40 Marktberigten. I.' Rotterdam, 27 Februarij. SI I BH fifMPI PP"fmm IP RM j-1U i.-!! i r it 1.1 i 'i S vii, V WATEEH00GTE en WERKING tier ST00MTUIGEN in den IIAAKLEMMEKMEEK-POLDER, waargenoraen van 18 Februarij des middags tot op den middag van 25 February 1860. WATEBHOOGTE Dagteekening. -5- A. P. in Ellen. IN DE RINGVAART IN DEN POLDER bij den CRUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VEN NEPER- DORP. Febl8 0.44 4.39 4.56 4.54 443 19 0.70 4.38 4.59 4.48 4.44 20 0.45 4.39 4.55 4.49 4.45 i) 21 0.41 4.40 4.53 4.53 444 22 0.45 4.40 4.56 4.55 4.45 23 0 48 4.44 4.56 4.56 4.48 i) 24 0.50 4.47 4. 60 00 4.51 25 0.50 4.50 4.60 4.57 4.54 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGHWATER. Aantal Uren Pomp Ketels CRUQUIUS. Aantal Urcn Pomp. Ketels 12 24 21 24 22J; 204 24 12 55911 5.833 LIJNDEN. Aantal Uren Pomp Ketels 12 24 21 24 24 24 46 148 54858 6.177 Avignon, 19 Februarij. Meekrap lager; ongemalen zijn van 46 a 47 fr. op 44.50 a 45 fr. gedaald; in vaten gaat niets om en zijn de prijzen no- minaal op 57 a 60 fr. voor roses en 63 a 65 fr. voor paluds. Amsterdam, 19 Februarij. Vee. Kalveren le kvval. 70 a 90, 2e kwal. 60 a 80, 3o kwal. 50 a 70; Schapen 22 a 28; Yarkens 54 a 60 cents per Ned. ffi. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudend132 IP bonte Pool- sche/ 343, 345. Rogge stil: 119 ffi nieuwe Petersb./200 115 IP jar. dilo 188, 190. Op levering onveranderd. Garst goed prijshoudend; 107 IP jarige fijne Zweedsche/179. Haver betcr tc plaatsen; 98, 101/2 ffi nieuwe fijne Friessche 44 a if; Deensche 84 per 100 kilo bij partij. Boek- weit prijshoudend; 115 ffi jarige Holsteinscho 195. Kool- zaad op het Voorjaar k booger, op bet Najaar zonder han- delop 9 v. Olie in April 644. Lijnzaad in cen doen; 107, 108 ffi Riga 250; 108, 109 IP Calcutta 320. Olie. Raap- dadelijk en op levering iels lager; op 6/'w. /39; Vliegend 37 J. Lijn- dadelijk en op levering prijs houdend; op 6/w. 31J; Vliegend 304- Henuep- op 6/w.374; Vliegend 36. Koeken. Raap- p. 1040 st. 60 a 64; Lijn- p. 104 st. 9 a 124. Alkmaar, 24 Februarij. Granen en Zaden. Tarwe /9,50; Rogge 7,40; Garst/6; Chev. dilo 7,50; Haver 4,75; Paardenb. 7,50; Bruine Boonen 10,50; Witte dito 11. Kanariezaad 10. Delft, 23 Februarij. Granen met redelijken aanvoer zonder veel kooplust; Tarwe van het eiland Rozenburg 9,25 a 9,60, VVestl. 9,20 a 9,50; Eil. Rogge 7,20 a 7,30, VVestl. 6,80 a 7; Eil. Winter Garst 5,80 a 6, VVestl. 5,70 a 5,80; Eil. Zomer dito 5,40 a 5,60, Westl. 5,60 a 5,80; korte Haver/4,50 a 4,60, lange 2,60 a 3,25; Duivenb./7,50 a 8; Paardenb. 6,20 a 6,60; Groene Erwten 9,50 a 12. Vee ruim ter inarkt met goeden handel. Boter onveranderd; le kwal. /65 a 66, 2e kwal./58 a 64 Dordrecht, 23 Februarij. Granen en Zaden. Vorige week hadden wij door de in- gevallen vorst en het ruwe weder genoegzaam geene Inland- sche Granen ter markt, waardoor de handel onbeduidend was. Heden was onze markt beter voorzien. Tarwe. De beste soorten Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. gingen tot 50 cents en de mindere soorten tot 20 a 30 cents booger aan gebruikcrs gned van de hand; jarige 10 a 10,50, nieuwe 8,80 a /9,10, dito geringe en afwijkende 7,20 a 8,50; Zomer niet aangevoerd,7,70 a 8,50. -Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm, bij kleinon aanvoer tot 30 cents booger vlug te plaatsen, 6,70 a 7,30. Garst willig en tot verhoogde prijzen met graagtc genomen; Zeeuwsche, Flakkcesche en Overm. Winter /5a 6,50; dito Zomer 5 a 6,20. Spelt vond bij kleinen aanvoer tot 10 cents booger, 2,80 a 3,30, goede vraag. Haver. Inl. Voer als genotecrd wel te ver koopen; Dikke 20 cents duurdcr bctnald; Zeeuwsche en Inl. Voer 2,40 a 3; dito Dikke /3,70 a 4,20. Boekweit weinig ter veil en hooger verkocht; Bredasche 206Limburgsche 200. BooDen. Paardenb. komen voortdurend weinig ter markt en werden heden 20 cents duurdcr betaald; Overm. zakgoed 6,30 a 6,60; gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche zou- den /6,60 a 6,80 opbrengen, doch warcn niet aangevoerd. Duivenb. niet aangeboden, waren lot 7,50 a 8 begeerd Wittc Boonen werden met graagte, vooral in de mooijc Zeeuw sche en Walchersche soorten, tot 50 cents duurder 9,50 a 10,50 naar kwal., genomen. Bruine dito willig; mooije Zeeuwsche golden 10,70 a 11 en Vlaamsche 10 a 10,50 naar kwal. Erwten. Blaauwe vonden bij matigen aanvoer uit Zeeland en Flakkee tot 20 cents hooger9,20 a 9,40, in de goed kookende soorten genegen koopers; mindere daar- entegen tot 8 a 8,50 moeijelijk tc plaatsen. Witte niet ter veil. Koolzaad vond tot verhoogde prijzen bij olieslagers en ter binnenlandscbe verzending goede vraagmooi Overm, zak goed bragt 63, mindere soorten 60 62 en Fransch 57 op. Lijnzaad hooger betaald met toenemende vraag; 111 IP Odessa tot 310, 116 IP Berdianski 330 en 115 ffi Inl. lot 325 gedaan; 115 IP Catania mooije zuivere kwal. tot 360 geveild, Inl. Zaai-onveranderd1e soort gold 3,70 a 3,90 en 2e soort 3,30 a 3,50 per Dordtsch achtendeel; zeor puik Riga Tonnen-Zaai- tot 25 verhandeld. Kanariezaad zeer weinig aangevoerd, was tot 50 ecnts hooger, 9,50 a 10,50, flink te verkoopen. Olie. Raap- merkelijk hooger betaaldVlieg tot/ 374 Se' daan; Lijn-/duurder; Vliegend tot 30£ verhandeld. Raap- en Lijnkoeken. Harde Raapk. 60 a 62, dito Lijnk. 90 a 95, zachte dito 120 a 130. Groningen, 21 Februarij. Granen en Zaden. Door op niouw ingevallen vorst was de vaart gedurende de vorige week gestremden dientengevolge bleef onze markt zonder aanvoer, waarom wij alstoen ons ge- woneberigt niet hebben uitgegeven. Heden de vaart weder vrij zijnde, was de aanvoer van meest alle artikelen vrij groot, maar desniettcgenstaande was de vraag levendig genoeg, om niet alieen eene prijsverlaging te voorkomen, maar zelfs alge- meen hoogere prijzen te doen bedingen. Vooral Tarwe was levendig gevraagd, de rootle ter verzending naar Belgie, de witte voor Engeland; zoodat voor de eerste 20 cents, voor de tweede 10 cents hooger werd bedongen. De geheele aanvoer werd alzoo opgeruimd. Rogge is 10 cents hooger genoteerd en vond daartoe eenige vraag voor konsumtie; regte willigte was in dit artikel niet te bespeurende omzet was dan 00k klein. Sedert ons vorig berigt is de vraag voor Boekweit met 35 cents toegenomen. Hoewel de aanvoer van Garst vrij groot was, bestond zoowel voor pellerij als verzending vraag genoeg om 5 a 10 cents rijzing te veroorzaken. Dikke Haver wordt meor voor Engeland gezocht, waardoor de prijzen langzaam naar boven gaan; de verliooging bedraagt 25 a 30 cents. Voersoorten zijn 10 a 20 cents hooger dan in ons vorig berigt genoteerd. Paardenboonen bij geringen aanvoer onveranderd in prijs. Gort ruim prijshoudend met meer vraag. Koolzaad met eenige vraag voor olieslagerij tot goed vorige prijzen. Ome Raap- in de vorige week tot 35 gedaan, thans tot 34| aangeboden. Noteringen. Tarwe. 130 ffi oude en jarige roode/9,10 a/9,30; 127 ffi dito witte/8,70 a 8,80; 127130 IP nieuwe roode 8,40 a 9,10; 127 ffi dito witte 8,30 a 8,50. Nieuwe Rogge. 120, 123 IP Inlandsche 6,45 a 6,75. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 5,90 a 6,30; 113, 116 ffi zwarte 5,70 a 6,10. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,10, a 5,85. Nieuwe Haver. 78 85 IP Dikke 3,95 a 4,50; 65, 68 IP witte Voer 3 a 3,35; 68, 72 ffi zwarte dito 3,20 a 3,50. Paardenboonen 6,60 a 7. Koolzaad 10,75 a 12. Gort. Grove 8,75 a 9, puike 9,25 a 9,50; Parel 12 a 22. Olie. Raap- 34 a 34,75, Lijn- f 29. 28 Februarij. Granen en Zaden. Alio artikelen ondergingeu op nieuw eenige verliooging. Roode Tarwe bedong 15 a 20 centsWitle 10 cents meer. Rogge ondervond eene verhooging van 25 cents met beperkten handel. Boekweit 10 cents hooger met goede vraag Garst kleine aanvoer met levendige vraag voor verzending naar Belgie en 10 20 cenls verhooging. Dikke Haver 5 a 10 cents hooger, met goede vraag voor Engeland. Gort aanmerkelijk hooger verkocht. Koolzaad hooger ver kocht met vraag ter verzending voor olieslagerij. Raap-Olie onveranderdmet weinig handel. Haarlem, 27 Februarij. Granen en Zaden. Witte Tarwe 263 mud 7,50 a 8,70, Roode dito 218 mud /9a 9,90. Winterrogge 56 mud /6 a 6,25. Haver 121 mud f 3,05 a 3,45. Kanariezaad 6 mud 9. Hoorn, 23 en 25 Februarij. Kaas. Ter waag gewogen 30 stapels (7152 Ned. Hoogste prijs per 50 Ned. IP: kleine 30. Granen. Ter markt gebragt 297 mud, als: 8 mud Rogge 7,25 a 7; 3 mud Tarwe 9,25 a 9; 89 mud Garst/6,75 a 5; 124 mud Haver 4,75, a 4,50; 5 mud Groene Erwten /14; 3 mud Vale dito 12; 35 mud Rruine dito 10,75 a 9; 20 witte dito 9,50 a 9; 10 mud Paardenb. 8,75 a 7,50. Boter perkop54 a 60 cents. Eijeren 2,50. Leiden, 24 en 25 Februarij. Vee. 13 Kalfkoeijen 124 a 174; 15 velte dito 144 a WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metereol. Observ. te Utrecht, "3 n 73 33 G 33 G Z WlND- rig'iag N ft Barom. bij 0°. Th Fah. Afwijk der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 19 8 wzw. 12,0 754,79 36,7 0,89 0,1 Belrokkcn. 2 w. 26,0 48,38 43,5 4,5 0,70 0,2 Ligt bcwulkt. 10 wnw 12,0 40,76 32,9 - 0,9 0,90 1,5 Idem. 20 8 w. 0,0 41,91 32,0 0,9 0,95 3,1 Bewolkt. 2 wnw. 5,5 42,29 37,6 1,8 0,77 0,1 Idem. 10 wnw. 0,5 44,78 33,6 0,5 0,90 3,2 Idem. 21 8 n. 5,5 49,07 34,0 0,9 0,79 2,2 Betrokken. 2 n. 0,5 52,16 36,7 - 4,1 0,91 0,1 Zw. bewolkt. 10 nnw. 0,0 56,09 31,8 3,6 0,95 0 Betrokken. 22 8 0. 0,5 60,08 28,8 - 6,3 0,79 0 Idem. 2 ono 1,0 62,04 30,2 11,3 0,80 0 Zw. bewolkt. 10 ono 0,5 65,97 28,2 - 7,9 0,88 0 Betrokken. 23 8 0. 0,0 68,59 26,8 - 8,1 0,90 0 Ligt bewolkt. 2 zzo. 0,5 68,88 34,2 7,2 0,74 0 Bij na helder. 10 zzo. 0,0 69,60 24,4 11,5 0,95 0 Helder. 24 8 zo. 0,0 69,65 20,1 14,6 0,89 0 Idem. 2 zo. 1,0 68,91 30,6 10,6 0,85 0 Idem. 10 zo. 0,5 68,88 24,6 11,2 0,95 0 Idem. 25 8 zo, 0,5 68,39 25,5 9,9 0,91 0 Bijna helder. 2 zzo. 0,5 66,45 34,3 7,6 0,76 0 Ligt bewolkt. 10 z. 0,5 63,77 27,5 8,6.0,96 0 Helder. 210; 36 varc dito 92 a 162; 42 vette Kalveren 24 a 7410 nucbtere dito 2,50 a a 4,75; 23 Ilamels 16 a 24; 43 Ooijen 13 a 23,75; 18 Biggen 7 a 16. Bo- TEn 2880 Ned. IP 54 a 59 le kwal. 43 a 53 2e kwal. per vat; 1,35 a 1,474 en ',20 a 1,324 Per Ned- Granen. li mud Winter Tarwe 9 a 9,50; 10 mud Zomer /8a 8,50. 24 mud Winter Rogge 6,75 a 7,25. 26 mud Garst 5 a 5,50; 20 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 27 mud zware Haver/4,50 a 5; 21 mud ligte dito 3,50 a 3,75. 8 mud Duivenboonen /8a 8,50. 20 mud Paar denboonen /7a 7,50. Purmerende, 28 Februarij. Kaas. Kleine 30,75, middelbare f 30. Boter 1,024 per Ned. 1P. Vee. Aangevoerd 49 Koeijen goede kooplust; 63 vette Kal veren, levendigen handel, 65 a 85 cents per Ned. ©,142 nuch- tere Kalveren; 306 Schapen en Lammeren, matige handel; 46 vette Varkens 44 a 52 cents per Ned. 52 Biggen. Granen en Zaden. Tarwe. met goeden aanvoer ruim prijs houdend. Roode en Poolsche tot verhoogde prijzen meerder gevraagd, puiko Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1859 zak- maat 8,75 a 9,50; goede dito 8,10 a 8,30; afwijkende dito 7,50 a 8; 161/2 ©jarige Hooglandsche Kleefsche 345 162/2 Jarige Bovenlandsche Ris/ 320; 158. 160/2 Nieuwe dito/300 a 306. Rogge. Zeeuwsche met lamelijken aanvoer iets hooger wel te verkoopen. Buitenlandsche soorten voort durend met goede vraag en iets hooger met goeden handel, goede en puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859. zak- maat/7,20 a 7,50; Noordbrab. Overm./7 a 7,25; afwijkende 6,25 a 6,75. Gerst. Zeeuwsche op de laatste verhooging minder begeerd. Buitenl. soorten iets hooger meerder gezocht. Haver als voren. Jarige 3,50 a 4,50. Nieuwe goede en puike korte 3 a 4dito lange 2,75 a 3,25. Afwijkende dito 1,60 a 2,40. Boekweit in de beste soorten door schaar- schte op nieuw hooger verkocht. Rbijn 223 a 225. Bclgi- sclie 200. Fransche 168 per 2100 Klg. Erwten 25 cents hooger. Puike Schokkers 9,50 a 10,50, andere puike groote /9 a 9,75, puike kleine /9,10 a 9,50, mindere/7,50 a /8,50, witte 8 a 9. Geldersche graauwe 12,50 a 16, dito Zeeuwsche /8a 10,25. Geldersche Capucijnen 14 a 17. Boonen. Witte en Bruine prijshoudend. Puike Witte Walchersche 10,50 a 10,90, dito Zeeuwsche 9,75 a 10,25 mindere /8a 8,75. Puike Bruine Walchersche 10,75 a 11,50, dito Zeeuwsche 10,25 a 11, mindere 8,50 a 9,50. Paardenboonen als voren meerder begeerd /6a 6,90. Duivenboonen 6,50 a 7,50. Koolzaad iets hooger betaald. Overmaasch 64 gestort. Zeeuwsch 63 gestort. Kana riezaad 25 cenls hooger, 7,25 a 10. Rijp, 22 Februarij. Kaas, Hoogste prijs 26,50; aangevoerd 6 stapels, 499 st. ef 1042 ffi. Boter 524 a cents Per Ned. Eueren 2,50. Sehagen, 23 Februarij. Vee. Nuchtero Kalveren /3 a 5; Ooi-Schapen 17 a 20 j Lammeren/16 a 20; magere Varkens/10 a 16; Biggen /6,50 a 7. Kippen 80 a 90 cents. Konijnen 65 a 70 cents. Eenden 70 a 80 cents. Ganzen /2,30 a 2,35. Boter per kop 824 cen'-> Per Ned. ffi 1,05 a 1,10. Kaas 35 a 40 cents per Ned ffi. Kippen-EuEREN 2,15 a 2,30. Zierikzee29 Februarij. Granen. Tarwe 1858 10 a 10,50, dito 1859 8,75 a 9,50. Rogge 6,75 a 7. Winter Garst/6 a 6,25, Zomer dito 5,50 a 5,75. Haver /3a 3,25. Paardenb. 6,50 a 6,75, Witte Boonen 10 a 10,25, Bruine dito/11 a 11,50. Groene Erwten /9a 9,25, Gele dito 8 a 8,25. Meekrappen. Teelt 1859: 2/1 Meekrap 26 a 28, 1/1 dito 26 a 28, Onberoofden 244 a 27, Mullen 44 a 6, Racijn 21 a 22. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4