56 ONTWERP-BEGROOTING UITGAVEN en ONTVANGSTEN HAARLEMIERMEER-POLDER, ALGEMEENE YEII Z AM E L I N G DER VAN DEN VOOR het Jaar 1860. UITGAVEN. IIOOI'DSTUK I. Huishoudelijk Bestuur. Jaarwedden der leden van het bestuur Jaarwedden van kroosheemraden. Jaarwedden van den seeretaris en van den penningmeester Jaarwedden der overige beambten Reiskosten van den hoofd-opzigter en bode Kosten vallende op de vergadering van ingelanden, van het bestuur, en van licht en brandstoffen Schrijfloonen Sclirijf- en bureaubelioeften Druk- en bindwerk Briefporten vrachtloonen en andere kleine uitgaven Kosten voor het bijhouden van het gaarderboek Kosten van verkiezingen Kosten voor het aanplakken en afkon- digen van stukken en advertentie- kosten Zegels Presentiegelden van hoofd-ingelanden Hoofdstuk 1Y. Renten en aflossing van Schuld. Renten van gevestigde schuld 2925. Renten van bijzondere geldleeningen (voorschot)Memorie. Opeischbare schuldcnNihil. Aflossing van schuld5000. Geheel van het 4^e Hoofdstuk 7925.- 4400.— 250.— 2600.— 10430.— 850.— 1000.— 25.— 400 200.— 25 250.— 150. 40. 10. 800.— Hoofdstuk V. Uitgaven in de vorige Hoofdstukken niet begrepen. Kosten voor het voeren van gedingen Memorie. Kosten voor regtskundig of technisch onderzoek100. per Transport, f 800.- Onopzegbare renten en uitkoopen Nihil. Iluur of pacht van landerijen en ge- bouwen14000. Opbrengst van grasgewas'150. Opbrengst van houthakNihil Opbrengst of pacht van jagt en vis- scherijenBOO. Recognition (opstallcn)2200. idem (uitwegen)150. Geheel van het 3<Je Hoofdstuk. 17300.- Geheel van het 5de Hoofdstuk 100.- IIoofdstuk "VI. Buitengewone Uitgaven. Aanleg van nieuwe werken39950.- Buitengewone herstellingen 51960. Kosten van aanleg van het gaarderboek Nihil. Restant wegen 1859 4395. Geheel van het lste Hoofdstuk. 21430.- Hoofdstuk II. Kosten van Openbare Werken en bijzondere Bigendommen Onderhoud van sluizen, bruggen en duikers Onderhoud van kadendijken en be- schoeijiugenen opnemen van puin. Onderhoud van wegenpontenroei- booten, en eggen van wegen. Onderhoud van kanalen, vaarten en slooten Bijdragen ten behoeve van werken buiten den polder gelegen, in beheer bij andere besturen Bemalings-werktuigen a. Onderhoud van de werktuigen met kunne onroerende goederen en ge- reedschappen b. Kosten van brandstoffen, olie, smeer c. Bezoldiging van machinistenmo- lenaars Kosten bij verhuringen en aanbestedin- gen gevallen Onderhoud der bijzondere onroerende eigendommen van den polder Onderhoud der bijzondere roerende ei gendommen van den polder Kosten van brandverzekering 4925.- 3500.- 16933.— 2547.- Nihil. 19466.— 72356.— 10932.— Nihil Nihil. Nihil. 60.— Geheel van het 61° Hoofdstuk 96305.- Hoofdstuk VII. Onvoorziene Uitgaven. Onvoorziene uitgaven10000. Hoofdstuk IV. Verschillende InJcomsten. Boeten Vergoeding voor diensten door den pol der aan andere waterschappen be- wezen Opbrengst van verkrijgbaar gestehle stukken Verschillende kleine inkomsten Geheel van het 4<le Hoofdstuk 200.— 126.623 3.— 50.— 379.62 Hoofdstuk V. Buitengewone Ontvangsten. Verkoop van onroerende goederen 5000.- Geheel van het 7<le Hoofdstuk/ 10000. INKOMSTEN. Hoofdstuk I. Ontvangsten wegens vroegere diensten. Batig saldo der laatste rekening (1858). 25544.29 Restanten vorige rekening50, Geheel van het l^e Hoofdstuk/ 25594.29 Hoofdstuk II. Eeffingen van verschillenden aard. Nihil. Hoofdstuk III. Inkomsten uit bezittingen en regten voorlvloeijende. Renten van kapitalen a. inschrijvingen op de grootboeken der nationale werkelijke schuld Nihil. b. wegens voorgeschoten gelden 300. Transportere f 300. Verkoop van obligationhypotheken en andere schuldbekentenissen. Nihil. Verkoop van roerende goederen. 100. Geldleeningen30000.- Subsidien23000. Geheel van het 5^ Hoofdstuk/ 58100. Hoofdstuk VI. Onvoorziene ontvangsten f 150.- Hoofdstuk VII. Omslagen. Gewone omslag over 16929.25 bunders a 10 per bunder169292.50 Buitengewone omslag over ders a per bunder Omslagen bij contract geregeld Bijdragen van hoefslagpligtigen bun Nihil. Nihil. Nihil. Geheel van het 7<le Hoofdstuk 169292.50 Geheel van het 2^e Hoofdstuk/ 130719.- Hoofdstuk III. Lasten. Grond- en personele lasten Rijnlandsch bundergeld Binnenlandsche kosten Bijdragen in de lasten van andere pol ders Recognition 1650.— 750.— Nihil. 1500.— 200.— Geheel van het 3<R Hoofdstuk 4100.- ONTVANGSTEN. Ontvangsten wegens vroegere diensten. 25594.29 Heffingen van verschillenden aard Nihil. Inkomsten uit bezittingen en regten voortvloeijende 17^00. Verschillende inkomsten379.62- Buitengewone ontvangsten 58100. Onvoorziene ontvangsten150. Omslagen169292.50 Geheel bedrag der ontvangsten. 270816.4-15 UITGAVEN. Huishoudelijk bestuur Kosten van openbare werken en bijzon dere eigendommen Lasten Renten en aflossing van schuld. Uitgaven in de vorige hoofdstukken niet begrepen Buitengewone uitgaven Onvoorziene uitgaven Geheel bedrag der uitgaven Batig saldo. Totaal bedrag 21430.— 130719. 4100. 7925 100.— 96305.— 10000.— 270579. 237.41s 270816.41s Aldus opgemaakt door Dijkgraaf en Heemraden van den Haarlem- mermeer-Bolderin de Vergadering van den 8*ten Februarij 1860. (pet.) J. L. VAN DER BURCIi, Voorzitter. {get.) E. W. VAN BREDERODE, Seeretaris. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 6