35 - Weekblad van Haarlemmermeer, Maatschappij van Landbouw. V00RWAARDEN BIJVOEGSEL HOLLANDSCHE V E E, TOT MET van Vrijdag 24 Februarij 1860. AFDEELING Rotterdam Schiedam en Omstreken. PROGRAMMA V00R TENT00NSTELLINGEN VAN te -houden omstreeks Paschen van de jaren i860, 1801, 1869. De navolgende Prijzen worden uitgeloofd. A. Gemest Vee. N°. 1. Yoor den bestenfijnsten en zwaarst gemes- ten Os, oud 4 jaren of ouder, uitsluitend met hard voeder gemest; lste prijs 60; 2de prijs/40; 3de prijs 25. N°. 2. Yoor den besten, fijnsten en zwaarst gemes- ten Osoud 4 jaren of oudermet spoeling gemest lste prijs 50; 2de prijs 30; 3de prijs 20. N°. 3. Yoor den besten, fijnsten en zwaarst gemes- ten Os, oud 3 jaren, uitsluitend met hard voeder gemest; lste prijs/30; 2de prijs/20; 3de prijs/15. N°. 4. Yoor den besten, fijnsten en zwaarst gemes- ten Os, oud 3 jarenmet spoeling gemestlste prijs 25; 2de prijs 15; 3de prijs 10. N°. 5. Voor de beste, fijnste en zwaarst gemeste Koe, oud 4 jaren of ouder, uitsluitend met hard voeder gemest; lste prijs 50; 2de prijs 30; 3de prijs 20. N°. 6. Yoor de beste, fijnste en zwaarst gemeste Koe, oud 4 jaren of ouder, met spoeling gemest; lste prijs 40; 2de prijs 25 3de prijs 15. N°. 7. Yoor de beste, fijnste en zwaarst gemeste Schotoud 3 jaren, uitsluitend met hard voeder gemest; lste prijs/ 30 2de prijs/ 20 3de prijs/ 10. N°. 8. Voor de beste, fijnste en zwaarst gemeste Schot, oud 3 jaren, met spoeling gemest; lste prijs 25; 2de prijs 15; 3de prijs 10. N°. 9. Yoor het beste, fijnste, blankste en zwaarst gemeste Kalf; lste prijs 15; 2de prijs 10; 3de prijs 5. N°. 10. Yoor de vier beste, fijnste en zwaarste Vette Schapen, van Texelsch, Groningsch of ander inlandsch ras; lste prijs 10; 2de prijs 5; 3de prijs 3. N°. 11. Voor het fijnste en zwaarst gemeste Wei- Varken; lste prijs 15; 2de prijs 10; 3de prijs a. N°. 12. Yoor het fijnste en zwaarst gemeste Spoe- ling-Varkenlste prijs 10; 2de prijs 5; 3de prijs 3. B. Niet Gemest Vee. N°. 13. Voor de twee fijnste en zwaarste Ossen, oud 3 jaren; lste prijs 25; 2de prijs 15; 3de Prijs 8. N°. 14. Yoor de twee fijnste, jongste en zwaarste Yaren Koeijen; lste prijs 25; 2de prijs 15; 3de prijs 8. N°. 15. Voor de twee fijnste en zwaarste Schot- ten, oud 3 jaren; lste prijs 25; 2de prijs/15; 3de prijs 8. NB. Het Vee onder deze Afdeeling vervat, uitslui tend voor de veiweiderij bestemdmag niet met Spoeling gevoed zijn. C. Melkvee. N°. 16. Voor de twee beste Melkkoeijen, oud 4 jaren of ouder; lste prijs 30; 2de prijs 20; 3de prijs 10. N°. 17. Voor de twee beste Kalfdragende of Melk- schotten, oud 3 jaren; lste prijs 25; 2de prijs 15; 3de prijs 8. N°. 18. Voor de twee beste Kalfdragende of Melkvaarzenoud 2 jaren; lste prijs 15; 2de prijs 10; 3de prijs 5. D. Aanfok Vee. N°. 19. Voor de drie beste, in alle vereischte hoedanigheden meest uitmuntende Ossen, oud 2 jaren; lste prijs 20; 2de prijs/ 10 3de prijs5. N°. 20. Yoor de drie beste, in alle vereischte hoe danigheden meest uitmuntende Guiste Vaarzen, oud 2 jarenlste prijs/ 30 2de prijs/ 20 3de prijs10. N°. 21. Voor de drie beste Pink-Os Kalveren oud 1 jaarlste prijs 15; 2de prijs 10; 3de prijs 5. N°. 22. Voor de drie beste Pink-Kuis Kalveren, oud 1 jaar; lste prijs 20; 2de prijs 15; 3de prijs 10. N°. 23. Voor den besten Rijstier, oud 3 jaren; lste prijs 20; 2de prijs/10; 3de prijs 5. N°. 24. Yoor den besten Rijstier, oud 2 jaren; lste prijs 20; 2de prijs 10; 3de prijs 5. N°. 25. Voor den besten Rijstier, oud 1 jaar; lste prijs 15; 2de prijs 10; 3de prijs 5. N°. 26. Voor de vier beste Ooischapen met Lam- meren lste prijs 15 2de prijs/ 10; 3de prijs/ 5. N°. 27. Voor den besten Spring-Ram, oud 1 jaar; lste prijs 10; 2de prijs 5; 3de prijs 3. N°. 28. Voor de beste Zeug met Biggen; lste prijs 12; 2de prijs 8; 3de prijs 4. N°. 29. Voor den besten Beer; lste prijs/10; 2de prijs 5 3de prijs 3. E. Eluimgedierte. N°. 30. Voor de beste toom Kippen van een Haan en minstens zes Hennen; lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. N°. 31. Voor de beste toom Kalkoenen van een Haan en minstens vier Hennen; lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. N°. 32. Voor de beste toom Boerenganzen van een Gent en minstens vier Ganzen; lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. N°. 33. Voor de beste toom Eenden van een Woerd en minstens zes Eenden; lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. N°. 34. Voor de vier schoonste paren Duiven; lste prijs 5; 2de prijs Getuigschrift. N°. 35. Voor de fraaiste verzameling Vreemd Gevo- gelte, ter opluistering van de Tentoonstellinglste Prijs 10; 2de prijs Getuigschrift. Verder looft het bestuur eenen prijs uit van 25 aan den Inzender van het grootste aantal bekroonde Rundveetot aanfok bestemd en behoudt zich boven- dien voor, eenige prijzen toe te kennen aan hen, die voorwerpen, niet in dit Programma gevraagd, maar met den Veestapel in betrekking staande, op deze Tentoonstelling liebben ingezonden. Het Bestuur der Afdeeling voornoemd, T. L. L. PRINS, Voorzilter. H. DE BIE, Secretaris. VOOR DE EER8TE TESiTOONSTELLIKG. Artikel 1. De Tentoonstelling zal worden gehonden te SCHIEDAM, op Donderdag den 29sten Maart 1860, op eene nader te bepalen plaats. Art. 2. Ieder mag tot deze Tentoonstelling inzenden, mita daarvan voor of op 22 Maart 1860 aan den Secretaris der Afdeeling schriftelijk kennis gevende. Bij deze opgave moet tevens vermeld worden, naar welk nummer van het Programma men verlangt mede te dingen. Art. 3. De ingezonden voorwerpen zullen niet naar twee of meerdere nummers van het Programma te gelijk kunnen mededingen. Voorwerpen, vroeger reeds op eenige Tentoon stelling met den eersten prijs bekroondmogen niet mededin gen naar de prijzen uitgeloofd voor een nummer van het Programma overeenkomende met dat, waarvoor de vroegere bekrooning heeft plaats gehad. Art. 4. Niemand mag VEE inzenden dan waarvan hij ge- durende ten minste drie maanden Eigenaar is geweest. Dit moet hlijken uit eene afzonderlijke schriftelijke verklaring, te voegen bij de opgaven in Artikel 2 vermeld. Art. 5. Het VEE en PLUIMGEDIERTE zal des morgens tusschen 6 en 8 ure op de plaats der Tentoonstelling moeten geleverd worden hetgeen later komtzal niet meer kunnen mededingen. Bij het VEE moeten bekwame geleiders zijn die gedurende de Tentoonstelling daarbij zullen moeten blijven. Art. 6. De beoordeeling van het ingezondene zal geschieden door Commissien van deskundigenaan wier uitspraak de in- zenders zich zullen moeten onderwerpen. Art. 7. De beoordeeling zal geregeld worden naar de vol- gende grondslagen a. Dat de ouderdom van het driejarig Vee zal moeten blij- kendoor het aanwezig zijn van niet meer dan vieren die van het tweejarig Vee door het aanwezig zijn van niet meer dan twee breede tanden. b. Dat geen Prijs onvoorwaardelijk worde toegekend aan het beste der ingezondene voorwerpenmaar aan dat alleen hetwelk inderdaad uitmuutend en de onderscheiding van eenen prijs waardig is. C. Dat de Prijs ook dan worde toegewezenwanneer er sleehts eene inzending heeft plaats gehad, indien het ingezondene inderdaad zoodanige onderscheiding waardig is. d. Dat wanneer er geen genoegzaam onderscheid is tusschen twee inzendingen, die beiden de bekrooning worden waar dig gekeurdhet lot beslisse. De niet bekroonde inzender krijgt in dat geval een Getuigschrift in hetwelk hiervan zal worden melding gemaakt. Art. 8. De Premien zullen naar verkiezing aan de bekroon- den worden voldaangeheel in Geldzoo als bij de verschil- lende Nommers van het Programma bepaald isof wel in Medaillesvoor zoo ver dit met de waarde der Prijzen zal zijn overeen te brengen, en wel naar den volgenden maatstaf: voor eenen eersten PRIJS: eene Gouden Medailleter waarde van 50. VOOR EENEN TWEEDEN PRIJS: eene Zilveren Medailleter waarde van/10. VOOR EENEN DERDEN PR IJS: eene Bronzen Medaille, ter waarde van 5. met bijvoeging van het overige in Specie, waar dit vereischt wordt. Art. 9. De Tentoonstelling zal aanvangen des voormiddags ten 10 ure, en eindigen des namiddags ten 3 ure. Art. 10. De toegang is bepaald op 25 Cents de persoon. De Leden der Hollandsche Maatschappij van Landbouw hebben echterop vertoon van hun doorgaand Bewijsmet een vrou- welijk Lid van hun Iluisgezin vrijen toegang, alsmede de In- zenders voor hunnen persoon. Bij de plaats der Tentoonstelling zullen gedrukte Lijsten van het ten toon gestelde, en Toegang-Billetten verkrijgbaar zijn. Art. 11. De uitreiking der Prijzen zal des namiddags ten 2 ure plaats hebben. Art. 12. Gelegenheid tot behoorlijke Stalling voor het Vee zal door het Bestuur aangewezen worden dat tevens zorg zal dragen voor hetgeen in acht genomen moet wordenmet be trekking tot de Stedelijke Belasting op het Geslagt. Art. 13. Bij deze Tentoonstelling zal eene Verloting van ten toon gesteld VEE gevoegd wordenna bekomen verlof van het daartoe bevoegd gezagonder nader mede te deelen bepa- lingen. Het Bestuur der Afdeeling Rotterdam, Schiedam en Omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw T. L. L. PRINS, Voorzitter. H. DE BIE, Secretaris. NB. Na a/loop der Tentoonstelling zal er voor de leden der Hollandsche Maatschappij van Landbouw gelegenheid zijn tot deelneming aan eenen Gemeenschappelijken Maaltijd, tegen belaling van f 2,50 de persoon, met eene halve flesch wijn. Zij die daarvan gebruik wenschen te maken, worden verzocht zich franco op te geven aan den Secretaris der Afdeeling, uilerlijk op Maandag 26 Maart 1860.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 5