42 - Landbouw. Men heeft ons verzoclit de volgende circulaire, welke blijkens de Advertentie ter teekening ligtop te nemen. A an Het Collegie van HH. Hoofd-Ingelanden van den Haarlemmermeer-Polder. Geven de ondergeteekendenMede-Ingelanden van dien polder, kennisdat zij zich met het adres dd. 24 Februarij 11. van den WEd. Gestr. Heer Mr. A. A. Delcourt van Krimpen c. s. voor alsnog niet kunnen vereenigen en hetzelve op de navolgende gronden bestrijden: a. Dat de toepassing van meerdere stoomkraelit door het bijbrengen van meerdere reeds in constructie zijnde ketels vermoedelijk in de eventueele behoefte van uitmaling zal kunnen voorzienom reden dat door het gebruikmaken van af 1°. Januarij tot 18 Februarij van sleehts twee derden des tijds en gedeel- telijke kracht, de Waterstand sterk verminderd is, waaruit men af'leiden kandat dezelve bij gebruik van den vollen tijd en meerdere kracht een bevre- digenden en gewenschten toestand zoude opgeleverd hebben; b. Dat de waterberging nog niet geheel voltooid zijnde, over het nuttige resultant daar van nog niet geheel te oordeelen valt c. Dat bepaaldelijk het gepasseerde najaar en het tot dusverre afgeloopen voorjaar, het waterbezwaar als exceptioneel te beschouwen is. Op grond van het vorenstaande verzoeken de onder geteekenden aan Heeren Hoofd-Ingelanden op het adres, in den hoofde dezes gemeldafwijzend te be- schikken. Het welk doende etc. Amsterdam1 Maart 1860. Wat nu aangaat de bezoldiging van een zoo talrijk personeel van onderwijzers; vooreerstwij kunnen het, wat de 4 ontbrekende betreft, zeer goed met hulp-onderwijzers doenten tweedehet maximum der schoolgelden zal zeker door de meesten gaarne worden betaald, en eindelijk: wanneer onze lasten, hoewel reeds vrij hoog, hierdoor moeten stijgen, mij dunktgeene last wordt met meer genoegen gedragen als die, waarvan de voorregten daaraan verbonden, gelijkelijk over alien verdeeld zijn, bij gevolgook dit heeft mijns inziens geen overwegend bezwaar. Mijn hoofddenkbeeld dus is het bevorderen der algemeene belangen; te veronderstellen dat er leden in den Eaad zouden zijn, welke bijzondere belangen hierboven zouden stellen; dit zou mijns inziens be- leedigend zijndoch aan den anderen kant te meenen dat, zoo ik opgaf, alleen de regte manier zou zijn, dit zou, zoo als ik boven reeds zeide, zeer vermetel zijn; het komt dus hierop neer, wij verwachten spoedig, dat wij alien onzen kinderen den grooten zegen van het onderwijs kunnen laten genietenal geschiedt dit dan op eene eenigzins andere manier als wij het verwachten wanneer het sleehts geschiedt dan zal ik en zeker ieder tevreden zijn. Ik heb de eer te zijn, UEd. Dv. Dienaar, J. VAN DEE POEL. Mijnheer de Redacteur Uit aanmerking dat het Bladblijkens deszelfs titel ook aan Gemeente-belangen is gewijd, zult Ued. mij zeer verpligtenmet het volgende te plaatsen. Onder alles, wat onze geachte Gemeenieraad sedert hare vestiging hier, heeft verrigt, is er niets geweest, wat door mij, en zeker ook door vele an deren, met meerdere belangstelling is gadegeslagen dan de zorg voor het lager onderwijs. Het is evenwel volstrekt niet dat ik mij geroepen gevoelom het reeds gedane daaromtrent te beoordeelen of te gispen zoo als alles, zal ook dit wel niet volmaakt zijn, of een ieder voldoen, misschien zelfs, zullen sommigen de sommen, voor de gebouwen besteed (zijn deze dan ook uit subsidien voortgevloeid) wel wat hoog vinden doch ik voor mij heb daar vrede meeik geloof zelfs dat het zijne zeer goede zijde heeft, dat de dorpen door flinke gebouwen uitmunten, en bovendien gedane zaken nemen geen keer. Doch met het oog op wat in deze belangrijke zaak nog te doen overblijft, wilde ik gaarne mijn gevoelen kenbaar maken; niet, dat ik mij vermeet om juist te willen aangevenhoe het in alle opzigten zijn moet doch in algemeene trekken wil ik mijn hoofddenkbeeld opgevenhetwelk zeker voor wijziging en omwerking zeer vatbaar zal blijven; ter zake dan; Nu er aan de dorpen in het onderwijs voorzien isis het onmiskenbaar dat er nog zeer vele kinderen zijnwelke door de groote afstanden als anderzins buiten de gelegenheid zijn om de scholen te bezoeken en ik geloof dat onze Eaad en bijna ieder inwoner overtuigd is, dat er ten minste, behalve op de dor pen, nog wel op zes plaatsen scholen moesten zijn, zoude er aan de behoefte voldaan wordenbovendien geloof ik, dat het getal kinderen op die plaatsen onderling heel weinig verschillen zalMeruit volgt dus, dat de behoefte gelijk staat, en nu doet zich onwillekeurig de vraag opkunnen niet alle die plaat sen gelijk geholpen worden? Wanneer het gerucht nu waarheid isdat er voorloopig plan bestaat om nog- Awe Scholen te bouwen, ongeveer gelijk aan de reeds bestaandedan isdunkt mijde grootste zwarigheid reeds overwonnenwijl toch voor p. m. 30,000 zeer goed zes schoollocalenvoor 6000 ieder, met ondenvijzerswoningen annex, kunnen worden gebouwd. Wel is waar, deze gebouwen zullen noch door soli- diteit noch door sierlijkheid kunnen uitmunten, doch ik ben zekerals het doelmatige sleehts wordt bereikt, dat ieder belanghebbende alsdan tevreden zal zijn, en, wat het ergste is: het is eene bewezene daad- zaak dat wanneer kinderen van landbouwers en hunne onderhoorigen die 4 of 5 jarenterwijl zij er voor geschikt zijn, geen onderwijs genieten, dit een verzuim ishetwelk met den besten wil later niramer weer te herstellen is; terwijl gebouwen in later tijd zeer goed verfraaidvernieuwdvergroot enz. kun nen worden. Ten einde het onderwerp, hierboven besproken wat nader toe te lichtenhebben wij aan den Bur- gemeester eenige inlichtingen gevraagd en het vol gende vernomen Er wordt thans door vier hoofdonderwijzers in vier scholen openbaar lager onderwijs gegevenbij besluit van den 27 December 11. heeft de raad bepaald, dat het getal scholen zal worden vermeerderd tot zes: een verzoek aan Gedep. Staten gedaanom aan het hoofd van twee der scholen een hoofd- of hulponder- wijzer te mogen plaatsen, waarvan de jaarwedde minstens 200 zou bedragenis geweigerd. Het bestek en de teekening voor de te bouwen scholen is reeds ter goedkeuring ingediend, alhoewel eenvoudiger als de beide hoofdscholenzoo zijn soliditeit en doelmatigheid daarbij niet uit het oog verloren. gering te achten. Behalve dat het mij na een driemaal herhaald naauwkeurig onderzoek gebleken is, dat deze wijze van dorschen op elke 100 schoven graan van een zelfde stuk lands geoogst, /t mud meer oplevert, dan wanneer zulks met den kneppel geschiedt, zoo is het vooral de prijs van den arbeidwelke over- weging verdient. Vroeger kostte mij een mud tarwe 1.thans 0.50; een mud rogge 0.80, nude helft; terwijl de gerst voor/0.25, erwten voor/0.24 en haver voor /0.19 p. mud met de machine gedorscht worden. Is de oogst, als van 1869, over het geheel gun- stigzoo als in deze streekdan heeft iemand die 60 bunders land bewerkt de uitgaaf van 375. den prijs dezer machine, in een jaar tijds terugge- wonnen. Yoorwaar geene geringe rente. Merkwaardig is ook het verschil van gewigt bij verschil van dor- schingmet den kneppel gedorschtweegt een mud haver van den laatsten oogst 94, en een mud gerst 117 pond, terwijl de bewerking door de machine op het eerste eene vermeerdering van 4 en op het tweede van 5 pond geeft. De rogge weegt dit jaar 144, de witte tarwe 148 pond. Ieder landbouwer daarom, die 20 of meer bun ders land bewerkt, prijs ik in degelijken ernst deze dorschmachine met vollen nadruk aan. Onlangs is zijna een belangstellend onderzoek ook bij eenige landbouwers op het eiland Over-Flakkee ingevoerd, die zich evenzoo verheugen over de gun- stigste resultaten. M. TANIS, Landbouwer aan den Aalsmeerderweg Sectie JJ, Kavel 4. Onder alle dorschwerktuigcn kent de ondergetee- kende geen doelmatiger en dat meer aan de ver- wachtingbeantwoordt, dan het Amerikaansche, onlangs aanmerkelijk vereenvoudigd en verbeterd door A. van der Kloot, machinenmaker aan het Kruisdorp te Haarlemmermeerbij wien het tegen den prijs van 375.te bekomen is. Het geheele werktuig beslaat eene zeer geringe plaatsen is zoo weinig mogelijk zamengesteld. Een, hoogstens twee paardenvoor trekboomen gespannen bewegen een groot konisch kroonrad van 85 tanden, dat in een liggend rondsel van 14 tanden grijpt, en eene metalen horizontaal liggende stang omwentelt, aan welker ander einde het eerste versnelrad van 85 tanden is aangebragt. Dit beweegt door middel van een rondsel van 14 tanden, weder aan eene horizon taal twee voeten hooger liggende stang bevestigd het tweede versnelrad van 60 tanden, dat middelijk door een rondsel van 7 tanden met de arbeidsma- chine in betrekking staat, zijnde een gedeeltelijk houten holle cilinder met ijzer beslagen, waarin eene menigte tanden, welke tusschen de 63 tanden door- werken van het boven den cilinder aangebragte blok. Eene houten zift, door de machine heen en weder bewogen, doet alle korrels op den dorschvloer vallen en geene enkele verloren gaan. Twee paarden kunnen zonder merkbare vermoeijenis, zoodanige machine 4 uur achtereen doen werken, hetwelk tweemaal daags geschieden kan. In 13 uur werd alzoo door mij 59'/^ mud rogge en in 4% uur 33 mud garst ge dorscht; d. i. van het le gewas bijna V/2 en van het 2e ongeveer 8 mudden per uur. Hiertoe zijn 5 arbeiders noodig. Een die het koren aanreikteen tweede die het in de machine steekt; een derde die het stroo van de zift werpt, en twee die het verder naar den mestvaalt brengen. Voor de machine begint te werken zijn de schoven in genoegzaam aantal van den nabij zijnden berg of schelft aangebragt. Na de dorsching wordt het graan in den gewonen kafmolen gezuiverd, hetwelk echter niet door de machine geschiedt. Deze verschillende werkzaamheden, noodzakelijk bij het dorschen, kunnen evenzeer door jongens van 14 a 16 jaar als door meer volwassenen verrigt worden, hetgeen natuurlijk verschil van arbeidsloon geeft. De voordeelen, welke dit werktuig over het geheel oplevert, zijn niet WAAESCHUWING tegen Bijgeloof en Misbruiken. Bijgeloof en misbruiken hebben den landman reeds lang menig schoon stuk vee ontroofd, aangezien er menschen genoeg gevonden worden, die van zijne ligtgeloovigheid partij trekken en, om hun eigen voor- deelzijn vee opofferen. Het geloof van hekserij vindt men nog wel in sommige streken, doch over het algemeen heeft de meerdere of mindere beschaving dit kwaad grootendeels verbannen, dit neemt echter niet weg, dat nog zeer velen, zelfs menschen van kennis en gezond oordeel, voor hun vee de toevlugt nemen tot eep zoogenaamde vee-doctor, smid, of herder. Zij moeten echter bedenken dat die menschen zonder een juist begrip te hebben van de tigchamen de ligchaamsdeelen en hunne werkingengeene ziekte naauwkeurig kunnen onderkennen en bepalen, weshalve het hier ook niet mogelijk isze te genezen daar zij ook met de werkingen der middelendie zij voorschrijvenzelden vertrouwd zijn en de laatsten dikwijls niet eens bij name kennen. Wie alzoo eene ziekte wil genezen, moet niet alleen de middelen zelf, maar ook hunne eigenschappen en werkingen kennenanders zal hem dit nooit of sleehts bij toe- val gelukken. Weinig moeite zou het ons kostenom een aantal dergelijke misbruiken op te sommen; welligt komen wij er later op terugweshalve wij nu eindigen met den wensch, dat alien, die belang stellen in eene goede behandeling van hun aan ziekte en ongemakken onderworpen vee, nooit hun toevlugt nemen tot vele dier bedriegers, maar tot erkende vee-artsen, die, na volbragte en deugdelijke studie aan's Lands Vee- artsenij-school en na afgelegd Examendoor het Eijk als zoodanig zijn toegelaten. Landbouwers en Vee- houderslaat U derhalve niet misleiden en toont door uwe handelingen aanspraak te kunnen maken op den naam van verstandige en verlichte- menschen N.J- S. Het gebruik van beenderen-meel tot bemesting vindt ook bij ons hoe langer hoe meer ingang, en zou voornamelijk aan sommige gronden in den Haar lemmermeer-Polder groote diensten bewijzen. Het zou ongetwijfeld verblijdend zijn, wanneer de proef van een Engelschmanom beenderen op eene zeer eenvoudige en goedkoope wijze in poedervormigen toestand te bren gen geheel aan het doel kon beantwoordenEen - Engelschman wil namelijk kortelings de ontdekking gedaan hebbendat beenderenmet versche paarden- mest innig in aanraking gebragt, na eenige maanden geheel in poedervormigen toestand gebragt zijn. Dit zou waarlijk een aanmerkelijk vOordeel zijnwant, dan zou men het beenderen-meel voor den halven prijs kunnen bekomen en daarenboven men zou voor iedere vervalsching gewaarborgd zijn. Aangenaam zou het ons zijn, als eenige landbouwers deze proef eens wilden nemenom hiervan ter gelegener tijd eene mededeeling te doen aan de Eedactie van dit blad. N. J-S- Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 6