WEEKBLAD m van I860. Vrijdag, 2 Maart. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. fr*py HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. WATERHOOGTE en WERKING dee STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER in 1859. O HAARLE.1UIERMEER, SB Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is 6, in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Bij dit Mommer behoort een Bijvoegsel. Van de M aterhoogte de hoogsle (h)de laagste (I) en die op den laatsten dag van elke mannd. Van de werking der Stoomtuigen die in elke maand. 1858. December 31. 1859. January 31. February. Maart. 31 April Mei. Junij Julij 30 31 30 31 Augustus. B .31 September. 30 October 31 November 30 December D 31 WATERHOOGTE -T- A. P. in Ellon. IN DE RINGVAART bij den CRUQUIUS. 0.43 (A) 0.40 0.88 0.45 (A) 0.43 (I) 0.80 0-55 (A) 0-42 1-00 0-50 (A) 0-44 0-80 0-52 (7i) 0-50 {I) 0-68 0-6G (A) 0-58 (I) 0.68 0-65 (A) 0-64 (I) 0-81 0-66 (A) 0-63 (I) 0-77 0-63 (A) 0-55 \l) 0-65 0-57 (A) 0.44 0.60 0-48 (A) 0-29 0.56 0.38 (A) 0.29 (I) 0.60 0.40 IN DEN POLDER. bij den LEEGHWA TER. bij den CRUQUIUS. bij den LIJNDEN. 4.55 4.52 5.12 5.04 4.70 5-30 4-73 4-62 5-60 4.62 4.54 4.95 4.54 4.45 4.65 4.72 4.78 4.75 4.54 4.83 4.58 4.34 4.86 4.39 4 28 4 60 4.36 4.35 4.65 4.40 4.54 4.57 4.94 4.77 4-66 5-10 4-77 4-70 5.09 4.73 4-66 5-20 4-72 4-68 5 20 4 75 4.73 4.83 4.83 4.61 4.86 4.70 4.66 4.82 4-66 4.56 4.70 4.57 4.36 4.85 4.46 4 32 4.58 4.42 4.29 4.85 4.29 4.53 4.57 4.91 4.71 4.63 5.02 4-77 4-56 5.06 4-77 4-62 5.10 4.91 4-69 5-41 4-73 4-71 4.81 4.81 4.60 4.86 4.67 4.62 4.84 4.62 4.48 4.67 4.57 4-35 4-84 4 43 427 4 58 4.39 4.28 4.70 4.28 aan bet VENNEPER DORP. 4.53 4.57 4.86 4.81 4-70 4-95 4-77 4-70 5-06 4.67 4-61 4-81 4-63 4-61 4-74 4-74 4-73 4-83 4-83 4.62 4.84 4.71 4.72 4.80 4.72 4.58 4.71 4.60 4.36 4.88 4.40 4.32 4.55 4.41 4.36 4.71 4.38 WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Uren. Pomp 71 80* i«i 506 220 389* B 6 150| Ketels Slagen. Slagen per Minuut. 24110 24770 49710 149603 62327 106899 1600 39377 5.65 5.12 5.62 4.93 B 4.72 4.57 4.44 4.13 CRUQUIUS. LIJNDEN. Aantal Uren. 3 255 270 53 187f 161* B 26 50 B B B 357* B 207f 433* 218 163f Pomp. Ke tels Slagen. 920 72993 87753 15015 60771 51933 B 6755 B B B 10248 B B B 79879 B 50761 B 104650 47320 54170 Slagen per Minuut. 5.11 4.77 5.41 4.72 5.39 B 5.35 B 4.33 3.41 B B B 3.73 B 4.00 B 4.02 3.65 5.51 Aantal Uren. 436 209 32 233 493* B 96 B B 20 B 28 B 119* B 549 B 540 54 415* Pomp. Ketels Slagen. Slagen per Minuut. 154308 67032 11500 73168 101720 B 174320 29137 6319 B 8795 B 37220 198525 193967 16375 152504 5.99 5.34 6.00 5.24 5.96 B 5.89 B 5.06 5.26 B 5.23 B 5.19 B 6.03 5.90 5.05 6.12 Uit dit overzigt blijkt dat de waterstand in den polder tot den laatsten Augustus gunstig was. In de laatste helft van April en in de eerste 8 dagen van Mei kon slechts gedurende enkele dagen over een te hoogen waterstand worden geklaagd. Maar er schijnen daaromtrent geene klagten te zijn ingekomen. De Leeghwater en Cruquius althans zijn toen niet in werking gesteld. Alleen de Lynden heeft gewerkt, van 19 tot 23 April 113 uren, daarna gedurende de Paaschdagen (24 en 25 April) stil gestaan, en vervolgens van 26 April tot 5 Mei gedurende 17 3 uren, dus sleehts gedeelten van dagen, telkens met 7 pompen en 6 ketels gewerkt. Het bezwaar, zoo dit ondervonden iswas op 5 Mei geweken want eerst eene week daarna heeft nog de Cruquius alleen (gedurende 2 dagen) 26 uren met 6 pompen en 6 ketels gewerkt. Overigens zijn gedurende de maand Mei de stoomtuigen niet in werking gesteld. Van meer gewigt eehter is het van 1 September tot 31 December nog eenige bijzonderheden omtrent de werking der stoomtuigen te vermelden. De wa terstand was gedurende al dien tijd met uitzonde- ring slechts van enkele dagen (namelijk van 9 tot 20 October) hoogst ongunstig. De Leeghwater heeft in September dagelijks gewerkt met 8 pompen en 4 ketels, docb in plaats van 720, in het geheel sleehts 506 uren; 10 dagen voile 24 uren, den overigen tijd slechts halve dagen. De Cruquius heeft met 7 pompen en slechts 4 ketels 357 uren gewerkt; van 5 tot en met 8, 13 en 14 en 25 tot 80 September stilgestaan. De Lynden is eerst den 24 September in werking gesteld met 7 pompen en 5 ketels en heeft daarmede tot en met 30 September slechts 119 /2 uren gewerkt. In October heeft de Leeghwater met hetzelfde aantal pompen en ketels slechts 220 uren gewerkt. Van 8 tot en met 25 October heeft hij stilgestaan. De Cru quius heeft van 1 tot en met 21 October stilgestaan en na dien tijd 207% uren met 4 ketels gewerkt. De Lynden heeft gedurende de geheele maand slechts 1 dag stilgestaan, namelijk den 19(1^ en toch slechts 549 uren met 7 pompen en 6 ketels gewerkt, omdat hij slechts 13 dagen de voile 24 uren in werking was, al de overigen meerendeels slechts 12 uren. In November heeft de Lynden nagenoeg regelmatig doorgewerkt tot den 25sten, en toen waarschijnlijk tot het schoonmaken der ketels stilgestaan. De Leegh water die den 26 October, na een stilstand van 18 Van 14 Mei tot 12 Augustus is de Waterstand bij den Leeghwateh niet opgegevenomdat dit Werktuig, ten gevolge van de verdieping der Hoofdvaart, van bet algemeene Polderwater was afgesloten. W

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1