Marktberigten. 37,0] WATEEHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 3 Maart des middags tot op den middag van 10 Maart 1860. WATERHOOGTE -5- A. P. in Ellen. M X W b] IN de RINGVAART IN DEN POLDER O bij den CUUQUIUS. bij den LEEGHWA- TER. bij den CRUQUIUS bij den LIJNDEN. aan het VENNEPER- BORP. Mrt. 3 0.51 4.49 4.57 4 52 4.52 4 0.52 4.48 4.57 4.45 4.53 5 0.51 4.47 4.75 4.58 4.52 6 0.43 4.48 4.65 4.59 4.52 7 0.42 4.40 4.64 4.73 4.51 8 0.40 4.42 4.69 4.7G 4.55 9 0.40 4.50 4.75 4.80 4.56 10 0.40 456 4.82 4.78 4.60 Te zamen Aantal slagen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGH WATER. Aantal Uren Pomp Ketcls CRUQUIUS. LIJNDEN. Aantal Uren Pomp. Hotels 67 101 7 7 23488 32525 5842 5.367 Aantal Urea Pomp Hotels 9 24 24 24 24 24 12 141 7 D 5. 1112 B 6Oil Amsterdam, 14 Maart. Vf.e. Kalvcrcn lc kwal. GO a 80, 2e kwal. 50 a 70, 3e kwal. 40 a 60. Schapcn 22 a 28. Varkcns 54 a 60 cents per Ned. ffi. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudend132 ffi jar. bonte Poolsche 347 bij partij; 129 If oude bonte dito 325 128 ffi geringe dito 308 129 ffi nieuwo Friesche 285; 125 ffi dito 264. Roggc lot vorige prijzen met goedeti handel; 126 ffi nieuwe Pruissische/238 126 ffi Galatz/228 121 ffi jarige dito/ 200; 122 ffi dito Belgische 227; 124® Deensche/215; 120 ffi Odessa 203 118 ffi nieuwe Ar changel/200; 120 ffi jarige Pelersburger 203. Op leve ring iets lager. Boekweit 117 ffi jarige Holsteinscbe 205. Koolzaad bij vorigen marktdag onveranderdop 9 v. Olie dade- lijk en in April X 68Oct. en Nov. X 71£. Lijnzaad in eon doen; 107, 108 ffi Riga/250; 106, 107 ffi dito /240. Olie. Raap-Olic nagenoeg onveranderd; op 6/\v. 414 Vliegend/40. Lijn-Olio iets aangenamer; op 6/w./32f'; Vliegend f%\\. Hennep-Olie op 6/w. 37+ Vlieg. 36. Koeken. Raapkoeken per 1040 st./OG a 70. Lijnkoekcn per 104 st 11 a 15. Broek in Waterland, 8 Maart. Haas. Hcden zijn ter markt geweest 4 stapels, 396 stuks of 825 Ned. ffi; prijs 28,50. Delft, 8 Maart. Ghanen ruim aangevoerd, met minder kooplust tot iets beter prijzen; Tarwe van bet Eiland Rozenburg 9,60 a 10, Westl 9,30 a 9,60. Eil. Rogge 7,30 a 7,60, Westl. 7,20 a f 7,60. Eil. Zomer Garst 5,80 a 6, Westl. 5,60 a 6. korto Haver 4,20 a 4,50, lange dito /3a 3,50. Duivenboonen 7 a 8. Paardenb. 6,50 a 7. Bruine Boonen/11 a 12.— GroeneErwten/10 a 12, Witte dito/9. Vee. met minder aanvoer in een doen. BoTEitiets lager; le kwal. 63 a 64, 2e kwal. 56 a 62. Dordrecht, 8 Maart. Granen en Zaden. Tarwe. Onze markt was hcden van ZeeuwscheVlaamsche en Ovcrm. schraal voorzien, waardoor gebruikers, vooral voor de mooije soorten, ruim vorige prijzen hebben moelen inwilligen; jarige/ 10 a 10,60, nieuwe/8,80 a 9,20, dito geringe en afwijkende7,50 a 8,60; Zomer niet aangevoerd en tot booger prijs begeerd, 8 a 9. Rogge. Zeeuwsche. Vlaamsche en Overm. weinig aangevoerd en tot 6,70 a 7,30 geplaatst. Garst was, vooral in de beste soor ten, wel te vcrkoopen; Zeeuwsche, Flakkeesche en Overm. Winter /5a 6,50, dito Zomer /5 a 6,10. Spelt weinig ter markt en lot 10 cents booger 3 a 3,50 naar kwal., vlug genomen. Inl. Haver blijft wekelijks goeden aftrek vinden Zeeuwsche en Inl. Voer/2,50 a 3; dito Dikke 3,70 a 4,20. Boekweit met weinig handelalleen verkocht Rijn tot/222. Boonen. Paardenb. schaarsch en tot verhoogde prijzen te plaat- sen overm. zakgoed 6,50 a 7mooije gestorte Zeeuwsche of Vlaamsche konden 7,20 a 7,40 opbrengen. Duivenb. niet tor veil en 7,80 a 8,50 naar kwal. waardig genoteerd. Witte Boonen prijshoudend, hebben naar deugd 10 a 11 opgebragt. Bruine dito willig en met graagte tot 50 cents booger,/10,50 a/11,50, genomen. Erwten. Blaauwe weinig uit Zeeland en Flakkce aangevoerd en tot vorige prijzen wel te verkoopen; goed kookende 9,30 a 9,50, mindcre 8 a 8,50. Witte niet ter markt. Koolzaad vond bij onze olieslagers goede vraag tot verhoogde prijzen en de handel was levendig; bij partij is voor zeer mooi gestort Overm. van bet zolder X 66, voor aangevoerdc partijtjes dito zakgoed X 62 en 64 en voor Fransch bij partij X 58 ingewilligd. Op 9 v. Olie in April tot G6£, Oct. tot 70 te koopen. Lijnzaad was tot vo rige prijzen tc plaatsen, jdocli werd booger gehouden; 116 ffi puike lierdianski 340; 111 ffi Catania 360; 112 ffi Odessa 320. Inl. Zaai- met minder vraag en onveranderd; lesoort 3,70 a 3,90. 2o soorl 3,30 a 3,50 per Dordtsch achtendeel zeer puike Riga Tonnen-Zaai- is weder tot 25 genomen. Kanariezaad traag en hot ging moeijelijk de geveild wordende partijljes tot 50 cents lager, 9,30 a 10, le plaatsen. Olie. Raapolie merkclijk hooger: Vliegend tot/39 gedaan 1°. Mei tot dicn prijs on Najaar tot /41 a 41$ aangeboden. Lijnolie prijshoudend; Vliegend tot /31 verhandeld. Raap- en Lijnkoeken booger verkocht; liarde Raapk. 62 a 64, dilo Lijnk. 100 a 110, zachte dito 120 a 130. Gouda, 14 Maart. Kaa9. Do aanvoer was beden ongeveer 10 wagens; de prijzen waren 27 a 28 voor 8 a 10 ffi, en 31 voor 14 ffi Haasmeest Stolkscbede handel was levendig. Groningen, 13 Maart. GnANEN en Zaden. Sedert ons vorig berigt is het weder op nieuw kouder geworden, des nachts met vrij wat vorst, waar door de vraag op de binnenkanalen zeer belemmerd wordtdes daags met helderen zonneschijn en dooi. Gelukkig is er weing wind cn wordt daardoor het gevaar voor het te veld staand Koolzaad minder groot, maar toch acht men algemeen de toe- stand niet van gevaar ontbloot. Ook voor do Garst begint men bevreesd te worden, maar zoowel over bet cene als het andere arlikel nu reeds cene bepaalde opinie uit te spreken, achten wij voorbarig; na de vorst zal men eerst de uitwerking daarvan kunnen zien. Tarwe weinig aangevoerd en goede vraag vin- dende, onderging eene verhooging van 10 cents, waartoe bet aangevoerdc ter verzending werd gekocht. Roggc werd, in navolging van andere markten, hooger gehouden en gelukte bet daardoor aan verkoopcrs 20 cents verhooging lc bedingen maar op die verhooging was de vraag zeer beperkt. Boek weit zeer willig en tot 15 a 20 cents verhooging ter verzen ding dringend gevraagd. De vraag naar Garst voor pellcrij is zeer levendig, cn daar de aanvoer uiterst beperkt was, be- dong men op nieuw eene verhooging van 20 cents. Haver. Dikke weinig ter veil en tot cene verhooging van 5 cents lang- zaam opgeruimd Voersoorten onveranderd. Paardenboonen onveranderd in prijs. Gort op niouw booger verkocht met eenigen handel voor verzending. Voor Koolzaad was tot verhoogde prijzen meer vraag, zoo voor olieslagerij als verzen ding. Raapolie werd vrijdag tot 37 gedaanbeden Vlie gend tot dien prijs af£egeven, terwijl op Maart en April/374 werd bedongen. Haarlem, 12 Maart. Granen. Witte Tarwe 8 a 8,15; Roode dito 10,50. Rogge/6,90 Garst/6,10 a 6,30. Haver/3,25 a 3,90. Hoorn, 8 Maart. Haas Tor waag gewogen 59 stapels (11403 Ned. ffi). Hoogstc prijs per 50 Ned. ffi: kleine 30,25. Leiden, 9 en 10 Maart. Vee. 38 Kalfkoeijen 130 a 178; 7 vetto dito 145 a 220; 10 vare dito 78 a 156; 40 vette Kalveren 24 a /75; 9 nuchtere dito /2 a a 4,50; 20 Ilamels 11,7510 vette Ooijen 19 a 25; 18 magere Varkens 20 a 30; 14 Biggen 6 a 14. Boter 50 a 56 le kwal., 43 a 49 2e kwal. per vat; 1,25 a 1,40 en1,07 J a 1,22$ per Ned. ffi. Granen. 17 mud Winter Tarwe /9a 9,50; 22 mud Zomer /8a 8,50. 40 mud Winter Rogge 6,75 a 7,25. 29 mud Garst /5a 5,50; 22 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 40 mud zware Haver 4,50 a 522 mud ligte dito 3,50 a /3,75. 12 mud Duivenboonen 8 a 8,50. 20 mud Paar denboonen /7a 7,50. Middelburg, 8 Maart. Granen en Zaden. Onze Graanmarkt van beden leverde weinig bijzonders houders lioog gestemd en koopers geretireerd. Tarwe. Puike nieuwe Walchersche is met 9,75 voor kon- sumtie betaald; Jarige dito tot 10,60 bij kleinigheden afge- daan. Rogge. Zeeuwsche 7, Garst. Winter en Zomer ruimden tot 5,75 a 6 op. Boonen. Walchersche Witte is met10,25 betaald, algemeen hield men op 10,50; dito Bruine onder den boor niet meer voorhanden en van het zolder tot 12,50 gekocht; dito Paardenboonen niet beneden de/7 te koop. Erwten. Walchersche Groene in puike kooksoort niet ter markt, gaarne zou men daarvoor 9,75 hebben in- WAARNEMIN GEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. te Utrecht. 10 10 WlND- rigRng „k w. zw. w. nw. nw. nnw. nnw. nw. wnw. no. no. nno. nno. no. no. no. no. ono. nnw. nw. zzo. 12,0 8,0 2,5 20,0 23,0 12,0 1,0 7,5 0,5 15,0 13,0 4,0 1,0 13,0 9,0 1,0 3,5 0,5 0,5 0,5 0,0 Barom bij 0°. 759,07 56.19 53,54 55,00 61,42 66,97 70,82 70,92 67,82 63,87 66.03 68.04 62,86 62,92 66,32 65,51 63,81 62,56 60,34 59.20 57,80 Th Fah. 42.6 42,1 37,4 38.7 Afwijk dor Temp rro Ojnnerkin- gen. 42,4 37,4!+ 43,9 35,4 30.7 31.8 30,0!— 33,4 31,8 27,0 25,71 29,8 26.6 29,5'— 32.7 27,0 5,9 1,1 0,4 2,0 0,5 0,2 1,6 1.6 0,7 5.8 11.2 5.9 3,8 11,9 10.3 10,6 13,0 9.7 0,86 0,87 0,89 0,87 0,69 0,77 0,86 0,52 0,98 0,81 0,96 0,90 0,84 0,79 0,83 0,96 0,67 0,94 7,0 0,77 10,3 0,76 9,5.1,00 3,9 0,3 2,7 0,3 0,2 0,5 0 0 0 2,0 0 0 1,0 0,2 0 0,7 0,6 0,1 1,6 0 1,0 Bijna heldcr. Betr. rogen. Ligt bcwolkt. Zw. bewolkt. Idem. Bewolkt. Zw. bewolkt. Bewolkt. Ligt bewolkt, Betrokken. Zw. bcwolkt. Betrokken. Ligt bewolkt. Bewolkt. Idem. Betr. sneeuw. Zw. bcwolkt. Betrokken. Bewolkt. Zw. bcwolkt. Betr. sneeuw. gewilligd. Koolzaad wordt van de zolders te lioog gehouden en ging or daardoor niets in om. Purmerende 13 Maart. Kaas. Middelbarc 29,Kleine 30,—aan de Stads waag zijn gewogen 48 stapels of 11286 Nod. ffi. Botkr 1,— per Ned. ffi. Eijeiien. Kippen-Eijercn /2,20, en Eenden-Eijeren 2,50 per 100 stuks. Vee. Aangevoerd 220 Scbapen en Lanimercn, goede koop lust; vette Schapcn gingen vlug van de hand; 60 vette Kalveren, levendige handel tot 65 a 85 cents per Ned. ffi; 210 nuchtere dito, met veel kooplust tot /2 a 7; 26 v'ette- Varkens, minder vlugge handel tot 40 a 50 cents'per Ned. ffi; 50 magere dito, 12 a 18; 150 Biggen,/4 a 6, met veel kooplust; 48 Runderen, goede kwal. zonder prijsver- andering; 4 Paarden. Rotterdam, 12 Maart. Granen cn Zaden. Tarwe. Witte met zeer matigen aan voer, in puike kwaliteit tot vorige prijzen te plaatsen. Pool sche onveranderd. Roode tot vorige prijzen tot rcdelijken handel. Puike Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche zakmaat 1859 8,60 a 9,50; goede dito 8 a 8,20; afwijkende soorten 7,50 a 7,75; 162/2 ffi Witborile Poolsche 365; 162/2 ffi Jarige Bovenlandsche Ris 328; 158/2 ffi Nieuwe Kleef- sche/ 320; 158/2 ffi dito Bovenlandsche Ris 310 a 320; 156, 158/2 ffi dito dito 295, 305; Jarige Fransche per 2400 kilo 310. Rogge. Inlandsche tot vorige prijzen goed afgaande. Buitenlandsche als voren; goede en puike Zeeuw sche cn Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat 7,20 a 7,40; Noordbr. Overm. dilo 7 a 7,25; afwijkende 6,25 a 6,75 155/2 ffi Wolgast 238; 152/2 ffi Pruissische 230 153/-2 ffi Deensche 228; 143, 145/2 ffi Jarige Archangel 200, 205; 146/2 ffi Nieuwe dilo 206 a 207; 148/2 ffi Pe- tersburger 212; 145/2 ffi Odessa 206. Garst. Zeeuw sche onveranderd. Buitenlandsche soorten niets in omgegaan. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter Zakmaat/4,50s a 6,20; Zomer dito 4,50 a 6. Haver als voren. Jarige 3,50 a 4,50; Nieuwe goede en puike kerte/3 a 4,50; dito- lange 3 a 3,75; Afwijkende soorten 4,60 a 2,50; 68, 70 ffi Inlandsche voeder 9; Friessche dito- /8f per 100 kilo. Boekweit 5 hooger. Noord-Brab. 220 a 232; Belgische 210Oude Holsteinscbe 210 a 215; Fransche /185 per 2100 kilo; Jarige Fransche 175 per 2UOO kilo. Erwten ruim vorige piijzen Puike Schokkers 9,50 a 10,50; andere puike groote 9 a 9,75; dito kieine 9,25 a 9,75; mindere/7,75 a 8,75; witte 8 a 9; Geldersche graaitwe /12,50 a 16; dito Zeeuwsche /8a 10,25; Geldersche Gapucijnen 14 a 17. Boonen. Witte als voren; Puike Witte Walchersche 10,75 a 11; dito Zeeuwsche 10 a 10,75; aindero/8,50 a 9,50; Puike Bruine Walchersche 11,25 a- 41,75; dito Zeeuwsche/11 a 11,75; mindere 9,50 a 10,75; Paarden boonen ruim prijshoudend/6,50 a 7,20; Duivenboonen 6,50 a 7,50. Koolzaad. Puik Zeeuwsch gestort X 66$; Overm. gestort X 66$. Lijnzaad. 115/116 ffi Odessa/345. Hcn- nepzaad. Nieuw Inlandsch 225. Kanariezaad prijshoudend 7,25 a 10,25. Rijp, 7 Maart. Kaas. Hoogste prijs 29 per 50 ffiaangevoerd 7 slapels, 645 st. of 1390 Ned. ffi. Boter 52$ cents per Ned. ffi. Eijeren per 100 st. 2,20 a 2,50. Schagen, 8 Maart. Vee^ Paarden 40; vette gelde Koeijen 60 a 70 cents per Ned. ffi; Nuchtere Kalveren 3 a 5; Schapen (overhouders) /12 a 22; magere Varkens 10 a 28; Biggen 6 a 7. Kippen 75 a 100 cents. Boter per kop 77$ a 80 cents, per Ned. ffi 1,03 a 1,06. Kaas per Ned. ffi 24 a 40 cents. Kippen-EiJEREN 2 a 2,20, Eende-/3. Zierikzee, 8 Maart. Granen, Tarwe 1858 10 a 10,50 dito 1859 9 a 9,25. Rogge /7a 7,10. Winter Garst 5,90 a 6,10; Zomer dito 5,50 a 5,60. Haver /3a 3,50. Paardenboonen 6,75 a 7, Witte Boonen 10,50 a 11, Bruine dito 10,75 a 11,25. Groene Erwten 9,25 a 9,50, Gele- dito 8,25 a 8,50. Meekrappen. Als voren. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4