- 56 - n n 1 1 7 n Marktberigten. 1 8 )- z. WATERHOOGTE en WERKING dev 8TOOMTUIGEN in den 11A A RLE MME J IM EE R-POLD E R waargenomen van 10 Maart des middags tot op den raiddag van 17 Maart 1860. WAAENEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Metered. Observ. te Utrecht. d a WATERHOOGTE -=- A. P. in Ellen. WERKING der STOOMTUIGEN <e Ed IN DE IN DEN POLDER u KING VA ART Aantal Aantal Aantal 0 bij den bij den bij den bij den aan het a CKUQUIUS. LEEGHWA- TER. CRUQTJIUS LIJNDEN. VENNEPER- DORP. Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Uren Pomp. Ketels Mrt.10 0.40 4.56 4.82 4,78 4.60 1 t 7 6 11 0.41 4.59 4.62 4.62 4.62 s 12 0.43 4.58 4.58 4.59 4.60 1 13 0.44 4.54 4.56 4.57 4.59 J) s 14 0.46 00 AO 4.55 4.52 4.58 10 8 5 1) a 9 15 0 44 4.55 4.53 4.53 4.59 9} 8 5 10 7 5 9 16 0.42 4.54 4.59 4.57 4.60 8 5 24 7 5 9 17 0.46 4.64 4.62 4.57 4.65 12 8 5 12 7 5 9 Te zamen 39 46 5 7 6 Aantal slagen 14213 13214 860 Alzoo per minuut 6.073 4.787 5.733 Amsterdam21 Maart. Vee. Kalveren lste kvval. /50 a 70, 2de kvval. 40 a 60, 3<le kwal. 30 a 50. Schapen 22 a 28. Varkens 52 a 56 cents per Ned. ffi. Granen en Zaden. Tarwe zonder handelRogge dadelijk zonder notering. Op levering prijshoudend. Garst in cen doen107, 108 ffi fijne Deensche 180, 182. Koolzaad bij vorigen markldag op bet Voorjaar onveranderd; op hot Na- jaar X lager; op 9 v. Olie dadelijk en in April X 66£; Mei X 67 Oct. en Nov. X '0. Lijnzaad in ecn doen 110 ffi Memcl 302£ 110, 111 ffi Calcutta 335. Olie. Raap-Olie dadelijk en op levering nagenoeg onveran derd; op 6/w. 40£ Vliegend 39. Lijn-Olie dadelijk en op levering llaauw; op 6/w. 32^ Vliegend 31. Hennep-Olie op 6/w. 37£; Vlieg. 36. Koeken. Raapkoeken per 1040 st./70 a 74. Lijnkoeken per 104 st 11 a 15. tlooi en Stroo. Langestraats-Hooi 14£ a 16£ Kamper- Eilands-dito 13£ a 16; Koe-dito 10 a 13 J. Rogge-Stroo 11£ a 12; Tarwe-dito 11 a 11$. Alkmaar, 16 Maart. Granen en Zaden. Tarwe/10,50. Rogge 7,75. Garst 7,25. Haver/5,25. Paardenboonen/8.Witte Eoonen 12,25.Bruine dito /12. Groene Erwten/14. Kanariezaad 10. Kleine Kaas 30. Delft, 15 Maart. Granen met minder aanvoer, bij flaauwe stemming; Tarwe van het Eilaud Rozenburg/ 9,30 a 9,50; Westl. 9,50 a 10. Eil. Rogge 7,20 a 7,25; Westl. 7 a 7,30. Eil. Zomer Garst 5,60 a 5,80Westl. 5,90 a 6,25. korte Haver 4,20 a 4,50, lange dito /3a 3,50. Duivenboonen /8,50 a/9. Paardenboonen /6,50 a 7,50. Bruine Boonen/11 a 12. Groene Erwten 9,50 a 12. Vee ruim aangeboden tot mindere piijzen. Boter biijft gcnocgzaam in een doen; le kwal./ 63 a 64; 2de kwal. 54 a 62. Dordrecht, 15 Maart. Granen en Zaden. Tarwe met matigcn aanvoer van Zecuw- sclie, Vlaamscho en Ovcrm., waardoor bcnoodigden voor dc beslo soorten gaarne 30 cents hooger inwilligden jarige/ 10,50 a/11 nieuwe/9,10 a 9,50; dito geringe en afwijkende/7,70 a/8,80; Zomer wcder niet aangevoerd, 8,50 a 9,20. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamscho en Ovcrm. wcinig aangevoerd en lot vorige prijzen to plaalscn,/ 6,50 a 7,30; bij parlij is voor 140/2 ffi jarige Archangel /192 besleed. Winter-Garst min der begeerd en 20 cents lager afgegeven; Zomer-dilo wcinig aangevoerd en good prijshoudend; Zeeuwsche, Flakk. en Ovcrm Winter 5 a 6,30; dito Zomer 5 a 6,10. Spelt weinig tor markt en tot 10 cents hooger, 3,10 a 3,40 naar kwal., vlug te verkoopen. Hayer willigInl. Veer tot 20 cents en Dikke tot 30 cents hooger met graagte genomen Zeeuwsche en Inl. Voer 2,70 a 3,20; dito Dikke/4 a 4,50. Roek- weit schaarsch en weder duurder, Bredasche/230; Rijn/228. Paardenboonen weinig ter veil en tot vorige prijzen verkocht Overm. Zakgoed 6,60 a 7 naar kwal.mooije gestorte Zeeuw sche en Vlaamsche 7,40 a 7,50. Duivenboonen niet aan gevoerd en gevraagd tot 8 a 8,50. Witte Boonen willig en met graagte lot 10,50 a 11,50 naar kwal. genomen. Bruine Boonen vonden naar deugd lot/10,50 a 11,30 goede kooplust. Blaauwe Erwten met minder aanvoer uit Zeeland en Flakkee en tot 50 cents hooger9,70 a 10, waren good kookende, en tot 8,40 a 9 naar kwal. de mindere soorten vlug te plaatsen. Witte Boonen niet ter markt. Koolzaad uit het Overm. en Zeeland mecr aangevoerd en tot X 62 a 67 naar kwal. aan onzo Olieslagers geplaatst; voor zeer puik ge- stort Overm. van hot zolder is X 68 ingewilligd. Op 9 v. Olie zonder omgang; in April lot X 68 en Najaar lot X 71$ aan geboden. Lijnzaad weder duurder; 111 ffi Odessa lot /"325 verhandeld, en geveild 116 ffi puik Berdianski tot 350 on 111 ffi Catania tot 365. Inl. Zaai-Lijnzaad vond gereeden aflrek; Isle soort 3,80 a 4; 2de soort 3,40 a 3,60 per Dordlscb achtendecl zeer puik Riga Tonnen-Zaai-Lijnzaad tot 25 verkocht. Kanariezaad minder aangevoerd en lot vo rige prijzen, 9,30 a 10 naar kwal., 1c verkoopen. Olie. Raap-Olie weder duurder betaaldVlieg. tot 39| gedaan. Lijn-Olie hooger gehouden; Vlieg. 31$. Raap- en Lijnkoeken vonden bij onbeduidenden voorraad tot aanzienlijke prijsverhooging veel vraag; liarde Raapkoeken /68 a 70, dito Lijnk. 120 a 125, zachle dito/130 a 140. Groningen, 20 Maart. Gbanen en Zaden. Sedert ons laatste berigt is bet weder omgeslagen en zacht gewordenzoodat nubij voortduring daarvan, spoedig wat meer bekend zal worden over den invloed, dien de winter op de gewasscnmaar vooral op de Koolzaad- plantgelied heeft. Van Tarwe was de aanvoer zeer gering en de vraag voor verzending en konsumtie levendig; zoodat op nieuw cene vcrhooging van 20 cents heeft plants gehad. Rogge vond goede vraag voor konsumtie en nerd tot vorige prijzen verkocht; voor verzending bestaat op dezen oogenblik weinig kooplust. Bookwcit tot ceno verhooging van 5 cents grif te plaatsen; de iiieuwe aanvoer van Oost-Friesland word, voor zoo verre die naar koers ter veil was, opgeruimd tor verzending. De aanvoer van Garst was grooter dan sedert eenige weken het geval geweest is, voor pellerij bestond goede vraag tot onveranderdo prijzendaar ecliter op de togeuwoordige notering alio vraag voor verzending ontbreekt, kon de aanvoer niet geheel worden opgeruimd. Haver. Dikke onveranderd in prijs bij vrij ruimen aanvoer en goede vraag voor verzending naar Engeland; zwarle Voer weinig aan de markt en vocl vraag vindende, werd 10 cents hooger betaald; witte dito, waarvan meer werd aangeboden, was daarentegen 10 cents lager. Paardenboonen onveranderd in prijs. Gort iets meer aangebodenmaar zonder prijsveranderiug. Do vraag voor Koolzaad was vrij wat verminderdmaar van de zolders is weinig of niet lager te koop. Raapolie iets flaauwer werd heden op Maart of April tot 36.75 gedaan. Noleringen. Tarwe 130 ffi oude en jarige roode 9,40 a 9,60; 127 ffi dito witte /9a 9,20; 127, 130 ffi nieuwe roode 8,70 a 9,35; 127 ffi dito witte 8,60 a 8,80. Nieuwe Rogge. 120, 123 ffi Inlandsche/6,90 a 7,20. Nieuwe Boekweit. 113, 116 ffi grijze 6,35 a 6,75; 113, 116 ffi zwarte 6,15 a 6,55. Nieuwe Garst. 96, 103 ffi Winter 5,70 a 6,50. Nieuwe Haver. 78, 85 ffi Dikke/4,05 a 4,60; 65, 68 ffi witte Voer 3,20 a 3,50; 68, 72 ffi zwarte dito 3,60 a 3,85. Paardenboonen /7a 7,50. Koolzaad 12,25 a 13. Gort. Grove 9,50 a 9,75; puike 10,25 a f 10,50, Parel- 13,50 a 22.' Olie: Haap- 36 a 36,50, Lijn- 30. Haarlem, 19 Maart. Gbanen. Roode Tarwe 10,50. Rogge/ 7,10 Zomer Garst 5,70; Zomer Zaai dito 7. Haver 3,40; Zaai dito 5,50. Duivenboonen 8,25 a 8,35. Hoorn, 15 on 17 Maart. Kaas Ter waag gewogen 32 stapcls of 6091 Nedcrl. 1E Hoogsto prijs per 50 Ned. ffi: kleine 30,25. Granen. Ter markt gebragt 222 mud, als: 7 mud Rogge 7,37$ 43 mud Garst 7 a 6; 83 mud Haver 5,50 a 5 1 mud Witte Erwten 12 a 11 2 mud Groene dito 13 a 12; 3 mud Graauwe dito 20,50 a 13; 9 mud Vale dilo 15 a 113 mud Geele Boonen 11,75 all; 50 mud Brui ne dito 12 a 11 21 mud Paardenboonen 9,50. Boter mot grooten aanvoer; p. stuk 49 a 55 cents.Eijeren/2,25, Leiden, 16 en 17 Maart. Vee. 40 Kalfkoeijen 130 a 180; 6 vette dito 160 a 200; 30 vare dito 90 a 140; 40 vette Kalveren 20 a 756 nuchlcre dito 2,50 a a 540 magere Hamels/12 a/ 20; 30 vette dito 20 a 25; 35 magere Ooijen 11 a 19; 40 vette dito 18 a 24; 24 magere Varkens/16 a 26; 22 Biggen 6 a 12. Boter 2980 Ned. ffi; lste kwal. 50 a 56 2dekwal/43 a 49 per vat;/ 1,25 a 1,40 en/1,07% a 1,22$ per Ned. ffi. Granen. 23 mud Winter Tarwe 9,78 a 10,25; 30 mud Zomer dito 8,50 a 9. 37 mud Winter Rogge 6,75 a 7,25. 34 mud Garst 5 a 5,25; 20 mud Chevalier dito 6,50 a 7. 46 mud zware Haver/4,50 a 5; 34 mud ligto dito 3,50 a 3,75. 10 mud Duivenboonen 8 a 8,50 14 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 15 Maart. Gbanen en Zaden. Met uitzondering van Erwten en Boo 3 H UREN. WlNI rigting kr. N.ffi Barom. bij 0». Til Fah. Afwijk. der Temp Vochtig- heid. Gevallen regen. Opmerkin- gen. 11 8 0,0 756,14 27,5 8,0 0,90 0,8 Bijna helder. 2 z. 2,5 54,35 34,9 7,7 0,71 0 Zw. bewolkt. 10 zzo. 0,0 53,45 31,5 - 4,7 0,98 0,2 Betrokken. 12 8 z. 0,5 53,09 30,7 6,3 0,81 0 Zw. bewolkt. 2 z. 1,0 52,38 38,5 5,0 0,83 0 Ligt bewolkt. 10 zo. 1,0 50,31 32,5 4,0 0,88 0 Idem. 13 8 zo. 0,5 47,59 32,5 4,5 0,86 0 Zw. bewolkt. 2 ono. 0,0 47,76 35,1 8,5 0,91 1,3 Idem. 10 wnw. 0,5 49,68 33,1 3,4 0,96 0,2 Betrokken. 14 8 zw. 0,5 49,89 35,1 3,2 0,93 0 Zw. bewolkt. 2 wzw. 6,0 49,17 36,9 7,9 0,91 0,7s Idem. 10 z. 0,0 49,46 34,9 2,9 0,96 0,2 Betrokken. 15 8 w. 0,5 53,58 39,2 0,9 0,73 0,1 Bewolkt. 2 nw. 13,0 55,05 42,3 2,5 0,06 0,1 h Zw. bewolkt. 10 wzw. 0,0 57,79 32,2 5,6 0,96 0,1 Ileldcr. 16 8 zzo. 0,5 57,58 34,9 3,4 0,85 0,1 Zw. bewolkt. 2 zzo. 0,5 60,91 41,9 2,9 0,71 0,1 Ligt bewolkt. 10 ozo. 0,0 64,19 33,8 4,0 0,96 0 Helder. 17 8 z. 0,5 65,07 34,0 5,9 1,00 0,1 Betr. nevelig. 2 zw. 7,0 64,35 41,9 4,7 0,95 0,3 Betrokken. 10 wzw. 2,0 63,96 43,5 4,3|0,97 0,4 Idem. nen, waarvoor veel vraag bestondging cr aan onze markt van heden zeer weinig om. Tarwe werd van de zolders tot billijke prijzen aangeboden, doeh vond geen koopers. Garst, puike soort, met/5,75 a 6 betaald. Walehersche Groene Erwten algemeen gevraagd, doch weinig meer in voorraad; gaarne werd 10,50 a It ingewilligd. Walch. Witte Boonen tot/II a 11,25 verkocht en alzoo gevraagd. Dito Paardenboonen te hoog gehouden. Koolzaad zonder omgang. Olie. Palent-Olie 44$; Raap-Olie/42J; Lijn-Olie 35. Purmerende20 Maart. Kaas. Kleine 30,50 Middelbare 30. Aangevoerd 38 stapels kleine en 2 middelbare.Boter 0,97$ per Ned. ffi. Kippen-EiJEREN /2,20, en Eenden-dito 2,50 perlOOstuks. Vee. Ter markt aangevoerd: 52 Koeijen, matige handel; - 60 vette Kalveren, hooger, 70 tot 90 cents per Ned. ffi; - 220 nuchtcre Kalveren - 479 Schapen en Lammerenstaando markt- 21 vette Varkens, van 40 tot 48 cents per Ned. ffi; - 50 magere Varkens; - 111 Biggen; - 8 Paarden. Rotterdam, 19 Maart. Mef.krap werd weinig geveildde vraagprijzen waren hooger, waarvoor weinig kooplust bestond. Granen en Zaden. Tarwe. Witte ruimer aangevoerd en 20 cents lager, vooral in de gewone soorten, moeijelijk te ver koopen. Roode en Poolsche onveranderd. Puike Overm., Zeeuw sche en Vlaamsche 1859 zakmaat 8,50 a 9,50; goede dito /8a 8,20; afwijkende dito 7,50 a 7,75; 158/2 ffi Jarige witbonte Poolsche 350; 162/2 ffi Jarige Bovenlandsclie Ris 328; per 2400 K°. Netto Jarige Fransche310; dito Nieuwe Roode Groninger Hoogl. 310. Rogge. Zeeuwsche op vo rige prijzen minder begeerd en meercndcels lager afgegeven. Buitenlandsche soorten met minder omgang, goede en puike Zeeuwsche en Vlaamsche 1858 en 1859 zakmaat/7 a 7,40; dito Noordbrab. Overm. 6,80 a 7,10; dito afwijkende/6,25 a /6,60; 150/2 ffi en per 2250 Kilo Netto Belgische 220 152/2 ffi Pruissischc/230; 146/2 ffi oude Archangel/207. Garst. Zeeuwsche 20 cents lager langzaam afgaande. Buiten landsche soorten als voren gehouden. Nieuwe Overm., Zeeuw sche en Vlaamsche winter zakmaat 4,25 a 5,90; dito Zomer f 4 25 a 5,90; 130/2 ffi nieuwe Coursche, Schiedam 204; 126/2 ffi Windau dito 196; 129/2 ffi Libau dito 202 a f 204. Haver 10 cents hooger. Nieuwe goede en puike korte 3,25 a 4,60 dito lange /3a 3,75. Afwijkende soor ten 1,60 a 2,50. Boekweit onveranderd. Noord-Brabant- sche 225 a 232. Oude Holsteinsche/215; Belgische/210; per 2100 Klg. netto nieuwe Fransche 188. Erwten ruim prijshoudend. Puike Schokkers 10,25 a 11; andere puike groote 9,50 a 10,25; puike kleine 9,75 a 10; mindere /8 a 9; witte 8,25 a 9,25. Geldersche graauwe 12,50 a 16; dito Zeeuwsche /8a 10,25. Geldersche Capucijncn 14 'a 17 Boonen. Witte en Bruine tot hooger koers gezocht. Puike Witte Walehersche 11,50 a 11,75; dilo Zeeuwsche 10,50 a 11,25; mindere 8,50 a 9,50. Puike Bruine Walehersche 12,25 a 13; dito Zeeuwsche 11,75, a f 12,25; mindere 9,50 a 10,75. Paardeboonen ruim 20 cents lager en alzoo slechts gedeellelijk lo plaatsen 6,25 a f 7. Duivenboonen schaarsch /7a 8,50. Koolzaad minder begeerd. Lijnzaad. 115/116 ffi puike Odessa 346. Van Hennepzaad zijn geene verkoopen opgegeven. Kanariezaad als voren, 7,25 a 10,25. Rijp, 15 Maart. Kaas Hoogste prijs 28,50 per 50 Nod. ffi, zeer geringen aanvoer, 3 stapels, 339 stuks of 737 Ned. ffi. Boter 51 a 52$ cents per Ned, ffi. Eijeren per 100 st. 2,— Zaandam15 Maart. Granen en Zaden. Rogge op levering in April/ 193; Mei f\ 94, Koolzaad op 9 v. Olie in April X 68; Sept. X 71 Nov X 71 A. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raap- op 6/w. /41Vliegend/40. Lijn- op 6/w. 32J; Vliegend/31|. Koeken. Raap- 65 a 70. Lijn-/II a 15. Zierikzee, 15 Maart. Meekrappen. Teelt 1859: 2/1 Meekrap 25 a 28; 1/1 dito 25 a 28 Onberoofden 24 a 27 Mullen 4 a 7. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 4