45 AB¥MIMOTIo Te verkrygen bij J. VAN DER POEL, UAABLKMMERMEKR-POLDEIt. ISF* Doccumensis. Kiezers in de Gemeente Haarlemmenneer. VOORSTEL TER VERBETERING MAATSCHAPPIJ tot\\et tnVmceven an Guanine DE HENGST Donkerbruin Engelsch zwaar Koetspaard Het dekgeld is 6. het oog op de 2e alinea van art. 22 der verkoops- voorwaarden, ver zou kunnen brengen ora den hoog- lander te noodzaken. Voorts moet de laaglander (waartoe hij toch met der tijd gedwongen zal worden) zijn land gebruiken volgens de meest eigenaardige bestemming en wat slechts voor hooilandter naauwer- nood voor weiland, geschikt isniet tot teelland willen bestemmen. Tel brille au second rang qui s'eclipse au premier, is ook op de hoogte van het land toepasselijk. Pannig, koud en zuur bouwland, zou welligt voor- treffelijk wei- of hooiland zijn. Maar indien uw voorstel ingang vonddan zou het wraakgeroep van de andere zijde opgaanen zou het niet bedroevend zijn om zoo veel kostelijk hoog land ten behoeve van het lage te vergraven. Wat al uitgaven zou dit vereischen?" Lezer het kost in sommige polders veelmaar ons artikel is reeds lang genoegwij wen- schen dit onderzoek heden buiten ons bestek te houden. Dit weet ikdatindien ik ooit geroepen werd eene nieuwe droogmakerij te verkoopenik het laagste land tot een bedrag van /l0 of /20 T naardat mijn polder door wind of stoom bemalen werdniet aan het publiek zou aanbiedenmaar het aan het in te stellen polderbestuur zou overdragentegen eene min- dere waarde dan het hoogere, om werkelijk te dienen tot bergboezem voor het hooge. Later krijgen deze landen waarde. Aanvankelijk zou men er, zoo als in sommige koe-polders geschiedt, boezem-hooigras in verpachten kunnen, en altijd zullen zede jaren dooreen gerekendveel meer opbrengen dan de renten van het kapitaal, en de lasten die men derven moet te zamen bedragenen veel poldergevecht zal zijn voorgekomen. Bosch-Iluizen1 Maart 1860. G. G. SNELLEN. Mijnheer de Redacteur Met genoegen lazen wij in uw Weekblad van 24 Fe bruary 11., biz. 33 het voorstel tot het verbeteren van eenen belangrijken marktweg; wij kunnen ons daar- mede volkomen vereenigen en achten den tijd allezins rijp ter volvoering van dit voorstelde kosten van het begrinden zijn door den Heer F orstman (ambtenaar van den polder) approximatief en in ronde cijfers op f 600 begroot en de stad Haarlem is nog in twijfel of zij zich door het hardtnaken van dien weg geen f 30's jaars zal bevoordeelen. Wil zij dat hare markten bezocht worden, welaan zij zorge voor goede markt- wegen, dat is daartoe zeker een eerst vereischte, en wijte het weinige vertier niet aan gezochte oor- zaken, of bijkomende omstandighedenzoo niet, zij zal er zelve de schuld van dragen dat haar markt- wezen zich naar elders verplaatstwaar zich gunstiger omstandigheden voordoen. Ook de gemeente Schalkwijk, wier geldmiddelen alles behalve bekrompen zijn, laat nog een gedeelte van den weg in een meer dan barbaarschen toestand liggen en veroorzaakt daardoor een belangrijk ongerief aan eenige harer welvarendste ingezetenendat de gemeente Raarlemmerliede niet beter voor hare wegen zorgtmoet zeker in den slechten toestand harer geldmiddelen gezocht worden doch hier konden verscheidene gemeenten elkander de hand reiken, gedachtig aan het oud Hollandsch spreek- woordeendragt maakt magten een nuttig doel zou ten algemeenen nutte met geringe kosten bereikt kunnen worden. In afwachting van een wij ons N. van Eks, Lid van den Gemeenteraad en Polder- meester te Z. Schalkwijk. J. Stroet. P. Koot Lid van den Ge meenteraad te Haarlem- mermeer. N. Melman. C. Conijn. G. Smit. A. Rodenburg. A. Wassenaar Jr. gunstigen uitslag noemen Vt. de Vhies. Dirk Schouten. H. VAN DE BlOCQUERIJ. N. T. Dorbeck. P. Beers. A. Wagenaar. J. Haster. H. J. Brinkman. J. Kemp. J. Wezelenburg. F. van Rijzen. J. N, Stokman. VAN EENEN BELANGRIJKEN MARKTWEG. Onder dezen titel komt in N°. 8 van het Week- blad van Haarlemmermeer een opstel vooronderteekend door de Heeren J. H. D. Koenen c. s.waarbij de verbetering van den Zomerweg wordt aanbevolen. Een voorstel dient aan iemand gedaan te worden en bij voorkeur aan een persoon die althans de magt heeft om het te verwezenlijkenmaar tot wien dit zoogenaamde voorslel gerigt is, blijkt niet. De titel is dus niet gelukkigmaar is het met den in- houd beter gesteld? De Heeren Koenen c. s. voeren o. a. aan: dat het onkunde zou verradenzoo de behoefte aan verbetering van den Zomerweg thans ontkend „werd, nu er een andere uitweg naar den Haarlem- mermeer-Polder tot stand zal komen die daar slechts ten gerieve van enkele invloedrijke land-eigenaars „aangelegd wordt. Behalve het in het oog loopend „nadeel, dat de Veldweg aldaar in particuliere handen „is overgegaan en de passage daar langs dus gestremd ,,is, waardoor die nieuw aan te leggen weg slechts langs eenen grooten omweg door de bewoners van den Veldwegden Spieringwegeen gedeelte van den IJweg en den Hoofdweg zou te bereiken zijn voldoet dezen weg in geenen deele aan de bewo- ners der andere boven aangehaalde polders en slechts ten deele aan die van twee gemeenten en kan dus van geen algemeen belang voor den Haarlemmermeer- Polder genoemd worden." Het is zeker geen gemakkelijke taakom te weten waar men beginnen moet om den schat van onkunde aan te toonendie in deze weinige regelen verzameld is. Wie toch zijn de bewoners van eenen wegdie niet bestaat? Waarom is de omstandigheiddat de passage langs den Veldweg gestremd is, oorzaakdat de bewoners van den Spieringwegeen gedeelte van den IJweg en den Hoofdweg de nieuw aan te leggen verbinding slechts langs een grooten omweg zouden kunnen bereiken Zou het hardgemaakte Jaagpad dien grooten omweg daarstellen boven den Veldweg, die, zoo hij bestonddaarnevens zou loopeneneven als de Veldweg, overal elders bijna onbruikbaar zou zijn? Maar dit alles wordt slechts als iets secundairs genoemd, want, behalve het bovengemelde, voldoet de weg niet aan de behoeften der polders, waardoor de Zomerweg loopt, en slechts ten deele aan die van twee gemeenten, en kan dus van geen algemeen belang voor die polders en gemeenten och neen voor den Haarlemmermeer-Polder genoemd worden Wat overigens den nieuw te maken weg aangaat, die, zoo als de onheusche insinuatie van de Heeren Koenen c. s. luidtten gerieve van enkele invloed rijke landeigenaars aangelegd wordtdeze is wel degelijk in het algemeen belang van Haarlem en van een groot gedeelte van den Haarlemmermeer-Polder. Gesteld al eensdat de drie Raadsledenwaartoe ik ook behoordoch waarvan er eende Heer van der Breggen, geen voet gronds in den Haarlem mermeer-Polder bezit, hun pligt zoover vergeten had- den om een voorstel, dat aan de stad verscheidene duizende guldens zou kosten, in het partikulier belang van enkele landeigenaars te doen, is het dan nog aan te nemen, dat de Raad zich met algemeene stemmenop twee nadaarmede zou vereenigd heb- ben? Zou in dat geval het voorstel, zoo als geschied isdoor een tal van handteekeningen van belang- hebbendenzoowel uit den llaarlemmermeer-Polder als uit Haarlemondersteund zijn Een enkele blik op de kaart zal dan ook doen ziendat bijna alle bewoners van het noordelijk ge deelte van den Haarlemmermeer-Polder langs dien weg op de kortste wijze te Haarlem kunnen komenhij loopt toch zoo regt mogelijk van Haarlem naar het punt waar de Haarlemmermeer-Polder die stad het digtst nadert, en komt uit tusschen den Spaarnwouder- en Vijfhuizerwegde langste dwarswegen in den Polder, die door al de lengtewegen doorsneden worden, terwijl hij met de beide genoemde dwarswegen door het be- grensde jaagpad verbonden is. En wat willen de Heeren Koenen c. s. daarvoor in plaats geven? den Zomerweg, die ongeveer twee- malen zoo lang isalleenwanneer er geen betere uitweg naar Haarlem, wasdienstig voor den Vijf- huizenoegen die, hoezeer ook hardgemaakt, kron- kelend en smal zou blijvenvoorwaar een slechte ruil, waarbij eigenlijk niemand in den Haarlemmer meer-Polder en dus ook niet de Heeren Koenen c. s.zou gebaat wordenmaar die alleen in het belang zou zijn van de streek waardoor de Zomerweg loopt. Mr. M. S. F. DE MORAAZ IMANS. aan den Sloterwegte HaarlemmermeerSectie N N N°. 3alle soorten van LANDBOUW-ZADENals Wit Klaverzaad, Rood Klaverzaad, Engelsch Rije Gras- zaadItaliaansch Rije Graszaad, Thimothy G-raszaad, enz. Alles puike nieuwe kwaliteit en tot civiele Prijzen. ZEGT HET VOORT. DIJKGRAAP en HEEMRADEN van Ren Haarlem- mermeer-Polder zullen Yerpachtcn voor den tijd van 3 jaren, de RINGDIJKEN, POLDERKADEN en verdere GRONDEN, alsmede de VISSCHERIJ in de Ringvaart van genoemden Polderen wel te Zuid-Sehalkwijk op Vrijd. 9 Maart 1860, 's morg. 11 ure, 24 Perceelen. te Halfweg, op Zat. 10 Maart 1860, 's morg. 11 ure, 28 Perceelen. te Aalsmeer, op Dingsd. 13 Maart 1860, 's morg. 11 ure, 16 Perceelen. te Oude Wetering, op Vrijd. 16 Maart 1860, 'smorg. 11 ure, 17 Perceelen. te Sassenheim op Woensd. 21 Maart 18 6 0, 's morg. 11 ure. 2 8 Perceelen De Yoorwaardenwaarop de Yerpachtingen zullen plaats hebbenen de Staten der te veilen Perceelen liggen ter lezing aan de Stoomwerktuigenbij de Opzigters van den Polder en in de Gemeenten waar de Veilingen zullen plaats hebbenvan af den l9ten Maart 1860, terwijl die mede verkrijgbaar zijn aan de Secretarie van het Polderbestuur te Haarlem. Haarlem, den 6Jen Maart 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoeind J. L. VAN DER BURCH, Voorutter. E. W. VAN BREDERODE, Secretaris. Geoctroijeerd bij Besluit van Z. M. den Koning dd. 8 Augustus 1855 gevestigd te Rotterdam. Deze MESTSTOF, waarvan de Bestanddeelen zijn Beer, Urine, Wol, BloedAfval van Lijmziederijen en Chemicalien. Is te bekomen tegen f5 per 100 Ned. Ponden franco Boord. (Men leze omtrent het gehalte aan Slikslof, Chloor Alcalien den Boeren-Goudmijn 1860,N°. 1 Pag. 22, door Professor Dr. L. Mulder.) Voor een Bunder is benoodigd het eerste jaar 600 a 700 Ned. P.het tweede jaar 400 a 500 Ned. 1'. Ledig Fust wordt in goeden staat (mits franco terug genomen. Talrijke Attesten en nadere inlichtingen zijn te bekomen aan het Kantoor der Maatschappijen bij den Heer N. van DONSELAARDepothouder te Bennebroek. J. J. KORTMAN, Directeur. Bij 5000 Ned. P. wordt een billijk rabat toegestaan. (CLEVELANDEU) Staat ter beschikking bij J. DIRKENin de Haar lemmermeerachter den Cruquiusop Sectie G, N°. 6. Een ieder, die meest geldswaardige VEULENS wil fokken, make van dezen HENGST gebruik. MIDDEL ter genezing van de SCHURFT, en ter dooding van het Ongedierte bij SchapenRunderen Paarden en alle soorten van Vee, zonder Rattenkruid Kwik of eenig ander Mineraal vergift. Op last van Z. M. den Koning scheikundig onderzocht en goedgekeurd. Te bekomen a 60 Cents de Kruik, bij A. Jorritsma te Dockum, en in Depot bij de Heeren: J. Bruin C°. en B. Labrijn, te Haar lemmermeer; E. E. van Santen Kolff, te Rotterdam; J. A. Straman Jr., te Delft; F. N. J. Singels, te 's HageW. F. Steijgerwalt te LeidenW. Sillevis te Dordrecht; D. Veen C°.te Haarlem, en P. Staal, te Zwammerdam. Gij wordt bij de aanstaande hersteinming voor een Lid van den Raad tusschen C. LEWIS en J. KLAPWIJKdringend uitgenoodigd om eenparig Uwe stemmen uit te brengen op O. LEWIS, om daarmede op nieuw een bewijs te gevendat wij de ware beteekenis begrijpen van het Oud-Hollandsch spreekwoord Eendragt maakt magt, waarom alle Kie zers dringend worden uitgenoodigd hunne stem uit te brengen op O. Eenige Kiezers.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3