WEEKBLAD iH f: van 1800. Vrijdag, 50 Maori. J\To. Haarlemmermeer-Polder. Rijnland. Haarlemmermeer. Landbouw. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. HAARLMiRMEtiR, Abonnementen worden aangeDomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den lfeer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIKECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. In de, den 7den Maart 1860 te Haarlem, gehoudene vergadering van Hoofd-Ingelanden van den Iiaarlem- mermeer-Polder is de begrooting voor 18 60 in be- handeling gekomenmet het uitvoerig daarop uitge- bragt rapport van de heeren Hoofd-Ingelanden Mr. J. P. A. van Wiekevoort Crommelin, A. van Stralen en Mr. J. P. Amersfoordt. Hie begrooting isna ampele beraadslaging en artikelsgewijze behandeling vastgesteld op eene ontvangst van. 274,816.413 uitgaaf 273,846. en sluitende alzoo met een saldo van 970.415 Bij die begrooting is onder anderen voor den aanleg van nieuwe werken eene som van 39,950 en voor buitengewone kerstellingen een bedrag van 51,960 uitgetrokken. Tevens is bepaald, dat in 1860 de Hoofdweg (oostzijde), van den Venneperdwarsweg tot den Spaarn- wouderdwarswegter lengte van 12000 ellenen de Vijfhuizerdwarsweg (westzijde) ter lengte van 4000 ellen of zoo veel minder als de toegestane gelden zullen toelatenzullen worden begrind. Yoor verkoop van veen- en bouwland is 9000 uitgetrokken. De omslag is bepaald op /7.16 voor gewone en op 2.84 voor buitengewone uitgaven. Aan de gemeente Haarlem is gedurende 10 jaren eene jaarlijksche bijdrage van 75 toegezegd voor het onderhoud van een weg en brug, welke eene nieuwe gemeenschap van die gemeente met den pol der zal daarstellen. Als algemeene maatregel is aangenomen, om aan hen die in het daarstellen van de verpligte meerdere waterberging nalatig zijn gebleven, een uitstel tot 15 November 1860 te verleenen. Naar aanleiding van het besprokene in het collegie van Dagelijksch Bestuur en het rapport der Com- missie op de begrooting voor 1860, komt het geven van verslagen van de zittingen der vergaderingen van Hoofd-Ingelanden aan de dagbladen en het voor de Ingelanden verkrijgbaar stellen der notulen in behan deling. Na beraadslaging wordt besloten 1°. om op de thans gebruikelijke vvijze voort te gaan met het geven van verslagen der zittingen van Hoofd-Ingelanden aan eenige voorname dag- of week- bladen 2°. om de notulen van de vergadering van Hoofd- Ingelanden voor de Ingelanden verkrijgbaar te stellen tegen een nader te bepalen prijs per vel druks. Aan de Douairiere Rutgers van Rozenburg worden eenige strooken gronds voor droogveld van turf in onderhandsehe huur afgestaan. De vergadering besluit tot den verkoop van eenige perceelen veen- en bouwlanden stelt de bijzondere voorwaarden voor dien verkoop vast. (Dit besluit is reeds door Gedep. Slaten van Noord-Holland goed- gekeurd en de verkoop bepaald op 81 Maart, in het huis ter Hart, bij de Weduwe de Yries, te Houtrijk en Polanen.) Aan A. van der Leeuw en Zoon en Cie. wordt eene tegemoetkoming van 1000 verleend voor door buitengewone omstandigheden geledene verliezen bij de levering van steenkolen. Ten dienste der doortrekking van den Sloterweg waardoor eene belangrijke verbetering zal worden daargesteldwordt besloten tot den aankoop van een stuk gronds van de Familie Rutgers van Rozen burg. A1 de ingekomen adressen, betreffende de verbete ring van den toestand des poldersworden ter inzage van de leden op de Seeretarie nedergelegd. De tot nog toe gevolgde bepalingen bij de verkie- zing van Hoofd-Ingelanden worden voor 1860 weder behouden. Ingevolge het besluit van den 21sten Dec. jl. dienen Dijkgraaf en Heemraden een plan in tot ver betering van den toestand des polders, waarbij wordt voorgesteld 1°. De sectien J. en M.ter voorkoming van de kwelaf te sluiten en daarop een afzonderlijk gemaal te plaatsenbestaande uit een gang of 2 molens welke het water onmiddelijk op de ringvaart uitmalen 2°. voort te gaan met de door de Commissie uit hun midden aanbevolene verbetering of vermeerdering van het ketelvermogen aan de drie stoomtuigen be staande in het aanbrengen van nog twee nieuwe ketels aan den Cruquiusvier aan den Lijnden en verbetering der bestaande ketels aan den Leeghwater. 3°. het plaatsen van drie gang of zes watermolens op nader aan te wijzen punten. Een en ander wordt begroot op 332,000. De vergadering besluitdit voorstel te doen druk- ken en aan de leden rond te deelenom daarover den 2Ssten dezer te beraadslagen. Hierna wordt de vergadering gesloten. E. W. van BREDERODESecreiaris. In de vergadering van Hoofd-Ingelanden, gehouden den 28sten Maart, is het laatstgenoemde voorstel des Bestuurs in behandeling genomen. Ten gevolge van een amendement, door de heeren A. van Stralen, Mr. J. P. Amersfoordt, G. A. van Houwe ll in ge, A. H. van Tienhoven en J. A. Pol ingediend, is met algemeene stemmen, uitgenomen die van den Dijkgraaf, tot de verbetering der stoom tuigen besloten terwijl de inpoldering van de sec tien J. en M. en het plaatsen van vijzelmolens ach- terwege zijn gelaten. In one volgend Nommer doen wij van het een en uitvoeriger verslag. De verkiezing van twee Hoofd-Ingelanden en twee Hoofd-Ingelanden-Plaatsvervangerster voorziening in de vacatureontstaande door de gewone aftreding van de heeren H. Verdegaal, L. Graaf van Limburg Stirum, Mr. G. J. de Martini en Mr. H. P. A. Tijken, zal plaats hebben op Donderdag 5 April, voor het zesde district te Lissete Noordwijk en te Noordwijkerhouten voor het veertiende district te Warmond, te Oegstgeest en te Sassenheim. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben be sloten dat het tarief van doorvoerregtenten behoeve der provincie, door de schutsluis en brug aan de Oowwe, in den Hoogen Ringdijk, onder Alphenaf- gekondigd 30 Augustus 1859, met den 1 sten April in werking zal komen. Van 19 tot 27 Maart zijn bij den Burgerlijken Stand aangegevengeboren 3 mann.5 vrouw. ge- slacht, te zamen 8; overleden 8 mann., 5 vrouw. geslacht, te zamen 13; levenloos aangegeven 1; on- dertrouwd 1 paar; gehuwd geene. HOLLANDSCHE M A A T S CH A PPIJ VAN LANDBOUW. Afdeeling Haarlemmermeer. De Afdeeling Haarlemmermeer werd opgerigt den 29slen December 185 8 aanvankelijk met een getal van 86 leden; onder hen, die het hunne hebben bijge- dragen tot deze oprigting, verdient in de eerste plaats vermeld te worden de Heer Mr. M. S. P. P a b s t Burgemeester dezer gemeente. In de toen gehoudene vergadering werd het be stuur voor deze afdeeling gekozen. Dit bestuur be- staat thans uit de Heeren Tijd van aftreding. Mr. J. P. Am e r s f o o r d tYoorzliter. 1 Jan. 1861. P. K n a a pBestuurslididem. A. 't Hooft, Ondervoorzitter. 1 Jan. 1862. D. Egg ink, Secretarisidem. J. Bakker Schut, Penningmeester. 1 Jan. 1863. M. Tanis, Bestuurslididem. Gedurende het jaar 1859 werden gehouden 4 ver gaderingen, en wel op den 24sten Maart, 23sten Junij, 25sten Augustus en 27sten October 1859. In die vergaderingen, werd in hoofdzaak het na- volgende behandeld Stukken ingekomen van het Hoofdbestuur. Uitreiking van prijzen aan bekroonden te Rotterdam. Verslag van genomen proeven door twee leden der afdeeling, op hunne landerijen met beer. De instelling van Markten. Benoeming van Bestuursleden. Vaststelling van het Huishoudelijk Reglement voor de afdeeling. Benoeming van afgevaardigden ter algemeene ver gadering te Zaandam. Aanneming van nieuwe leden. Het houden eener verloting, uit de kas der afdee ling, onder de ter vergadering aanwezige leden. Behalve het bovengenoemde verdient nog vermelding: 1°. den 24sten Maart 1859, werd met het zaai- werktuig van Mr. J. P. Amersfoordt, een stuk land (Sectie L, N°. 17) met haver bezaaid; 2°. den 24slen Maart 1859, werd eene tentoon- stelling gehouden van Hengstcn 3°. den 24sten Maart 1859 werd eene verzameling van graszaden, door de Heeren Krelage Zoon, ter bezigtiging gesteld; 4°. den 25sten Augustus 1859, werd eene ten- toonstelling gehouden van Veulens, geboren in 1859, waarvoor door belangstellende leden eenige prijzen waren uitgeloofd. Er werden 25 veulens aangebragt; daarvan zijn bekroond a. een veulenbehoorende aan A. van Zanten,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1860 | | pagina 1