ABfMTHflilo HAARLEMMERMEER-POLDER. Kiezers in de Gemeente Haarlemmermeer. Hollandsche Maatschappij van Landboinv. Te verkrijgen bij J. VAN DER P0EL, Covvcspanbctitie. VERKOOPING van VEENGROND en BOUWLAND. DE ONDERGETEEKENDEN, AAN DE KIEZERS Jacob Mlapwijk. Vele Kiezers zullen, bij de Herstemming, hunne STEM uitbrengen op JACOB KLAPWIJK, wonende Sectie R R 13, omdat hij een onafhankelijk persoon is, die de achting van zijne Mede-Ingezetenen ten voile verdient; omdat hij woont in een gedeelte van de Meer, door niemand in den Raad vertegen- woordigd, en het zeer noodig is dat er ook een Zetboer in zit, die de belangen van dien stand kan voorstaanwantnaar hunne verdienstenbetalen die te veel. MEDE-KIEZERSkomt dus trouw op en schrijf in uw briefje den naam Jacob Mlapwijk. Te Moop: basis nemenom uwe veelmaal herhaalde vragen te beantwoorden waarom de polder van October tot Februarij zoo bijzonder ongunstigen waterstand aan- gewezen heeft. Yolgens die opgaaf blijkt tocli dat van af 1°. September tot ultimo December van de bestaande 8784 uren sleehts 4330 gewerkt werd en dan nog maar met gedeeltelijke kracht. De waterstand was dan ook allertreurigst gedurende dien tijd en het moeten zeker wel onoverkomelijke hinderpalen geweest zijn (hooge waterstand van Bijnlands boezem kan geen oorzaak geweest zijn; die toeh was sleehts bij ex- ceptie op 10 November, 27/29 December, 29 A.P.,) die den bebouwer zulke aanzienlijke schade toege- bragt hebbenhet ligt echter niet in mijne bedoeling om dit voor als nog naauwkeurig te onderzoeken. Yele geruchten liepen dienaangaande rond en bragten onder vele Ingelanden misnoegen tegen, en veroordeeling van het Dagelijksch Bestuur. Beschouwen wij echter de verdere werkzaamheden der stoomtuigen en wel van 1°. Januarij tot 25 Fe bruarij 1.1. Van de bestaande 4032 uren werd 2656 /4 uren gewerkt, nog steeds maar met gedeeltelijke kracht, doch meerder tijd. De waterstand was dadelijk veel gunstiger en op 25 Februarij was dezelve reeds zoo- danig, dat geen enkele bebouwer reden had, om over slechten waterstand te klagen. Toetsen wij nu de plannen tot verbetering van den Dijkgraaf, in de beide laatste nommers van het Wcekhlad voorkomende, aan bovenstaande feiten en beoordeelen wij onpartijdig of met eenig regt de uit- gaven mogen geschieden voor vijzelmolens, ten bedrage van 220,000, nadat 112,000 zal zijn besteed om meerdere ketels bij de Lynden en Cruguius te aan bren- gen, welke volgens deskundigen, bepaald noodig geoordeeld worden. Wanneer men nu aanneemt dat gedeeltelijke kracht gedurende de helft des tijds niet voldoende blijkt te zijn, maar dat gedeeltelijke kracht gedurende twee derden des tijds den polder drooghoudt en op een peil bfengt, dat zelfs de lage landen geene werkelijke klagten kunnen inbrengen, en daarbij voegt dat, tegen het aanstaande wintersaisoende kracht der stoomtuigen nog vermeerderd zal zijn met 6 ketels, mag er dan wel kapitaal geleend worden om vijzelmolens te bren- gen op de oostzijde des polders, om hoofdzakelijk daartoe te dienendat de stoomtuigen gedurende den zomer niet behoeven te werken. Oostzijde des polders, waar gedurende den zomer geen water genoeg is om vee te drenken of af te schutten. Voorwaar dergelijke uitgaven zullen bij weinige Ingelanden sympathie verwekken. Veel meer lof zoude te brengen zijn aan den maat- regel om die gelden te besteden voor hardmaking der nog overige dwars- en lengtewegen, daarin toeh zouden de bewoners eene merkelijke aanwinst hebben en de grondeigenaar eene verbetering van zijn kapitaal. Aangezien de kwestie eener inpoldering voor als nog niet ter tafel komt, is het overbodig daarover nu reeds woorden te verspillen, alhoewel het, volgens mijne meening, voor de hooge landen noodig is kist- dammen op bepaald peil te hebben aan de lengte- togten van den Aalsmeerder- en Spieringwegom water in de slooten te hebben gedurende den zomerten einde het vee te kunnen afschutten en des verkiezende daarmede te drenkendaardoor zoude ook voorkomen worden dat buitenwater gedurende den droogen tijd werd ingelaten. Waartoe toeh zoude eene kostbare inpoldering dienen, daar de ondervinding reeds geleerd heeft dat vele zoogenaamde hooge landen gedurende 3 a 5 jaren, 4 5 voet gezonken zijn en de kleibodem, welke toeh op den duur zich uitwijzen zal als de ware basis, ligt, met uitzondering van misschien een zeer klein gedeelte, geheel op eene lijn. Zal het nu zaak zijn om met groote kosten inpol dering te maken en wederom 400/m. te leenen, om molens te zetten. Indien men regt heeft om zoo te handelen en wanneer al die uitgaven konden geschieden uit de opbrengst van de polder-eigendommendan zou me- nig In gel and misschien niet daartegen opponeren, maar het Bestuur verlieze niet uit het oogdat door leeningen en vermeerdering van polderlasten de gronden in den Haarlemmermeer-Poldereen schrik worden voor kapitalistenom er als grondeigenaar of als geldscliieter in op te treden. Tegen noodige uitgaven op te komen zou dwaas zijnmaar vele zullen moeten toegevendat de polder toeh nog zoo vele voordeelen niet afgeworpen heeft om dubbele kosten te doen en meerdere ketelsen iuitendien nog vijzelmolens. Wij ontvingen een schrijven van den Heer J. H. D. Koenen Jr., in antwoord op dat van den Heer de Moraaz Imans. Wij achten echter de kwestie genoegzaam toegelicht, door hetgeen daarover reeds wederzijds geschreven werd. De Heer Koenen ver- klaart echter, dat het geenszins ter bestrijding van den geprojecteerden weg isdat hij de verbetering van den Zomerweg heeft aanbevolendat bij die verbetering vele marktbezoekersen alzoo ook de stad Haarlem belang heeft, is duidelijk gebleken en het ware dus voorzeker zeer wenschelijk, dat deze zaak door gemeen- schappelijke krachten tot stand kon komen. Over dit onderwerp ontvingen wij tevens nog een schrijven van den Heer A. M. Forstman, waarin hij meldt dat, zoo hij de bedoelde persoon is, welke in het artikel der HH. van Eks c. s. (Weekblad van 9 Maart) genoemd wordt, er voorzeker eene ver- gissing moet plaats gehad hebben, daar hij nimmer eene begrooting van den Zomerweg gegeven heeft en hij zich zelfs niet herinnert immer met een der onder- teekenaars over een plan tot verbetering van dien wegwaarvan hem den toestand geheel onbekend is gesproken te hebben. DRUKFOUT. Bladz. 44, regel 13 van onderen, staal: met meer kennis leesniet meer kunnen. DIJKGRAAF en HEEMRADEN van den Haarlem mermeer-Polder als daartoe gemagtigd bij besluit van Hoofd-Ingelanden in dato 7 Maart 1860, zijn voor- nemens, behoudens goedkeuring van genoemd besluit door het Gewestelijk Bestuur, in Openbare Vei ling te brengen en genoeg geldende te Yerkoopen, op Zaturdag den 31sten Maart 1860, de volgende 5 Perceelen YEENLAND, gelegen nchter den Ring- dijk van den Haarlemmermeer-Polder, en 2 Perceelen BOUWLAND, gedeeltelijk met VEEN bezet, gelegen tusschen den Ringdijk en den Yeldweg, als: N°. 1. Een stuk VEENLAND, bij Mijlpaal N°. 22, ten westen van den Spaarmcouderdioarsweggroot 2 bunders, 43 roedenKad. ged. Sectie BN«s. 963 102 en 964, afd. Vijfhuizenbelend ten westen den uitweg van H. Kortekaas, ten oosten het volgende Perceel. N°. 2. Een stuk YEENLAND, gelegen als voren groot 2 bunders, 82 roeden, Kad. als voren, belend ten westen het voorgaande, ten oosten gelegen op 40 el uit de as van den Spaarnwouderdwarmeg N°. 3. Een stuk YEENLAND, tusschen Mijlpaal 27 en 28, ten zuiden van den IJweggroot 76 roe den, Kad. Sectie A, N°. 78 en 100, afd. Vijfhuizen, belend ten noorden den grond aan den IJweg, 40 el afstand. N°. 4. Een stuk VEENLANDtusschen Mijlpaal 53 en 54, ten oosten den Opstalgrond van A. Boer, ten westen den uitweg bij J. Middelkoop groot 7 9 roeden, Kad. Sectie O, N°. 534 en 535, afd, Burgerveen. N°. 5. Een stuk VEENLAND, gelegen als voren, naast het voorgaandebelend ten oosten den uitweg bij J. Middelkoop groot 1 bunder6 roedenKad. Sectie O, N°. 534 ^en 536, ged. afd. als voren. N°. 6. Eene strook GRONDgelegen aan den Veldweg, in Sectie A, oude Dijksgrond, belend ten noorden de gemeente gronden van Nieuioerkerkten westen en zuiden den Veldweg, groot 2 bunders, 37 roeden, 40 ellenKad. Sectie A, N°. 668. N°. 7. Een stuk GROND, zijnde het zoogenaamde Gat van het Lutkemeer, belend ten noorden Mevr. Rutgers van Rozenburg, geb. Koenen, ten westen den Veldweg ten zuiden de Bemeentegrondengroot 5 bunders, 56 roeden, 20 ellen, waarvan na afvee- ning 58 roeden, 80 ellen aan de Verkoopers verblijven, en alzoo is het te verkoopen gedeelte Ondergrond 4 bunders, 97 roeden, 40 ellen, geteekend Kad. Sectie A, N°. 310. Van de Perceelen N°. 1 tot 5 wordt alleen de Veen- of Bovengrond verkocht. De Veldwegenvoor zoo verre die langs de Perceelen N°. 1 tot 5 loopen, zijn in de Verveening begrepen. De Voorwaarden waarop deze Verkoop geschiedt, liggen, van af 19 Maart 1860, ter visie aan de Seere- tarie van den Polder, in de Groote Iloutstraat te Haarlem, en bij de verschillende Opzigters. Men zal hiervan Verkooping houden ten jare en dage voormeld, ten huize van de Wed. DE VRIES, in het Huis TER HARTte Halfwegdes voormid- dags ten 11 ure. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. L. VAN" DER BURCH, Vooniller. E. W. VAN BREDERODE, Secrelaris. ZEGT HET VOORT. Gij wordt bij de aanstaande herstemming voor een Lid van den Raad tusschen C. LEWIS en J. KLAPWIJKdringend uitgenoodigd om eenparig Uwe stemmen uit te brengen op C. LEWIS, om daarmede op nieuw een bewijs te gevendat wij de ware beteekenis begrijpen van het Oud-Hollandsch spreekwoord Eendragt maakt magt, waarom alle Kie zers dringend worden uitgenoodigd hunne stem uit te brengen op <d. JLCWIS. Eenige Kiezers. leden van den Raad der Gemeente Haarlemmermeer, in aanmerking nemende dat C. LEWIS, vroeger Raadslid, het algemeen diets maakt, dat de Belas- ting op het Gedestilleerd tegen zijne stem en tegen zijn gevoelen is ingevoerdverklaren, uit liefde tot de waarheiddat opgemelde Belasting is ingevoerd hoofdzakelijk en meerendeels door toedoen en op verlangen van gemelden C. LEWIS, zoodat het voorgeven van C. Lewis onwaarheid bevat en eene valsche voorstelling is van de zaak. Uaarlemmermeer13 Maart 1860. W. VERPLOEGH. P. KNAAP Gz. P. KOOT. J. van VUUREN Hz. M. SPAANS. A. 't IIOOFT. voor Ledtn van den Gemeenteraad wordt met nadruk aanbevolen, om op den 20»ten Maart 1860 hunne stem uit te brengen op den Landbouwer Afdeeling UAARLEMMERMEER. VERGADERING op Honderdag den 2 2sten Maart 1860 des middags ten 12 ure, in de School van het Dorp, aan de Kruisvaart. Onder de Werkzaamheden behoort het uitreiken van Prijzen aan Bekroonden te Zaandam in 1859 de goedkeuring der Rekening over 1859 het houden eener VERLOTING uit de Kas der Af deeling, ender de ter Vergadering aanwezige Leden. Heeren Eigenaars van DEKHENGSTEN, die mog- ten verkiezen hunne Ilengsten te monsteren worden daartoe uitgenoodigd des morgens ten 10 ure, op het Terrein bij de School. De Secretaris der Afdeeling, D. EGG INK. Beste GRAAUWE ERWTEN, zeer geschikt voor te Zaaijen, en Twee Puike VAARZEN, welke circa half April moeten kalven. Te bevragen op Annaas Ho eveaan den Sloterwegbij VAN KOOTEN, in den Haarlemmermeer-Polder. aan den Sloterwegte HaarlemmermeerSectie N N N°. 3, alle soorten van LANDBOUW-ZADEN, als: Wit KlaverzaadRood KlaverzaadEngelsch Rije Gras- zaadItaliaansch Rije Graszaad, Tliimotliy Graszaad, em. Alles puike nieuwe kwaliteit en tot civiele Prijzen. ZEGT HET VOORT.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3