 16 Februarij. Granen. Door de vorst waren heden geene schuiten ter markt; ook uit Walcheren was de aanvoer uiterst klein en WAAENEMINGEIf gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht. ||Februarij| UREN. Win rigting D- kr. N.fit Barom bij 0". Th. Fah. Afwijk. der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 12 8 no. 0,5 766,58 26,4 9,4 0,96 0 Bijna helder. 2 no 7,0 67,53 30,9 10,3 0,92 0 Zw. bewolkt. 10 ono. 12,0 72,50 21,6 14,6 0,87 0 Bijna helder. 13 8 no. 14,0 73,09 24,6 11,2 0,85 0 Zw. bewolkt. 2 ono. 12,0 73,24 24,4 16,7 0,75 0,2 Bewolkt. 10 ono. 13,0 74,94 23,5 12,6 0,95 0 Helder. 14 8 no. 2,0 75,18 20,7 15,1 0,93 0 Idem. Q no. 9,0 74,29 28,4 12,1 0,88 0 Ligt bewolkt. 10 n. 0,0 74,11 27,9 8,3 0,92 0 Betr. nevelig. 15 8 w. 0,0 71,68 29,8 - 6,1 0,96 0,1 Zw. bewolkt. 2 nw. 6,5 68,34 40,6 0,7 0,77 0,1 Bewolkt. 10 nnw. 4,0 62,17 36,5 0,2 0,89 0,3 Zw. bewolkt. 16 8 n. 7,0 57,78 33,1 2,7 0,86 0,6* Ligt bewolkt. 2 nno. 17,0 59,61 34,5 6,7 0,74 0,2 Bewolkt. 10 no. 18,0 64,77 31,6 4,5 0,93 0,1 Betrokken. 17 8 no. 8,0 70,37 29,5 6.1 0,96 0 Zw. bewolkt. 2 nno. 2,5 70,72 33,3 7,7 0,82 0 Bewolkt. 10 nw. 0,5 69,73 34,3 - 1,6 0,94 0,2* Betr. mist. 18 8 nw. 0,5 67,35 35,2 - 0,2 0,96 0,2 Zw. bewolkt. 2 nnw. 1,5 66,43 41,0;+ 0,2 0,84 0,2 Idem. 1(1 wnw 0,5 64,53 36,0^+ 0,2j0,96 0,2 Betrokken. Sneeuw. houders op de verhooging der Hollandsche berigten ongezind om of to zetten, zoodat het verhandrlde van weinig beteekenis was. Tarwe. Jarige puike Walcherscbe10 a 10,25, nieuwe dito 8,75 a /9,50 naar kwal. Rogge niet aangevoerd; Winter Garst algemeen gevraagd. In andere artikclen ging weinig of niets om. Purmerende, 21 Februarij. Kaas. Middelbare 30,75, kleine 30. Aan de stadswaag zijn gewogen 84 stapels of 20,118 Ned. fit. Boter 1,15 per Ned. 16. Kippen-EuEREN 2,50. Vee. 32 Runderenpuike kwal.weinig handel436 Scha- een en Lammerenonveranderde prijzenjonge Schapen niet zoo vlug; 60 vette Kalveren 65 a 85 cents per Ned. fit; 190 nuchtere dito 5 a 9; 30 vette Varkens 40 a 52 cents per Ned. fit; vlugge handel; 50 magere dito 14 a 17; 82 Big gen /6a 8,50; 10 Paarden. Rotterdam, 20 Februarij. Meekrap weinig geveild en zonder kooplust. Vlas. De aanvoer ter markt van heden ruimde langzaam op tot prijzen in het voordeel der koopersop het land was de vraag gedurende de vorige week niet groot. Granen en Zaden. Tarwe. Witte weinig aangevoerd waar- door de beste kwaliteiten als voren goed afgingen, terwijl ge- wone en mindere weder trage koopers vonden. Roode in ge- wone soorten tot iets hoogere prijzen onder de hand voor verzending genomen, terwijl de zware betere soorten benevens de Poolsche meercndcels iets hooger aan consumptie verkocht werden. Ovcrm., Zeeuvvsche en Vlaamsche zakmaat puike 1859 8,60 a 9,50; goede dito 7,90 a 8; afwijkende dito /7a 7,75; 158/2 fit Jarige Witbonte Poolsche 330 a 335; 161/2 fit Jarige Hoogl. Kleefsche 335159/2 fit Nieuwe Kleefsche /310; 163/2 fit oude Roslocker/350; 158, 160/2 fit nieuwe Bovenlandsche Ris 295, 300. Rogge. Zeeuwsche redelijk aangevoerd in de beste soorten als voren wel te plaat- sen. Buitenlandsche soorten met goeden handel tot iets hoogere prijzen; goede en puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat 6,80 a 7,25; Noordbrab. Overm. dito f 6,70 a/6,90; afwijkende dito /6a 6,50; 152, 156/2 fit Pruis- sische 220 a 240; 140, 144/2 fit Petersburger partij190 a 199. Gerst. Zeeuwsche niet ruim ter markt en de zware soorten 30 cents hooger wel afgaande. Buitenl. soorten tot eenige prijsverbooging meerder begeerd; Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter Zakmaat 4,75, 6,40; Zomer dito 4,75 a 6,30 129/2 ft' Coursche 198, 200; Haver als voren. Jarige 3,50 a 4,50. Nieuwe goede en puike korte 3 a 4; dito lange 2,75 a 3,25; Afwijkende soorten 1,60 a 2,40; Boekweit in puike soorten schaarsch en later onder de hand hooger betaald. Noordbrab. 205 /208. Belgische/190, en per 2100 k". jarige Fransche/165. Erwten 25 cents hooger. Puike Schokkers 9,50 a 10,25, andere puike groote 8,50 a 9; puike kleine 8,75 a 9,25; mindere 7,25 a 8,25witte /8a 8,75. Geldersche graauwe 12,50 a 16; dito Zeeuwsche 8 a 10,25. Geldersche Capu- cijnen 14 a 17. Boonen. Witte en Bruine als voren. Puike Witte Walchersche 10,50 a 10,75; dito Zeeuwsche 9,50 a 10,25; mindere /8 a 8,50. Puike Bruine Walchersche 10,75 a 11,50; dito Zeeuwsche/10,25 a 11 mindere/8,50 a/9,50. Paardenboonen 10 cents hooger 6 a 6,70. Duiven boonen 6,50 a 7,40. Van Kool- en Lijnzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Hennepzaad Nieuw Inlandsch 214. Kanariezaad prijshoudend, 7 a 9,80. Rijp, 15 Februarij. Kaas. Hoogste markt 29 per 50 Ned. fit; aangevoerd 9 stapels, 1083 stuks of-2325 Ned. fit. Boter 55 cents per Ned. fit. Schagen, 16 Februarij. Vee. Vette gelde Koeijen/150 a 180; nuchtere Kalveren 3 a 5; magere Schapen 13 a 17; Lammeren (overhouders) 13 a 18; magere Varkens 10 a 15; Kippen 75 cents a 1Eenden 70 a 75 cents. Boter 80 a 82* cents per kop of 1,06J a 1,10 per Ned. fit. Kaas 35 a 40 cents, per Ned. fit. Kippen-EuEREN /2a 2,25. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4