AOTEHTiram - 55 Landbouw. VERK00PING van VEEN- cn BOUYVLANI). TttF Doccumensis. Openbare Verkoop Jngcroubciu RIJKS-VEE ARTSEN. (SEarvcsptmbcnfije. MAATSCHAPPIJ tot Viet aVuicer cn an Guanine EENIGE INGEZETENEN CSestatlonneerd In breedvoerige bewoordingen geven Dijkgraaf en Hoogheemraden te kennen, dat zij niet bij magte zijn de juiste motieven op te geven, welke tot de keuze van de heeren de Geus en van Campen geleid hebben; dergelijke benoemingen geschieden bij geslo- ten briefjesen het zoude onkiesch en tevens nutte- loos zijnde leden van hun collegie dienaangaande persoonlijke verantwoording te vragen. Zij kunnen echter de verzekering gevendatvolgens liunne overtuigingde genoemde heeren volkomen geschikt en bekwaam zijn voor de hun opgedragen betrekkingen. De door Dijkgraaf en Hoogheemraden voorgestelde en door het besluit der vergadering verhoogde schade- loosstelling aan den heer de Geus, is hiervan slechts een indirect gevolg geweestdaartoe bestond geene verpligting; bij de benoeming der opzigters hadden Dijkgraaf en Hoogheemraden alleen te letten op welke wijze de opengevallen betrekkingen het best zouden vervuld wordenook dragen zij de overtuiging met zich dat deze betrekkingen uitmuntend vervuld zijn, tenzij de vergadering hen van het tegendeel overtuige; tot zoo lang weigeren zij te erkennen, dat zij in hunne keuze gedwaald hebben. Na eenige discussie besluit de vergaderingden inhoud dezer missieve als kennisgeving aan te nemen, en over te gaan tot de orde van den dag; als zoo- danig komt voor 2°. De vaststelling van de kiezerslijslen, waarop eenige rectification worden voorgesteld. De vergade ring besluit, dat deze niet kunnen worden aangeno- men tenzij belanghebbenden daarover persoonlijk gehoord zijn geworden. De lijsten worden alzoo vastgesteldzoo als zij ter visie hebben gelegen. 3°. Wordt aangenomen een voorstel tot het doen van eenige af- en overschrijvingen. 4°. Wordt aangenomen een voorstelom aan schipper d e Boer, te Haarlemmermeertoe te staan het doen van twaalf proefvaarten door de sluizen te Halfwegeen zulks ten gevolge van het besluit der vergadering van 8 October 1859, waarop inmiddels goedkeuring van Gedeputeerde Staten ontvangen is. 5n. Wordt gunstig beschikt op een adres van Soe- t e m a n gewezen ambtenaar in Bijnlands dienst en hem eene schadeloosstelling toegekend van honderd gulden voor een jaaren zulks met terugkoming op eene afwijzende beschikking, dienaangaande genomen, bij besluit der vergadering van 25 January j.l. 6°. Wordt gunstig beschikt op een adres van den opzigter de Geus, verzoekende eene schadeloosstel ling van 200 gulden, voor plantsoen dat door hem, op Bijnlands grondmet goedvinden van het bestuur was aangelegd en hetwelk hij heeft moeten achterlaten, 7°. Wordt aangenomen een voorstel tot onderhand- sche verhuring van twee perceeltjes grond te Rijnsa- terwoude. Idem tot betaling der kooppenningen voor van het Bijk aangekochte strooken grond, van het voormalige eiland Abenesin den Haarlemmermeer-Polder. Een voorstel van den Heer van Lennep, om terug te komen op een vroeger besluit der vergade ring, betrekkelijk de te vergoeden reiskosten aan Hoofd-Ingelandenbuiten Bijnland wonendewordt tot eene volgende vergadering aangehouden. Wij ontvingen het Programma voor den Internatio- nalen wedstrijd van Grasmaaiwerktuigenwelke door de Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal gehouden worden. De wedstrijd zal in Junij of Julij van dit jaar gehouden worden op de hooilanden van de hofstedc Rusthoekonder Loosduinenbij 's Graven- hag evan den Heer D. B. Gevers Deijnoot, Secretaris der Maatschappij. Zij, die met hunne werk- tuigen verlangen deel te nemen aan den wedstrijd, moeten daarvan voor 15 Mei schriftelijk kennis geven aan den Secretaris der Maatschappij. Yoor prijzen is eene som van 800 beschikbaar gesteldde eerste prijs zal minstens 400 bedragen. Wij juichen de poging van het bestuur, om deze werktuigen bij onzen boerenstand bekend te maken en in gebruik te brengen, zeer toe. Het laatste jaar heeft toch bewezen hoe lastig het is, als men voor het verrigten der oogstwerkzaamheden afhankelijk is van vreemde arbeiders, wier uitblijven of verhoogde eischende landbouwers veel ongelegenheid en nadeel kunnen berokkenen. Op vele plaatsen in Noord-Hol- land is in den laatsten zomer voor grasmaaijen het twee en diievoud betaald van wat men daarvoor ge- woonlijk geeft. Daar de grasmaai-werktuigen nu reeds onder gewone omstandigheden het werk goedkooper verrigtendan door arbeiders met de zeis geschieden kan, zoo kunnen zij in zulke jarcn, eene groote be- sparing geven. Wij geloovendatdaar de aankoop van zulke werktuigen, vooral voor den kleinen boer, nog al bezwaar zal opleveren ze zeer goed door personen zullen kunnen worden aangekocht, die dezelve weder verhuren of daarmede voor loon het gras bij de boe- ren gaan maaijen. Met belangstelling zien wij dan ook den uitslag van dezen wedstrijd te gemoet en het Bestuur der Maatschappij zal daarmede ongelwij- feld veel nut stichten. Op de vergadering van 6 Maart van de afdeeling Haarlem en omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, is besloten om dit jaar eene tentoon- stelling van vee en landbouw-voortbrengselen te houden. Dat het hoogst wenschelijk is, dat zich in den Haarlemmermeer-Polder, hoe eerder zoo betereen bekwaam veearts vestige, zal zeker door vele land bouwers en veehouders met mij erkend worden uit dien hoofde geloof ik ook dat het geheel overbodig is de noodzakelijkheid daarvan nader te betoogen of toe te lichten alleen veroorloof ik mij de opmerking dat wanneer belanghebbenden tot de vervulling van dezen wensch niet de handen ineenslaan en eendrag- tiglijk zamenwerkenhet zeer waarschijnlijk nog lan- gen tijd duren zal, alvorens wij die betrekking naar vereischten vervuld zien. Ik neem daarom de vrij- heid, alle belanghebbenden beleefdelijk uit te noo- digenin zooverre zij het met mijne zienswijze dien aangaande eens zijn, zich wel voor 1°. April a. s. schriftelijk bij mij te willen aanmelden, ten einde op een nader te bepalen dag en plaats, bijeen te komen en middelen te beramenwelke zouden zijn aan te wenden tot bereiking van het voorgestelde doel. Lisse, 13 Maart 1860. S. de Clercq Wz. Brieven s. v. p. franco. „Nood, hreelit wet!" Deze oud - vaderlandsche spreuk, blijkt onder vele omstandigheden volkomen waarheid te bevattenware het ook eenigiijk thans ter beantwoording aan J. S.op de door dezen ove- rigens zeer juist gegevene Waarschuwing tegen Bij- geloof en Misbruiken" in zake genezing van Vee. Haarlemmermeer toch, met deszelfs rijken veesta- pelbevindt zich voortdurend zander Bijks-Ycearts De hulp, door hetzelve benoodigd en ingeroepen kan alzoo eenigiijk zijn of van zoogenaamde veedoc- tors, smids, enz.of wel van Bijks-Veeartsen te Leiden of Haarlem woonaclitig. En, gesteld het moge met deze laatsten (hoezeer altijd gepaard gaande met ge- vaarlijk tijdverlies en kostbare geldelijke opoffering) nu en dan gelukkiglijk slagen, de onzekerheid van tijdig geholpen te kunnen wordenblijft bestaan Daarvan zij dit ten bewijze! Schrijver dezes rigt zich Vrijdag 2 Maart per missieve aan een Bijks- Veearts te Leidenmet dringend verzoek om hulp den volgenden dageen beleefd antwoordontvangen op Zondag, doet hem weten, dat: door de tegen- woordige drukte, reeds eenige dagen vooraf de bezigheden bepaald zijnde, het niet mogelijk is voor Maandag 5 Maart per vodrlaatsten trein aan het Station Veenenburgzich ten dienste te kunnen stellen Dit feit nu, in verband met de door J. S. gege vene wenken, moge voldoende zijn, ten bewijze dat de vestiging van een kundig Bijks -Veearts voor Haarlemmermeer meer dan dringend belioefte geworden is! H. Een H. M. Ingeland. De Heer Korthals verzoekt ons, naar aanleiding van het plan tot het bouwen eener tweede Protes- tantsche kerk in Haarlemmermeer, de aandacht op den slechten toestand der wegen, ook in de onmiddelijke nabijheid der dorpen, te vestigen. Zoo door ons als door anderen werd den wensch tot het hardmaken van al de wegen reeds meermalen geuit. De weg langs de oostzijde van de Hoofdvaart zal thans dit jaar waarschijnlijk geheel begrind worden. Den Heer J. II. D. Koenen antwoorden wij bin- nen kort.Onzen dank aan den Heer van Hulst voor het toegezondene. De inzender van het stuk geteekend C. gelieve zijnen naam aan de Bedactie bekend te maken, DIJKGBAAF en HEEMBADEN van den Haarlem- mermcer-Polder zullen op Zaturdag den 31sten Maart aanstaande, des morgens ten 11 ure, ten huize van de Wed. DE YEIES, in het huis TER HART, te Houtrijk en Polanen, overgaan tot de Openbare Verkoo- ping van eenige stukken VEEN- en BOUWLAND. Breeder op de alom verspreide aanplakbilletten vermeld. De Verkoop-Voorwaarden zijn van af den 19 J en dezer aan de Secretarie van den Polder te Haarlem verkrijgbaar. Haarlem, 20 Maart 1860. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J# L, VAN DER BTTRCHVoorAtter. E, W. VAN BREDERODE, Secretaris. Geoclroijeerd bij Besluit van Z. M. den Koning dd. 8 Augustus 1855 gevestigd te Rotterdam. Deze MESTSTOF, waarvan de Bestanddeelen zijn Beer, Urine, JFol, BloedAfval van Lijmziederijen en Chemicalien. Is te bekomen tegen f 5 per 100 Ned. Ponden franco Boord. (Men leze omtrent hetgehalte aan SlikstofChloor Alcalien den Boeren-Goudmijn 1860, N°. 1, Pag. 22, door Professor Dr. L. Mulder.) Yoor een Bunder is benoodigd het eerste jaar 600 a 700 Ned. P., het tweede jaar 400 a 500 Ned. P. Ledig Fust wordt in goeden staat (mits franco terug genomen. Talrijke Attesten en nadere inlichtingen zijn te bekomen aan het Kantoor der Maatschappij, en bij den Heer N. van DONSELAABDepothouder te Bennebrotk. J. J. KOBTMAN, Directeur. Bij 5000 Ned. P. wordt een billijk rabat toegestaan. MIDDEL ter genezing van de SCIIUEFT, en ter dooding van het Ongedierte bij SchapenBunderen Paarden en alle soorten van Vee, zonder Rattenkruid Kwik of eenig ander Mineraal vergift. Op last van Z. M. den Koning scheikundig onderzocht en goedgekeurd. Te bekomen a 60 Cents de Kruik, bij A. Jorritsma, te Bockum, en in Depot bij de Heeren: J. Bruin C°. en B. Labrijn, te Haar lemmermeer; F. E. VAN Santen Kolff, te Rotterdam; J. A. Straman Jr., te Delft; F. N. J. Singels, te 'sHage; W. F. Steijgerwalt te Leiden; W. Sillevis te Dordrecht; D. Veen C°.te Haarlem, en P. Staal, te Zwammerdam. op Vrijdag, 30 Maart 1860, des Voor- middags ten 10 ure, nabij het Kruisdorpaan de Hoofdvaartop Sectie LN°. 21te Haarlemmer meer, ten overstaan van den Notaris Banker Sciiut, van LEVEND VEE, BOEBEN-en BOUW-GEBEED- SCHAPPEN, waaronder: 1 vijfjarige Veulen Merrie 2 Kalfkoeijen1 eenjarig Half, 12 Ooischapen, TFa- gensEggenPloegenTuigen, enz. enz. der Gemeente Haarlemmermeer noodigen hunne Mede- Burgers ten dringendste uit, om op aanstaanden Woensdag den 28sten Maart, des voormiddags ten 10 ure, ten huize van P. DE BOEB, Logementhouder aan het Kruisdorp, te verschijnen, ten einde, in bijzijn van eene Onderlinge Vergadering, een VEBZOEK- SCHBIFT te teekenen, om in te dienen aan Hooger Magtenopdat er afwijzend moge worden beschikt op het verlangen van den Burgemeester, om langer buiten de Gemeente te blijven wonen. bij P. VAN DEB PLIGT, Sectie K, N°. 11, een Vierjarigen Donkerbruinen HENGST waar tevens BIJE GEAS te verkrijgen is a 10 Cts. per Half Nederl. Pond.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 3