I 1 I - 46 Marktberigten. 1 B: WATEEHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAAELEMMEEMEEE-POLDER, waargenomen van 25 Februarij des middags tot op den middag van 3 Maart 1860. as WATEEHOOGTE WEBBING der STOOMTUIGEN *r u at IN DE IN DEN POLDER LEEUH WATER. (JKU^UIUS. LIJNDEN. u RINGVAART Aantai e- o bij den bij den bij den bij den aan het Aantal Aantal VENNEPER- DORP. a CRTJQUIUS. LEEGHWA- TER. CRUQUIGS LIJNDEN. Oren Pomp Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp Ketels Feb25 0.50 4.50 4.60 4.57 4.54 D B 12 7 6 a a 26 0.52 4.54 4.60 4.56 4.56 a B 24 7 6 a B B 27 0.71 4.51 4.57 4.46 4.50 a B 22£ 7 6 n B 28 0.70 4.59 4.60 4]. 42 4.52 B 22£ 7 6 a B B 29 0.53 4.50 4.56 445 4.52 B 24 7 6 a B B Mrt. 1 0.46 4.48 4.55 4.50 4.51 i B 24 7 6 a B 0 2 0.47 4.48 4.57 4.51 4.51 24 7 6 B B B 3 0.51 4.49 4.57 4.52 4.52 9 B 12 7 6 B B B Te zamen B I64f7 6 B B B Aantal slagen 56543 B Alzoo per minuut B 5.720 B Amsterdam7 Maart. Vee. Kalveren 1e kwal. 60 a 80, 2e kwal. 50 a 70, 3e kwal. 40 a 60; Schapen 22 a 28; Varkens 54 a 60 cents per Ned. ffi. Granen en Zaden. Tarvve prijshoudend131 ffi bonte Pool- sche 340, 343; 128 ffi geringe bonle dito /303 bij partij; 135 ffi jarige Rostocker 332; 129 ffi nieuwe Friesche 285. Rogge. Ongedroogde onveranderd, gedroogde bij partij 3 lager; 128 Pruissische 245; 117, 120 ffi jarige Petersb. 192, 200; 116 ffi dito 187 bij partij; 119 ffi nieuwe dito /198; 118 ffi dito /194 bij partij. Op levering vast. Garst hooger verkocht; nieuwe Mannheimer /215 p. 1950 kilo. Haver prijshoudend; 100, 101, 102/2 ffi fijne Friesche 4,60 a 4,75; Inlandsche Veen 8£ per 100 kilo. Koolzaad X 1 hooger; oud Fransch X 56; op 9 v. Olie in April X 66; Okt. X 69£. Lijnzaad in een doen107, 108 ffi Riga /250; 110, 111 ffi Riga Zaai-325. Olie. Raapolie dadelijk en op levering merkelijk hooger betaald; op 6/w. 40J; Vliegend 39. Lijnolie dadelijk en op levering onveranderd; op 6/w./32J; Vliegend 31. Hennepolie op 6/w. 37 J Vliegend 36. Koeken. Raapkoeken per 1040 st. 60 a 64Lijnkoeken per 104 st. 9 a 12£. Alkmaar, 2 Maart. Granen en Zaden. Tarwe /9,50; Rogge 7,75; Garst/6; Haver 4,50; Paardenb. 7, zaaigoed 8; Bruine Boonen /ll; Witte dito /12; Groene Erwton 16; Graauwe en Vale dito /15. Kaoariezaad 10. Geel Mosterdzaad /13. Kaas nagcnocg niet ter markt. Broek in Water land, 1 Maart. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 6 stapels, 400 stuks of 850 Ned. ffi; prijs 28,50. Delft, 1 Maart. Granen met goeden handel bij ruimen aanvoer; Tarwe van bet eiland Rozenburg 8,90 a 9,80, Westi. 9,50 a 10; Eil. Rogge 7,30 a 7,40, VVestl. 7 a 7,30; Eil. Zomer Garst 5,60 a 6, Westl. 5,40 a 5,80; korte Haver 4,40 a 4,50, lange 2,80 a 3,20; Duivenb. /7a 7,25; Paardenb. 6,25 a 6,50Bruine Boonen /11,50a 12; Groene Erwten 10 a 12; Witte dito 9. Vee minder hoog gehouden en ruim ter markt. Boter iets flaauwer; le kwal. 63 a 65, 2e kwal./58 a 62. Dordrecht, 1 Maart. Granen en Zaden. Tarwe. De aanvoer van Zeeuvvsche, Vlaamsche en Overm was heden kleiner dan vorige week en werd tot onveranderde prijzen aan benoodigden langzaam ge- plaatst; jarige 10 a 10,50, nieuwe 8,80 a 9,20, dito ge- ringe en afwijkende 7,20 a 8,50; Zomer niet aangevoerd en tot genoteerde prijzen begeerd, 7,70 a 8,50. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. weinig getoond en tot vorige prijzen, 6,70 a 7,30, wel te vcrkoopen. Garst. Bij rede- iijken aanvoer was Winter in de beste soorten begeerdZomer daarcntegcn tot 10 cents lager meer aangeboden; Zeeuwsche, Fiakkeesche en Overm. Winter /5a 6,50; dito Zorner 5 a 6,10. Spelt zeer weinig ter markt, met graagte tot 2,80 a 3,20 genomcn. Inl. Haver vond in mooije soorten genegen koopers; Zeeuwsche en Inl. Vocr 2,50 a 3; dito Dikke 3,70 a 4,20. Boekweit zeer weinig ter veil en merkelijk hooger; mooije Rozendaalsche op 225 en jarige Holsteinsche op f 210 gehouden.Boonen. Paardenb. worden steeds weinig aangevoerd en weder 20 cents hooger verkocht; Overm. zakgoed /6a 6,70; mooije gestorte Zeeuwsche en Vlaamsche 6,90 a 7. Duivenb. niet ter veil en vorige prijzen, 7,50 a 8, waardig. Witte Boonen schaarsch en willig, weder tot 50 cents duurder, 10 a 11 naar kwal., met graagte gc- nomen. Bruine dito tot vorige prijzen wel teverkoopen; mooije Zeeuwsche 10,70 all; Vlaamsche /10 a 10,50. Erwten. Blaauwe waren bij redelijken aanvoer uit Zeeland en Flakkee tot 10 cents horger wel te plaatsen; goed kokende 9,30 a 9,50, mindere /8a 8,50. Witte niet ter veil. Koolzaad werd op vorige prijzen gehouden, doch vond minder vraag; voor zeer puik gestort Overm. van het zolder X 64 en voor dito aangevoerd zakgoed X 61 a 63 naar kwal. besteed. Op 9 v. Olie zonder omgang; in April tot X 64£, Okt. totX67£ te koopen. Lijnzaad hooger gehouden, doch met minder handel; 116 ffi puik Berdianski 333111 ffi Catania /360; 112 ffi Odessa f 313. Inl. Zaai- tot vorige prijzen genomen le soort 3,70 a 3,90, 2e soort 3,30 a 3,50 per Dordtsch achtendeel; zeer puik Riga Tonnen-Zaai- weder tot 25 ge nomen. Kanariezaad minder aangevoerd en tot vorige prijzen, /9,50 a 10,50 naar deugd, wel te verkoopen, Inl. Hennep- zaad niet ter veil. Olie. Raap- onveranderd; Vliegend en 1°. Mei tot 37£ aangeboden; Najaar op 40 gehouden. Lijn- traag; Vlieg. tot 30£ aangeboden. Raap- en Lijnkoeken blijven gereeden aftrek vinden; harde Raapk. 61 a 62, dito Lijnk. 95 a 100, zachto dito 120 a 130. Groningen, 6 Maart. Granen en Zaden. De aanvoer van de meesle arlikelen van het Oldambt was heden grootdie van het Hoogeland daarentegen klein; het schijnt dat in deze laatst genoemde streek reeds weinig meer bij de boercn voorbanden is. Tar we. Roode reeds Vrijdag flaauwer gestemd, onderging heden, ten gevolge van een zeer ruime aanvoer van het Oldambt en lagere berigten van elders, eene verlaging van circa 20 cents; de vraag, die eerst zeer beperkt was, verlevendigde op de ver- laagde prijzen en alle puike partijen konden daartoe gemakke- lijk koopers vinden, zoo voor verzending als speculatie.Rog ge onveranderd in prijs met weinig handel, ten gevolge van de flaauwe berigten uit Amsterdam. Boekweit werd heden weder dringend gevraagd enhoewel de aanvoer ruim te noe- men was, bedong men eene verhooging van 15 a 20 cents. Garst was Vrijdag 10 cents en heden op nieuw 5 a 10 cents hooger, ten gevolge van dringende vraag voor pellerij en be- perkten aanvoer. Haver. Hoewel de aanvoer van Dikke bui- tengewoon groot was en daardoor algemeen eene verlaging werd te gemoet gezienwas de vraag voor verzending levendig genoeg om alles op te ruimen, hoewel eenigzins slepende, tot de prijzen der vorige week. Witte en zwarte Voer, die wei nig aangeboden werden en veel vraag vonden, bedongen eene verhooging van 15 a 20 cents. Paardenboonen in gocde kwa- liteit weinig ter veil en goed prijshoudend. Gort op de verhoogde prijzen der vorige week met voortdurenden handel ter verzending. Koolzaad hooger gehouden, maar met weinig handel. Raapolie lot verhoogde prijzen verkocht. Noteringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige ronde f 9,10 a 9,30; 127 ffi dito witte 8,70 a 8,80; 127,130 ffi nieuwe roode 8,40 a 9,20; 127 ffi dito witte 8,30 a 8,50. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche 6,70 a 7. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 6,15 a 6,60; 113, 116 ffi zwarte 5,95 a 6,40 Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,40 a 6,20. Nieuwe Haver. 78, 85 ffi Dikke 4 a 4,55; 65, 68 ffi witte Voer 3,30 a 3,60; 68, 72 ffi zwarte dito 3,50 a 3,75. Paardenboonen 6,60 a 7,50. Koolzaad 10,75 a 12,25. Gort Grove 9,50 a 9,75; puike/10,25 a f 10,50, Parel- 13,25 a 23. Olie: Raap- 35 a 35,50. Lijn- 29 a 29,75. Haarlem, 5 Maart. Granen. Roode Tarwe 9,12^-; Zomer Garst/5,60 a 5,75; Haver 3,25 a 3,65Paardeboonen 6,25 a 7,50. Hoorn, 1 en 3 Maart. Kaas. Ter waag gewogen 61 stapels (11136 Ned. ffi). Iloogste prijs per 50 Ned. ffi: kleine 30,25. Granen. Ter markt gebragt 340 mud, als: 6 mud Rogge /7a 6,75; 5 mud Tarwe 9,25; 121 mud Garst /6,75 a /6; 87 mud Haver/ 5,25 a 4; 4 mud Witte Erwten 12 a 10; 6 mud Groene dito 14 a 13; 11 mud Geele Boonen 11.50 a 10; 60 mud Bruine dito 11,50 a 9; 40 mud Paardenb. 8,75 a 8. Boter per stuk 50 a 58 cents. Eijeren 2,50. Leiden, 2 en 3 Maart. Vee. 21 Kalfkoeijen 144 a 180: 5 velte dito 142 a 21517 vare dito 84 a 156; 54 vette Kalveren 22 a 6612 nuchlere dito 2 a a 4,50; 36 Ilamels 14 a 20; 70 Ooijen 14,50 a 25; 34 Biggen 7 a 20. Boter 2580 Ned. ffi 53 a 56 1e kwal. 47 a 52 2e kwal. per vat; 1,32£ a 1,40 en 1,17% a 1,30 per Ned. ffi. WAABNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. te Utrecht. M 03 ft- 2 zc H UREN. WlND- rigting NkK BAnoM bij 0°. Th Fah. Afwijk der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 26 8 z. 0,5 757,46 33,3 1,4 0,82 0 Zw. bewolkt. 2 z. 8,0 52,11 38,1 3,1 0,87 0,2 Betrokken. 10 zzw. 7,5 43,14 38,5 3,1 0,91 1,1 Betr. regen. 27 8 wzw. 2,0 37,86 39,6 4,9 0,91 4,5 Bewolkt. 2 nw. 12,0 40,10 40,3 0,7 0,77 0,2 Zw. bewolkt. 10 w. 3,0 46,98 39,4 4,0 0,94 0,7 Betrokken. 28 8 w. 13,0 51,15 38,3 3,4 0,81 0 Bewolkt. 2 zw. 30,0 40,84 41,4 0,2 0,93 0,6 Zw. bewolkt. 10 nw. 28,0 48,75 36,5 0,9 0,82 1,8 Helder. 29 8 wnw. 3,0 57,96 37,4 2,2 0,83 0 Zw. bewolkt. 2 wnw. 7,5 61,02 42,4 0,9 0,59 0 Ligt bewolkt. M. 10 w. 0,0 64,42 32,4 3,6 0,96 0 Holder. 1 8 zw. 0,5 65,59 30,4 5,0 1,00 0 Idem. 2 wzw. 1,5 65,45 43,9 4- 2,2 0,56 0 Bijna helder. 10 zw. 0,0 65,88 32,7 - 3,4 0,88 0 Helder. 2 8 zzo. 1,0 65,96 32.9 2,9 0,83 0 Ligt bewolkt. -2 ZO. 2,0 64,59 42,8 0,5 0,56 0 Bewolkt. 10 zw 0,5 64,15 38,5 2,3 0,90 0,2 Betr. regen. 3 8 wzw. 0,5 65,89 34,9 1,6 0,96 0,7 Helder. 2 zw. 12,0 65,98 42,4 0,4 0,81 0,2 Zw. bewolkt. 10 zw. 7,0 63,87 42,1 5,2,0,87 0,2 Idem. Granen. 23 mud Winter Tarwe/9 a 9,50; 19 mud Zomer /8a 8,50. 47 mud Winter Rogge 6,75 a 7,25. 34 mud Garst /5a 5,50; 21 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 44 mud zware Haver 4,50 a 536 mud ligte dito 3,50 a 3,75. 11 mud Duivenboonen 8 a 8,50. 20 mud Paar denboonen /7a 7,50 Purmerende, 6 Maart. Kaas. Kleine 30,75, middelbare 31,aangevoerd 80 stapels kleine en 7 middelbare. Boter f 0,92£ per Ned. ffi. Vee. Aangevoerd 55 Koeijen minder vlug; 62 vette Kalve ren, vlugge markt, 65 a 85 cents per Ned. ffi, 149 nuchtere Kalveren; 470 Schapen en Lammeren, 25 vette Varkens 40 a 50 cents per Ned. ffi; 46 magere Varkens; 101 Biggen; 8 Paarden. Eijeren. Kippen-eijeren 2,30, Eenden-eijeren 2,50 per 100 stuks. Botterdam, 5 Maart. Granen en Zaden. Tarwe. Witte redelijk aangevoerd, in puike soorten langzaam als voren, terwijl goede, mindere en afwijkende 20 cents lager moeijelijk te plaatsen waren. Pool- sche onveranderd, Roode ruim prijshoudend. Overm. Zeeuw sche en Vlaamsche zakmaat puike 1859 8,60 a 9,50; goede dito 8 a 8,20; afwijkende soorten 7,50 a 7,75 157/2 ffi Jarige Witbonte Poolsche 345; 160, 162/2 ffi Jarige Boven- landsche Ris 315, 328; 158/2 ffi Nieuwe dito dito/310; Jarige Fransche per 2400 K°. 310. Rogge. Inlandsche bedong langzaam vorige prijzen. Buitenlandsche ruim prijshou dend; goede en puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat 7,20 a 7,40; Noordbrab. Overm. dito /7a 7,25; afwijkende dito 6,25 a 6,75; 150/2 ffi Belgische 225, 230; 144, 145/2 ffi Archangel 204, 206; 145/2 ffi Coursche 213, 214. Garst. De beste Zeeuwsche was tot 20 cents lager slepende te plaatsen, terwijl de mindere kwaliteiten mee- rendeels onverkocht bleven. Buitenlandsche soorten met weinig omzet; Nieuwe Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche Winter Zak maat 4,50 a 6,20; Zomer dito 4,50 a 6. Haver 10 cents hooger. Jarige 3,50 a 4,50; Nieuwe goede en puike korte /3 a 4; dito lange/2,75 a 3,25; Afwijkende soorten 1,60 a 2,40. Boekweit met minder omgang veelal tot vorige prijzen verkocht; Noord-Brabandsche/220 a 225;Rhijn 225; Belgische /210; Oude Holsteinsche 205; Fransche per 2100 k°. 180. Erwten als voren. Puike Schokkers 9,50 a 10,50; andere puike groole /9a 9,75; puike kleine /9,10 a 9,50; mindere 7,50 a 8,50; witte 8 a 9; Gel- dersche graauwe /12,50 a 16; dito Zeeuwsche /8 a 10,25; Geldersche Capucijnen 14 a 17. Boonen onveranderd. Puike Witte Walchersche/10,75 a 11; dito Zeeuwsche/10 a 10,75; mindere 8,50 a 9,50. Puike Bruine Walchersche 11 a 11,50; dito Zeeuwsche f 10,75 a 11,25; mindere 9 a 10. Paardeboonen aan consumtie wel te plaatsen 6,25 a 7. Duivenboonen 6,50 a 7,50. Koolzaad minder begeerd. Puik Vlaamsch gestort 63 aangeboden. Lijnzaad 115/116 ffi Odessa 340. Kanariezaad als voren 7,25 a 10. BijP, 29 February. Kaas, Hoogste prijs 29,50 per 50 ffi; aangevoerd 7 sta pels, 694 st. of 1519 ffi. Boter 50 a 52J cents per Ned. ffi. Eijeren 2,10. Schagen, 1 Maart. Vee. Nuchtere Kalveren /4 a 6; Lammeren 15 a 21; magere Varkens 10 a 20; Biggen 6,50. Kippen 70 s 80 cents. Konijnen 35 a 80 cents. Eenden 70 a 75 c. Zwanen 3,50. Boter per kop 75 a 77 cent, per Ned. ffi 1 a 1,03. Kaas 35 a 40 cents per Ned ffi. Kippen- Eijeren /2a 2,10. Zierikzeel Maart. Granen. Tarwe 1858 10 a 10,50 dito 1859 8,50 a 9,50. Rogge 6,75 a 7,25. Winter Garst 5,75 a 6,25; Zomer dito 5,75 a 6. Haver/ 3 a 3,25. Paar denb. 6,50 a 6,75, Witte Boonen 10,50 a 11, Bruine dito f 10,50 a 11,50. Groene Erwten /9a 9,25, Gele dito 8,50 a 8,75. Zaai-Lijnzaad 11,50 a 12. Meekrappen. Als voren. - Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4